poniedziałek 16 lipca 2018
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

1.8 MILIARDA ZŁOTYCH NA POLSKIE PROJEKTY

Dodano: 08.03.2018
 
Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu stwierdziła: Każde euro zainwestowane w ramach polityki spójności ma jeden cel: bezpośrednio i znacząco poprawić jakość życia obywateli europejskich, w tym przypadku Polaków. Dziś przyjęte projekty świadczą o tym lepiej niż słowa.
 
146 mln euro posłuży do sfinansowania prac nad systemem gromadzenia i dystrybucji wody w Warszawie i na jej przedmieściach. Ponad 12 400 mieszkańców zostanie podłączonych do nowoczesnego systemu gospodarki wodnej.
 
Wsparcie w wysokości 54,9 mln euro zostanie przekazane na budowę gazociągu między gminami Strachocina i Pogórska Wola w południowo-wschodniej części kraju. Projekt, który stanowi część zachodniej nitki głównego korytarza międzysystemowego połączenia gazowego północ-południe, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju.
 
72,7 mln euro zainwestowano w zapobieganie powodziom, ochronę ludności oraz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Kotliny Kłodzkiej, a tym samym we wspieranie turystyki w dorzeczu Odry.
 
65,7 mln euro przeznaczono na sfinansowanie rozszerzenia sieci tramwajowych i autobusowych, zakup pojazdów i poprawę systemu informacji dla pasażerów w Gdańsku, wspierając w ten sposób ekologiczną i szybką mobilność w 6. pod względem wielkości polskim mieście.
 
Ponadto 90,3 mln euro przeznaczono na sfinansowanie rozwoju sieci tramwajowej i zakup pojazdów w 12 miastach Górnego Śląska. Niemal 2 mln mieszkańców powinny skorzystać z szybkiego i ekologicznego transportu w tym regionie. 

Wezwania UE w sprawie usunięcia uchybienia prawa

Dodano: 07.03.2018
Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska („Komisja”) podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.
 
W komunikacie MEMO/18/1444 przedstawiono najważniejsze decyzje Komisji pogrupowane według obszarów polityki. Klika z nich dotyczy Polski (informacje poniżej). Komisja zamyka również 161 spraw, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania postępowania przez Komisję.
 
Więcej informacji na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera pełna wersja MEMO/12/12. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.
 
Energia
 
Dostawy gazu: Komisja apeluje do POLSKI o prawidłową transpozycję unijnych przepisów
Komisja podjęła dziś decyzję o przesłaniu Polsce wezwania do usunięcia uchybienia w związku z brakiem zgodności z unijnymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego (rozporządzenie (UE) 2017/1938). W polskich przepisach na przedsiębiorstwa importujące gaz do Polski nałożono obowiązek magazynowania gazu. Wprowadzone przez Polskę warunki, na jakich można wywiązać się z tego obowiązku poprzez magazynowanie gazu za granicą, w praktyce czynią takie magazynowanie mniej atrakcyjnym i bardziej uciążliwym niż magazynowanie w Polsce. W rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego przewidziano wprawdzie możliwość ustanowienia pewnych obowiązków w zakresie bezpieczeństwa dostaw, jednak z zastrzeżeniem spełnienia pewnej liczby warunków: obowiązki takie nie mogą między innymi bezzasadnie zakłócać konkurencji ani utrudniać funkcjonowania rynku wewnętrznego. Zdaniem Komisji wprowadzony przez Polskę obowiązek magazynowania gazu jest niezgodny z unijnymi środkami mającymi zapewnić bezpieczeństwo dostaw gazu. W rozporządzeniu określono wymagania, do których wszystkie państwa członkowskie muszą się stosować, aby uniknąć ewentualnych zakłóceń dostaw w UE i móc odpowiednio reagować w przypadku ich wystąpienia. Polska ma teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń zgłoszonych przez Komisję. W przypadku braku reakcji Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.
 
Środowisko
 
Odpady: Komisja wzywa POLSKĘ do prawidłowego wdrożenia przepisów dotyczących odpadów
Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do władz Polski wezwania do usunięcia uchybienia w związku z niezapewnieniem prawidłowej transpozycji niektórych przepisów dyrektywy ramowej w sprawie odpadów (dyrektywa 2008/98/WE). W prawie UE określono cele w zakresie ponownego użycia i recyklingu odpadów z budowy i rozbiórki oraz wymogi dotyczące odpadów niebezpiecznych i treści planów gospodarowania odpadami. Właściwe stosowanie unijnych przepisów dotyczących odpadów ma zasadnicze znaczenie dla przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Polska ma teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń przedstawionych przez Komisję; W przypadku braku reakcji Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.
 
Mobilność i transport
 
Transport drogowy: Komisja wzywa trzy państwa członkowskie do pełnego wdrożenia przepisów UE w sprawie maksymalnych obciążeń i wymiarów określonych pojazdów drogowych
Komisja zwróciła się dziś do Niemiec, Polski i Słowenii o przeprowadzenie pełnej transpozycji do prawa krajowego znowelizowanych europejskich przepisów w sprawie maksymalnych obciążeń i wymiarów określonych pojazdów drogowych (dyrektywa 2015/719/UE). Przepisy te dotyczą ruchu międzynarodowego i odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego i swobodnym przepływie towarów w Europie. W dyrektywie wprowadzono m.in. odstępstwa dla pojazdów ciężarowych o lepszych własnościach aerodynamicznych lub zasilanych paliwami alternatywnymi. Dzięki nim nie penalizuje się stosowania bardziej ekologicznych pojazdów, które mogą być dłuższe lub cięższe niż pojazdy konwencjonalne. Państwa członkowskie miały wdrożyć tę dyrektywę do 7 maja 2017 r. Wszystkie wymienione państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na pełne wdrożenie tej dyrektywy. Jeżeli tego nie uczynią, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu spraw do Trybunału Sprawiedliwości UE.
 
Podatki i unia celna
 
Podatki: Komisja zwraca się do POLSKI o dostosowanie przepisów do prawa UE w odniesieniu do akcyzy na produkty energetyczne
Komisja podjęła dziś decyzję o wystosowaniu do Polski wezwania do usunięcia uchybienia w związku ze zwolnieniem produktów gazowych i węglowych z podatku akcyzowego, które jest obecnie rozszerzone na wszystkie energochłonne zakłady objęte zakresem obowiązkowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Na podstawie przepisów unijnych (dyrektywa w sprawie opodatkowania energii, dyrektywa Rady 2003/96/WE) przedsiębiorstwa korzystające z takich zwolnień ze względu na to, że przyczyniają się do poprawy stanu środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej, mają obowiązek wprowadzać ulepszenia idące dalej niż wymagają tego wiążące unijne instrumenty takie jak EU ETS. Polskie przepisy nie wymagają jednak takiego poziomu efektywności energetycznej i ich stosowanie powoduje zakłócenia konkurencji na rynku wewnętrznym. Jeżeli Polska nie podejmie działań w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, Komisja może przesłać polskim władzom uzasadnioną opinię.

Gospodarka UE i Polski - jakie są w 2018 r.?

Dodano: 05.03.2018

Kliknij aby pobrać cały raportKomisja Europejska opublikowała dziś swoją roczną analizę sytuacji gospodarczej i społecznej w poszczególnych państwach członkowskich, uwzględniającą ocenę postępów w realizacji zaleceń krajowych oraz ocenę ewentualnych zakłóceń równowagi makroekonomicznej.
Gospodarka Europy rośnie w solidnym tempie. Pozytywnym perspektywom gospodarczym towarzyszy poprawa sytuacji społecznej i na rynku pracy. Sytuacja ta jest skutkiem reform podjętych przez państwa członkowskie w ostatnich latach i umożliwia dalsze wzmocnienie odporności unijnych gospodarek i społeczeństw. Nie wszyscy jednak odczuwają ożywienie gospodarcze w równym stopniu. W niektórych państwach członkowskich słabości strukturalne hamują wzrost i proces konwergencji. Z tego względu państwa członkowskie powinny wykorzystać obecne sprzyjające warunki do wzmocnienia podstaw swoich gospodarek.


W opublikowanych dziś 27 sprawozdaniach krajowych (dotyczących wszystkich państw członkowskich z wyjątkiem Grecji, która jest objęta odrębnym programem wsparcia stabilności) służby Komisji przedstawiły roczną analizę sytuacji gospodarczej i społecznej w poszczególnych państwach, jak również przegląd postępów dokonanych na przestrzeni lat we wdrażaniu zaleceń. Analizę przeprowadzono w oparciu o intensywny dialog prowadzony na szczeblu technicznym i politycznym z państwami członkowskimi, jak również z zainteresowanymi stronami na wszystkich szczeblach, w ramach europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej.


W przypadku 12 państw członkowskich, które w listopadzie ubiegłego roku postanowiono objąć szczegółową oceną sytuacji, sprawozdania krajowe zawierają ocenę możliwych zakłóceń równowagi makroekonomicznej. W pakiecie przedstawiono również aktualną klasyfikację poszczególnych państw w ramach tzw. procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej.


Po raz pierwszy w sprawozdaniach krajowych położono szczególny nacisk na priorytety Europejskiego filaru praw socjalnych, który przyjęto w listopadzie 2017 r. W tym roku przeanalizowano w szczególności wyzwania w zakresie umiejętności oraz sposób funkcjonowania krajowych systemów zabezpieczeń społecznych. Do śledzenia wyników w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych wykorzystuje się też tablicę wskaźników społecznych.
Publikację pakietu zimowego europejskiego semestru 2018 poprzedziła listopadowa publikacja rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2018 r. oraz zalecenia dla strefy euro. Oba te dokumenty wyznaczają priorytety na kolejny rok na poziomie Unii. Pakiet zimowy przenosi nacisk na krajowy wymiar semestru i stanowi podstawę do opracowania rocznych programów krajowych, które państwa członkowskie powinny przedstawić do połowy kwietnia. W oparciu o wspomniane programy, jak również sprawozdania krajowe, Komisja przedstawi w maju br. propozycje następnej rundy zaleceń dla poszczególnych krajów.


Wiceprzewodniczący Valdis Dombrovskis, odpowiedzialny za sprawy euro i dialog społeczny, a także za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, powiedział: Silne gospodarki korygują swoje słabe punkty nawet w czasach dobrej koniunktury. I taką właśnie powinniśmy przyjąć strategię na szczeblu unijnym i krajowym teraz, kiedy europejska gospodarka odnotowuje najwyższy od dziesięciu lat wzrost.
Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, stwierdził: Jedenaście państw unijnych nadal doświadcza zakłóceń równowagi makroekonomicznej, przez co mogą sobie nie poradzić ze skutkami ewentualnych wstrząsów. Daje się jednak zauważyć, że wspomniane zakłócenia są korygowane dzięki podjętym reformom i ożywieniu gospodarczemu, co zwiększa odporność europejskiej gospodarki. To dobra wiadomość! Od czasu kryzysu maleje liczba krajów objętych procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi ekonomicznej, a postępy poczynione przez Bułgarię, Francję, Portugalię i Słowenię zostały dziś docenione przez formalną zmianę klasyfikacji. Konieczne są dalsze wysiłki we wszystkich krajach. Miliony Europejczyków nadal toczą codzienną walkę o byt, dlatego wszystkie rządy muszą poświęcić więcej uwagi problemom nierówności, bezrobocia i niepewności zatrudnienia.


Marianne Thyssen, komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, dodała: Dzięki proklamowaniu Europejskiego filaru praw socjalnych nadaliśmy priorytetowy charakter zagadnieniom takim jak inwestowanie w umiejętności, zmniejszanie nierówności, sprawiedliwość społeczna i wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu. Teraz musimy sprawdzać, czy państwa członkowskie przestrzegają proklamowanych zasad i praw, tak aby faktycznie zostały one wprowadzone w życie.
Postępy we wdrażaniu zaleceń dla poszczególnych krajów
Jak co roku w sprawozdaniach krajowych przedstawiono ocenę postępów poszczególnych państw w stawianiu czoła głównym wyzwaniom gospodarczym i społecznym oraz w realizacji wcześniejszych zaleceń. Na przełomie lat państwa członkowskie osiągnęły przynajmniej „pewne postępy” w przypadku ponad dwóch trzecich zaleceń.


W pewnych kluczowych dziedzinach reformy wdrażane są rzetelnie.Od początków europejskiego semestru w 2011 r. państwa członkowskie poczyniły największe postępy w zakresie usług finansowych i polityki budżetowej oraz zarządzania budżetem. Znaczące postępy odnotowano również w kwestii dostępu do finansowania, przepisach dotyczących ochrony zatrudnienia i w ramach prawnych dotyczących umów o pracę. Najważniejsze kwestie dotyczące polityki poszczególnych państw omówiono w sprawozdaniach krajowych.


Komisja przyjęła dziś również program prac na 2018 r. na potrzeby programu wspierania reform strukturalnych (SRSP), który będzie stanowić wsparcie dla państw członkowskich w przeprowadzaniu reform, zwłaszcza tych, które wskazano jako priorytetowe w zaleceniach dla poszczególnych krajów. 
W 2018 r. wsparcie otrzyma ponad 140 projektów w 24 państwach członkowskich.


Usuwanie zakłóceń równowagi makroekonomicznej
W listopadzie ubiegłego roku Komisja rozpoczęła szczegółowe oceny sytuacji w odniesieniu do 12 państw członkowskich, aby zbadać, czy państwa te nadal doświadczają zakłóceń równowagi makroekonomicznej oraz określić stopień tych zakłóceń. W przypadku 12 państw członkowskich poddanych ocenie szczegółowej stwierdzono, że doświadczyły one zakłóceń lub nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej w ubiegłym roku. Komisja doszła obecnie do wniosku, że 11 spośród 12 poddanych ocenie państw doświadcza bądź zakłóceń (8), bądź nadmiernych zakłóceń (3). Wyniki szczegółowej oceny sytuacji można podsumować następująco:

W Chorwacji, na Cyprze i we Włoszech występują nadmierne zakłócenia równowagi makroekonomicznej.
W Bułgarii, Francji, Niemczech, Irlandii, Holandii, Portugalii, Hiszpanii i Szwecji występują zakłócenia równowagi makroekonomicznej. W przypadku Bułgarii, Francji i Portugalii mamy do czynienia z ograniczeniem zakłóceń, które w ubiegłym roku określano jako nadmierne.
Gospodarka Słowenii nie doświadcza już zakłóceń równowagi.

W przypadku Bułgarii i Portugalii Komisja podkreśliła, że konieczne są dalsze wysiłki w celu osiągnięcia trwałej korekty zakłóceń równowagi makroekonomicznej.


Europejski filar praw socjalnych
Aspekt społeczny europejskiego semestru został w tym roku wzmocniony dzięki uwzględnieniu priorytetów Europejskiego filaru praw socjalnych. W sprawozdaniach krajowych wykorzystano również dane gromadzone na potrzeby tablicy wskaźników społecznych, co pozwala śledzić wyniki w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych. Analiza uwzględnia różnorodny charakter wyzwań w poszczególnych krajach, w których sytuacja i przyjęte priorytety są naturalnie odmienne. Obszary budzące szczególne zaniepokojenie w przypadku niektórych państw członkowskich to m.in.: zapewnienie odpowiednich umiejętności, utrzymujące się różnice w poziomie aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn, duża segmentacja rynków pracy oraz duże ryzyko ubóstwa pracujących, niewielki wpływ transferów socjalnych na ograniczanie ubóstwa, powolny wzrost wynagrodzeń i nieskuteczny dialog społeczny.


Co dalej?
W sprawozdaniach krajowych Komisja przedstawiła ocenę sytuacji w poszczególnych państwach członkowskich. Stanowią one również podstawę do rozmów ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Rada ma je teraz przedyskutować, uwzględniając ustalenia zawarte w szczegółowych ocenach sytuacji. Komisja odbędzie dwustronne spotkania z państwami członkowskimi poświęcone omówieniu sprawozdań krajowych. Wiceprzewodniczący i komisarze złożą wizyty w poszczególnych państwach, by spotkać się z przedstawicielami rządów, parlamentów narodowych, partnerów społecznych i innych zainteresowanych stron oraz przedyskutować ustalenia zawarte w sprawozdaniach.
Do połowy kwietnia br. państwa członkowskie przedstawią priorytety swojej polityki gospodarczej i społecznej w krajowych programach reform oraz programach stabilności lub programach konwergencji (określających priorytety budżetowe), które ustalą w oparciu o stwierdzone problemy. Wezmą przy tym pod uwagę priorytety wskazane w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2018 r. oraz zaleceniu w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro. Komisja zaleca, aby programy te opracowano przy wsparciu ze strony parlamentów narodowych oraz wszystkich ważnych zainteresowanych stron, takich jak partnerzy społeczni, władze lokalne i regionalne oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego, stosownie do przypadku.
W maju Komisja przedstawi nowe zalecenia dla poszczególnych krajów.


 


Kontekst
Zimowy pakiet semestru europejskiego jest częścią rocznego cyklu koordynacji polityki gospodarczej na szczeblu unijnym. Przedstawiany jest po publikacji w listopadzie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2018 r. oraz zaleceń dla strefy euro, które wyznaczają priorytety na kolejny rok na poziomie Unii. Przenosi on nacisk na wymiar krajowy całego procesu.
Pakiet opiera się na najnowszych danych pochodzących z opracowanej przez Komisję tymczasowej prognozy gospodarczej – zima 2018 r. oraz na analizach i zaleceniach jesiennego pakietu europejskiego semestru z 2017 r. Sprawozdania krajowe stanowią podstawę do opracowania rocznych programów krajowych, które państwa członkowskie powinny przedstawić do połowy kwietnia. Są też podstawą dla przedstawianych na wiosnę i opracowywanych przez Komisję zaleceń dla poszczególnych krajów.

UE wspiera polską kolej!

Dodano: 01.03.2018
Lepsza sieć połączeń w Polsce i w Europie dzięki polityce spójności
 
 
788 mln euro z Funduszu Spójności zainwestowane zostanie w trzy duże projekty infrastruktury drogowej w Polsce, które przyczynią się do zwiększenia spójności terytorialnej kraju, lecz także do poprawy połączeń z Niemcami i innymi krajami Europy Zachodniej oraz z sąsiednimi krajami na wschodzie.
 
Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu stwierdziła: Polacy będą pierwszymi beneficjentami tych projektów, które sprawią, że drogi staną się bezpieczniejsze i wygodniejsze, a także skrócą czas połączeń. W rezultacie jednak wszyscy Europejczycy i europejska gospodarka skorzystają na lepszych połączeniach drogowych i ich pozytywnych skutkach dla handlu, turystyki i wzrostu gospodarczego.
 
124,8 mln euro zainwestowane zostało w budowę odcinka autostrady S6 między Goleniowem i Kiełpinem na Pomorzu Zachodnim w północno-zachodniej części kraju. Autostrada ta łączy największe miasta północnej Polski i tanowi część transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Prace powinny zostać ukończone w 2019 r.
 
273,5 mln euro przeznaczone zostanie na sfinansowanie budowy autostrady S17 między Garwolinem i Kurowem we wschodniej części Polski, jako część sieci TEN-T. Droga powinna zostać oddana do użytku w 2019 r.
 
Ponadto 389,8 mln euro zainwestowano w nowy odcinek drogowy na południowy wschód od Warszawy, na autostradzie S2, aby poprawić przepustowość na obrzeżach stolicy. Autostrada S2 znajduje się w korytarzu Morze Północne-Bałtyk, który łączy Europę Zachodnią z Europą Wschodnią, od Irlandii do Rosji. Prace powinny zostać ukończone w 2020 r. 

Wspólna polityka obrony i bezpieczeństwa cieszy się największym uznaniem Polaków

Dodano: 20.02.2018

Wspólna polityka obrony i bezpieczeństwa cieszy się największym uznaniem Polaków – wynika z najnowszego badania opinii Eurobarometr 88. Polscy respondenci w większości nie popierają natomiast – podobnie jak w poprzednich latach – dołączenia od strefy euro, negatywne odczucia wywołuje również imigracja spoza krajów wspólnoty. Rośnie jednocześnie akceptacja dla pomocy uchodźcom – obecnie popiera ją 57 proc. badanych.


W dniach 5-14 listopada 2017 roku Kantar Public Polska zrealizował na zlecenie Komisji Europejskiej badanie Standardowy Eurobarometr na reprezentatywnej próbie 1014 osób w wieku 15 i więcej lat, techniką wywiadów bezpośrednich w domach respondentów.

Standardowy Eurobarometr jest badaniem cyklicznym, realizowanym raz na pół roku we wszystkich państwach Unii Europejskiej oraz w krajach kandydujących: Turcji, byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Czarnogórze, Serbii i Albanii. Jego wyniki publikowane są w postaci ogólnodostępnych raportów.

Główne wnioski

Polacy czują się częścią Unii Europejskiej, ale nie wszystkie wspólne inicjatywy odbierają pozytywnie

  • Ponad połowa Polaków (62 proc.) przyznaje, że czuje się także Europejczykami. W kwestii trzech wybranych wspólnych polityk Unii Europejskiej, Polacy w największym stopniu popierają wspólną politykę obrony i bezpieczeństwa – 78 proc. badanych. Prawie połowa badanych popiera także wspólną politykę migracyjną – 47 proc., a najmniejszym poparciem cieszy się Europejska Wspólnota Gospodarcza i Walutowa z jedną walutą – euro (36 proc. zwolenników). Jednocześnie nieznacznie przeważają opinie, że obecnie sprawy w Unii Europejskiej idą w złym kierunku (40 proc. wobec 34 proc. - sprawy idą w dobrym kierunku).

Zaufanie do polskiego rządu i zadowolenie z polskiej demokracji rosną, jednak problemy społeczne i polski wymiar sprawiedliwości niepokoją Polaków

  • Coraz więcej Polaków jest zadowolonych z biegu spraw w Polsce – o 11 punktów procentowych wzrósł odsetek odpowiedzi pozytywnych, w porównywaniu do wyników z listopada 2016 roku. W ciągu roku wzrosło także zaufanie do polskiego rządu (o 3 punkty procentowe) oraz zadowolenie ze sposobu funkcjonowania polskiej demokracji (o 4 punkty procentowe). Kwestie, które niepokoją Polaków to głównie wzrost cen/inflacja oraz koszty utrzymania – o 10 punktów procentowych wzrósł odsetek osób, które postrzegają tę kwestię za najważniejszy obecnie problem w Polsce. Na przestrzeni roku znacząco spadło także – o 12 punktów procentowych – zaufanie do wymiaru sprawiedliwości/polskiego systemu prawnego.

Polacy negatywnie o imigracji spoza UE, ale z przekonaniem, że Polska powinna pomagać uchodźcom

  • 68 proc. Polaków przyznaje, że imigracja ludności spoza Unii wywołuje w nich negatywne odczucia. Jednak, w porównaniu do poprzednich wyników Polacy wydają się być bardziej pozytywnie nastawieni, jeśli chodzi o pomoc uchodźcom. Obecnie 57 proc. uważa, że Polska powinna pomagać uchodźcom.

Pełna wersja raportu krajowego jesień 2017

Prezentacja