sobota 23 września 2017
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

Europejskie monitorowanie losów absolwentów

Dodano: 17.05.2017

Komisja przyjęła dziś dwie nowe inicjatywy dotyczące kształcenia i szkolnictwa wyższego. Jedną z nich jest wniosek w sprawie monitorowania losów absolwentów, który ma ułatwić państwom członkowskim gromadzenie informacji o losach absolwentów po zakończeniu studiów.


Inicjatywy te mają pomóc państwom członkowskim w zapewnianiu wszystkim młodym ludziom wysokiej jakości kształcenia sprzyjającego włączeniu społecznemu. Szereg konkretnych działań umożliwi bowiem zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnego udziału w życiu społecznym, reagowania na nowe możliwości i podejmowania wyzwań związanych na przykład z globalizacją i zmianami technologicznymi, jak i dostosowania ścieżek kształcenia do potrzeb rynku pracy.
Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność, zauważył: Kapitał ludzki w Europie jest jedynym źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej. Powszechny dostęp do wysokiej jakości kształcenia ma kluczowe znaczenie dla przyszłości Europy i jest podstawą otwartych i dobrze prosperujących społeczeństw. Umożliwia ono młodym ludziom dobry start życiowy. Proponowany dziś pakiet dokumentów koncentruje się na młodzieży Europy i na modernizacji kształcenia, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, poprzez szkołę, aż po kształcenie wyższe i kształcenie i szkolenie zawodowe, kładąc fundamenty pod ustawiczne uczenie się przez całe życie.
Tibor Navracsics, unijny komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, stwierdził: Podstawą rozwoju osobistego i aktywnej postawy obywatelskiej jest wysokiej jakości kształcenie. Od niego zaczyna się udana kariera zawodowa; to ono jest najlepszą ochroną przed bezrobociem i ubóstwem. Lecz aby zarówno jednostki, jak i całe społeczeństwa, mogły czerpać korzyści, systemy edukacji muszą zapewniać wysokiej jakości kształcenie w całej UE. Zaproponowane dziś inicjatywy oraz już istniejące wsparcie UE umożliwią państwom członkowskim i organizatorom kształcenia podjęcie niezbędnych kroków, aby poprawić możliwości wszystkich młodych ludzi w Europie, co przyczyni się do zbudowania sprawiedliwych społeczeństw odpornych na zmiany.
Młodzi ludzie potrzebują szerokiego zestawu kompetencji, który pozwoli im dobrze sobie radzić w życiu, znaleźć satysfakcjonującą pracę i aktywnie działać w życiu społecznym, niezależnie od pochodzenia. Aby to osiągnąć, potrzebny jest dobry start, który umożliwia kształcenie. Należy jednak podjąć działania, aby poprawić jakość i wyniki europejskich systemów edukacji, tak aby mogły one sprostać wyzwaniom rozwoju cywilizacyjnego i służyć wszystkim dzieciom i młodzieży. Decyzje dotyczące obszaru edukacji podejmowane są na poziomie krajowym i regionalnym – UE wspiera państwa członkowskie, respektując w pełni zasadę pomocniczości.
Jeśli chodzi o szkoły, z informacji przekazanych przez państwa członkowskie wynika, że istnieją trzy obszary, w których należy podjąć działania i w których wsparcie unijne może pomóc w stawieniu czoła istotnym wyzwaniom:
 • podniesienie jakości pracy szkół i pogłębienie ich integracyjnego charakteru;
 • wspieranie wybitnych nauczycieli i członków kadry kierowniczej szkoły;
 • poprawa zarządzania systemami edukacji szkolnej.
Komisja proponuje uzupełnić działania podejmowane przez państwa członkowskie w tych trzech obszarach, aby wesprzeć wzajemne uczenie się, wzmocnić podstawy merytoryczne sprawdzonych rozwiązań w edukacji oraz wspomóc reformy krajowe w tych państwach członkowskich, które wyrażą takie życzenie. Sposoby takiego wsparcia mogą obejmować stymulowanie rozwoju kompetencji i uczenia się międzykulturowego poprzez partnerstwa szkół, mobilność i projekty eTwinning w ramach Erasmus+; zwiększenie nacisku na partnerskie uczenie się w toku kariery i rozwoju zawodowego nauczycieli i członków kadry kierowniczej szkoły oraz ustanowienie nowego mechanizmu wsparcia umożliwiającego państwom członkowskim szukanie pomocy w opracowywaniu i wdrażaniu reform edukacyjnych.
Odnowiona strategia dla szkolnictwa wyższego opiera się na planie modernizacji z 2011 r. W przyjętym dziś komunikacie Komisja przedstawia swoje plany dotyczące czterech kluczowych obszarów:
 • wyposażenie absolwentów szkół wyższych w zestaw umiejętności potrzebnych im oraz nowoczesnej gospodarce;
 • tworzenie sprzyjających włączeniu społecznemu systemów szkolnictwa wyższego;
 • zagwarantowanie, aby instytucje szkolnictwa wyższego przyczyniały się do innowacji w innych gałęziach gospodarki;
 • wspieranie instytucji szkolnictwa wyższego i rządów w optymalnym wykorzystaniu dostępnych zasobów ludzkich i finansowych.
Aby szkolnictwo wyższe mogło pomóc w stymulowaniu wzrostu i tworzeniu miejsc pracy, uniwersytety muszą dostosowywać programy nauczania do obecnych i przewidywanych potrzeb gospodarczo-społecznych. Potencjalni studenci potrzebują aktualnych i rzetelnych informacji, aby świadomie zdecydować o wyborze zajęć. W związku z tym Komisja przedstawia jednocześnie wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie monitorowania losów absolwentów, będący częścią Nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności. Wniosek ten dotyczy nie tylko absolwentów szkół wyższych, lecz również absolwentów programów kształcenia i szkolenia zawodowego. Ma to zachęcić organy państw członkowskich do poprawy jakości i dostępności informacji dotyczących osiąganych przez absolwentów postępów w karierze lub dalszym kształceniu, po zakończeniu studiów, oraz wspierać je w tym zadaniu.
Również dziś Komisja przedstawiła budżet na kolejne trzy lata oraz odpowiednią podstawę prawną dla Europejskiego Korpusu Solidarności.

Kontekst
Przedstawione dziś inicjatywy są wynikiem zobowiązań podjętych w związku z inicjatywą Inwestowanie w młodzież Europy z dnia 7 grudnia 2016 r., w szczególności z komunikatem dotyczącym poprawy i modernizacji edukacji, w którym Komisja zapowiedziała szereg działań, mających pomóc państwom członkowskim w zapewnieniu wszystkim młodym ludziom wysokiej jakości kształcenia. Działania te obejmują szereg środków umożliwiających państwom członkowskim i instytucjom zapewnienie wszystkim młodym ludziom wysokiej jakości kształcenia, zgodnie z pierwszą podstawową zasadą europejskiego filaru praw socjalnych, w myśl której każda osoba ma prawo do edukacji włączającej, charakteryzującej się dobrą jakością, szkoleń i uczenia się przez całe życie.
Działania te są również zgodne z ambitnymi celami określonymi w deklaracji rzymskiej z dnia 25 marca 2017 r., w której unijni przywódcy zobowiązali się do pracy na rzecz urzeczywistnienia Uni[i], w której młodzi ludzie mają dostęp do kształcenia i szkolenia najwyższej jakości i mogą uczyć się i znajdować zatrudnienie na całym kontynencie oraz w dokumencie Komisji dotyczącym wykorzystania możliwości płynących z globalizacji z dnia 10 maja 2017 r., jak i w jej dokumencie dotyczącym społecznego wymiaru Europy z dnia 26 kwietnia 2017 r., w których przypomina się o zasadniczej roli, jaką kształcenie i szkolenie mają dla konkurencyjności i przyszłości europejskich gospodarek i społeczeństw.
Wyniki ostatniego badania PISA (Program międzynarodowej oceny umiejętności uczniów) wskazują na słabości w rozwoju kompetencji na poziomie kształcenia szkolnego. Szkoły mogłyby również odgrywać silniejszą rolę w promowaniu sprawiedliwości społecznej oraz lepiej reagować na zachodzące szybko zmiany technologiczne i cyfrowe, wywierające poważny wpływ na nasze gospodarki i społeczeństwa. Instytucje szkolnictwa wyższego mogą dodać do tych zadań pomoc w pobudzaniu gospodarki regionów, w których się znajdują, i w których są one ważnym motorem innowacji.

Newsletter PIE ED - kwiecień 2016 r.

Dodano: 08.05.2017

ABC Unii Europejskiej

Dodano: 08.05.2017

kliknij aby pobrać

Budżet UE w poszczególnych krajach

Dodano: 03.05.2017

kliknij aby pobrać

Roaming już nie będzie straszyć

Dodano: 24.04.2017

Tegoroczne wakacje w UE będą tańsze dla użytkowników telefonów komórkowych. Już od połowy czerwca zniesione zostaną opłaty roamingowe dla osób, które korzystają ze swoich komórek i smartfonów w innym kraju Unii. Nowy mechanizm rozliczeń „Roam like at home” gwarantuje, że będziemy płacić za połączenia, wiadomości i przesył danych na takich samych zasadach jak w kraju zamieszkania.


KOMEPENDIUM WIEDZY O NOWYCH ZASADACH ROAMINGU W UE


1. Roaming w UE

Jak działa roaming w UE?

Kiedy podróżujesz do innego kraju i dzwonisz, wysyłasz smsy lub surfujesz w internecie za pomocą swojego telefonu komórkowego lub urządzenia korzystającego z karty SIM zarejestrowanej w kraju ojczystym, korzystasz z usługi roamingu. Operator z Twojego kraju płaci zagranicznemu operatorowi za korzystanie z jego sieci. Ta opłata pomiędzy operatorami nazywana jest hurtową ceną usługi roamingowej. Stanowi ona koszt dla operatora w kraju pochodzenia, dlatego wpływa na wysokość ostatecznego rachunku dla konsumenta. Z tego powodu KE podjęła działania w celu ograniczenia hurtowych cen roamingu w UE, równocześnie z działaniami na rzecz bezpośredniego ograniczenia cen detalicznych płaconych przez konsumentów.

Jaki kształtują się krajowe ceny usług mobilnych na terenie UE?

Europejczycy mają różne upodobania podróżnicze w różnych krajach UE, a w odwiedzanych krajach są również różne koszty usług sieciowych. Niedawne badanie Komisji Europejskiej pokazuje także, że oferty detaliczne dla konsumentów różnią się pomiędzy państwami członkowskimi. Na przykład w 2016 r. cena najtańszej miesięcznej oferty obejmującej 1 GB danych, 600 minut rozmów oraz 225 wiadomości SMS sięgała od 60 euro na Węgrzech do 8 euro w Estonii (bez VAT i jakiejkolwiek dotacji na smartfona).

2. Działania UE na rzecz obniżenia opłat roamingowych

Od 2007 r. Komisja Europejska z powodzeniem działała na rzecz obniżenia konsumenckich cen za roaming. Zmieniło to zwyczaje wielu Europejczyków, którzy wcześniej zwykle wyłączali swoje telefony komórkowe podczas podróży. W 2013 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt przepisów znoszących opłaty roamingowe dla osób odbywających okresowe podróże po terytorium Unii. W październiku 2015 r. Parlament Europejski oraz Rada uzgodniły, że powinno to nastąpić od dnia 15 czerwca 2017 r. (zob. szczegóły).

Od 15 czerwca 2017 r. każdy będzie mógł korzystać ze swojego urządzenia przenośnego podczas podroży po terytorium UE, ponosząc te same opłaty co w kraju ojczystym („roam like at home”), pod warunkiem przestrzegania przez operatorów tzw. polityki uczciwego korzystania. Na przykład jeżeli płacisz za miesięczny pakiet minut, SMS-ów i danych w swoim kraju, każde połączenie, sms lub przesył danych za granicą na terytorium UE zostaną naliczone w ramach tego pakietu, tak jakbyś przebywał w kraju ojczystym – bez dodatkowych opłat.

Jakie były różne obniżki cen roamingowych?

 • Od 2007 r. UE udało się obniżyć detaliczne ceny połączeń o 92 proc. [1].
 • Od 2009 r. UE udało się obniżyć detaliczne ceny wiadomości SMS o 92 proc. [2].
 • Roaming danych jest obecnie nawet o 96 proc. tańszy w porównaniu z 2012 r., kiedy zaczął obowiązywać pierwszy pułap cen detalicznych UE w odniesieniu do roamingu danych [3].
 • Między 2008 a 2015 r. pula danych dostępnych w roamingu zwiększyła się ponad stukrotnie. 

 

Regulowane taryfy roamingowe w latach 2007–2016

(w euro bez VAT)

 

Połączenia głosowe wychodzące

Połączenia głosowe przychodzące

Wiadomości SMS

Dane

Dane

 

 

 

 

Hurtowo

Detalicznie

 

 

 

 

MB

MB

2007

0,49

0,24

 

 

 

2008

0,46

0,22

 

 

 

2009

0,43

0,19

0,11

1,00

 

2010

0,39

0,15

0,11

0,80

 

2011

0,35

0,11

0,11

0,50

 

2012

0,29

0,08

0,09

0,25

0,70

2013

0,24

0,07

0,08

0,15

0,45

2014

0,19

0,05

0,06

0,05

0,20

2015

0,19

0,05

0,06

0,05

0,20

2016

cena krajowa + maks. 0,05

0,0114

cena krajowa + maks. 0,02

0,05

cena krajowa + maks. 0,05

 

Jakie środki potrzebne są do zniesienia opłat roamingowych?

Wyrażając zgodę na mechanizm „roam like at home” (usługi roamingu po cenach krajowych), Parlament Europejski i Rada zwróciły się do Komisji o opracowanie szeregu środków wspierających, które pozwolą na funkcjonowanie mechanizmu w praktyce. Środki te obejmują:

- wniosek prawodawczy (do dnia 15 czerwca 2016 r.) dotyczący reformy hurtowego rynku usług roamingu i maksymalnych cen nakładanych przez operatorów na korzystanie z ich sieci przez klientów w ramach roamingu. W następstwie wniosku przedłożonego przez Komisję Parlament Europejski i państwa członkowskie osiągnęły w dniu 31 stycznia 2017 r. porozumienie i ustaliły następujące hurtowe pułapy usług roamingowych:

 • 0,032 euro za minutę połączenia głosowego, od 15 czerwca 2017 r.
 • 0,01 euro za wiadomość SMS, od 15 czerwca 2017 r.
 • stopniowe obniżenie pułapów danych przez okres pięciu lat, z 7,7 euro za GB (w dniu 15 czerwca 2017 r.) do 6 euro za GB (1 stycznia 2018 r.), 4,5 euro za GB (1 stycznia 2019 r.), 3,5 euro za GB (1 stycznia 2020 r.), 3 euro za GB (1 stycznia 2021 r.) oraz 2,5 euro za GB (1 stycznia 2022 r.).

- przepisy dotyczące środków gwarantujących „uczciwe korzystanie”, które mogą podjąć operatorzy, aby zapobiegać nadużywaniu systemu, np. regularnemu odsprzedawaniu tanich kart SIM do stałego wykorzystywania w innych państwach. Taka polityka uczciwego korzystania jest niezbędna do wyeliminowania negatywnych skutków dla konsumentów na rynkach krajowych.

system wyjątkowych i tymczasowych odstępstw dla operatorów, z którego korzystać można tylko z upoważnienia krajowego organu regulacyjnego, w ściśle określonych warunkach, kiedy zniesienie opłat roamingowych na danym rynku mogłoby spowodować wzrost cen krajowych dla klientów danego operatora. Regulator krajowy może zezwolić na korzystanie z tego odstępstwa, jeżeli detaliczne straty roamingowe operatora wynosiłyby przynajmniej 3 proc. jego marży usług łączności mobilnej.

3. Zniesienie opłat roamingowych dla wszystkich Europejczyków podróżujących po terytorium UE

Jak będzie wyglądało zniesienie opłat roamingowych?

Operatorzy telefonii komórkowej muszą oferować swoje usługi roamingu po cenach krajowych klientom, którzy albo mieszkają w państwie członkowskim operatora albo są z nim trwale związani, kiedy ci klienci okresowo podróżują po terytorium UE. W razie potrzeby operatorzy mogą wymagać od swoich klientów potwierdzenia miejsca zamieszkania lub potwierdzenia wspomnianych trwałych związków z danym państwem członkowskim.

Operatorzy oferujący roaming mogą stosować uczciwe, rozsądne i proporcjonalne mechanizmy kontroli oparte na obiektywnych kryteriach w celu wykrywania ryzyka nadużyć lub niewłaściwego korzystania z usługi „roam like at home” poza okresami podróży.

Kogo będzie ono dotyczyć?

Proponowane przepisy pozwolą wszystkim europejskim podróżnym korzystającym z karty SIM oferującej roaming w ramach państwa, w którym zamieszkują lub z którym są „trwale związani”, korzystanie z urządzeń przenośnych w innych krajach UE na takich samych warunkach jak w swoim własnym kraju. „Trwałe związki” z państwem, w którym pracują lub studiują, mają na przykład pracownicy transgraniczni lub pracownicy oddelegowani.

Czy muszę zarejestrować się, aby korzystać z usługi „roam like at home”?

Aby korzystać z usługi „roam like at home”, nie jest wymagana formalna rejestracja. Od 15 czerwca 2017 r. usługa ta powinna być automatycznie zawarta we wszystkich umowach konsumenckich telefonii komórkowej, w ramach których operatorzy oferują roaming. Operatorzy mogą zażądać od klientów potwierdzenia, że zamieszkują (mają stałe miejsce pobytu) w państwie członkowskim operatora sieci komórkowej.

Konsumenci mogą również udowodnić, że są trwale związani z tym państwem, co pociąga za sobą częste i długie pobyty na terytorium państwa członkowskiego operatora sieci komórkowej. Taki trwały związek to na przykład stosunek pracy lub systematyczny udział w zajęciach na uniwersytecie.

W jaki sposób chronione będą dane osobowe?

Zasady uczciwego korzystania z roamingu wyraźnie wymagają od operatorów oferujących roaming przestrzegania odpowiednich przepisów o ochronie danych. Komisja konsultowała się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych i uwzględniła jego uwagi. Do sprawdzania, w jakim zakresie klienci korzystają z usług łączności komórkowej i przesyłu danych za granicą w porównaniu z ich wykorzystywaniem w kraju ojczystym, operatorzy mogą wykorzystywać tylko te informacje, które już gromadzą do celów rozliczeniowych.

Czy Europejczycy nadal będą mogli kupować różne karty SIM w różnych państwach członkowskich?

Tak. Obywatele UE nadal mogą kupować dowolne inne karty SIM w dowolnym innym państwie członkowskim i surfować w internecie lub dzwonić według lokalnych stawek albo korzystać z roamingu. Jednak nie zawsze będą mogli korzystać z usługi „roam like at home”, jeżeli nie zamieszkują w kraju, w którym kupili kartę, lub nie mają trwałych związków z tym krajem pociągających za sobą częste i długie pobyty w tym kraju.

Jaką rolę będą pełnić krajowe organy regulacyjne?

Podobnie jak w przypadku istniejących przepisów dotyczących roamingu, krajowe organy regulacyjne będą monitorowały i sprawdzały, czy operatorzy telefonii komórkowej przestrzegają nowych przepisów, będą również podejmowały działania w przypadku stwierdzenia naruszeń.

Czy istnieją jakieś zabezpieczenia regulacyjne?

Zabezpieczenia chroniące przed nadużyciami opierają się na jasnych zasadach i obejmują wskaźniki i narzędzia, które są rozsądne, niedyskryminacyjne, przejrzyste i zapewniają poszanowanie prywatności. W celu wykrycia ewentualnych nadużyć operatorzy oferujący roaming mogą przeprowadzać kontrole wzorców korzystania z usług przez klientów zarówno w ich własnym kraju, jak i w innych państwach członkowskich (mechanizm kontroli). Kontrole będą przeprowadzane z wykorzystaniem informacji, które operatorzy wykorzystują już w rozliczeniach ze swoimi klientami, w oparciu o jasne i przejrzyste wskaźniki:

 • przewaga wykorzystania roamingu nad wykorzystaniem krajowym ORAZ przewaga pobytu w innym państwie członkowskim UE nad pobytem w kraju (logowanie do sieci operatora oferującego roaming) zaobserwowana przez okres przynajmniej czterech miesięcy;
 • długi okres nieaktywności karty SIM użytkowanej głównie, a nawet wyłącznie, w roamingu;
 • abonowanie i korzystanie kolejno z wielu kart SIM przez tego samego konsumenta w ramach roamingu.

Polityka uczciwego korzystania musi zostać zgłoszona przez operatora oferującego roaming krajowemu organowi regulacyjnemu oraz szczegółowo opisana w umowach.

Usługa „roam like at home” jest przeznaczona dla podróżnych. W celu stwierdzenia, czy użytkownik nadużywa lub niewłaściwie korzysta z usługi „roam like at home”, operator będzie musiał wykazać nadużycie przez okres przynajmniej czterech miesięcy. Jeżeli klient spędza ponad dwa miesiące z czterech za granicą oraz jeżeli klient w tym czasie wykorzystywał sieć komórkową w większym stopniu za granicą niż w kraju pochodzenia, operator może wysłać do klienta ostrzeżenie. Po otrzymaniu ostrzeżenia klient będzie miał dwa tygodnie na wyjaśnienie sytuacji. Jeżeli użytkownik nadal pozostaje za granicą, operatorzy będą mogli nałożyć niewielkie opłaty dodatkowe (równe hurtowym pułapom usług roamingowych).

Operator musi ustanowić procedury umożliwiające złożenie skargi w przypadku braku porozumienia. Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany, klient może złożyć skargę do krajowego organu regulacyjnego, który rozstrzygnie sprawę.

W przypadku większości konkurencyjnych umów, które oferują nieograniczony przesył danych lub przesył danych po bardzo niskich cenach krajowych, poniżej hurtowych pułapów usług roamingowych, przewidywane jest zabezpieczenie w postaci określonej puli danych dostępnych do wykorzystania w roamingu, tak by możliwe było utrzymanie tych ofert.

Czy zniesienie opłat roamingowych spowoduje wzrost cen krajowych?

Od czasu wprowadzenia unijnych przepisów służących obniżeniu opłat roamingowych krajowe ceny telefonii komórkowej również się obniżyły. Ta tendencja prawdopodobnie się utrzyma.

Akt wykonawczy przyjęty przez Komisję w grudniu 2016 r. ustanawia szczegółowe przepisy dotyczące dwóch zabezpieczeń pozwalających uniknąć zakłóceń na rynkach krajowych, które w przeciwnym wypadku mogłyby doprowadzić do wzrostu cen: (1) zasady uczciwego korzystania pozwalają operatorom telefonii komórkowej na zapobieganie nadużyciom lub niewłaściwemu korzystaniu z usług roamingowych, takim jak stały roaming, oraz (2) system wyjątkowych i tymczasowych odstępstw dla operatorów, z którego korzystać można tylko z upoważnienia krajowego organu regulacyjnego, w ściśle określonych warunkach, kiedy zniesienie opłat roamingowych na danym rynku mogłoby spowodować wzrost cen krajowych dla klientów danego operatora.

ocenie skutków towarzyszącej wnioskowi w sprawie rozporządzenia dotyczącego hurtowych rynków usług roamingu z dnia 15 czerwca 2016 r. Komisja stwierdziła, że biorąc pod uwagę maksymalne hurtowe opłaty zaproponowane wówczas przez Komisję (0,04 euro za minutę połączenia głosowego, 0,01 euro za wiadomość SMS oraz 8,5 euro za GB danych), znaczna większość operatorów sieci komórkowych nie musiałaby ubiegać się o system wyjątkowych i tymczasowych odstępstw. Komisja uważa, że jej ówczesne wnioski będą wspierane przez niższe pułapy cen hurtowych uzgodnione dnia 31 stycznia 2017 r.