piątek 23 czerwca 2017
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

Modernizacja linii kolejowej Warszawa-Lublin-Kijów - wsparcie 750 mln €

Dodano: 20.02.2017
Polityka spójności inwestuje w zrównoważoną, bezpieczną i szybką mobilność w Polsce

Linia kolejowa łącząca Warszawę z Kijowem przez Lublin zostanie objęta zasadniczymi pracami modernizacyjnymi finansowanymi z Funduszu Spójności.
 
"Modernizacja zwiększy bezpieczeństwo dla wszystkich podróżnych i skróci czas podróży.  Spodziewam się, że ta inwestycja będzie miała pozytywny i konkretny wpływ na rozwój i wzrost gospodarczy regionów, przez które przebiega linia kolejowa, zwłaszcza w województwie lubelskim", oświadczyła komisarz do polityki regionalnej Corina Creţu.
 
750,5 milionów euro (obecnie 3,2 miliarda złotych) pomoże zbudować lub wyremontować 15 wiaduktów i tuneli oraz zwiększyć przepustowość linii na 150 kilometrowym odcinku między Otwockiem a Lublinem poprzez budowę dodatkowych torów. Zostanie wprowadzony nowoczesny system sygnalizacji, a niebezpieczne przejazdy będą usunięte.
 
Po modernizacji linii kolejowej Warszawa-Lublin dzięki polityce spójności Unii Europejskiej czas przejazdu pomiędzy dwoma miastami obniży się o 45 minut. Ten projekt ma również na celu odciążyć zakorkowane przedmieścia Warszawy, zachęcając mieszkańców miasta do przesiadania się z samochodów do nowoczesnej i szybkiej komunikacji podmiejskiej i miejskiej, aby zwiększyć jakość życia w mieście.
 
Więcej informacji o Europejskich Funduszach Strukturalnych i Inwestycyjnych (ESIF) w Polsce jest dostępnych tutaj oraz na platformie Open Data

Postępowania o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego: główne decyzje podjęte w lutym

Dodano: 16.02.2017
 
Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa UE dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.
 
Wśród najważniejszych decyzji Komisji podjętych dzisiaj jest 5 wezwań do usunięcia uchybienia, 50 uzasadnionych opinii, 7 decyzji o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz 3 decyzje o zamknięciu sprawy, pogrupowane według obszarów polityki (pełen komunikat prasowy znajduje się tutaj). Jednocześnie Komisja zamyka 103 sprawy, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania postępowania przez Komisję.
 
Wobec Polski Komisja skierowała dzisiaj 2 uzasadnione opinie z obszaru stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych (przedstawione poniżej).
 
Dodatkowe informacje na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera notatka prasowa MEMO/12/12. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego.
 
4. Stabilność finansowa, usługi finansowe i unia rynków kapitałowych
 
Badanie sprawozdań finansowych: Komisja wzywa CHORWACJĘ, CYPR, ESTONIĘ, POLSKĘ, RUMUNIĘ i SŁOWENIĘ do stosowania unijnych przepisów dotyczących badania sprawozdań finansowych
 
Komisja Europejska wezwała Chorwację, Cypr, Estonię, Polskę, Rumunię i Słowenię do pełnego wdrożenia nowych przepisów UE dotyczących badania sprawozdań finansowych. W dyrektywie w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (dyrektywa 2014/56/UE) określono warunki zatwierdzania i rejestracji osób prowadzących badania ustawowe. Ustanowiono w niej również stosujące się do tych osób zasady niezależności, obiektywizmu i etyki zawodowej, jak również ramy publicznego nadzoru nad tymi osobami. Zmieniając poprzednią dyrektywę w sprawie badania sprawozdań finansowych (dyrektywa 2006/43/WE), nowe przepisy zapewniają większą przejrzystość oraz przewidywalność wymogów w stosunku do osób przeprowadzających tego rodzaju badania. Zmiany jeszcze bardziej zwiększają niezależność i obiektywność osób przeprowadzających badania. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego do dnia 17 czerwca 2016 r. Wymienionych sześć państw członkowskich nie dotrzymało tego terminu, w związku z czym pod koniec lipca 2016 r. skierowano do nich wezwania do usunięcia uchybienia. Udzieliły one odpowiedzi na te pisma, zobowiązując się do szybkiego wprowadzenia w życie nowych przepisów. Ponieważ tego nie uczyniły, dzisiejszy wniosek ma formę uzasadnionej opinii. Jeżeli Chorwacja, Cypr, Estonia, Polska, Rumunia i Słowenia nie podejmą działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawy przeciwko nim mogą zostać skierowane do Trybunału Sprawiedliwości UE.
 
Zgłaszanie naruszeń: Komisja wzywa POLSKĘ, NIDERLANDY, HISZPANIĘ i PORTUGALIĘ do stosowania unijnych przepisów dotyczących osób zgłaszających przypadki naruszenia
 
W 2015 r. Komisja przyjęła dyrektywę wykonawczą dotyczącą zgłaszania właściwym organom rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (dyrektywa w sprawie zgłaszania naruszeń; Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2015/2392). Dyrektywa ta jest częścią zbioru przepisów dotyczących nadużyć na rynku i zobowiązuje państwa członkowskie do ustanowienia skutecznych mechanizmów umożliwiających zgłaszanie naruszeń rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku. Zawiera ona przepisy chroniące osoby, które zgłaszają takie naruszenia, i szczegółowo określają procedury ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia oraz osób, których dotyczy zgłoszenie, w tym rozwiązania dotyczące dalszych działań związanych ze zgłoszeniami przypadków naruszenia i ochroną danych osobowych. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego do dnia 3 lipca 2016 r. Polska, Niderlandy, Hiszpania i Portugalia nie dotrzymały tego terminu, w związku z czym we wrześniu 2016 r. skierowano do nich wezwania do usunięcia uchybienia. Ponieważ Komisja nie dysponuje wiedzą na temat transpozycji przepisów dyrektywy do prawa krajowego, kieruje ona uzasadnione opinie do Polski, Niderlandów, Hiszpanii i Portugalii, wzywając je do dostosowania do prawa UE przepisów krajowych dotyczących zgłaszania naruszeń. Jeżeli wymienione państwa członkowskie nie podejmą działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawy przeciwko nim mogą zostać skierowane do Trybunału Sprawiedliwości UE.

CETA wyznacza początek nowej ery w stosunkach między UE a Kanadą

Dodano: 15.02.2017

W dniu dzisiejszym Parlament Europejski głosował za przyjęciem kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między UE a Kanadą, zamykając tym samym proces ratyfikacji tej umowy na poziomie UE.


 

Z zadowoleniem przyjmując wynik głosowania, które odbyło się w Strasburgu, przewodniczący Jean-Claude Juncker powiedział: Dzisiejsze głosowanie w Parlamencie Europejskim jest ważnym etapem w demokratycznym procesie ratyfikacji umowy podpisanej z Kanadą i umożliwia jej tymczasowe wejście w życie. W konsekwencji przedsiębiorstwa i obywatele UE zaczną w nieodległym terminie czerpać korzyści z tej umowy. Umowa ta została poddana dogłębnej kontroli parlamentarnej, która odzwierciedla rosnące zainteresowanie obywateli polityką handlową. Intensywna wymiana poglądów na każdym etapie procesu legislacyjnego związanego z CETA jest dowodem na demokratyczny charakter europejskiego procesu decyzyjnego.
Ta postępowa umowa jest szansą na wspólne kształtowanie procesu globalizacji i współokreślanie zasad globalnego handlu. Najlepszym tego przykładem są prace, które już prowadzimy z naszymi kanadyjskimi przyjaciółmi w celu ustanowienia wielostronnych zasad stosowanych do rozwiązywania kwestii związanych z inwestycjami.
Wzywam wszystkie państwa członkowskie do przeprowadzenia szerokiej i dogłębnej dyskusji na poziomie krajowym z udziałem wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron w ramach krajowego procesu ratyfikacji umowy.
Unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmström powiedziała: Wynik głosowania wyznacza początek nowej ery w stosunkach między UE a Kanadą – razem wysyłamy dziś wyraźny sygnał. To poprzez budowanie pomostów, a nie murów możemy wspólnie stawić czoła wyzwaniom stojącym przed naszymi społeczeństwami. W tych niepewnych czasach, w obliczu rosnącego protekcjonizmu na świecie, CETA podkreśla nasze zdecydowane zaangażowanie na rzecz zrównoważonego handlu.
Kanada jest bliskim sojusznikiem Europy. Łączą nas wspólne wartości i ideały, a także przywiązanie do otwartych rynków i sprawiedliwej polityki socjalnej. Kanada jest ważnym partnerem gospodarczym UE; wartość dwustronnej wymiany handlowej wynosi niemal bilion euro. Po ratyfikowaniu umowy przez parlament kanadyjski kolejnym krokiem będzie rozpoczęcie jej tymczasowego stosowania, co mam nadzieję uda się przeprowadzić szybko i skutecznie. Obywatele i przedsiębiorstwa po obu stronach Atlantyku powinni jak najszybciej móc zacząć czerpać korzyści z tej umowy.
 
Jakie będą skutki wdrożenia CETA?
CETA stwarza nowe możliwości dla unijnych przedsiębiorstw. Unijne przedsiębiorstwa zaoszczędzą ponad 500 mln euro rocznie (w bieżących cłach na towary wywożone do Kanady); Prawie 99% tych oszczędności będzie można uzyskać już na początku obowiązywania umowy. Unijne przedsiębiorstwa będą miały najlepsze w historii możliwości dostępu do kanadyjskich zamówień publicznych, w tym na szczeblu prowincji (a także na poziomie federalnym i gminnym).
Najwięcej korzyści odniosą mniejsze firmy, których nie stać na ponoszenie kosztów związanych z biurokracją. Małe przedsiębiorstwa zaoszczędzą czas i pieniądze, na przykład unikając podwójnych wymagań w zakresie testów, długotrwałych procedur celnych i wysokich kosztów prawnych.
CETA stwarza nowe możliwości dla rolników i producentów żywności, przy jednoczesnej pełnej ochronie wrażliwych obszarów unijnych. Możliwości zbytu niektórych produktów na unijnych rynkach są ograniczone i wyselekcjonowane oraz wyrównane przez możliwości zbytu na rynkach kanadyjskich pozwalające na realizację ważnych europejskich interesów eksportowych w odniesieniu do wina, wyrobów alkoholowych, owoców i warzyw, produktów przetworzonych, a także ochronę na rynku kanadyjskim 143 europejskich produktów wysokiej jakości (tzw. „oznaczeń geograficznych”).
Z umowy tej skorzysta również 500 mln konsumentów europejskich. Umowa zapewnia konsumentom większy wybór, przy jednoczesnym utrzymaniu europejskich standardów, ponieważ jedynie produkty i usługi, które są w pełni dostosowane do wszystkich unijnych regulacji, mogą zostać wprowadzone na rynek unijny. Oznacza to, że CETA nie zmieni sposobu, w jaki UE reguluje bezpieczeństwo żywności, w tym kwestie dotyczące produktów GMO lub wołowiny z hodowli opartej na stosowaniu hormonów.
Umowa zapewni większą pewność prawa w gospodarce usługowej, umożliwi większą mobilność pracowników firm, a także stworzy ramy umożliwiające uznawanie kwalifikacji w szeregu zawodów, od architektów po operatorów dźwigów.
Obecna forma rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem w wielu dwustronnych umowach handlowych wynegocjowanych przez rządy unijne została zastąpiona nowym i udoskonalonym systemem sądów ds. inwestycji. Nowy mechanizm będzie przejrzysty i nie będzie się opierał na sądach ad hoc.
Państwa członkowskie będą nadal świadczyć wszystkie usługi publiczne, które uznają za stosowne. Ta kwestia oraz inne zagadnienia zostały wyjaśnione we wspólnym instrumencie interpretacyjnym, który będzie miał moc prawną oraz który w jasny i jednoznaczny sposób przedstawi treść szeregu postanowień CETA uzgodnionych przez Kanadę i Unię Europejską.
 
Kontekst i dalsze kroki
W dniu 30 października 2016 r. UE i Kanada podpisały umowę handlową, a w dniu dzisiejszym Parlament Europejski wydał zgodę na jej zawarcie. Zgoda ta toruje drogę do tymczasowego wejścia w życie umowy po dokonaniu jej ratyfikacji również przez stronę kanadyjską. Umowa zostanie w pełni wdrożona, kiedy parlamenty wszystkich państw członkowskich dokonają jej ratyfikacji zgodnie ze swoimi krajowymi wymogami konstytucyjnymi.
Istnieją jednoznaczne dowody na to, że umowy wolnego handlu ożywiają europejski wzrost i tworzenie miejsc pracy. Na przykład od chwili wejścia w życie umowy UE–Korea w 2011 r. eksport UE do Korei Południowej wzrósł o ponad 55%. Eksport niektórych produktów rolnych wzrósł o 70%, a sprzedaż samochodów przez UE w Korei Południowej w okresie pięciu lat wzrosła trzykrotnie. Także umowę z Koreą stosowano tymczasowo w czasie procesu jej ratyfikacji. Średnio każdy dodatkowy miliard euro z eksportu wspiera 15 000 miejsc pracy w UE. Od eksportu zależy 31 mln miejsc pracy w Europie.
 
Dodatkowe informacje:
Zestawienie informacji: CETA – umowa handlowa wyznaczająca nowy standard w handlu światowym
CETA w Twoim mieście – interaktywna mapa z informacjami i wykresami dla poszczególnych krajów

PREZYDENCJA MALTAŃSKA - priorytety

Dodano: 13.02.2017

kliknij aby przeczytać

EBI finansuje budowę 1300 dostępnych cenowo lokali mieszkalnych w Poznaniu w ramach Planu inwestycyjnego dla Europy

Dodano: 13.02.2017
 
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił spółce PTBS (Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o.) kredytu w wysokości 147 mln PLN (około 34 mln EUR) na budowę około 1300 dostępnych cenowo lokali mieszkalnych w Poznaniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Kredyt został przyznany przez EBI w ramach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i jest objęty gwarancją Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) — jednego z filarów Planu inwestycyjnego dla Europy opracowanego przez Komisję Europejską.
 
Finansowanie EBI zapewni dostęp do mieszkań osobom, które nie mogą skorzystać z lokali komunalnych ze względu na zbyt wysokie dochody, a jednocześnie nie posiadają zdolności kredytowej umożliwiającej zakup mieszkania na wolnym rynku. EBI wspiera budowę około 1300 dostępnych cenowo lokali mieszkalnych (przeznaczonych na wynajem, z możliwością wykupu na określonych warunkach) oraz związanej z nimi infrastruktury towarzyszącej, obejmującej wodociągi, system kanalizacji sanitarnej, system dróg miejskich, garaże i nadziemne miejsca parkingowe. Ponadto dzięki kredytowi EBI zostaną wybudowane lokale handlowe i usługowe oraz obiekty rekreacyjne i edukacyjne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania osiedli. Budowa nowych lokali umiejscowionych w kilku lokalizacjach na terenie Poznania ma się zakończyć do 2021 roku.
 
Wiceprezes EBI Vazil Hudák, odpowiedzialny za działania Banku w Polsce, powiedział: „Cieszymy się z nawiązania współpracy ze spółką PTBS i wsparcia jej przedsięwzięcia, które ułatwi dostęp do mieszkań w Poznaniu i pozwoli ograniczyć wykluczenie społeczne. Plan inwestycyjny dla Europy oznacza także finansowanie infrastruktury społecznej i tym samym wspieranie gospodarki solidarnej, czego ten projekt jest doskonałym przykładem. Jesteśmy przekonani, że to przedsięwzięcie może stać się wzorem do naśladowania dla innych gmin, które zamierzają ubiegać się o środki finansowe na swoje projekty miejskie”.
 
Andrzej Konieczny, Prezes Zarządu PTBS, podkreślił: „Kredyt otrzymany z EBI pozwoli nam na rozszerzenie dotychczasowej oferty PTBS o mieszkania z opcją wykupu. Najem z dojściem do własności to nowe rozwiązanie, dotychczas niestosowane na szeroką skalę. Sukces pilotażowej inwestycji – w ubiegłym roku oddaliśmy klucze do 20 mieszkań wybudowanych w tym systemie – pokazał, że mieszkańcy Poznania są zainteresowani taką formułą objęcia lokalu mieszkalnego. Wierzę, że program wdrażany w tak dużej skali przyczyni się do zwiększenia dostępności mieszkań dla osób średnio zarabiających, które wiążą swoją przyszłość z Poznaniem, jednak ze względu na swoją sytuację ekonomiczną mają trudność z pozyskaniem mieszkania na wolnym rynku”.
 
Elżbieta Bieńkowska, Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, powiedziała: „Podpisane porozumienie pokazuje jak Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych może przynieść realne zmiany dla Polaków. Cieszę się, że w Poznaniu powstaną mieszkania, które będą dostępne dla tych, których nie było stać na własne M, wszystko dzięki inwestycji wspieranej przez pożyczkę z EFSI”.
 
EBI finansuje znaczną część lokali mieszkalnych dostępnych cenowo, które miasto planuje oddać do dyspozycji mieszkańców do 2021 roku, oraz umożliwia spółce PTBS zwiększenie oferty mieszkaniowej o prawie 50% w ciągu następnych pięciu lat. Projekt ten jest sztandarową inicjatywą w ramach strategii rozwoju obszarów miejskich Poznania. Powinien on w szczególności przyczynić się do zatrzymania absolwentów uniwersytetów i innych uczelni dzięki zwiększeniu podaży lokali dostępnych cenowo, a także do usunięcia barier dochodowych na rynku mieszkań. Pomoże to miastu w odwróceniu tendencji, jaką jest spadek liczby mieszkańców m.in. z powodu wysokich cen lokali mieszkalnych, a także pobudzi konkurencyjność Poznania i będzie sprzyjać stosowaniu wzorców zrównoważonego rozwoju.
 
Mimo że EBI po raz pierwszy podejmuje działania wspólnie z PTBS, projekt ten stanowi kontynuację długotrwałej współpracy z Miastem Poznań i jego spółkami komunalnymi, mającej na celu rozwój i rewitalizację miasta. Poprzez udzielenie atrakcyjnego, korzystnie oprocentowanego kredytu długoterminowego EBI umożliwia spółce sfinansowanie programu inwestycyjnego na konkurencyjnych zasadach, co przyczyni się do obniżenia wysokości czynszów. Obecnie EBI opracowuje szerzej zakrojony program kredytowy ukierunkowany na większą liczbę projektów dotyczących lokali socjalnych i dostępnych cenowo w całej Polsce, a transakcja zawarta z PTBS jest w tym zakresie projektem pilotażowym.
 
Uwagi dla redakcji:
 
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej.
 
Celem planu inwestycyjnego dla Europy jest zwiększenie europejskich inwestycji na rzecz tworzenia miejsc pracy i pobudzania wzrostu gospodarczego. Jest to możliwe dzięki bardziej inteligentnemu wykorzystaniu nowych i istniejących zasobów finansowych, wyeliminowaniu przeszkód dla inwestycji oraz wyeksponowaniu projektów inwestycyjnych wraz z zapewnieniem im wsparcia technicznego. W dniu 14 września 2016 r. Komisja zaproponowała rozszerzenie EFIS poprzez zwiększenie jego potencjału oraz okresu obowiązywania, a także ugruntowanie jego atutów.
 
Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. (PTBS) od ponad dwudziestu lat zapewnia lokale mieszkalne osobom o średnich dochodach. W tym celu PTBS buduje mieszkania czynszowe i eksploatuje je na zasadach najmu. Spółka aktywnie współpracuje z Urzędem Miasta Poznania, wspierając realizację polityki mieszkaniowej gminy. Do dnia dzisiejszego Spółka wybudowała blisko 4000 mieszkań.