czwartek 26 April 2018
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

Nowy kodeks postępowania umacniający zasady etyczne członków Komisji Europejskiej

Dodano: 15.01.2018
Komisja Europejska formalnie przyjęła nowy kodeks postępowania dla członków Komisji Europejskiej, który został zapowiedziany przez przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera w jego orędziu o stanie Unii. Nowy kodeks zacznie obowiązywać dzisiaj, po zakończeniu konsultacji z Parlamentem Europejskim. Jest to kolejny krok w kierunku zwiększenia przejrzystości, o co od początku swojego mandatu zabiegał przewodniczący Jean-Claude Juncker.
Uaktualnione zasady postępowania wyznaczają nowe standardy etyczne w Europie. Obok wcześniejszego wniosku przewodniczącego, aby wydłużyć okres karencji z 18 miesięcy (okres obowiązujący dzisiaj) do dwóch lat w przypadku byłych komisarzy i do trzech lat w przypadku przewodniczącego Komisji, kodeks postępowania zawiera jaśniejsze przepisy i wyższe normy etyczne. Ponadto wprowadza większą przejrzystość w szeregu obszarów. Kodeks przewiduje stworzenie niezależnej komisji etyki o wzmocnionym statusie, która zastąpi obecny komitet ad hoc ds. etyki, co przyczyni się do usprawnienia kontroli i pomoże zapewnić doradztwo w zakresie norm etycznych.
 
Nowy kodeks postępowania dla członków Komisji obejmuje w szczególności następujące zmiany:
 
– Działalność prowadzona po zakończeniu kadencji: W nowym kodeksie postępowania wydłużono okres karencji z 18 miesięcy (okres obowiązujący dzisiaj) do dwóch lat w przypadku byłych komisarzy i do trzech lat w przypadku przewodniczącego Komisji. Podczas tego okresu byli członkowie Komisji przed objęciem nowego stanowiska muszą informować o tym zamiarze Komisję, a także podlegają ograniczeniom dotyczącym prowadzonej działalności, takiej jak lobbing wśród członków lub personelu Komisji.
– Zapobieganie konfliktom interesów: W nowym kodeksie postępowania określono po raz pierwszy, czym jest konflikt interesów, a także ustalono zasadę, że komisarze nie tylko unikają konfliktu interesów, ale także sytuacji, które mogą być tak postrzegane. W przypadku gdy były komisarz zamierza pracować którejś z dziedzin, za które był odpowiedzialny, w pierwszej kolejności musi zasięgnąć opinii niezależnej komisji etyki. Odtąd zarówno decyzje Komisji, jak i związane z nimi opinie komitetu będą podawane do wiadomości publicznej.
– Interesy finansowe: Zaostrzenie zasad obejmie również interesy finansowe komisarzy. Będą oni musieli zgłaszać inwestycje o kwocie powyżej 10 000 euro, niezależnie od tego, czy istnieje ryzyko wystąpienia konfliktu interesów. W przypadku konfliktu interesów ze względu na konkretny składnik aktywów komisarza przewodniczący będzie mógł zażądać zbycia tego składnika lub powierzenia go funduszowi powierniczemu bez prawa decydowania, w co będą inwestowane aktywa (tzw. blind trust). Komisarze powinni aktualizować swoje deklaracje na początku każdego roku, tak jak ma to już miejsce obecnie.
– Przejrzystość i rozliczalność: Komisarze są najlepszymi ambasadorami Unii Europejskiej we wszystkich państwach członkowskich i na całym świecie. Dlatego też przewodniczący Juncker zachęca ich do dalszych podróży. Muszą to jednak czynić w sposób jak najbardziej oszczędny. Informacje o kosztach podróży każdego komisarza będą publikowane co dwa miesiące. Pierwszą taką publikację przewidziano na koniec lutego 2018 r.
– Egzekwowanie przepisów: W stosowaniu kodeksu postępowania kolegium będzie wspomagane przez nową wzmocnioną niezależną komisję etyki, która będzie w stanie udzielić porad na temat wszystkich kwestii etycznych i wydawać zalecenia dotyczące kodeksu. W przypadku naruszenia przepisów kodeksu, które nie kwalifikuje się do przekazania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości, Komisja może udzielić komisarzowi nagany i podać ją do wiadomości publicznej. To nowe rozwiązanie, zastosowane niedawno przez Komisję Junckera, będzie odtąd uwzględnione w nowych przepisach.
– Umożliwienie komisarzom ubiegania się o mandat w wyborach do Parlamentu Europejskiego bez konieczności występowania o urlopWniosek z listopada 2016 r. jest również elementem nowego kodeksu postępowania przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera, a wejdzie w życie natychmiast po wydaniu przez Parlament Europejski zgody na aktualizację porozumienia ramowego między Parlamentem Europejskim a Komisją. Głosowanie w Parlamencie Europejskim zaplanowano na 7 lutego.

Dalsze działania:
Nowy kodeks postępowania wejdzie w życie dzisiaj i ma zastosowanie do wszystkich obecnych członków Komisji pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera. Oczekuje się, że 7 lutego Parlament Europejski wyrazi zgodę na nowe przepisy pozwalające członkom Komisji na uczestnictwo w wyborach do Parlamentu Europejskiego bez konieczności ubiegania się o urlop. Pod koniec lutego 2018 r. Komisja po raz pierwszy opublikuje szczegóły dotyczące wszystkich wydatków związanych z podróżami służbowymi komisarzy.
W duchu przejrzystości i rozliczalności Komisja będzie publikować roczne sprawozdania na temat stosowania kodeksu.

Więcej informacji:
– treść art. 245
– orędzie o stanie Unii w 2017 r. z dnia 13 września 2017 r.

2018: Priorytety

Dodano: 11.01.2018

Zwrócono również uwagę na konieczność dokończeniu tworzenia Jednolitego Rynku Cyfrowego oraz zacieśnianie współpracy z krajami Bałkanów Zachodnich.

Obecnie Komisja Europejska zajmuje się 89 priorytetowymi działaniami, 29 zostało już zrealizowanych. Komisarze podczas noworocznego spotkania zastanawiali się, jak ustalić harmonogram pracy, aby wszystkie najważniejsze zadania mogły zostać dokończone do maja 2019 r.

Debata orientacyjna podczas posiedzenia kolegium dotyczyła również przeglądu nowych projektów, jakie mają pojawić się w 2018 r., a które złożą się na Mapę drogową w kierunku bardziej zjednoczonej, silniejszej i demokratycznej UE

Podczas swoje pracy Komisja będzie chciała jak najczęściej odwoływać się do poczucia sprawiedliwości. Chodzi o pokazanie, że Europa może reagować w szybciej i bardziej zdecydowanie, w pełni wykorzystując możliwości jakie dają Traktaty oraz, że to właśnie UE oferuje najlepsze szanse i wyzwania.

Jednocześnie Komisja Junckera chce działać w sposób zbalansowany. Dlatego powołała do życia grupę zadaniową na potrzeby realizacji scenariusza „Robić mniej, ale efektywniej, jako efekt Białej księgi w sprawie przyszłości Europy oraz deklaracji przedstawionych w Orędziu o stanie Unii 2017. W skład grupy zadaniowej wejdą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów oraz parlamentów narodowych. Jej celem będzie uzgodnienie rekomendacji dotyczących lepszego stosowania zasady subsydiarności i proporcjonalności oraz ustalenie obszarów działań, za które odpowiedzialność mogą wziąć kraje członkowskie.

Podczas spotkania najważniejsze zagadnienia zreferował pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans.

2018: Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018

Dodano: 09.01.2018

Belgijska prezydencja!

Dodano: 08.01.2018

PUBLIKACJA: OPODATKOWANIE

Dodano: 04.01.2018

Opodatkowanie ma zasadnicze znaczenie dla suwerenności narodowej. Dochody podatkowe dostarczają rządom krajowym pieniędzy, których rządy te potrzebują, aby sprawnie funkcjonować. Polityka fiskalna odzwierciedla priorytety poszczególnych krajów UE w zakresie wydatków publicznych na takie obszary jak edukacja, opieka zdrowotna, emerytury i renty. Ma ona wpływ na konsumpcję prywatną i oszczędności gospodarstw domowych oraz określa ramy finansowe dla działalności gospodarczej i ekologicznej. Dlatego też uprawnienia do pobierania podatków i ustalania stawek podatkowych leżą w gestii rządów krajowych.
Ze swej strony UE może jednak starać się o to, by opodatkowanie było sprawiedliwsze, prostsze i bardziej skuteczne.


Kliknij aby pobrać