poniedziałek 26 lutego 2018
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

Źródła internetowe - możliwe do weryfikacji?

Dodano: 13.11.2017

Musimy zapewnić obywatelom narzędzia, dzięki którym będą w stanie zidentyfikować fałszywe informacje – powiedział pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans ogłaszając konsultacje społeczne na temat dezinformacji w internecie. Powstanie również grupa ekspertów, która ma m.in. ocenić zakres zjawiska dezinformacji, pokazać jego międzynarodowy wymiar oraz przedstawić zalecenia.


 

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne na temat fałszywych informacji i dezinformacji w internecie. Powołała również grupę ekspertów wysokiego szczebla reprezentujących środowiska akademickie, platformy internetowe, media informacyjne i organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Prace grupy ekspertów wysokiego szczebla oraz wyniki konsultacji przyczynią się do opracowania unijnej strategii mającej zapobiegać rozprzestrzenianiu fałszywych informacji, która ma zostać przedstawiona wiosną 2018 r.

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji, Frans Timmermans, powiedział: - Wolność otrzymywania i przekazywania informacji oraz pluralizm mediów są zapisane w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Żyjemy w czasach, w których przepływ informacji i dezinformacji stał się niemal przytłaczający. Dlatego też musimy zapewnić naszym obywatelom narzędzia, dzięki którym będą w stanie zidentyfikować fałszywe informacje i zarządzać otrzymywanymi informacjami, narzędzia, które pozwolą poprawić zaufanie w internecie.

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji do spraw jednolitego rynku cyfrowego, dodał: - Musimy przyjąć zrównoważone podejście, uwzględniające kwestie wolności wypowiedzi, pluralizmu mediów oraz prawa dostępu obywateli do zróżnicowanych i wiarygodnych informacji. Wszystkie zainteresowane podmioty, takie jak platformy internetowe i media informacyjne, powinny pomóc w rozwiązaniu tego problemu.

Mariya Gabriel, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, stwierdziła: - Moje działania skupiają się na obronie prawa obywateli do rzetelnej informacji, które stanowi jeden z podstawowych elementów naszej demokracji. Chciałbym, abyśmy prowadzili otwartą i szeroko zakrojoną dyskusję na temat fałszywych informacji. Pomoże nam ona zająć się tym złożonym zjawiskiem i sprostać przyszłym wyzwaniom.

Konsultacje publiczne potrwają do lutego

Do udziału w konsultacjach publicznych Komisja zaprasza obywateli, platformy mediów społecznościowych, organizacje informacyjne (nadawców, media drukowane, agencje informacyjne, media internetowe i serwisy weryfikujące fakty), naukowców i organy publiczne. Opinie i uwagi można przedstawiać do połowy lutego. Komisja zgromadzi propozycje działań, jakie można podjąć na poziomie UE, aby zapewnić obywatelom skuteczne narzędzia do identyfikacji wiarygodnych i zweryfikowanych informacji oraz aby przygotować się na wyzwania związane z erą cyfrową.

Uwagi i opinie mają dotyczyć trzech głównych obszarów:

 1. zakresu problemu, czyli tego, w jaki sposób obywatele i zainteresowane podmioty postrzegają fałszywe informacje, w jaki sposób dowiadują się o dezinformacji w internecie oraz w jakim stopniu ufają poszczególnym środkom przekazu;
 2. oceny działań podjętych do tej pory przez platformy, przedsiębiorstwa informacyjne oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się fałszywych informacji w internecie, jak również opinii na temat roli i obowiązków odpowiednich zainteresowanych podmiotów;
 3. możliwych przyszłych działań mających zapewnić obywatelom łatwiejszy dostęp do rzetelnych i zweryfikowanych informacji oraz zapobiegać szerzeniu się dezinformacji w internecie.

Przedmiotem konsultacji są jedynie fałszywe informacje i dezinformacja w internecie, których treść nie jest sama w sobie niezgodna z prawem i w związku z tym nie jest objęta istniejącymi unijnymi lub krajowymi działaniami prawodawczymi i samoregulacyjnymi.

Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do udziału w pracach grupy ekspertów wysokiego szczebla

Komisja zaprasza ekspertów do zgłaszania chęci udziału w pracach grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. fałszywych informacji. Grupa ta będzie doradzać Komisji i pomoże jej m.in. ocenić zakres zjawiska dezinformacji, określić role i obowiązki zainteresowanych stron, uchwycić międzynarodowy wymiar tego zjawiska, podsumować poszczególne podejścia i stanowiska oraz formułować zalecenia. W miarę możliwości grupa powinna składać się z szeregu ekspertów specjalizujących się w poszczególnych obszarach przedmiotowego zagadnienia i reprezentujących bądź społeczeństwo obywatelskie bądź środowisko akademickie. Komisja chciałaby, aby skład grupy był zrównoważony pod względem wiedzy specjalistycznej.

Kandydatury można zgłaszać do połowy grudnia. Oczekuje się, że grupa ekspertów wysokiego szczebla rozpocznie prace w styczniu 2018 r. Prace te potrwają kilka miesięcy.

Kontekst

Platformy i inne usługi internetowe umożliwiły nowe sposoby komunikacji, debaty i zdobywania informacji. Coraz częstszym problemem dla funkcjonowania demokracji staje się jednak szerzenie informacji, które celowo wprowadzają czytelników w błąd i utrudniają im zrozumienie rzeczywistego stanu rzeczy.

W dniach 17 i 18 listopada 2016 r. Komisja zorganizowała drugie doroczne kolokwium dotyczące praw podstawowych, poświęcone tematowi pluralizmu mediów i demokracji. Badanie Eurobarometr opublikowane w dniu 17 listopada 2016 r. wykazało, że Europejczycy niepokoją się o niezależność mediów i ich zaufanie do mediów jest niskie.

piśmie(link is external) skierowanym do komisarz ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, Mariyi Gabriel, przewodniczący Jean-Claude Juncker powierzył jej zadanie zbadania zagrożeń, jakie platformy internetowe stwarzają dla demokracji w związku z rozprzestrzenianiem się fałszywych informacji. Poprosił ją również o zainicjowanie debaty na temat ewentualnych działań, jakie UE powinna podjąć, aby chronić swoich obywateli.

W czerwcu 2017 r. Parlament Europejski przyjął rezolucjęWyszukaj ten link w innym języku••• wzywającą Komisję do przeprowadzenia szczegółowej analizy obecnej sytuacji oraz ram prawnych w odniesieniu do fałszywych informacji. Zachęcił ją również do sprawdzenia możliwości działań legislacyjnych mających ograniczyć rozprzestrzenianie się i rozpowszechniane fałszywych treści. Komisja potraktowała tan problem priorytetowo i uwzględniła inicjatywę dotycząca zwalczania fałszywych informacji w internecie w swoim programie prac na rok 2018Wyszukaj ten link w innym języku•••.

Dalsze informacje

 

ZAŁĄCZNIK

Opracowanie strategii UE mającej zapobiegać rozprzestrzenianiu się fałszywych informacji w internecie

Najważniejsze inicjatywy Komisji i wydarzenia:

 • Marzec 2015 r.: zgodnie z mandatem udzielonym przez Radę Europejską przy EEAS powołano grupę zadaniową ds. komunikacji strategicznej na wschodzieWyszukaj ten link w innym języku••• w celu identyfikowania na bieżąco działań dezinformacyjnych prowadzonych przez Rosję, analizowania tych działań i szerzenia wiedzy na ich temat
 • Maj 2016 r.: przedstawienie komunikatu w sprawie platform internetowych zachęcającego branżę informacyjną do wzmożenia dobrowolnych wysiłków na rzecz zwalczania takich praktyk jak fałszywe lub wprowadzające w błąd opinie online.
 • 13 listopada 2017 r.: rozpoczęcie konsultacji publicznych i powołanie grupy wysokiego szczebla ds. fałszywych informacji, wydarzenie z udziałem wielu stron w Brukseli oraz nawiązanie ciągłego dialogu z państwami członkowskimi
 • Styczeń 2018 r.: pierwsze posiedzenie grupy wysokiego szczebla ds. fałszywych informacji
 • Marzec 2018 r.: wyniki konsultacji publicznych i badania Eurobarometru
 • Kwiecień 2018 r.: sprawozdanie grupy wysokiego szczebla
 • Wiosna 2018 r.: komunikat w sprawie zwalczania fałszywych informacji i dezinformacji w internecie

Przedstawicielstwa Komisji w państwach członkowskich UE oraz jej delegatury w państwach trzecich będą uczestniczyć w debacie i zbierać informacje na temat krajowych przepisów i inicjatyw mających na celu zwalczanie rozprzestrzeniania się fałszywych informacji w poszczególnych państwach.

Zapraszamy na kolejny w tym roku Dialog Obywatelski

Dodano: 10.11.2017

Zapraszamy na kolejny w tym roku Dialog Obywatelski z komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP Elżbietą Bieńkowską. Tym razem o przyszłości Europy porozmawiać będzie można we wtorek 14 listopada w murach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowanych udziałem zachęcamy do rejestrowania się – ilość miejsc jest ograniczona.


Pani komisarz w swoim wystąpieniu będzie koncentrowała się na tematach związanych z gospodarką, przemysłem i obronnością – w kontekście nowopowstałego Europejskiego Funduszu Obronnego. Kluczowa część wydarzenia stanowić będzie sesja pytań i odpowiedzi. To doskonała okazja by wyrazić swoją opinię lub dowiedzieć się więcej o działaniu Unii Europejskiej.

 

Data: 14 listopada 2017

Czas: 10:00-11:30

Miejsce: Aula Wydziału Politologii UMCS

Tytuł: "Bezpieczniejsza Polska, bezpieczniejsza Europa, bezpieczniejsi obywatele"

Moderacja: Dorota Wysocka-Schnepf

 

Rejestracja: kontakt@dialoglublin.pl(link sends e-mail) do piątku 10 listopada.

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, nazwę firmy/instytucji.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w dyskusji zachęcamy do szybkiego rejestrowania się, liczba miejsc jest ograniczona!


Dialogi Obywatelskie to inicjatywa Komisji Europejskiej, mająca na celu rozbudzenie debaty na tematy europejskie. Spotkania w tej formule odbywają się od 2012 roku - w Polsce będzie to kolejne takie wydarzenie. W 2015 r. wiele emocji wzbudziła debata o TTIP z komisarz ds. handlu Cecilią Malmström. W kwietniu 2017 r. komisarz Malmström ponownie odwiedziła Warszawę - tym razem dyskutowała o umowie gospodarczej UE-Kanada (CETA). W październiku 2016 i ponownie w maju 2017 r. Dialogi Obywatelskie w Polsce prowadzili także Vytenis Andriukaitis, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, a w czerwcu 2017 r. Johannes Hahn, komisarz ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji ws. rozszerzenia.

Dialogi Obywatelskie komisarz Elżbiety BieńkowskiejKrakówSzczecinSopot i Sosnowiec.


Kontekst

Przemysł europejski jest silnyWyszukaj ten link w innym języku••• i utrzymuje wiodącą pozycję na rynkach światowych w wielu branżach. Przemysł odpowiada za dwie trzecie eksportu UE i zatrudnia 32 mln osób, z czego 1,5 mln miejsc pracy utworzono od 2013 r. Do utrzymania i wzmocnienia przewagi konkurencyjnej potrzebna jest jednak istotna modernizacja. Z tego powodu przemysł znajduje się w centrum priorytetów politycznych Komisji JunckeraWyszukaj ten link w innym języku•••. Wszystkie obszary polityki Komisji są ukierunkowane na wzmocnienie pozycji przemysłu w celu tworzenia nowych miejsc pracy i zwiększania konkurencyjności Europy, promowania inwestycji i innowacji w zakresie czystych technologii i technologii cyfrowych, a także w celu obrony europejskich regionów i pracowników, którzy najbardziej odczuwają zmiany w przemyśle.

Nowe technologie produkcyjne zmieniają krajobraz przemysłowy Europy i mają coraz większy wpływ na zdolność europejskich przedsiębiorstw do konkurowania na rynkach światowych. Technologie te przyczynią się do tworzenia miejsc pracy poprzez szereg kanałów, a te z nich, które zapewniają wyższą wydajność, mogą przynieść korzyści całej gospodarce. Mogą również mieć większy wpływ na charakter i dostępność pracy. Przyszłość europejskiego przemysłu będzie zależała od jego zdolności do ciągłej adaptacji i innowacji dzięki inwestowaniu w nowe technologie i akceptowaniu zmian, jakie przynosi większa cyfryzacja oraz przejście na gospodarkę niskoemisyjną i gospodarkę o obiegu zamkniętym. Jednocześnie światowa konkurencja jest coraz większa, a korzyści wynikające z globalizacji i postępu technologicznego są nierównomiernie rozłożone w naszych społeczeństwach. Komisja Junckera dąży do rozwiązania tego problemu.

wytycznych politycznych przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera podkreślono, jak ważny dla przyszłości gospodarki europejskiej jest silny i wysoce wydajny przemysł. Tworzenie miejsc pracy i wzrostu gospodarczego w drodze innowacji i inwestycji znajduje się odtąd w centrum najważniejszych inicjatyw Komisji. Plan Junckera(plan inwestycyjny dla Europy) oraz unia rynków kapitałowychWyszukaj ten link w innym języku••• wspierają mobilizację zasobów na rzecz ożywienia gospodarczego. Wsparcie UE na rzecz innowacji pomaga przedstawicielom przemysłu, a w szczególności MŚP, wykorzystać swoje atuty. Dzięki swoim inicjatywom dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętymWyszukaj ten link w innym języku•••czystej energiiWyszukaj ten link w innym języku••• i gospodarki niskoemisyjnej Europa stoi na czele globalnego wyścigu do gospodarki niskoemisyjnej i gospodarki o obiegu zamkniętym. Kluczowe technologie prorozwojowepomagają przemysłowi konkurować w skali globalnej. Strategia jednolitego rynku cyfrowego, towarzysząca jej strategia cyfryzacji przemysłuWyszukaj ten link w innym języku••• oraz plan działania „Sieć 5G dla Europy”Wyszukaj ten link w innym języku••• pomagają przedsiębiorstwom czerpać korzyści z nowych osiągnięć i tworzyć sprawnie funkcjonującą gospodarkę opartą na danychWyszukaj ten link w innym języku•••Strategia jednolitego rynku umożliwia przemysłowi dostęp do rynku liczącego 500 mln konsumentów oraz łączenie się w łańcuchy wartości, wolne od ceł i barier technicznych. Natomiast Nowy europejski program na rzecz umiejętności pomaga ludziom stojącym za unijnym przemysłem rozwijać lepsze umiejętności.

Te horyzontalne strategie polityczne, dotyczące wszystkich sektorów przemysłu, zostały uzupełnione szeregiem szczegółowych strategii politycznych dla sektorów strategicznych, w tym strategią kosmiczną na rzecz dalszego rozwoju silnego i konkurencyjnego europejskiego przemysłu kosmicznego, wnioskiem dotyczącym Europejskiego Funduszu Obronnego, który będzie stanowić katalizator konkurencyjności i innowacyjności europejskiego przemysłu obronnego, a także szeregiem inicjatyw na rzecz czystego, zrównoważonego i konkurencyjnego przemysłu motoryzacyjnego (w tym inicjatywą „Europa w ruchuWyszukaj ten link w innym języku•••”, działaniami mającymi na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza przez samochody oraz inicjatywą GEAR 2030) oraz komunikatem w sprawie stali, który ma zapewnić europejskiemu przemysłowi stalowemu możliwość konkurowania na rynkach światowych na uczciwych warunkach.

OSTATNI DZWONEK NA UDZIAŁ W OLIMPIADZIE!

Dodano: 03.11.2017

Konkurs dla innowacyjnych kobiet!

Dodano: 03.11.2017

5 września komisarz ds. badań, nauki i innowacji Carlos Moedas zainaugurował piątą edycję konkursu o Europejską Nagrodę dla Innowatorek organizowanego w ramach programu Horyzont 2020. Celem KE jest wyróżnienie kobiet-przedsiębiorców, które swoje innowacyjne pomysły wcieliły w życie i z sukcesem wprowadziły na rynek. Do konkursu można zgłaszać się do 15 listopada 2017.

W konkursie mogą wziąć udział kobiety z całej Unii lub kraju stowarzyszonego w ramach programu Horyzont 2020, które:

 • z sukcesem założyły firmy i wprowadziły innowacje na rynek
 • skorzystały z prywatnych lub publicznych funduszy na rzecz rozwoju i innowacji 

Najbardziej innowacyjne kobiety-przedsiębiorcy otrzymają nagrody pieniężne. Za zajęcie pierwszego miejsca 100 tys. euro, drugiego 50 tys. euro,  trzeciego - 30 tys. euro. Nagroda specjalna – 20 tys. euro – przeznaczona jest dla młodej, stawiającej pierwsze kroki w świecie innowacji kobiety.

W poprzedniej edycji główną nagrodę otrzymała Michela Magas za stworzenie pierwszego innowacyjnego "ekosystemu" łączącego naukowców i artystów. Z kolei Kristina Tsvetonova, laureatka nagrody specjalnej, zaprojektowała pierwszy tablet dla niewidomych.


Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji pod linkiem.


 

Konkurs „TEMAT: EUROPA”

Dodano: 02.11.2017

Jesteś nauczycielem i masz własne pomysły jak ciekawie przekazywać wiedzę o Europie? Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz sieć Team Europe zapraszają pedagogów wszystkich przedmiotów oraz pracowników bibliotek w szkołach ponadpodstawowych do udziału w konkursie organizowanym z okazji 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich. Termin nadsyłania prac upływa 15 listopada.