sobota 20 April 2019
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

Biuletyn PIE ED BIAŁYSTOK - październik 2018

Dodano: 07.11.2018

Komisja publikuje sprawozdanie na temat stosowania zasad konkurencji w sektorze rolnym

Dodano: 29.10.2018
 
Komisja Europejska opublikowała pierwsze sprawozdanie na temat stosowania zasad konkurencji w sektorze rolnym. Ze sprawozdania wynika, że działania europejskich organów ochrony konkurencji mogą pomóc rolnikom w uzyskaniu lepszych warunków w transakcjach sprzedaży swoich produktów dużym nabywcom lub spółdzielniom.
 
Margrethe Vestager, komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: Sprawozdanie wyraźnie udowadnia, jak cenne są działania prowadzone przez europejskie organy ochrony konkurencji w sektorze rolnym, w szczególności w zakresie ochrony rolników przed antykonkurencyjnymi zachowaniami i zapewnienia rolnikom i konsumentom możliwości korzystania z w pełni otwartego rynku wewnętrznego.Będziemy kontynuować współpracę z krajowymi organami ochrony konkurencji.
Phil Hogan, komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, powiedział: W kontekście polityki zorientowanej na rynek wzmocnienie pozycji rolnika w łańcuchu dostaw żywności jest kwestią najwyższej wagi. W sprawozdaniu podkreślono, że prawo rolne i prawo konkurencji idą w parze w dążeniu do bardziej sprawiedliwych i skutecznych rezultatów zarówno dla producentów, jak i dla konsumentów. Nie zapominajmy o tym, że rolnicy mają szczególne miejsce, jeśli chodzi o prawo konkurencji. Uznane organizacje producentów mogą im pomóc we wzmocnieniu pozycji w łańcuchu dostaw żywności.
Unijne zasady konkurencji zakazujące porozumień dotyczących ustalania cen, innych warunków wymiany handlowej lub podziału rynków mają zastosowanie do produkcji rolnej i handlu produktami rolnymi. Jednakże rozporządzenie o wspólnej organizacji rynków produktów rolnychwprowadza odstępstwa od stosowania tych zasad, które dotyczą wszystkich lub niektórych sektorów rolnych lub pomagają rozwiązać konkretne sytuacje.
Sprawozdanie opublikowane dziś przez Komisję jest pierwszym sprawozdaniem, które koncentruje się na stosowaniu unijnych zasad konkurencji do sektora rolnego.
Na podstawie wniosków ze sprawozdania Komisja będzie kontynuować dialog z zainteresowanymi stronami w sektorze rolnictwa, jak również z państwami członkowskimi, Parlamentem Europejskim i Radą na temat przyszłych decyzji politycznych dotyczących stosowania zasad konkurencji do sektora rolnego. Komisja prowadzić będzie również wzmożone monitorowanie rynku, w szczególności układów zbiorowych, które powodują segmentację rynku wewnętrznego.
 
Najważniejsze ustalenia zawarte w sprawozdaniu
 
Działania europejskich organów ochrony konkurencji
a) Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sektorze
Europejskie organy ochrony konkurencji przeprowadziły 178 postępowań wyjaśniających w sektorze rolnym. Ponad jedna trzecia z nich dotyczyła przetwórców produktów rolnych, a rolnicy stanowili największą grupę skarżących.
Prawie połowa wszystkich naruszeń konkurencji stwierdzonych w toku postępowań dotyczyła porozumień cenowych. Porozumienia te były zazwyczaj zawierane między konkurującymi przetwórcami w celu ustalenia ceny hurtowej (np. cukru i mąki) lub między przetwórcami i sprzedawcami detalicznymi w celu ustalenia ceny detalicznej (np. przetworów mlecznych, mięsa lub oleju słonecznikowego). Inne naruszenia polegały na umowach dotyczących produkcji, wymiany informacji lub podziału rynków.
W sprawozdaniu stwierdzono, że egzekwowanie przepisów przez europejskie organy ochrony konkurencji przyniosło korzyści rolnikom, którzy mogli sprzedawać swoje produkty po korzystniejszych cenach. W szczególności w sprawozdaniu wskazano kilka przypadków, gdy europejskie organy ochrony konkurencji przerwały stosowane przez dużych nabywców praktyki mające na celu obniżenie cen płaconych rolnikom i ukarały za ich stosowanie. Ponadto działalność europejskich organów ochrony konkurencji pomogła również rolnikom w poprawie warunków współpracy ze spółdzielniami.
 b) Ochrona rynku wewnętrznego
Jednym z kluczowych wniosków zawartych w sprawozdaniu jest fakt, że niektóre państwa członkowskie próbowały czasem ograniczyć przywóz określonych produktów rolnych z innych państw członkowskich. Kilka europejskich organów ochrony konkurencji zbadało i wstrzymało szereg układów zbiorowych, jak na przykład w przypadku rolników w danym państwie członkowskim, którzy usiłowali utrudnić sprzedaż prowadzoną przez rolników z innych państw członkowskich.
Te działania organów ochrony konkurencji pomogły zarówno konsumentom w państwach członkowskich, w których przywóz mógł być ograniczony, jak i rolnikom we wszystkich pozostałych państwach członkowskich, na które miałaby wpływ próba utrudniania sprzedaży transgranicznej. 
c) Zapewnianie wytycznych i monitorowanie
Europejskie organy ochrony konkurencji przedstawiły wytyczne dla rolników, innych operatorów i rządów dotyczące interpretacji i stosowania prawa konkurencji w sektorze rolnym, wyjaśniając między innymi kwestię inicjatyw rolników w zakresie zrównoważonego rozwoju lub publikacji cen przez organizacje sektorowe. Europejskie organy ochrony konkurencji aktywnie monitorowały również sytuację w sektorze i prowadziły badania sektorowe w zakresie funkcjonowania łańcucha dostaw, skupiając się w szczególności na takich kwestiach jak transmisja cen w łańcuchu dostaw oraz równowaga siły przetargowej między rolnikami a podmiotami na innych poziomach tego łańcucha.
 
Odstępstwa od stosowania zasad konkurencji w przypadku organizacji producentów i organizacji międzybranżowych
Uznane organizacje producentów i uznane organizacje międzybranżowe mogą przyczynić się do wzmocnienia pozycji rolników i zwiększenia efektywności łańcucha dostaw żywności.
Uznanie organizacji producentów przez władze krajowe jest powszechnie stosowane w sektorze owoców i warzyw, gdzie prawie 50 proc. produkcji jest wprowadzane do obrotu przez organizacje producentów, ale również w sektorach mleka, mięsa, oliwy z oliwek i zbóż. Ponadto w UE istnieje 128 uznanych organizacji międzybranżowych, przede wszystkim we Francji i w Hiszpanii.
 
Instrumenty sektorowe w przemyśle rolnym
Sprawozdanie potwierdza, że następujące specyficzne instrumenty sektorowe dostępne w przemyśle rolnym są wykorzystywane z korzyścią dla rolników i szeroko rozumianego sektora rolnego:
  • możliwość uzgodnienia mechanizmu podziału wartości na zasadzie dobrowolności została szeroko wdrożona w sektorze cukru;
  • często stosowano również środki stabilizacji rynku w sektorze wina;
  • wprowadzono środki zarządzania dostawami w odniesieniu do produktów z chronionymi nazwami pochodzenia lub oznaczeniami geograficznymi w sektorze serów i szynki.
 
Kontekst
Ustalenia Komisji przedstawione w sprawozdaniu opierają się na uwagach krajowych organów ochrony konkurencji, państw członkowskich i organizacji prywatnych, a także na badaniach Komisji dotyczących organizacji producentów w sektorze oliwy z oliwek, roślin uprawnych oraz sektora wołowiny i cielęciny oraz organizacji międzybranżowych.
Sprawozdanie obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do połowy 2017 r. w odniesieniu do odstępstw od zasad konkurencji określonych w rozporządzeniu o wspólnej organizacji rynków produktów rolnych oraz od dnia 1 stycznia 2012 r. do połowy 2017 r. w odniesieniu do przeglądu postępowań wyjaśniających w zakresie ochrony konkurencji.
Zgodnie z art. 225 lit. d) rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków produktów rolnych Komisja musi przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie stosowania zasad konkurencji do sektora rolnego, w szczególności w odniesieniu do funkcjonowania art. 209, 210 oraz 169, 170 i 171 tego rozporządzenia. Art. 169 – 171 rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków produktów rolnych zostały w międzyczasie usunięte na mocy rozporządzenia zbiorczego.
Nowy art. 152 rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków produktów rolnych, wprowadzony w styczniu 2018 r. na mocy rozporządzenia zbiorczego, wprowadza zasadę „bezpiecznej przystani” w odniesieniu do stosowania zasad konkurencji przez uznane organizacje producentów i ich zrzeszenia.
dokumencie roboczym służb Komisji, który towarzyszy sprawozdaniu, przedstawiono dodatkowe informacje na temat odstępstw i postępowań wyjaśniających w zakresie ochrony konkurencji.
W maju 2012 r. europejska sieć konkurencji opublikowała sprawozdanie dotyczące działań w zakresie egzekwowania prawa konkurencji i monitorowania rynku przez europejskie organy ochrony konkurencji w sektorze spożywczym, w którym opisano postępowania wyjaśniające w zakresie ochrony konkurencji przeprowadzone w latach 2004-2011.

Dzień Równości Wynagrodzeń

Dodano: 26.10.2018
 
Kobiety w Unii Europejskiej nadal zarabiają średnio 16,2% mniej niż mężczyźni. W tym roku Dzień Równości Wynagrodzeń przypada na 3 listopada. Dzień ten oznacza symboliczny moment, w którym kobiety przestają otrzymywać wynagrodzenie w porównaniu z ich kolegami z pracy, a do przepracowania pozostaje 16% rocznego czasu pracy.
 
W perspektywie tego dnia pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans, komisarz Marianne Thyssen oraz komisarz Věra Jourová oświadczyli:
Równość kobiet i mężczyzn jest jedną z podstawowych wartości UE. Jednak w porównaniu z mężczyznami kobiety nadal pracują za „darmo” przez dwa miesiące w roku. Nie możemy dłużej godzić się na tę sytuację.
Kobiety w Unii Europejskiej zarabiają 16,2% mniej niż mężczyźni. To zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć jest niesprawiedliwe co do zasady, ale również w praktyce. Sytuacja ta sprawia, że kobiety znajdują się w niepewnej sytuacji podczas kariery zawodowej, a w jeszcze większym stopniu po przejściu na emeryturę, ponieważ zróżnicowanie emerytur ze względu na płeć wynosi 36,6%.
Chociaż nie ma możliwości natychmiastowego rozwiązania tego problemu, istnieją sposoby doprowadzenia do konkretnych zmian. Komisja przedstawiła szereg propozycji w celu rozwiązania problemu nierówności w miejscu pracy i w domu. Parlament Europejski i Rada powinny pilnie zająć się tymi propozycjami w celu osiągnięcia konkretnych rezultatów, np. poprzez wzmocnienie prawa pracujących rodziców i opiekunów do korzystania z urlopu w celu poświęcenia czasu rodzinie.
Opublikowane dziś nowe dane podkreślają znaczenie pilnego przyjęcia proponowanych przez Komisję przepisów dotyczących równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. W zeszłym roku co trzeci Europejczyk nie był w stanie skorzystać z prawa do urlopu rodzinnego, a tylko czterech na dziesięciu mężczyzn wykorzystało (lub zamierzało wykorzystać) urlop rodzicielski. Sytuacja ta nie jest sprawiedliwa ani zrównoważona.
Kontekst
Czynniki leżące u podstaw różnic w wynagrodzeniu są wielorakie: kobiety częściej pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy, borykają się z problemem „szklanego sufitu”, pracują w sektorach gorzej opłacanych lub często muszą ponosić główną odpowiedzialność za opiekę nad swoimi rodzinami. Jednym ze sposobów zmiany tej sytuacji jest poprawa równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, co można osiągnąć dzięki przyjęciu wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy.
 W kontekście europejskiego filaru praw socjalnych Komisja podjęła działania mające na celu umożliwienie pracującym rodzicom i opiekunom lepsze pogodzenie kariery zawodowej z opieką nad rodzinami. Wniosek Komisji dotyczący równowagi między życiem zawodowym a prywatnym obejmuje prawo wszystkich ojców do wzięcia co najmniej 10 dni urlopu w momencie narodzin dziecka. Płatny urlop rodzicielski mógłby również stać się niezbywalnym i równym prawem dla kobiet i mężczyzn – byłaby to silna zachęta dla mężczyzn do korzystania z tej możliwości, zamiast oczekiwania od kobiet, że zatrzymają swoją karierę zawodową w miejscu przez długi okres czasu, podczas gdy mężczyźni szybko powracają do pracy. Przyjęcie wniosku ostatecznie zwiększyłoby udział kobiet w rynku pracy. Rozmowy z Parlamentem Europejskim i Radą są w toku i możliwe jest osiągnięcie porozumienia przed końcem roku. Komisja wzywa wszystkie strony do dążenia do ambitnego kompromisu.
Opublikowane dziś nowe dane Eurobarometru podkreślają znaczenie pilnego zakończenia prac nad tym prawodawstwem. Ponadto Komisja przedstawiła w zeszłym roku plan działania na rzecz zniwelowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, który zajmuje się poszczególnymi czynnikami przyczyniającymi się do nierówności.
 
Badanie Eurobarometr na temat równowagi między życiem zawodowym a prywatnym
 
Z okazji zbliżającego się Europejskiego Dnia Równości Wynagrodzeń Komisja Europejska publikuje dziś badanie Eurobarometr informujące o opiniach Europejczyków w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Zob. wyniki badania Eurobarometr, infografiki i arkusze informacyjne dotyczące poszczególnych krajów.
 
Plan działania UE na rzecz wyeliminowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn
 
Komisja rozpoczęła realizację planu działania UE na rzecz wyeliminowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn na lata 2018–19. W planie tym położono nacisk na osiem kluczowych obszarów działania. Dotychczas przeznaczono środki w wysokości 3,3 mln euro na projekty zwalczające stereotypy w zakresie poradnictwa zawodowego i wyboru zawodu. W najbliższych tygodniach rozpoczniemy konsultacje publiczne, aby dowiedzieć się jak unijne przepisy w zakresie równości wynagrodzeń funkcjonują w praktyce, a także postaramy się zebrać więcej pomysłów na temat tego, jak lepiej osiągnąć nasze cele. Komisja proponuje również zalecenia dla poszczególnych krajów, a także odnosi się do kwestii zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć poruszonych w ramach europejskiego semestru.
Komisja rozpoczęła proces ewaluacji dyrektywy w sprawie równych szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy. Podstawą tej ewaluacji będą między innymi dyskusje z zainteresowanymi stronami, w szczególności z partnerami społecznymi oraz państwami członkowskimi. W listopadzie uruchomione zostaną internetowe konsultacje społeczne.

Komisja uruchamia nowe narzędzie wspierające cyfrową edukację szkolną

Dodano: 26.10.2018
 
Komisja uruchamia nowe narzędzie wspierające cyfrową edukację szkolną
 
Komisja Europejska zaprezentowała dziś nowe narzędzie, które ma pomóc szkołom w UE, jak również w Rosji, Gruzji i Serbii, ocenić wykorzystanie przez nie technologii cyfrowych w uczeniu się i nauczaniu. 76,7 miliona chętnych uczniów i nauczycieli w 250 tysiącach szkół w UE otrzyma dostęp do platformy SELFIE (ang. Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies – autorefleksja nad efektywnym uczeniem się przez wspieranie korzystania z innowacyjnych technologii edukacyjnych). Narzędzie będzie działać w 24 językach UE, a w przyszłości zostanie poszerzone o kolejne wersje językowe. Każda zainteresowana szkoła (ponadpodstawowa, średnia lub zawodowa) może zarejestrować się na platformie SELFIE i przeprowadzić autorefleksję w swojej placówce. Celem Komisji jest dotarcie do miliona uczniów, nauczycieli i członków kadry kierowniczej do końca 2019 r.
Przed uruchomieniem SELFIE w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics powiedział: SELFIE może pomóc szkołom wprowadzać nowe technologie do systemu edukacyjnego w kompleksowy i ukierunkowany sposób. Ponieważ umożliwia przedstawianie poglądów zarówno kadrze kierowniczej i nauczycielom, jak i uczniom, może odegrać ważną rolę w dostosowywaniu europejskiego szkolnictwa do ery cyfrowej. Jestem pewien, że SELFIE pomoże Europie rozwinąć umiejętności cyfrowe,które pozwolą wszystkim obywatelom korzystać z możliwości oferowanych przez zglobalizowane gospodarki oparte na wiedzy.Umiejętności te są niezbędne, jeśli nasze społeczeństwa mają tworzyć nie pasywni konsumenci, ale użytkownicy nowych technologii pewni w swoich działaniach i zdolni do krytycznego myślenia.
SELFIE to jedna z 11 inicjatyw planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej przedstawionego przez Komisję w styczniu bieżącego roku.Plan ten ma na celu rozwój umiejętności cyfrowych w Europie oraz wsparcie innowacyjnego stosowania technologii cyfrowych w uczeniu się i nauczaniu.
W jaki sposób działa SELFIE?
Po wyrażeniu chęci skorzystania z SELFIE uczniowie, kadra kierownicza oraz nauczyciele danej szkoły otrzymują do rozważenia szereg krótkich stwierdzeń pozwalających ocenić, czy technologia jest stosowana w uczeniu się i nauczaniu.Narzędzie opiera się na modułach i umożliwia szkołom wybranie z puli stwierdzeń uzupełniających maksymalnie ośmiu dodatkowych pytań dostosowanych do ich potrzeb i priorytetów. Praca ze stwierdzeniami zajmuje od 20 do 30 minut. Po jej wykonaniu szkoła otrzymuje zindywidualizowany raport z wynikami. Raport SELFIE dla szkoły można następnie wykorzystać do ustalenia w obrębie szkolnej społeczności planu działania, który będzie służył poprawie stosowania technologii cyfrowych w celu podwyższenia skuteczności uczenia się. Plan ten mógłby uwzględniać na przykład konkretne szkolenia dla nauczycieli albo wsparcie dla uczniów w zakresie bezpieczeństwa w sieci. Wszystkie odpowiedzi wprowadzone do SELFIE są anonimowe, a narzędzie nie zbiera żadnych danych osobowych. Na podstawie zgromadzonych danych nie powstanie ranking szkół ani systemów edukacji.
Dalsze działania
SELFIE jest już dostępne w szkołach w Serbii, a od początku przyszłego roku pojawi się we wszystkich pozostałych państwach Bałkanów Zachodnich. W dniach 4–5 kwietnia 2019 r. w Madrycie, we współpracy z hiszpańskim ministerstwem edukacji, odbędzie się pierwsza konferencja poświęcona SELFIE.Wezmą w niej udział przedstawiciele europejskich szkół korzystających z narzędzia, a ich doświadczenia i opinie zostaną wykorzystane do jego ulepszenia.
Komisja przygotuje także dla szkół materiały pomocnicze, które ułatwią im podjęcie kroków koniecznych do poprawy stosowania przez nie technologii cyfrowych po zakończeniu pracy z SELFIE.Komisja bada ponadto potencjalne synergie z istniejącymi sieciami nauczycieli i szkół, w szczególności z internetową platformą eTwinning otrzymującą wsparcie w ramach programu Erasmus+, która ewoluowała do największej sieci nauczycieli na świecie.
Kontekst
Narzędzie zostanie uruchomione dziś w liceum w Warszawie, gdzie komisarz Navracsics weźmie także udział w dorocznej konferencji dotyczącej platformy eTwinning. Komisarz Navracsics wraz z polską minister edukacji Anną Zalewską odbędą w szkole wizytę, podczas której poznają uczniów i nauczycieli oraz zobaczą, w jaki sposób szkoła wykorzystuje technologie w procesie uczenia się.
Komisja pracowała nad stworzeniem SELFIE z ministerstwami edukacji oraz ekspertami w dziedzinie edukacji cyfrowej z całej Europy. Do instytucji partnerskich należą: Europejska Fundacja Kształcenia, Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) i Instytut Technologii Informacyjnych w Edukacji UNESCO.
W zeszłym roku wczesną wersję narzędzia poddano testom w 650 szkołach w 14 państwach. Podczas tego projektu pilotażowego zebrano 67 tys. komentarzy na temat sposobów uproszczenia i ulepszenia narzędzia. Uwagi te wzięto pod uwagę, przygotowując wersję uruchamianą dzisiaj.
Dalsze informacje

EU: Ujednolicenie oznaczeń paliw na stacjach!

Dodano: 23.10.2018

 

 

Benzyna (okrąg):

E5 – o maksymalnej zawartości biokomponentów do 5 proc.,

E10 – z 10 proc. biokomponentów, u nas to paliwo raczej nie spotykane,

E85 – oparta w dużej części na biokomponentach, w Polsce raczej nie występuje,

 

Diesel (kwadrat):

B7 – 7 proc. biokomponentów, najczęściej spotykane paliwo,

B10 – 10 proc. biokomponentów, tylko do niektórych silników,

XTL – paliwo syntetyczne, w Polsce raczej nie występuje,

 

Gaz (romb):

H2 – wodór, w Polsce raczej nie występuje,

CNG – sprężony gaz ziemny, dostępny w niewielu miejscach, głównie w dużych miastach,

LNG – skroplony gaz ziemny, w Polsce raczej nie występuje,

LPG – gaz płynny, paliwo powszechnie stosowane w Polsce,