wtorek 19 lutego 2019
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

Ponad 500 mln zł kredytów dla polskich MŚP z sektorów kultury i kreatywnego

Dodano: 26.09.2018
 
• Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały umowę regwarancji w unijnym programie "Kreatywna Europa"
• Pilotażowy program umożliwi pozyskanie finansowania prawie 3 tys. firm z sektorów kultury i kreatywnego na łączną kwotę 525 mln zł
• Projekt wspierany z budżetu UE jest częścią Planu Inwestycyjnego dla
Europy, czyli tzw. „Planu Junckera”
 
Europejski Fundusz Inwestycyjny i Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały umowę regwarancji dla polskich małych i średnich firm.  Dzięki temu firmy będą mogły skorzystać z nowego instrumentu gwarancyjnego dla sektorów kultury i kreatywnego w unijnym programie "Kreatywna Europa".
Nowy produkt gwarancyjny skierowany jest do polskich firm działających w sektorach kultury i kreatywnym, które ze względu na specyfikę działalności i brak wymaganych przez banki zabezpieczeń, miały dotychczas trudności z dostępem do finansowania. Kredytów z gwarancją Kreatywna Europa będą udzielać banki kredytujące, które podpiszą umowy o współpracy z BGK. BGK planuje je podpisać do końca roku.
Dzięki podpisanej umowie z EFI prawie 3 tysiące polskich firm z branż takich jak np.: design, sztuki wizualne, architektura, branża wydawnicza, muzyczna i kulturalna, będzie mogło łatwiej pozyskać kredyt na prowadzenie lub rozwój swojej działalności. Łączna wartość kredytów zabezpieczonych gwarancjami Kreatywna Europa może wynieść 525 mln zł w ciągu trzech najbliższych lat.
Podpisanie umowy jest efektem udanej współpracy EFI i BGK, przy wsparciu Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów finansowych Programów Unii Europejskiej. Umowa jest realizowana z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest filarem Planu Junckera.
Roger Havenith, wiceprezes EFI, powiedział: Nowy pilotażowy program wspierany przez unijne regwarancje ma na celu zachęcenie polskich banków kredytujących do znacznego zwiększenia akcji kredytowej dla MŚP działających w sektorach kultury i kreatywnym. Firmy z tych sektorów często mają ograniczony dostęp do finansowania, co zmieni się dzięki umowie z BGK. Z unijnego wsparcia korzysta sektor kultury i kreatywny nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie.
 
Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Zarządu BGK, dodała: Misją BGK jest wspieranie rozwoju polskich firm. Nowy instrument gwarancyjny wpisuje się w realizację Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ułatwimy małym i średnim firmom z sektorów kultury i kreatywnego dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania. Szacujemy, że w pierwszych trzech latach z gwarancji skorzysta około 3 tys. polskich firm. Program Kreatywna Europa daje realną szansę na rozwój branż, w których w Polsce pracuje 300 tys. osób. Podpisana dziś umowa jest kolejnym przykładem udanej współpracy BGK, EFI i sektora bankowego w Polsce. Razem z bankami kredytującymi tworzymy skuteczny system wsparcia przedsiębiorczości z wykorzystaniem unijnych instrumentów finansowych.
 
Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powiedział: Kultura to bardzo ważna część gospodarki i – jak pokazują badania – dynamicznie rozwijająca się gałąź przemysłu, tworząca nowe miejsca pracy i nowe źródła dochodu. Sektor kreatywny to jeden z tych sektorów, który będzie istotnym elementem nowoczesnej gospodarki, dlatego jego rozwój jest dla Polski i polskiego rządu bardzo istotny. Tworzony dzisiaj Instrument Gwarancyjny Programu Kreatywna Europa to bezprecedensowy mechanizm wsparcia branż kreatywnych. Pozwoli on na udzielenie kredytów na preferencyjnych warunkach o łącznej wartości ponad pół miliarda złotych (ok. 525 mln zł), które umożliwią dynamiczny rozwój małych i średnich firm z branż kreatywnych w Polsce. To pozwoli na ogromną jakościową zmianę w tych sektorach kultury, których potencjał dotychczas nie jest w pełni wykorzystywany. Pozwoli to także maksymalnie wykorzystać zasoby tych prężnie rozwijających się sektorów kultury, takich jak przemysł audiowizualny czy gry komputerowe i wideo.
 
Andrus Ansip, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz ds. jednolitego rynku cyfrowego, Tibor Navracsics, komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu oraz Mariya Gabriel, komisarz ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego powiedzieli: Zwiększenie dostępu MŚP do rozwiązań finansowych pobudzi ich kreatywność, innowacyjność i ułatwi podejmowanie ryzyka. Dzięki umowie umożliwiamy małym i średnim przedsiębiorstwom w sektorach takich jak sztuki wizualne lub design uzyskanie kredytów bankowych, a to przełoży się na innowacyjność i tworzenie miejsc pracy na poziomie lokalnym i regionalnym.
Sektory kultury i kreatywny to ponad 7 mln miejsc pracy w UE i 4,2 proc. unijnego PKB (źródło). Firmy działające w tym sektorze mają utrudniony dostęp do finansowania przede wszystkim ze względu na niematerialny charakter ich aktywów i zabezpieczeń, ograniczony rozmiar rynku, niepewność co do popytu na ich towary lub usługi, a także brak doświadczenia pośredników finansowych w ocenie ich działalności.

O EFI
Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego główną misją jest wspieranie europejskich mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez udzielanie im pomocy w dostępie do finansowania. EFI projektuje i rozwija kapitał wzrostu i wysokiego ryzyka, instrumenty gwarancyjne oraz mikrofinansowania, które są wyraźnie nakierowane na ten segment rynku. W tej roli EFI realizuje cele Unii Europejskiej w zakresie wspierania innowacji, badań i rozwoju, przedsiębiorczości oraz zatrudnienia. 
www.eif.org

O BGK 
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to państwowy bank rozwoju, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. BGK aktywnie realizuje strategiczne programy przedsiębiorczości i rozwoju. Jest głównym inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. BGK wdraża działania mające na celu wsparcie wzrostu gospodarczego Polski poprzez finansowanie projektów infrastrukturalnych, samorządowych, eksportowych i poprzez współfinansowanie ekspansji zagranicznej polskich firm. Aby pobudzić przedsiębiorczość i rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, BGK oferuje szeroką paletę gwarancji we współpracy z sektorem bankowym.  
Więcej informacji o BGK: odwiedź 
www.bgk.pl

O Instrumencie Gwarancyjnym dla Sektorów Kultury i Kreatywnych i programie Kreatywna Europa 
Utworzony w ramach 
programu "Kreatywna Europa" instrument gwarancyjny sektorów kultury i kreatywnych jest pierwszym instrumentem inwestycyjnym UE o tak szerokim zasięgu w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Kreatywna Europa to 7-letni unijny program zaplanowany na lata 2014-2020, którego budżet wynosi 1,46 miliarda euro. Jego celem jest promowanie różnorodności kulturowej i dziedzictwa kulturowego, jak również wzmacnianie konkurencyjności sektora kultury i sektora kreatywnego.
Instrument zapewnia dostęp do preferencyjnego finansowania zwrotnego dla małych i średnich przedsiębiorstw z sektorów kultury i kreatywnego na terenie całej Europy. Przykładem przedsiębiorstwa, które skorzystało z programu jest HiFilm, rumuński producent filmów, reklam i programów telewizyjnych. W okresie wzrostu firma napotykała znaczne trudności w przepływie środków pieniężnych, aby pokryć koszty produkcji przed otrzymaniem końcowych płatności. Dziś HiFi ma duży portfel produkcji zarówno w kinach w Rumunii, jak i na rynkach międzynarodowych.

O Planie Junckera 
Plan Inwestycyjny dla Europy, tak zwany „Plan Junckera” koncentruje się na zwiększaniu inwestycji w celu tworzenia nowych miejsc pracy i zapewnienia rozwoju poprzez lepsze wykorzystywanie nowych i istniejących zasobów finansowych, usuwanie przeszkód dla inwestycji oraz zapewnienie widoczności i pomocy technicznej dla projektów inwestycyjnych. Centralnym filarem Planu Junckera jest Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Udziela on gwarancji na pierwszą stratę, dzięki czemu Grupa EBI może inwestować w większą liczbę, często bardziej ryzykownych, projektów. Oczekuje się, że projekty i umowy zatwierdzone do finansowania w ramach EFIS pozwolą zmobilizować ponad 344 miliardy euro na inwestycje i wsparcie dla około 787 000 małych i średnich przedsiębiorstw we wszystkich 28 państwach członkowskich. Najnowsze dane dotyczące działalności EFIS w podziale na sektory i kraje można znaleźć tutaj.

O Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej
KPK ułatwia polskim przedsiębiorcom i instytucjom finansowym dostęp do preferencyjnego finansowania z UE. We współpracy z Grupą EBI i BGK, KPK nie tylko oferuje informacje nt. instrumentów finansowych dla przedsiębiorców w ramach programów UE, ale jest również częścią polskiego systemu wdrażania "Planu Inwestycyjnego dla Europy".

80 proc. obywateli UE popiera sektor prywatny we współpracy na rzecz rozwoju

Dodano: 24.09.2018
 
Z najnowszego badania Eurobarometr wynika, że obywatele UE są coraz bardziej przekonani co do tego, że sektor prywatny ma ważną rolę do odegrania w międzynarodowej współpracy rozwojowej. Uważają również, że współpraca na rzecz rozwoju jest jednym ze sposobów rozwiązania problemu nielegalnej migracji.
 
Europejczycy popierają nasze starania, aby zwiększyć poziom inwestycji prywatnych we współpracę na rzecz rozwoju, zapewnić równość płci i zająć się pierwotnymi przyczynami nielegalnej migracji. Nasza propozycja pogłębienia stosunków gospodarczych z Afryką poprzez skoncentrowanie się na inwestycjach prywatnych odpowiada zatem oczekiwaniom naszych obywateli. To również sygnał dla nas, aby już teraz nasilać nasze działania w dziedzinie rozwoju – powiedział komisarz do spraw współpracy międzynarodowej i rozwoju Neven Mimica.
 
Najważniejsze wyniki:
  • Ogólnie silne poparcie dla współpracy na rzecz rozwoju
89 proc. ankietowanych popiera pomoc na rzecz mieszkańców krajów rozwijających się. W porównaniu z 2016 r. wzrosła liczba zwolenników nasilenia współpracy finansowej. Ponad trzy czwarte respondentów we wszystkich państwach członkowskich UE uważa, że UE powinna dotrzymać swojej obietnicy, jeśli chodzi o kwotę pomocy dla krajów rozwijających się.
  • Równouprawnienie płci to priorytet
Poparcie dla rozwiązania problemu równości kobiet i mężczyzn jest jeszcze większe: prawie 90 proc. ankietowanych uważa, że powinien to być priorytet w polityce rozwojowej UE. Zdaniem ankietowanych najważniejsze problemy do rozwiązania to zwalczanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt (78 proc.), przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet (63 proc.) i zapewnienie kobietom i dziewczętom dostępu do edukacji (61 proc.).
  • Zwalczanie nielegalnej migracji
70 proc. ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, że udzielanie pomocy finansowej krajom rozwijającym się jest skutecznym sposobem rozwiązania problemu nielegalnej migracji. W porównaniu z 2016 r. pogląd taki zyskał na poparciu mieszkańców 14 krajów, zwłaszcza Malty, Grecji i Bułgarii.
W odpowiedzi na pytanie o określenie najpilniejszych wyzwań dla krajów rozwijających się najczęściej wymieniane kwestie to pokój i bezpieczeństwo (37 proc.), edukacja (35 proc.) i zdrowie (33 proc.). Migracja jest wymieniona na 10. miejscu wśród najpilniejszych wyzwań (10 proc.). Dane te wskazują na stałą ogólną tendencję począwszy od 2010 r.
Jeśli chodzi o osobiste odczucia Europejczyków, ponad połowa z nich uważa, że ich pomoc, jako osób indywidualnych, również ma znaczenie. Przekazują oni pieniądze organizacjom non-profit, dokonują etycznych wyborów podczas zakupów oraz pracują jako wolontariusze.
Na pytanie, czy walka z ubóstwem w krajach rozwijających się powinna być priorytetem UE, pozytywnie odpowiedziało większość respondentów w 26 krajach, a ogółem 70 proc. Najbardziej sceptyczni, jeśli chodzi o współpracę na rzecz rozwoju, są Łotysze i Estończycy. Spośród 28 państw członkowskich UE jedynie Czesi i Estończycy mają wątpliwości co do tego, czy polityka rozwojowa jest skutecznym sposobem walki z ubóstwem w krajach rozwijających się.
 
Więcej informacji
Arkusze informacyjne dotyczące poszczególnych państw członkowskich UE w ich językach narodowych, infografiki we wszystkich językach UE, zestawienia wyników dla UE jako całości oraz oddzielnie dla młodzieży.

Komisja Europejska pozywa Polskę przed Trybunał Sprawiedliwości

Dodano: 24.09.2018
 
W dniu dzisiejszym Komisja Europejska podjęła decyzję o pozwaniu Polski przed Trybunał Sprawiedliwości UE. Powodem jest naruszenie zasady niezawisłości sędziowskiej, które wynika z nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Komisja zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości o zarządzenie środków tymczasowych do chwili wydania orzeczenia w tej sprawie
 
Nowa polska ustawa o Sądzie Najwyższym przewiduje obniżenie wieku emerytalnego sędziów Sądu Najwyższego z 70 do 65 lat. Oznacza to, że 27 spośród 72 czynnych obecnie sędziów Sądu Najwyższego może zostać zmuszonych do przejścia w stan spoczynku. Dotyczy to również Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, którego zgodnie z Konstytucją RP powołuje się na sześcioletnią kadencję. W tym wypadku kadencja ta zostałaby przedwcześnie zakończona.
Ustawa weszła w życie w dniu 3 kwietnia 2018 r. Zgodnie z tą ustawą sędziowie, których dotyczy obniżony wiek emerytalny, mogą zwrócić się do Prezydenta RP o wyrażenie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska. Zgoda jest udzielana na okres 3 lat, nie więcej niż dwukrotnie.. Brak jest jasnych kryteriów, którymi ma się kierować Prezydent, podejmując decyzję; nie przewidziano też kontroli sądowej ewentualnej decyzji odmownej. Ponadto jedynym zabezpieczeniem przewidzianym przez władze polskie jest niewiążąca opinia Krajowej Rady Sądownictwa – organu, którego obecny skład ukonstytuowano z naruszeniem europejskich norm niezależności sądowej.
 
Komisja podtrzymuje swoje stanowisko, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, ponieważ narusza zasadę niezależności sądownictwa, a zatem również zasadę nieusuwalności sędziów. Tym samym Polska nie wypełnia, zdaniem Komisji, swoich zobowiązań wynikających z art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej w związku z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.
Komisja przesłała polskim władzom wezwanie do usunięcia uchybienia w dniu 2 lipca 2018 r., które dotyczyło ustawy o Sądzie Najwyższym, a następnie uzasadnioną opinię – w dniu 14 sierpnia 2018 r. Odpowiedź władz Polski na oba pisma nie rozwiała zastrzeżeń prawnych Komisji.
Wdrożenie kwestionowanych przepisów regulujących przejście sędziów Sądu Najwyższego w Polsce w stan spoczynku zostało przyspieszone i tworzy zagrożenie w postaci poważnego i nieodwracalnego uszczerbku dla niezależności sądownictwa w Polsce, a tym samym dla systemu prawnego Unii Europejskiej. Niezależność krajowych sądów i trybunałów jest niezbędnym elementem funkcjonowania współpracy sądowej między państwami członkowskimi UE, a przede wszystkim jest podstawą funkcjonowania trybu prejudycjalnego przewidzianego w art. 267 TFUE.
W związku z powyższym Komisja przeszła do kolejnego etapu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, podejmując decyzję o wniesieniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Jednocześnie Komisja postanowiła również zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości o zarządzenie środków tymczasowych, celem przywrócenia w polskim Sądzie Najwyższym stanu sprzed dnia 3 kwietnia 2018 r., kiedy to przyjęto będącą przedmiotem sporu ustawę. I wreszcie, Komisja postanowiła zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości o zastosowanie trybu przyspieszonego, aby orzeczenie zostało wydane jak najszybciej.

Kontekst 
Praworządność jest jedną ze wspólnych wartości, na których opiera się Unia Europejska. Jest ona zagwarantowana w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z traktatami Komisja Europejska odpowiada wraz z Parlamentem Europejskim i Radą za gwarantowanie przestrzegania praworządności jako podstawowej wartości Unii oraz zapewnienie poszanowania prawa, wartości i zasad UE.
Wydarzenia w Polsce skłoniły Komisję Europejską do podjęcia w styczniu 2016 r. dialogu z polskim rządem zgodnie z ramami na rzecz umocnienia praworządności. Proces ten opiera się na stałym dialogu Komisji z danym państwem członkowskim. O jego wynikach Komisja na bieżąco informuje Parlament Europejski i Radę.
W dniu 29 lipca 2017 r. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z wejściem w życie ustawy o ustroju sądów powszechnych, również ze względu na jej przepisy regulujące przejście i przeniesienie w stan spoczynku sędziów oraz ich wpływ na niezależność sądownictwa. W dniu 20 grudnia 2017 r. Komisja wniosła tę sprawę do Trybunału Sprawiedliwości. Sprawa toczy się obecnie przed Trybunałem.
W dniu 20 grudnia 2017 r., z uwagi na brak postępów w realizacji ram na rzecz praworządności, Komisja po raz pierwszy uruchomiła procedurę, o której mowa art. 7 ust. 1 i przedłożyła uzasadniony wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie określenia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia praworządności przez Polskę. Zgodnie z art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej Rada, stanowiąc większością czterech piątych swoich członków, może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez państwo członkowskie wspólnych wartości, o których mowa w art. 2 Traktatu.
Podczas posiedzenia Rady ds. Ogólnych poświęconego kwestii praworządności w Polsce w dniu 26 czerwca 2018 r., które odbyło się w ramach procedury przewidzianej w art. 7 ust. 1 Traktatu, władze polskie nie wskazały, czy i jakie środki mają zamiar podjąć w odniesieniu do nadal wyrażanych przez Komisję obaw. Biorąc powyższą okoliczność pod uwagę, a także brak w tym zakresie postępów w ramach dialogu na temat praworządności z Polską, w dniu 2 lipca 2018 r. Komisja wystosowała do Polski wezwanie do usunięcia, w którym wyraźnie określono zastrzeżenia prawne Komisji. Władze polskie udzieliły odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia w dniu 2 sierpnia 2018 r., w której odrzuciły zastrzeżenia Komisji. Następnie Komisja przesłała polskim władzom w dniu 14 sierpnia 2018 r. uzasadnioną opinię w tej sprawie. W dniu 14 września 2018 r. Komisja otrzymała odpowiedź, która ponownie nie pozwoliła na rozwianie zastrzeżeń prawnych Komisji.
W dniu 18 września 2018 r. miało miejsce drugie wysłuchanie dotyczące praworządności w Polsce, zorganizowane przez Radę do Spraw Ogólnych w ramach procedury określonej w art. 7 ust. 1. Władze polskie ponownie podtrzymały swoje stanowisko i odmówiły podjęcia jakichkolwiek działań w celu wyeliminowania zastrzeżeń Komisji i innych państw członkowskich.
Postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom nie oznacza zaprzestania dialogu z Polską na temat praworządności. Dialog ten pozostaje dla Komisji preferowanym sposobem rozwiązania systemowego zagrożenia dla praworządności w Polsce.

Więcej informacji
Ogólne informacje na temat procedury dotyczącej uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – zob. MEMO/12/12.

EU: straty w dochodach z VAT sięgające prawie 150 mld EUR

Dodano: 17.09.2018
Z opublikowanego dzisiaj przez Komisję Europejską badania wynika, iż państwa UE straciły w 2016 r. prawie 150 mld EUR dochodów z tytułu podatku od wartości dodanej (VAT).
 
Tak zwana „luka w podatku VAT” oznacza różnicę między oczekiwanymi dochodami z podatku VAT a kwotą faktycznie pobraną. Chociaż państwa członkowskie podjęły wiele działań na rzecz poprawy ściągalności podatku VAT, dzisiejsze dane liczbowe pokazują, że reforma obecnego unijnego systemu VAT w połączeniu z lepszą współpracą na szczeblu UE jest konieczna, aby państwa członkowskie mogły w pełni korzystać z dochodów z VAT w swoich budżetach.
 
Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, powiedział: Państwa członkowskie poprawiły ściągalność podatku VAT w całej UE. Należy to uznać i pochwalić. Nie do przyjęcia pozostaje jednak kwota 150 mld EUR rocznie, którą tracą budżety krajowe, w szczególności w sytuacji, gdy 50 mld EUR z tej sumy trafia do kieszeni przestępców, oszustów, a prawdopodobnie nawet terrorystów. Znaczna poprawa nastąpi dopiero po przyjęciu reformy systemu VAT, którą zaproponowaliśmy rok temu. Wzywam państwa członkowskie do podjęcia dalszych prac nad docelowym systemem VAT przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.
W ujęciu nominalnym luka w podatku VAT zmniejszyła się o 10,5 mld EUR, do 147,1 mld EUR w 2016 r., co oznacza spadek do 12,3 % całkowitych dochodów z VAT w porównaniu z 13,2 % w roku poprzednim. Wyniki poszczególnych państw członkowskich nadal znacząco się od siebie różnią. Luka w podatku VAT zmniejszyła się w 22 państwach członkowskich, przy czym największe sukcesy na tym polu odnoszą: Bułgaria, Łotwa, Cypr i Niderlandy. W każdym z tych państw straty z tytułu VAT zmniejszyły się o ponad 5 punktów procentowych. Jednak w sześciu państwach członkowskich odnotowano wzrost luki w podatku VAT: w Rumunii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Estonii i Francji.
Mimo że osiągnięto znaczne postępy w zakresie poprawy poboru podatku VAT i usprawnienia administracji na szczeblu UE, państwa członkowskie powinny teraz poczynić postępy i jak najszybciej uzgodnić szeroko zakrojoną reformę mającą na celu ograniczenie oszustw związanych z VAT w systemie UE, co zaproponowała w zeszłym roku Komisja. Zmiana ta poprawiłaby i zmodernizowała system z korzyścią zarówno dla rządów, jak i przedsiębiorstw, dzięki czemu system stałby się bardziej solidny i prostszy w obsłudze dla przedsiębiorstw.

Kontekst
Badanie dotyczące luki w podatku VAT jest finansowane z budżetu UE, a jego ustalenia są istotne zarówno dla Unii, jak i dla państw członkowskich, ponieważ podatek VAT stanowi istotny wkład w budżet Unii i budżety krajowe. W badaniu zastosowano metodę „top-down”, w której do oszacowania luki w podatku VAT wykorzystuje się dane z zakresu rachunków narodowych.
Po raz pierwszy sprawozdanie za 2018 r. zawiera szerszą analizę wpływu niektórych czynników zewnętrznych, takich jak struktura produkcyjna gospodarki i bezrobocie, a także czynników pod bezpośrednią kontrolą administracji podatkowej, takich jak wielkość administracji podatkowej i wydatki na technologie informacyjne (IT). Aspekt ten jest szczególnie ważny, ponieważ inwestycje w IT zwykle prowadzą do zmniejszenia luki w podatku VAT, jak stwierdzono w zaleceniach, które Komisja wydała wcześniej państwom członkowskim.

Przydatne linki
Więcej informacji znajduje się na naszej stronie z najczęściej zadawanymi pytaniami.
Pełny tekst sprawozdania i zestawienie informacji są dostępne tutaj.
 

BIULETYN: Polska, inwestujemy w przyszłość

Dodano: 13.09.2018

KLIKNIJ ABY POBRAĆ

 


Unia Europejska (UE) przynosi ludziom realne korzyści, które są odczuwalne na poziomie lokalnym. Do jej głównych priorytetów należy wspieranie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz działanie na rzecz poprawy jakości życia w całej Europie. Inwestując w pomysły i przedsięwzięcia, UE usuwa przeszkody i tworzy sprzyjające warunki do rozwoju i modernizacji na całym kontynencie. Wspiera odwagę i przedsiębiorczość Europejczyków, aby otworzyć przed nimi możliwości realizacji własnych, innowacyjnych projektów.