sobota 23 września 2017
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

Prawa i możliwości na jednolitym rynku UE – praktyczny przewodnik dla obywateli i przedsiębiorstw

Dodano: 06.06.2017

Kodeks postępowania dotyczący zwalczania nielegalnego nawoływania do nienawiści w internecie

Dodano: 01.06.2017
Rok temu Komisja Europejska i cztery główne platformy mediów społecznościowych ogłosiły kodeks postępowania dotyczący zwalczania nielegalnego nawoływania do nienawiści w internecie.
Obejmował on szereg zobowiązań ze strony przedsiębiorstw Facebook, Twitter, YouTube i Microsoft mających na celu zwalczanie rozprzestrzeniania się takich treści w Europie. Z oceny przeprowadzonej przez organizacje pozarządowe i organy publiczne w 24 państwach członkowskich i opublikowanej z okazji pierwszej rocznicy przyjęcia kodeksu postępowania wynika, że przedsiębiorstwa poczyniły znaczne postępy w wypełnianiu zobowiązań.
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej do spraw jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip przyjął te postępy z zadowoleniem: Ścisła współpraca z przedstawicielami sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego w celu zwalczania nielegalnego nawoływania do nienawiści przynosi rezultaty; podwoimy nasze wspólne wysiłki. Pracujemy obecnie nad zapewnieniem ściślejszej koordynacji poszczególnych inicjatyw i forów, które powołaliśmy do życia wspólnie z platformami internetowymi. Zwiększymy również przejrzystość procedur zgłaszania i usuwania, tak aby można było skutecznie usuwać nielegalne treści przy zachowaniu wolności słowa, co ma kluczowe znaczenie.
Komisarz UE do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Věra Jourová powiedziała: Wyniki drugiej oceny kodeksu postępowania są zachęcające. Przedsiębiorstwa usuwają obecnie dwa razy więcej treści będących nielegalnym nawoływaniem do nienawiści i robią to szybciej niż sześć miesięcy temu. Jest to ważny krok we właściwym kierunku i świadczy o tym, że podejście oparte na samoregulacji sprawdza się, jeśli wszystkie podmioty wykonują swoje zadania. Jednocześnie na przedsiębiorstwach ciąży duża odpowiedzialność i muszą one podejmować dalsze działania, tak aby wypełniać wszystkie zobowiązania. Uważam, że ważne jest również, aby przedsiębiorstwa z branży IT przekazywały informacje zwrotne osobom, które zgłosiły przypadki nielegalnego nawoływania do nienawiści. 
Unia Europejska opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego i praw podstawowych. UE i jej państwa członkowskie wspólnie z przedsiębiorstwami zarządzającymi mediami społecznościowymi i innymi platformami mają obowiązek podejmować odpowiednie działania zapobiegawcze, by nie dopuścić do swobodnego rozwoju nielegalnego nawoływania do nienawiści oraz przemocy w internecie.
Podpisując kodeks postępowania, przedsiębiorstwa z branży IT zobowiązały się w szczególności do rozpatrywania większości uzasadnionych wniosków o usunięcie nielegalnego nawoływania do nienawiści w czasie krótszym niż 24 godziny i – jeśli okaże się to konieczne – usuwania takich treści lub blokowania dostępu do nich na podstawie krajowych przepisów transponujących prawo europejskie. W kodeksie podkreślono również, że istnieje potrzeba dalszego prowadzenia dialogu na temat sposobów promowania przejrzystości oraz treści zwalczających mowę nienawiści i treści przedstawiających alternatywną wizję.
Od przyjęcia kodeksu postępowania dotyczącego zwalczania nielegalnego nawoływania do nienawiści w internecie minął rok, podczas którego odnotowano znaczne postępy, choć wciąż istnieją pewne wyzwania:
  • Średnio w 59% przypadków przedsiębiorstwa z branży IT zareagowały na zgłoszenia o nielegalnym nawoływaniu do nienawiści i usunęły dane treści.Odsetek ten jest ponaddwukrotnie większy niż poziom 28%, który odnotowano sześć miesięcy wcześniej.
  • W tym samym okresie sześciu miesięcy wzrosła ilość powiadomień rozpatrzonych w ciągu 24 godzin: z 40% do 51%. Facebook jest jednak jedynym przedsiębiorstwem, które w pełni realizuje cel i rozpatruje większość zgłoszeń w ciągu jednego dnia.
  • W porównaniu ze stanem sprzed pół roku przedsiębiorstwa z branży IT lepiej sobie radzą z traktowaniem zgłoszeń od obywateli w ten sam sposób, jak traktowane są zgłoszenia od organizacji, które wykorzystują do tego celu zaufane kanały komunikacyjne. Wciąż jednak utrzymują się pewne różnice i odsetek usuniętych treści jest niższy w przypadku zgłoszeń pochodzących od indywidualnych osób.
  • Ponadto monitorowanie wykazało, że chociaż Facebook systematyczne przesyła użytkownikom informacje zwrotne o tym, jak rozpatrzono ich zgłoszenia, to praktyki w tym zakresie różnią się w zależności od przedsiębiorstwa. Można jednak poczynić dalsze postępy w zakresie jakości informacji zwrotnych stanowiących podstawę decyzji.
Poprawa w dziedzinie rozpatrywania skarg od użytkowników i współpraca ze społeczeństwem obywatelskim
W ciągu ostatniego roku przedsiębiorstwa z branży IT usprawniły swoje systemy zgłaszania i ułatwiły zgłaszanie przypadków nawoływania do nienawiści. Przeszkoliły swoich pracowników i rozszerzyły zakres współpracy ze społeczeństwem obywatelskim. Wdrożenie kodeksu postępowania spowodowało poprawę działania i powiększenie grupy zaufanych osób oznaczających nielegalne treści dla przedsiębiorstw z branży IT w całej Europie.
Dzięki zacieśnionej współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego wzrosła jakość zgłoszeń, są one skuteczniej rozpatrywane w krótszym czasie i poprawiono wyniki w zakresie reakcji na zgłoszenia.
Dalsze działania
Komisja będzie w dalszym ciągu monitorować wdrażanie kodeksu postępowania przy wsparciu organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Oczekuje się, że przedsiębiorstwa z branży IT poprawią przede wszystkim przejrzystość kryteriów analizy treści zgłoszonych do usunięcia i informacje zwrotne dla użytkowników.
Komisja uwzględni wyniki tej oceny w ramach prac zapowiedzianych w śródokresowym przeglądzie wdrażania strategii jednolitego rynku cyfrowego. Komisja będzie również nadal propagować skuteczniejszą współpracę między przedsiębiorstwami z branży IT i organami krajowymi.
Kontekst
Decyzja ramowa w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii przewiduje kryminalizację publicznego podburzania do przemocy lub nienawiści skierowanej przeciwko grupie osób lub członkowi takiej grupy zdefiniowanej przez odniesienie do rasy, koloru skóry, religii, pochodzenia lub pochodzenia narodowego lub etnicznego. Nawoływanie do nienawiści, zgodnie z definicją w decyzji ramowej, stanowi przestępstwo także wtedy, gdy występuje w internecie.
Przeprowadzona niedawno w Europie ankieta wykazała, że 75% osób śledzących debaty w internecie lub w nich uczestniczących spotkało się z przypadkami nadużyć, gróźb lub nawoływania do nienawiści. Prawie połowa respondentów stwierdziła, że zniechęca ich to do udziału w dyskusjach on-line.
UE i jej państwa członkowskie wspólnie z przedsiębiorstwami zarządzającymi mediami społecznościowymi i innymi platformami mają obowiązek promowania wolności słowa i sprzyjania jej w przestrzeni internetowej. Jednocześnie wszystkie te podmioty muszą czuwać nad tym, by internet nie stał się schronieniem dla przemocy i nienawiści.
W celu sprostania rosnącemu problemowi nielegalnego nawoływania do nienawiści w internecie Komisja Europejska oraz cztery największe przedsiębiorstwa z branży IT (Facebook, Microsoft, Twitter i YouTube) przedstawiły w dniu 31 maja 2016 r. kodeks postępowania dotyczący zwalczania nielegalnego nawoływania do nienawiści w internecie. W dniu 7 grudnia 2016 r. Komisja zaprezentowała wyniki pierwszej oceny wdrożenia tego kodeksu postępowania.
Śródokresowy przegląd wdrażania strategii jednolitego rynku cyfrowego, wydany 10 maja 2017 r., potwierdził potrzebę dalszego dążenia do minimalnych wymogów proceduralnych dotyczących procedur „zgłaszania i usuwania nielegalnych treści” mających zastosowanie do pośredników internetowych, w tym w odniesieniu do kryteriów jakościowych dla zgłoszeń, do procedur odpowiadania na zgłoszenia, obowiązków sprawozdawczych, mechanizmów konsultacji ze stronami trzecimi i systemów rozstrzygania sporów. W tym samym duchu opracowany przez Komisję wniosek dotyczący zmiany dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych zawiera daleko idące przepisy zobowiązujące platformy do stworzenia systemu zgłaszania do usunięcia materiałów audiowizualnych zawierających nawoływanie do nienawiści w internecie.
Komisja prowadzi ciągły dialog z platformami internetowymi w ramach jednolitego rynku cyfrowego (np. forum UE poświęcone internetowi, kodeks postępowania dotyczący nielegalnego nawoływania do nienawiści w internecie, a także protokół ustaleń w sprawie sprzedaży podrabianych towarów przez internet) i zamierza usprawnić jego koordynację, by osiągnąć jak najlepsze wyniki.
Starania te, zainicjowane przez Komisję, wpisują się również w działania przywódców G7, którzy niedawno zobowiązali się do wspierania wysiłków tej branży i zwiększenia współpracy ze społeczeństwem obywatelskim w celu zwalczania ekstremizmu w internecie.

Stowarzyszenie Unii Europejskiej i Ukrainy

Dodano: 30.05.2017

Oświadczenie Jeana-Claude'a Junckera, przewodniczącego Komisji Europejskiej, dotyczące głosowania w Senacie Niderlandów w sprawie ratyfikacji układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Ukrainą

Dzisiejsze głosowanie w Senacie Niderlandów stanowi istotny sygnał od Niderlandów i całej Unii Europejskiej dla naszych ukraińskich przyjaciół: miejsce Ukrainy jest w Europie. Przyszłość Ukrainy wiąże się z Europą.

Pragnę podziękować rządowi Niderlandów i kierownictwu pozostałych partii za ich wysiłki na rzecz pomyślnego zakończenia tego procesu. Prawie dotarliśmy do mety. Jesteśmy o krok od ratyfikacji układu o stowarzyszeniu, obejmującego pogłębioną i kompleksową strefę wolnego handlu. Chciałbym, aby proces ten został teraz szybko zakończony, przed rozpoczęciem szczytu UE-Ukraina, który odbędzie się w lipcu.

Unia Europejska jest w pełni zaangażowana w partnerstwo z narodem ukraińskim, należące do najściślejszych i najbardziej cenionych. Układ o stowarzyszeniu wpłynął już na zwiększenie wzajemnej wymiany handlowej, zwiększenie dobrobytu przedsiębiorców, przyczynił się do rozpoczęcia i konsolidacji szeregu reform na Ukrainie, a także otworzył nowe możliwości przed obywatelami Unii Europejskiej i Ukrainy. Powinniśmy wykorzystać sprzyjający klimat związany z pozytywnym wynikiem dzisiejszego głosowania w celu dalszego wzmocnienia naszego partnerstwa.

Przebieg procedury

W 2014 r. Unia Europejska i Ukraina podpisały układ o stowarzyszeniu, który oznaczał nowy etap rozwoju stosunków między UE a tym państwem. Układ o stowarzyszeniu wejdzie w życie po jego ratyfikacji przez wszystkie strony układu.

W dniu 15 grudnia 2016 r. głowy państw i szefowie rządów UE zawarli porozumienie w sprawie prawnie wiążącej decyzji określającej wspólne rozumienie niektórych aspektów układu o stowarzyszeniu z Ukrainą: wyjaśniono w niej, że układ nie oznacza perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej, nie zapewnia Ukrainie zbiorowej gwarancji bezpieczeństwa ani pomocy wojskowej, ani też nie daje obywatelom Ukrainy dostępu do rynków pracy państw członkowskich UE, nie zobowiązuje on też państw członkowskich do pomocy finansowej dla Ukrainy; podkreślono również, że zasadniczym jego elementem jest walka z korupcją.

W dniu 16 grudnia rząd Niderlandów przyjął projekt ustawy potwierdzającej ratyfikację układu o stowarzyszeniu przez Niderlandy.

W dniu 23 lutego projekt ustawy został przyjęty przez niższą izbę parlamentu. W dniu 23 maja Senat przeprowadził debatę, w której większość uczestników opowiedziała się za ratyfikacją. Dzisiejsze głosowanie w Senacie jest wynikiem tej debaty.

Dalsze działania

Niderlandy powinny dokończyć proces ratyfikacji zgodnie ze swoimi przepisami krajowymi. Kolejne kroki to podpisanie ustawy przez króla, jej opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Niderlandów oraz złożenie dokumentu ratyfikacyjnego w Sekretariacie Generalnym Rady.

Następnie po stronie UE będą musiały zakończyć się procedury zawarcia układu i złożenia dokumentów ratyfikacyjnych. Układ wejdzie w życie w pierwszym dniu drugiego miesiąca po dacie złożenia ostatniego dokumentu ratyfikacyjnego lub zatwierdzającego.

Budżet UE na 2018 r.

Dodano: 29.05.2017

Komisja przedstawiła dzisiaj projekt budżetu na 2018 r. w wysokości 161 mld euro w środkach na zobowiązania, by stymulować tworzenie nowych miejsc pracy, zwłaszcza dla ludzi młodych, oraz pobudzić wzrost gospodarczy i inwestycje strategiczne.


Opierając się na działaniach podjętych już w latach ubiegłych, budżet UE na następny rok będzie nadal skutecznie zajmować się wyzwaniami związanymi z migracją, zarówno wewnątrz UE, jak i poza jej granicami. Dzięki usprawnieniu sprawozdawczości zostanie zwiększony nacisk na konkretne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki finansowaniu UE.
Komisarz Günther H. Oettinger, odpowiedzialny za budżet i zasoby ludzkie, stwierdził: Za pomocą tego budżetu chcemy zapewnić odpowiednią równowagę między utrzymaniem naszych wcześniejszych zobowiązań dotyczących ważnych programów UE i przezwyciężaniem nowych wyzwań, przy jednoczesnym zwiększaniu unijnej wartości dodanej. Staramy się zadbać o to, aby więcej młodych Europejczyków mogło znaleźć zatrudnienie oraz aby na terenie Unii realizowano więcej kluczowych inwestycji. Uzyskiwanie wymiernych rezultatów oraz zmienianie życia codziennego Europejczyków na lepsze jest w dalszym ciągu motorem działań UE.
Przedstawiony projekt budżetu wpisuje się w ograniczenia wprowadzone przez Parlament Europejski i państwa członkowskie w wieloletnich ramach finansowych – jednak przy założeniu, że Rada przyjmie formalnie już uzgodniony śródokresowy przegląd tych ram szybko po wyborach w Zjednoczonym Królestwie w dniu 8 czerwca. W przeciwnym razie niektóre spośród dodatkowych proponowanych wydatków – na przykład pozostała kwota 700 mln euro na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w okresie 2018–2020 – byłyby zagrożone, a Komisja prawdopodobnie musiałaby skorzystać z pozycji budżetu na rolnictwo, aby pokryć dodatkowe kwoty przeznaczone na bezpieczeństwo i migrację.
Teraz Parlament Europejski i państwa członkowskie Unii Europejskiej wspólnie omówią ten wniosek.

Tworzenie miejsc pracy i pobudzanie inwestycji
Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest głównym elementem planu Junckera, opiera się na gwarancji budżetowej UE, uzupełnionej środkami przyznanymi z kapitału własnego Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Ma on na celu wspieranie tworzenia miejsc pracy i pobudzanie wzrostu gospodarczego przez inteligentniejsze wykorzystanie nowych i istniejących zasobów finansowych, aby wspierać inwestycje prywatne. Oczekuje się, że w ramach dotychczasowych inwestycji uruchomionych zostanie 194 mld euro. W 2018 r. Komisja proponuje zasilenie funduszu gwarancyjnego EFIS o kolejne 2 mld euro.
Fundusze strukturalne i inwestycyjne pozostaną głównymi instrumentami inwestycyjnymi UE służącymi wspieraniu MŚP i działań głównie w dziedzinach badań i innowacji, transportu, ochrony środowiska i rozwoju obszarów wiejskich. W budżecie UE przewidziano 55,4 mld euro na fundusze strukturalne i inwestycyjne dla regionów i państw członkowskich oraz prawie 59,6 mld euro dla rolników i na rozwój obszarów wiejskich.
Oczekuje się, że po powolnym etapie początkowym unijne programy strukturalne i inwestycyjne na lata 2014–2020 osiągną odpowiednie tempo realizacji w 2018 r., zgodnie ze zobowiązaniami ustalonymi przez państwa członkowskie i Parlament Europejski. Wyjaśnia to wzrost o 8,1 proc. ogółu środków na płatności, w porównaniu z budżetem na 2017 r.
Promowanie zrównoważonego rozwoju będzie także przyświecać działaniom prowadzonym w ramach budżetu UE poza Unią, które to działania są wyraźnie intensyfikowane, jeśli chodzi o kraje sąsiadujące. Oczekuje się zatem, że dzięki nowemu Europejskiemu Funduszowi na rzecz Zrównoważonego Rozwoju uda się pozyskać dodatkowe finansowanie, w szczególności z sektora prywatnego.

Oferowanie młodzieży lepszych możliwości
Program „Erasmus+” ma na celu realizację ustalonych celów polityki Unii w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu poprzez zwiększanie zdolności i kompetencji uczniów i studentów, wspieranie poprawy jakości instytucji i organizacji z dziedziny kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz promowanie rozwoju polityki. W projekcie budżetu na 2018 r. przeznaczono na ten cel 2,3 mld euro, co stanowi wzrost o 9,5 proc. w stosunku do budżetu na rok 2017.
Do końca 2016 r. około 1,6 mln młodych osób skorzystało z działań wspieranych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Inicjatywa ta przyczyniła się do zmniejszenia stopy bezrobocia osób młodych w większości państw członkowskich. W związku z tym, że stopa bezrobocia nadal pozostaje jednak powyżej poziomu sprzed kryzysu finansowego, w dalszym ciągu wzywa się do wspierania odpowiednich działań na szczeblu UE. W tym celu na rzecz Inicjatywy powinno zostać przeznaczone dodatkowe 1,2 mld euro w latach 2017–2020, z czego 233 mln euro uwzględniono w projekcie budżetu na 2018 r., a 500 mln euro w budżecie korygującym na rok 2017, który także jest dzisiaj przedkładany.
Kolejną szansę dla osób młodych oferuje Europejski Korpus Solidarności, który umożliwia odbycie wolontariatu, stażu oraz pozyskanie ofert pracy na okres od 2 do 12 miesięcy, co jednocześnie sprzyja powstawaniu solidarności wśród społeczności w całej Europie. Komisja przedkłada dzisiaj własny budżet oraz podstawę prawną dla Europejskiego Korpusu Solidarności, co pozwoli na uczestnictwo w tym projekcie do 2020 r. 100 000 Europejczyków. Koszty działań związane z Europejskim Korpusem Solidarności na lata 2018–2020 wyniosą ogółem 342 mln euro, z czego 89 mln euro w roku 2018.

Skuteczne reagowanie na wyzwania geopolityczne
Ponieważ migracja i bezpieczeństwo są nadal priorytetami, Komisja ma zamiar kontynuować finansowanie szerokiego zakresu związanych z nimi działań UE takich jak dostarczanie pomocy humanitarnej, usprawnienie zarządzania zewnętrznymi granicami, wspieranie państw członkowskich najbardziej dotkniętych kryzysem, i wiele innych. 4,1 mld euro zaplanowane w projekcie budżetu na 2018 r. w obszarach migracji i bezpieczeństwa zwiększa kwotę łącznego finansowanie UE w obszarze migracji i bezpieczeństwa do bezprecedensowego poziomu 22 mld euro w okresie 2015–2018. Projekt budżetu na 2018 r. odzwierciedla fakt, że duża część tych środków została wykorzystana już na początku.
Dodatkowe środki finansowe będą również dostępne na potrzeby zaradzenia pierwotnym przyczynom migracji w wymiarze zewnętrznym, zwłaszcza poprzez zapewnianie wsparcia dla państw trzecich zmagających się z dużymi przepływami migracyjnymi, takich jak Liban i Jordania. Projekt budżetu obejmuje również zobowiązania dla tego regionu podjęte w Brukseli podczas konferencji na temat przyszłości Syrii w kwietniu 2017 r., wynoszące ogółem 560 mln euro.
W dziedzinie bezpieczeństwa finansowanie UE będzie koncentrować się na zapobiegawczych środkach bezpieczeństwa, w szczególności w obszarze poważnej i zorganizowanej przestępczości, w tym na wzmacnianiu koordynacji i współpracy między krajowymi organami ścigania, zwiększaniu bezpieczeństwa granic zewnętrznych UE i wspieraniu państw członkowskich w walce z terroryzmem i cyberprzestępczością.
Komisja uruchomiła ponadto w 2017 r. tzw. działania przygotowawcze dotyczące badań nad obronnością finansowane przez UE. W budżecie zapisana została kwota ogółem 90 mln euro na okres 2017–2019 na finansowanie badań realizowanych w ramach współpracy w dziedzinie innowacyjnych obronnych technologii i produktów.

Kontekst
W projekcie budżetu UE do każdego programu objętego finansowaniem przypisane są dwie kwoty, czyli środki na zobowiązania i płatności. „Środki na zobowiązania” obejmują finansowanie, do którego można się zobowiązać w umowach w danym roku, natomiast „środki na płatności” dotyczą środków rzeczywiście wydatkowanych. W projekcie budżetu na 2018 r. środki na zobowiązania opiewają na 161 mld euro (wzrost o 1,4 proc. w porównaniu z 2017 r.), a środki na płatności na 145 mld euro (wzrost o 8,1 proc. w porównaniu z rokiem 2017, z uwagi na programy strukturalne i inwestycyjne na lata 2014–2020, które nabiorą tempa w 2018 r., po powolnym wstępnym etapie w początkowych latach).

Dodatkowe informacje
Wyniki UE (gromadzenie danych online na temat projektów finansowanych przez UE)

EBI i BGK a budowa społecznych mieszkań czynszowych w gminach

Dodano: 24.05.2017
                         
 
EBI i BGK ustanawiają platformę inwestycyjną w ramach Planu Junckera na potrzeby społecznego budownictwa czynszowego
 
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), zawarły porozumienie ustanawiające platformę inwestycyjną mającą na celu wspieranie projektów z zakresu budowy społecznych mieszkań czynszowych w gminach w całej Polsce. Dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach Planu inwestycyjnego dla Europy, opracowanego przez przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude'a Junckera, platforma ta umożliwi uruchomienie programu finansowego w sektorze, w którym konieczne są wzmożone inwestycje oraz ograniczy wykluczenie społeczne.
 
Zawarte porozumienie ma na celu wsparcie do 2021 roku inwestycji z zakresu społecznego budownictwa czynszowego, których całkowity koszt wyniesie w przybliżeniu 2,1 mld PLN (około 496 mln EUR). Projekty finansowane w ramach platformy inwestycyjnej dotyczą budowy lub doposażenia dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, a także budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem z możliwością ich późniejszego wykupu. Finansowanie umożliwi także budowę powiązanej z projektami infrastruktury, obejmującej drogi, system kanalizacji, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty rekreacyjne zaprojektowane specjalnie na potrzeby mieszkań budowanych w ramach inwestycji. Beneficjentami platformy inwestycyjnej będą miasta oraz towarzystwa budownictwa społecznego działające na zasadach non profit.
 
Wiceprezes EBI Vazil Hudák, odpowiedzialny za działania Banku w Polsce, powiedział: „W najbliższych latach w Polsce konieczne są znaczne inwestycje z zakresu budowy przystępnych cenowo lokali na wynajem. Dostępność środków i programów publicznych w tym obszarze jest jednak ograniczona. Z dużym zadowoleniem przyjmujemy zatem fakt, że dzięki ustanowieniu platformy inwestycyjnej EBI i BGK, który jest naszym wieloletnim partnerem, będziemy mogli wspólnie wypełnić tę lukę w finansowaniu. Jesteśmy przekonani, że ta platforma inwestycyjna zaspokoi potrzeby gmin związane z rewitalizacją i efektywnym rozwojem obszarów miejskich. Co równie ważne, ta wspólna inicjatywa umożliwi ograniczenie wykluczenia społecznego poprzez zwiększenie dostępu do mieszkań. Plan inwestycyjny dla Europy oznacza bowiem także zwiększenie inwestycji w infrastrukturę społeczną oraz wspieranie gospodarki solidarnej”.
 
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jyrki Katainen, odpowiedzialny za miejsca pracy, wzrost, inwestycje i konkurencyjność powiedział: "Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) został pomyślany jako dynamiczne narzędzie, które może współpracować z platformami inwestycyjnymi w celu ukierunkowania inwestycji na wspieranie wielu projektów. Dzisiejsze porozumienie to doskonały przykład, kiedy EFIS jest wykorzystywany w sposób dynamiczny, aby wspierać inwestycje tam, gdzie to jest najbardziej potrzebne, aby przyczyniać się do rzeczywistej poprawy życia ludzi."  
 
Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK, powiedziała: „BGK jako bank wspierający rozwój społeczno-gospodarczy kraju ma szczególną rolę w finansowaniu budownictwa społecznego, tak poprzez programy rządowe, jak i w ramach własnej działalności. Będąc państwowym bankiem rozwoju możemy proponować długie okresy finansowania i preferencyjne oprocentowanie, które jest potrzebne w tego rodzaju inwestycjach. Dzięki temu sfinansowaliśmy łącznie ponad 100 tys. mieszkań dla mniej zamożnych rodzin. EBI jest w tym obszarze naszym ważnym partnerem dostarczającym fundusze dla programu rządowego. Podpisując dzisiaj porozumienie o uruchomieniu platformy inwestycyjnej będziemy mogli rozszerzyć istniejącą ofertę dla miast i towarzystw budownictwa społecznego. Dumą napawa mnie fakt, że to porozumienie jest częścią Planu Inwestycyjnego dla Europy i pierwszą tego typu platformą inwestycyjną w Polsce. Potwierdzamy w ten sposób ważną rolę BGK we wdrażaniu tej inicjatywy. Rozwój społecznego budownictwa czynszowego jest częścią programu „Mieszkanie Plus” realizowanego w ścisłej współpracy z naszą spółką zależną BGK Nieruchomości.”
 
Współpraca EBI i BGK będzie oparta na trzech głównych filarach. Pierwszy z nich już istnieje —
to rządowy program wspierania budownictwa społecznego, w ramach którego EBI zapewnia częściowe finansowanie projektów o łącznej wartości 800 mln PLN (około 190 mln EUR). Kredyty uzupełniające przeznaczone na realizację największych projektów zostaną przyznane przez EBI w formie kredytów indywidualnych o maksymalnej łącznej wartości 400 mln PLN (około 95 mln EUR). Kredyty indywidualne będą objęte gwarancją Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) — jednego z filarów Planu inwestycyjnego dla Europy opracowanego przez Komisję Europejską. W wielu przypadkach BGK uzupełni kredyt EBI z własnych środków. Wreszcie, ostatni filar (także o łącznej wartości 400 mln PLN) obejmuje kredyty pośrednie: projekty będą finansowane przez BGK, którego środki będą pochodziły w całości lub części z kredytu udzielonego przez EBI.
 
Podjęcie współpracy z BGK w ramach tego wspólnego instrumentu finansowego umożliwi EBI finansowanie inwestycji realizowanych przez mniejsze podmioty. Obie instytucje będą wspólnie dokonywać analizy due diligence i oceny projektów oraz prowadzić wspólne badania rynkowe i działania marketingowe. W ramach platformy inwestycyjnej podmioty realizujące projekty mogą także korzystać ze wsparcia Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego, które zostało utworzone w ramach Planu inwestycyjnego dla Europy i oferuje szeroki wachlarz usług z zakresu doradztwa
i pomocy technicznej.

Uwagi dla redakcji:

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej. W ubiegłym roku EBI udzielił kredytów o wartości 4,44 mld EUR na realizację projektów w Polsce.
 
Plan inwestycyjny dla Europy jest ukierunkowany na wspieranie inwestycji mających na celu rozwój i tworzenie miejsc pracy w Europie. Cel ten jest realizowany poprzez lepsze wykorzystywanie nowych i dotychczasowych środków finansowych, usuwanie przeszkód na drodze do inwestowania, zapewnianie dostępu do informacji o projektach inwestycyjnych oraz udzielanie pomocy technicznej przy takich projektach. 14 września 2016 r. Komisja Europejska zaproponowała rozszerzenie EFIS przez zwiększenie jego zasięgu i czasu trwania, a także wzmocnienie jego dobrych stron.
 
Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań Banku jest również wspieranie aktywności zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.