środa 22 listopada 2017
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

"Europa w globalnym świecie: uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiej"

Dodano: 31.07.2017

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pragną zaprosić Państwa do udziału w konferencji pt.

"Europa w globalnym świecie: uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiej"

 

Oraz

 

Dialogu Obywatelskim nt. przyszłości Europy – "Europa w globalnym świecie"

z dr Markiem Prawdą, Dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

 

 

Konferencja odbędzie się w czwartek 26 października 2017 na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 27, Budynek Główny, Sala Senacka.

Konferencja jest skierowana do szerokiego grona zainteresowanych, w tym przede wszystkim specjalistów z zakresu ekonomii międzynarodowej i przedsiębiorców działających na rynkach zagranicznych.

 

Celem konferencji jest prezentacja aktualnej sytuacji, omówienie wyników badań i wymiana poglądów oraz dyskusja na temat stanu i perspektyw współpracy gospodarczej Unii Europejskiej z Kanadą, USA i Meksykiem. W swym założeniu konferencja ma być platformą wymiany myśli pomiędzy ekspertami z dziedziny ekonomii, pracownikami instytucji europejskich oraz praktykami biznesu. Wobec dynamicznie zmieniającej się globalnej sytuacji polityczno-gospodarczej, podjęte zagadnienia wydają się szczególnie warte uwagi i dyskusji.

 

Konferencja odbędzie się w języku polskim (bez tłumaczenia). Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Zainteresowanych prosimy o rejestrację na stronie internetowej konferencji: http://symposium.pl/transintegr  do dnia 25 września 2017.

 

Komisja Europejska zapowiedziała dzisiaj nową serię projektów wsparcia dla uchodźców w Grecji na kwotę 209 mln euro.

Dodano: 27.07.2017

Elementem tej inicjatywy jest sztandarowy program „Wsparcie w sytuacjach nadzwyczajnych na rzecz integracji i zakwaterowania” (program ESTIA), który ma pomóc uchodźcom i ich rodzinom w opłaceniu zakwaterowania w miastach oraz zapewnić im środki na życie. W porównaniu z poprzednimi projektami humanitarnymi cel pomocy zatem zmienił się – wcześniej było to przede wszystkim zapewnienie miejsca w obozach dla uchodźców i dostarczanie artykułów pierwszej potrzeby.


Christos Stylianides, komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego, oświadczył: Otwieramy dziś nowy rozdział w życiu uchodźców w Grecji. Nowe środki finansowe pozwolą nam dokonać przełomu w sposobie udzielania pomocy i pomogą podnieść poziom życia uchodźców.Te nowe projekty mają pomóc uchodźcom przenieść się z obozów do mieszkań i rozpocząć zwyczajne życie w bezpiecznych warunkach.Wraz z organizacjami partnerskimi i organami krajowymi będziemy starać się wspierać uchodźców znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji oraz wypełniać nasze obowiązki w zakresie pomocy humanitarnej, a przy tym będziemy stosować bardziej efektywne kosztowo rozwiązania.
Europejski komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos dodał: Europa znaczy solidarność – dzisiejsza decyzja świadczy właśnie o tym. Komisja wspiera Grecję od samego początku kryzysu i przez cały ten czas wspólnie poszukiwaliśmy rozwiązań. Zainaugurowane dziś projekty są jednym z elementów naszego wsparcia dla tego kraju oraz dla tych, którzy potrzebują ochrony z naszej strony. Grecja dysponuje obecnie środkami w wysokości 1,3 mld euro na zarządzanie kryzysem migracyjnym.
Umowy w ramach programu ESTIA zostały zapowiedziane przez Komisję i Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). Przyznane dzisiaj fundusze zwiększają pulę 192 mln euro przyznanych w 2016 r. w ramach unijnego instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych, przez co kwota tego rodzaju wsparcia dla Grecji wzrosła ponad dwukrotnie do wysokości 401 mln euro. W sumie do roku 2020 Unia Europejska przeznaczy na wspieranie Grecji w rozwiązywaniu problemów związanych z migracją i zarządzaniem granicami, za pośrednictwem różnych rodzajów finansowania, ponad 1,3 mld euro.

Program ESTIA dysponuje budżetem w wysokości 151 mln euro, który obejmuje:
Wynajem lokali dla 30 tys. osób
Projekt o wartości 93,5 mln euro współrealizowany z UNHCR w ramach programu ESTIA umożliwia wynajem lokali na dużą skalę (22 tys. miejsc zakwaterowania), aby tym samym poprawić warunki życia uchodźców. W ramach projektu do końca 2017 r. liczba uchodźców mieszkających w wynajmowanych mieszkaniach w Grecji wzrośnie do 30 tys. osób. Około 2 tys. spośród miejsc zakwaterowania będzie się znajdować na greckich wyspach, ale zdecydowana większość wynajmowana będzie w miastach kontynentalnej Grecji. Lokalni właściciele tych mieszkań będą za ich wynajem otrzymywać stały, stabilny dochód. Współrealizatorami projektu jest także formalnie szereg gmin w Grecji.
Środki na życie dla uchodźców
Kolejny projekt realizowany we współpracy z UNHCR i w ramach programu ESTIA, na kwotę 57,6 mln euro, umożliwi stworzenie podstawowej siatki bezpieczeństwa socjalnego dla wszystkich uchodźców i osób ubiegających się o azyl w Grecji, dzięki której będą oni co miesiąc otrzymywali określone środki pieniężne za pośrednictwem specjalnej karty. Umożliwi to uchodźcom zaspokojenie podstawowych potrzeb w godny sposób. Przydział środków będzie się odbywać w całym kraju na spójnych zasadach, w powiązaniu z grecką siatką bezpieczeństwa socjalnego dotyczącą sytuacji nadzwyczajnych, będzie też zależny od wielkości rodzin uchodźców. Przy użyciu tej specjalnej karty uchodźcy będą mogli zaspokoić swoje podstawowe potrzeby przez zakup żywności i leków oraz opłacenie transportu publicznego. Pomoc ta trafi zatem z powrotem do lokalnej gospodarki, zasilając rodzinne sklepy i usługodawców.
Pozostała kwota wsparcia będzie przeznaczona dla organizacji pozarządowych niosących pomoc humanitarną – uzupełni ona budżet realizowanych obecnie projektów wychodzących naprzeciw pilnym potrzebom humanitarnym w Grecji, takim jak schronienie i podstawowa opieka zdrowotna, wsparcie psychospołeczne, lepsze warunki higieniczne czy nieformalna edukacja.
Pełną listę kwot i projektów można znaleźć tutaj.
Kontekst
W nagłych i wyjątkowych okolicznościach, takich jak zwiększony napływ uchodźców do Europy, Komisja Europejska może sfinansować pomoc humanitarną dla osób potrzebujących, które przebywają na terytorium UE, za pośrednictwem instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych. Do 2018 r. za pośrednictwem organizacji partnerskich, takich jak agencje ONZ, Czerwony Krzyż i organizacje pozarządowe, udostępnione zostaną środki unijne w kwocie do 700 mln euro.
Wsparcie na cele humanitarne przekazane przez Komisję stanowi dopełnienie innych unijnych instrumentów finansowania, za pośrednictwem których na pomoc w Grecji przeznaczane są od pewnego czasu znaczne zasoby finansowe, takich jak Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (AMIF), Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ISF), Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) oraz program UE w dziedzinie zdrowia. Wsparcie to jest również udostępniane niezależnie od dobrowolnych ofert pomocy materialnej ze strony państw uczestniczących w Unijnym Mechanizmie Ochrony Ludności.
Linki
Nagrania i zdjęcia:

Więcej informacji

Komisja Europejska podjęła dziś szereg działań, aby chronić praworządność w Polsce.

Dodano: 25.07.2017
 
 
Komisja uzasadniła swoje poważne zastrzeżenia dotyczące planowanej reformy sądownictwa w Polsce w zaleceniu w sprawie praworządności skierowanym do polskich władz. W jej ocenie rzeczona reforma prowadzi do zwiększenia systemowego zagrożenia praworządności w Polsce, zidentyfikowanego w trakcie odnośnej procedury wszczętej przez Komisję w styczniu 2016 r. Komisja wzywa władze polskie do rozwiązania wskazanych problemów w terminie jednego miesiąca. W szczególności Komisja wzywa władze polskie, aby nie podejmowały żadnych kroków mających na celu przeniesienie lub wymuszenie przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. W przypadku przyjęcia takich środków Komisja gotowa jest natychmiast wszcząć procedurę przewidzianą w art. 7 ust. 1.[1] – wystosować formalne ostrzeżenie, które UE może wydać większością czterech piątych państw członkowskich reprezentowanych w Radzie Ministrów.
Komisja zdecydowała się również wszcząć przeciwko Polsce postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z naruszeniami prawa Unii. Kolegium komisarzy prześle wezwanie do usunięcia uchybienia natychmiast po tym, jak ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych zostanie opublikowana.
Jednocześnie Komisja ponownie potwierdza, że jest gotowa podjąć konstruktywny dialog z polskim rządem.
Przewodniczący Jean-Claude Juncker powiedział: „Komisja będzie zdecydowanie bronić zasady praworządności we wszystkich państwach członkowskich, jest ona bowiem jedną z podstawowych zasad, na jakich opiera się Unia Europejska.Niezależne sądownictwo jest niezbędnym warunkiem wstępnym członkostwa w Unii.Unia nie może zatem zaakceptować systemu, który pozwala na arbitralne usuwanie sędziów ze stanowisk.Niezależne sądy są podstawą zaufania pomiędzy państwami członkowskimi i systemami sądowymi.Jeśli rząd polski będzie nadal podejmować działania podważające niezależność sądów i praworządność w Polsce, będziemy zmuszeni uruchomić art. 7”.

Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans powiedział: „Nasze zalecenia skierowane do władz polskich są jasne.Najwyższy czas, by przywrócić niezależność Trybunału Konstytucyjnego oraz wycofać przepisy reformujące sądownictwo bądź dostosować je do Konstytucji RP oraz europejskich standardów w zakresie niezależności sądownictwa.Gdy dochodzi do naruszenia prawa Unii, Polskie sądy, podobnie jak sądy innych państw członkowskich, mają za zadanie zapewnić skuteczny środek ochrony prawnej. W takiej sytuacji działają one w charakterze ››sędziów Unii‹‹ i muszą stosować się do wymogu niezależności sądów i niezawisłości sędziów zgodnie z Traktatem oraz Kartą praw podstawowych UE. Chcemy rozwiązać te problemy wspólnie i w konstruktywny sposób.Komisja pozostaje otwarta na dialog z polskimi władzami i z zadowoleniem przyjmie wszelkie kroki mające na celu zmianę przywołanych przepisów zgodnie z wystosowanymi przez Komisję zaleceniami”.


1. Zalecenie w sprawie praworządności

Przyjęte dziś zalecenie w sprawie praworządności stanowi uzupełnienie dwóch wcześniejszych takich zaleceń, przyjętych w dniu 27 lipca i 21 grudnia 2016 r., i dotyczy braku niezależnej i zgodnej z prawem kontroli zgodności przepisów z konstytucją w Polsce. Na chwilę obecną władze polskie nadal nie podjęły działań zmierzających do usunięcia zastrzeżeń Komisji przedstawionych w pierwszych dwóch zaleceniach. Co więcej, podjęły kolejne działania, które pogłębiają obawy co do niezależności sądownictwa i znacząco zwiększają systemowe zagrożenie dla praworządności w Polsce.
Przesłane dziś Polsce zalecenie w sprawie praworządności dotyczy czterech nowych aktów prawnych przyjętych właśnie przez polski parlament, które to akty mogą zdaniem Komisji zwiększyć systemowe zagrożenie dla praworządności: ustawy o Sądzie Najwyższym, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (24 lipca Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zapowiedział zawetowanie tych ustaw), ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (podpisanej 25 lipca przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i oczekującej na publikację i wejście w życie), jak również ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa (opublikowanej i obowiązującej od 13 lipca). Wymienione ustawy – w swojej obecnej postaci – doprowadzą do strukturalnego osłabienia niezależności sądów i niezawisłości sędziów w Polsce oraz będą miały natychmiastowy i znaczny negatywny wpływ na niezależne funkcjonowanie całego sądownictwa.
W szczególności przeniesienie w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego poważnie nasili systemowe zagrożenie dla praworządności. Komisja wzywa zatem władze polskie, aby nie podejmowały żadnych kroków mających na celu przeniesienie lub wymuszenie przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. W przeciwnym przypadku Komisja gotowa jest uruchomić w trybie natychmiastowym mechanizm opisany w art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej.
Komisja wzywa polski rząd do rozwiązania problemów wyszczególnionych w jej zaleceniu w terminie jednego miesiąca i do poinformowania jej o podjętych w tym celu krokach.
2. Postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego na podstawie prawa Unii
Kolegium komisarzy podjęło dziś decyzję o przygotowaniu się do wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z możliwym naruszeniem prawa Unii. W odniesieniu do ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych kolegium komisarzy jest przygotowane, aby wysłać wezwanie do usunięcia uchybienia, gdy tylko ta ustawa zostanie opublikowana. Główne zastrzeżenie prawne Komisji w odniesieniu do tej ustawy dotyczy dyskryminacji ze względu na płeć z powodu wprowadzenia odmiennego wieku wcześniejszego przejścia na emeryturę dla kobiet (60 lat) i mężczyzn (65 lat) sprawujących urząd sędziowski. Jest to sprzeczne z art. 157 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz dyrektywą 2006/54 w sprawie równości płci w dziedzinie zatrudnienia i pracy. W wezwaniu do usunięcia uchybienia Komisja przedstawi również zastrzeżenie w związku z uprawnieniem Ministra Sprawiedliwości do weryfikacji i przedłużania kadencji prezesów sądów i sędziów, jak również do odwoływania i powoływania prezesów sądów, które to uprawnienie podważy niezależność polskich sądów (zob. art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej (UE) w związku z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej).

 


Kolejne kroki

W zaleceniu Komisja wzywa polski rząd do zajęcia się wskazanymi problemami w terminie jednego miesiąca od otrzymania zalecenia i do poinformowania jej o podjętych w tym celu krokach. Komisja jest gotowa kontynuować konstruktywny dialog z polskim rządem. W odniesieniu do postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego Komisja prześle wezwanie do usunięcia uchybienia, jak tylko zostanie opublikowana ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych.
 

 


Kontekst

Praworządność jest jedną ze wspólnych wartości, na których opiera się Unia Europejska. Jest ona zapisana w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Komisja Europejska wraz z Parlamentem Europejskim i Radą odpowiada, zgodnie z Traktatami, za gwarantowanie przestrzegania praworządności jako podstawowej wartości Unii i zapewnienie poszanowania prawa, wartości i zasad UE. Wydarzenia w Polsce skłoniły Komisję Europejską do podjęcia w styczniu 2016 r. dialogu z polskim rządem zgodnie z ramami UE na rzecz praworządności. Procedura dotycząca ram praworządności – wprowadzona przez Komisję w dniu 11 marca 2014 r. – obejmuje trzy etapy (zob. rys. w załączniku I). Cały proces opiera się na stałym dialogu Komisji z danym państwem członkowskim. O jego wynikach Komisja na bieżąco i dokładnie informuje Parlament Europejski i Radę.
Parlament Europejski wielokrotnie zgadzał się z zastrzeżeniami Komisji, między innymi w swoich dwóch rezolucjach z dnia 13 kwietnia oraz 14 września 2016 r. W dniu 16 maja 2017 r. Komisja poinformowała Radę do Spraw Ogólnych o sytuacji w Polsce. Ogromna większość państw członkowskich poparła rolę i działania Komisji w tym zakresie i wezwała polski rząd do podjęcia dialogu z Komisją.
Głębokie zaniepokojenie reformami polskiego systemu sądownictwa wyraziły różne podmioty i instytucje na szczeblu europejskim i międzynarodowym: przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości w całej Europie, w tym Sieć Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej oraz europejska sieć rad sądownictwa, Komisja Wenecka, Komisarz Praw Człowieka Rady Europy, Komitet Praw Człowieka ONZ, a także liczne organizacje społeczeństwa obywatelskiego, takie jak Amnesty International i Sieć Współpracy na rzecz Praw Człowieka i Demokracji.

 


Dodatkowe informacje:

Spotkanie informacyjne 27 lipca w Białymstoku

Dodano: 18.07.2017

 


Celem spotkania jest przybliżenie przedstawicielom trzeciego sektora i samorządów, aktywistom, społecznikom i osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych celów, priorytetów i zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie grantowym UE "Europa dla obywateli".

Program "Europa dla obywateli" przeznaczony jest dla jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych, kulturalnych i badawczych, sektora pozarządowego oraz innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego nienastawionych na zysk. Ma na celu wspieranie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz angażowanie obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w proces integracji europejskiej.

Bardziej szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie polskiego Punktu Kontaktowego programu: europadlaobywateli.pl; oraz na stronie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, zarządzającej programem: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
 


"Europa dla obywateli" to program UE wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne podmioty działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, aby wziąć w nim udział należy zarejestrować się poprzez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej, znajdujący się pod linkiem: http://europadlaobywateli.pl/szkolenie/spotkanie-informacyjne-programu-europa-dla-obywateli-27-lipca-bialystok/

Zapraszamy na spotkanie!

 

Pozew KE do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie wycinki Puszczy Białowieskiej

Dodano: 13.07.2017

Komisja pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE i wnosi o wprowadzenie środków tymczasowych, aby zatrzymać wycinki w jednej z ostatnich pierwotnych puszcz w Europie.


Komisja Europejska postanowiła pozwać Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku ze zwiększonym pozyskiwaniem drewna w Puszczy Białowieskiej, która jest obszarem chronionym Natura 2000. Jako że rozpoczęto już wyrąb na znaczną skalę, Komisja zwraca się do Trybunału również z wnioskiem o wprowadzenie środków tymczasowych nakazujących Polsce niezwłoczne wstrzymanie wycinek.
 
W dniu 25 marca 2016 r. władze polskie podjęły decyzję pozwalającą na trzykrotne zwiększenie pozyskiwania drewna w Nadleśnictwie Białowieża, jak również na cięcia na obszarach, które były dotychczas wyłączone spod wszelkiej interwencji.
 
Działania te - obejmujące usuwanie stuletnich drzew - stanowią poważne zagrożenie dla integralności tego obszaru Natura 2000. Obszar Natura 2000 chroni gatunki i siedliska, do których istnienia niezbędne są stare drzewostany, w tym martwe drewno. Dla niektórych z tych gatunków Puszcza Białowieska jest najważniejszym lub nawet ostatnim miejscem występowania w Polsce. Dostępne dowody wskazują, że działania te są niezgodne z celami ochrony tego obszaru i wykraczają poza środki niezbędne do zapewnienia zrównoważonego użytkowania puszczy. Ponadto decyzję o wycince poprzedziła niewystarczająca ocena wpływu działań na obszar Natura 2000.
W kwietniu 2017 r. Komisja wydała uzasadnioną opinię wzywającą Polskę do wstrzymania się od pozyskiwania drewna na dużą skalę, dając jej miesiąc na zastosowanie się do tego wezwania. Mimo to Polska zaczęła realizować swój plan.

Kontekst
Zgodnie z prawem UE (art. 279) Trybunał Sprawiedliwości może zarządzić środki tymczasowe nakazujące państwu członkowskiemu wstrzymanie się od działań powodujących poważne i nieodwracalne szkody przed wydaniem wyroku. Komisja uważa, że zwiększone pozyskiwanie drewna w Puszczy Białowieskiej wymaga przyjęcia środków tymczasowych, które są wyznaczane przez Trybunał wyłącznie w wyjątkowo pilnych i poważnych przypadkach.
Dyrektywą siedliskową (dyrektywa Rady 92/43/EWG) wprowadzono wymóg ustanowienia sieci Natura 2000 złożonej ze specjalnych obszarów ochrony (SOO) i obszarów specjalnej ochrony (OSO). Każde państwo członkowskie określa i proponuje obszary, które są istotne dla ochrony gatunków i siedlisk wymienionych w dyrektywie siedliskowej i naturalnie występujących na jego terenie.
Dyrektywa ptasia (dyrektywa 2009/147/WE) tworzy kompleksowy program ochrony wszystkich dzikich gatunków ptaków naturalnie występujących w UE.

Więcej informacji:
-    na temat najważniejszych decyzji podjętych w ramach postępowań o uchybienie zobowiązaniom w lipcu 2017 r.: zob. komunikat MEMO/17/1935.
-    na temat lipcowych postępowań o uchybienie zobowiązaniom (tylko wezwania do usunięcia uchybienia): zob. komunikat MEMO/17/1936.
-    na temat ogólnej procedury dotyczącej uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego: zob. MEMO/12/12.