sobota 20 April 2019
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

EU: REGULACJE SIĘ PRZYDAJĄ!

Dodano: 04.12.2018

Normy – rozmiar papieru A4, technologia 5G czy poduszki powietrzne – są w dużej mierze dobrowolne i są oddolnymi inicjatywami rynkowymi. Zmniejszają koszty, wspierają innowacje, zapewniają interoperacyjność między urządzeniami i usługami, zwiększają dostęp do rynków. Dlatego Komisja Europejska będzie dążyć do zwiększenia skuteczność normalizacji na jednolitym rynku.

Komisja Europejska przedstawia plan działania na rzecz poprawy skuteczności, przejrzystości i pewności prawa przy opracowywaniu zharmonizowanych norm dla w pełni funkcjonującego jednolitego rynku.

UE ma zharmonizowane normy dla szeregu dziedzin, takich jak produkty chemiczne, wyroby budowlane, produkty kosmetyczne, wyroby medyczne i opakowania. Przedstawiając działania Komisja odpowiada na oczekiwania zainteresowanych stron i zmierza do tego, aby europejski system normalizacji odpowiadał wyzwaniom szybkiego postępu technologicznego, nowych tendencji gospodarczych i modeli wzrostu gospodarczego, tworząc synergie z normami międzynarodowymi i światowymi.

Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, powiedziała: - Normy są często postrzegane jako sprawa techniczna, ale przedsiębiorstwa i konsumenci na jednolitym rynku na co dzień odczuwają ich istotne skutki gospodarcze i korzyści. Dobrze funkcjonujący system normalizacji pomoże Europie utrzymać przewagę jako pionier nowatorskich rozwiązań, dostosować się do zmian oraz wykorzystać możliwości w takich dziedzinach jak internet rzeczy, duże zbiory danych, zaawansowane technologie produkcyjne, robotyka, druk 3D, technologia blockchain i sztuczna inteligencja. Jednocześnie nasze normy powinny chronić Europejczyków, gwarantując im wysoki poziom bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony konsumentów i środowiska.

W komunikacie przedstawiono przegląd funkcjonowania europejskiego systemu normalizacji, podsumowano inicjatywy z ubiegłych lat oraz przedstawiono cztery działania, które Komisja podejmie niezwłocznie, aby poprawić skuteczność, przejrzystość i pewność prawa dla podmiotów zaangażowanych w opracowywanie zharmonizowanych norm:

  • jak najszybsze usunięcie zaległości w zakresie zharmonizowanych norm, które nie zostały uwzględnione w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
  • usprawnienie wewnętrznego procesu decyzyjnego, w szczególności w zakresie decyzji o publikacji odniesień do norm zharmonizowanych w Dzienniku Urzędowym,
  • opracowanie dokumentu zawierającego wytyczne na temat praktycznych aspektów wdrażania rozporządzenia w sprawie normalizacji,
  • wzmacnianie na bieżąco systemu konsultantów, który ma wspierać szybkie i solidne oceny zharmonizowanych norm oraz ich terminowe publikowanie w Dzienniku Urzędowym.

Komisja będzie nadal współpracować ze wszystkimi właściwymi partnerami, aby europejski system normalizacji europejskiej był nadal skuteczny i stanowił podstawę w pełni funkcjonującego jednolitego rynku.

Plan działania jest przyjmowany równocześnie z komunikatem w sprawie jednolitego rynku oraz komunikatem w sprawie lepszego środowiska inwestycyjnego w Europie, w których przedstawiono aktualną ocenę utrzymujących się barier i możliwości na w pełni funkcjonującym jednolitym rynku.

Kontekst

Normy europejskie zastępują potencjalnie sprzeczne ze sobą normy krajowe we wszystkich państwach członkowskich Unii. Ułatwiają one w ten sposób dostęp do jednolitego rynku tym, którzy z nich korzystają. Normy przyczyniają się zatem do ciągłego pogłębiania jednolitego rynku. Promując zbieżność norm europejskich i międzynarodowych, Unia Europejska eksportuje również najlepsze praktyki i zwiększa synergie w globalnych łańcuchach wartości. Przyczynia się to do nasilenia wymiany handlowej i umożliwia europejskim przedsiębiorcom rozwój działalności na skalę światową.

Norma zharmonizowana to europejska norma opracowana przez uznaną europejską organizację normalizacyjną na wniosek Komisji Europejskiej. Normy te stają się częścią unijnego prawa i gdy są stosowane, dają producentom na całym jednolitym rynku domniemanie zgodności z wymogami przepisów UE. To z kolei zapewnia użytkownikom pewność prawa i umożliwia w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom wprowadzanie na rynek produktów zgodnych z przepisami UE i bez dodatkowych kosztów.

Europejski system normalizacji opiera się na partnerstwie publiczno-prywatnym Komisji ze społecznością normalizacyjną. Rozporządzenie w sprawie normalizacji, które weszło w życie w 2013 r., wprowadziło nowy podział ról i obowiązków w systemie. Zapewnia ono również solidne ramy dla wymogów dotyczących włączenia, dzięki czemu w procedurach normalizacji bierze się pod uwagę interesy małych i średnich przedsiębiorstw, konsumentów i pracowników, a także względy ochrony środowiska.

Zadaniem Komisji jest ocena europejskich norm zharmonizowanych. Sprawdza ona również, czy normy są zgodne z wymogami odpowiednich zharmonizowanych przepisów w Unii. W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdzono znaczenie tej roli Komisji i podkreślono jej skutki prawne.

Dodatkowe informacje

Europejski kodeks łączności elektronicznej

Dodano: 29.11.2018

Sieci o dużej przepustowości mają coraz większe znaczenie dla edukacji, opieki zdrowotnej, przemysłu wytwórczego i transportu. Aby sprostać tym wyzwaniom, w 2016 r. KE zaproponowała dyrektywę ustanawiającą Europejski kodeks łączności elektronicznej. W cyklu prac legislacyjnych została ona właśnie zaaprobowana przez Parlament. Po przyjęciu dyrektywy przez Radę UE zacznie ona obowiązywać jeszcze w tym roku, co dla konsumentów oznacza m.in. obniżkę cen.

 
Parlament Europejski głosował za ustanowieniem Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej oraz Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej, zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej z września 2016 r., jako częścią strategii dotyczącej jednolitego rynku treści cyfrowych.

Wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip i komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Mariya Gabriel we wspólnym oświadczeniu z zadowoleniem przyjęli ten wynik głosowania:

Parlamentu Europejskiego stanowi pozytywny i konieczny etap na drodze do zagwarantowania, że sektor telekomunikacji w UE odpowiada swoim celom. Nowe przepisy dotyczące telekomunikacji, które w efekcie zostaną wprowadzone, są ważnym elementem cyfrowej przyszłości Europy i źródłem nowych praw cyfrowych dla obywateli Europy. Mają one kluczowe znaczenie dla zaspokojenia rosnących potrzeb Europejczyków w zakresie łączności i zwiększenia konkurencyjności Europy. Ponadto stanowią podstawy dla wdrożenia sieci 5G w całej Europie.

Dzięki tym przepisom będziemy w stanie zapewnić szybszy dostęp do widma radiowego, kluczowego zasobu łączności ruchomej, i pobudzić inwestycje w szybkie sieci wysokiej jakości w każdym zakątku UE, w tym na obszarach oddalonych. Konsumenci będą lepiej chronieni i będą korzystać z lepszych usług, niezależnie od tego, czy korzystają z tradycyjnych połączeń, SMS-ów lub usług internetowych, takich jak Skype czy WhatsApp. Będą mieli dostęp do przystępnych cenowo usług komunikacyjnych, w tym powszechnego dostępu do internetu, i takich usług jak administracja elektroniczna, bankowość internetowa lub połączenia wideo. Od maja 2019 r. będzie można wykonywać połączenia do innych państw w UE w cenie maksymalnie do 19 centów za minutę i wysyłać SMS za 6 centów. Obywatele będą również lepiej chronieni w sytuacjach wyjątkowych dzięki numerowi alarmowemu 112, zwłaszcza poprzez przekazywanie publicznych ostrzeżeń na telefony komórkowe.

Nowe przepisy dotyczące telekomunikacji są również źródłem inspiracji. Wykażmy taki sam poziom ambicji w zakresie aktualizacji dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej. Jest to potrzebne w celu unowocześnienia zasad poufności w erze cyfrowej, które muszą zostać pilnie dostosowane do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – nowego światowej klasy standardu w zakresie ochrony danych – aby obejmowały również wszystkie narzędzia, z których korzystamy na co dzień, takie jak komunikatory, telefonia internetowa i poczta elektroniczna przez internet.

Kolejne kroki

Po przyjęciu przez Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej formalnie przyjmie dyrektywę ustanawiającą Europejski kodeks łączności elektronicznej oraz rozporządzenie ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) 3 grudnia br. Po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE państwa członkowskie będą miały dwa lata na transpozycję tego kodeksu do prawa krajowego.

Po przyjęciu rozporządzenia dotyczącego BEREC przez Parlament Europejski i 3 grudnia przez Radę nowe przepisy wejdą w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym. Przepisy dotyczące połączeń telefonicznych wewnątrz UE będą obowiązywały od 15 maja 2019 r.

Informacje dodatkowe

W pracy, w domu lub podczas podróży Europejczycy potrzebują dostępu do szybkiego i niezawodnego internetu. Sieci o bardzo dużej przepustowości mają coraz większe znaczenie dla edukacji, opieki zdrowotnej, przemysłu wytwórczego i transportu. Aby sprostać tym wyzwaniom i przygotować się na cyfrową przyszłość Europy, we wrześniu 2016 r. Komisja zaproponowała dyrektywę ustanawiającą Europejski kodeks łączności elektronicznej oraz rozporządzenie ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej. Kodeks przyczyni się do modernizacji obecnych przepisów UE w dziedzinie telekomunikacji, które ostatnio zostały zaktualizowane w 2009 r. oraz do pobudzenia konkurencji w celu stymulowania inwestycji i wzmocnienia rynku wewnętrznego oraz praw konsumentów.

W czerwcu 2018 r. współprawodawcy UE osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie tych przepisów.

Kino bez biletów!

Dodano: 29.11.2018

Program Kreatywna Europa zaprasza na projekcje filmów europejskich w 34 miastach UE. Pierwsza edycja European Cinema Night potrwa od 3 do 7 grudnia 2018 r. Oczekuje się, że filmowe seanse przyciągną ponad 7 tysięcy widzów. Wśród proponowanych produkcji będą dwie polskie: "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego oraz "Fuga" Agnieszki Smoczyńskiej. Seanse w Polsce zaplanowano w Krakowie i Warszawie.

W ramach programu Kreatywna Europa / MEDIA , który przez ostatnie 27 lat wspierał europejski sektor audiowizualny, inicjatywa „Wieczoru Kina Europejskiego” ma na celu uwidocznienie, w jaki sposób UE przyczynia się nie tylko do rozwoju europejskiego sektora kreatywnego i sektora kultury, ale także przynosi korzyści całemu społeczeństwu. Celem tej unijnej inicjatywy, w ramach której w dniach 3–7 grudnia odbędzie się około 50 bezpłatnych projekcji w całej UE, jest przybliżenie Europy społeczeństwu, a jednocześnie uwidocznienie bogactwa europejskich filmów.

Komisarz Mariya Gabriel, odpowiedzialna za gospodarkę cyfrową i społeczeństwo cyfrowe, stwierdziła: Kino jest istotną częścią naszej bogatej i różnorodnej kultury europejskiej i przyczynia się do wzmocnienia więzi między ludźmi, którzy odczuwają te same emocje oglądając film. Wieczór Kina Europejskiego jest okazją do tego, by uwidocznić tę różnorodność i pokazać, jak ważne jest wspieranie bogatej, wolnej i zróżnicowanej produkcji filmowej. Szereg działań podejmowanych na rzecz kina europejskiego sprawia, że UE jest obecna w codziennym życiu obywateli.

Komisarz Tibor Navracsics, odpowiedzialny za edukację, kulturę, młodzież i sport, powiedział: Europejskie filmy są częścią naszego dziedzictwa kulturowego, które celebrujemy przez cały rok, mając na uwadze jak najszersze udostępnienie go wszystkim. W tym duchu Wieczór Kina Europejskiego pokazuje obywatelom, w jaki sposób polityka europejska wiąże się z ich życiem, z emocjami, które odczuwają w kinach, oraz w jaki sposób, poprzez udział w wydarzeniu, mogą uczestniczyć w doświadczeniu, które odbywa się w całej Unii.

Każde z 34 kin biorących udział w inicjatywie zorganizuje specjalny wieczór, podczas którego pokazany zostanie jeden z 20 filmów wspartych w ramach programu MEDIA. Będą to m.in. takie filmy jak „Zimna Wojna”, „The Killing of a Sacred Deer”, „Girl” i „Border”. Filmy zostały wybrane przez poszczególne kina, co umożliwi im dostosowanie programu do zainteresowań i specyfiki ich odbiorców. Wszystkie miejsca projekcji to znane kina, należące do sieci „Europa Cinemas”, która jest koordynowana przez program „Kreatywna Europa” MEDIA oraz nadawcę telewizyjnego ARTE.

Po projekcjach odbędzie się krótka dyskusja, podczas której kinomani będą mieli okazję do omówienia filmów z filmowcami i krytykami filmowymi. Obecni będą również przedstawiciele Komisji Europejskiej, którzy przekażą widzom więcej informacji na temat programu MEDIA i jego znaczenia dla kształtowania europejskiego krajobrazu audiowizualnego.

Kontekst

Od 1991 r. Komisja Europejska kształtuje europejski sektor audiowizualny za pośrednictwem programu MEDIA, przyczyniając się do jego konkurencyjności oraz różnorodności kulturowej w Europie. Jednym z jego najbardziej znaczących działań jest wsparcie finansowe dla dystrybucji filmów europejskich poza ich krajem produkcji. Co roku średnio ponad 400 filmów udostępnianych jest publiczności w innym kraju europejskim ze wsparciem programu MEDIA. W maju 2018 r. Komisja zaproponowała zwiększenie budżetu programu o prawie 30% w następnym długoterminowym budżecie UE na lata 2021–2027.

„Wieczór Kina Europejskiego” jest nową inicjatywą powstałą w kontekście strategii informacyjnej skupiającej się na odbiorcach i mająca na celu poszerzenie wiedzy na temat programu MEDIA oraz jego tematów przy jednoczesnym promowaniu działań upowszechniających oraz zachęcających do uczestnictwa obywateli. Ponadto program przyczynia się również do promowania europejskich utworów audiowizualnych ponad granicami, a także różnorodności kulturowej. Inicjatywa ta uzupełnia również kampanię „UE and Me”, która wykorzystuje pięć krótkich filmów koncentrujących się na mobilności, trwałości, umiejętnościach / działalności gospodarczej, technologiach cyfrowych i prawach w celu pokazania, w jaki sposób Europa jest źródłem zmian. 

Więcej informacji:

Więcej informacji oraz zestawienie informacji na temat Wieczoru Kina Europejskiego

Link do interaktywnej mapy ze wszystkimi projekcjami i uczestniczącymi kinami

Zestawienie informacji na temat programu MEDIA- Creative Europe w budżecie UE na lata 2021–2027

Zestawienie informacji na temat wsparcia programu MEDIA na rzecz filmów dokumentalnych

Sprawozdanie monitoringowe programu MEDIA za 2017 r.

Zestawienie informacji: Katalog filmów europejskich w internecie

Strona internetowa Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego

DiscoverEU

Dodano: 26.11.2018

Komisja Europejska ogłasza dziś drugą edycję konkursu DiscoverEU. Od dziś (od godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego) do wtorku 11 grudnia (do godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego) młodzi ludzie w wieku 18 lat mogą ubiegać się o bilet na podróż po Europie latem przyszłego roku.

W pierwszej edycji konkursu, która okazała się dużym sukcesem, 15 tys. młodych ludzi miało okazję podróżować po Europie w okresie od lipca do października 2018 r. Wielu w nich uczestniczyło w wydarzeniach zorganizowanych w ramach obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.

Komisarz Tibor Navracsics, odpowiedzialny za edukację, kulturę, młodzież i sport, powiedział: Obserwujemy z radością, że młodzi ludzie korzystają z tej nowej możliwości, aby odkrywać europejską kulturę i tradycję, poczuć, co oznacza europejska różnorodność oraz poznać nowych ludzi, których inaczej by nie spotkali. W pierwszej edycji okazało się, że młodzi ludzie zdobywają pewność siebie oraz inne umiejętności, takie jak podejmowanie inicjatywy czy rozmowa w językach obcych. DiscoverEU to o wiele więcej niż sama podróż, to nauka na całe życie.

Kto może wziąć udział w konkursie i w jaki sposób?

Do tej edycji konkursu będzie mógł zgłosić się każdy obywatel UE urodzony między 1 stycznia 2000 r. a 31 grudnia 2000 r.

Zainteresowane osoby mogą zgłosić się za pośrednictwem Europejskiego Portalu Młodzieżowego, gdzie należy się zarejestrować i podać swój plan podróży. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie odpowiedzi udzielonych w quizie, składającym się z pięciu pytań wielokrotnego wyboru dotyczących europejskiej kultury i różnorodności, unijnych inicjatyw skierowanych do młodych ludzi, zbliżających się wyborów do parlamentu europejskiego oraz dodatkowego pytania na temat związany z drugą edycją konkursu.

Zwycięzcy będą mogli podróżować między 15 kwietnia a 31 października 2019 r. przez okres od jednego do trzydziestu dni.

W tej edycji Komisja zachęca do udziału szczególnie osoby mające specjalne potrzeby lub znajdujące się w trudniejszej sytuacji społecznej. Komisja udostępni osobom o specjalnych potrzebach informacje i wskazówki oraz pokryje koszty niezbędnej specjalnej opieki podczas podróży (np. osoba towarzysząca, pies przewodnik dla osób niedowidzących itp.).

Zwycięzcy mogą podróżować indywidualnie lub w grupie maksymalnie pięciu osób (wszyscy muszą być osiemnastolatkami). Uczestnicy podróżują przeważnie koleją. Jednak aby dostęp do programu był zapewniony we wszystkich zakątkach kontynentu, mogą skorzystać również z innych środków transportu, takich jak autobus czy prom lub, w niezbędnych przypadkach, samolot. Dzięki temu młodzi ludzie, którzy mieszkają na obszarach trudno dostępnych lub na wyspach będących częścią UE, także będą mieli szansę na udział w tym programie.

Każdemu państwu członkowskiemu przydzielono określoną liczbę biletów w oparciu o odsetek mieszkańców danego kraju w stosunku do ogólnej liczby ludności Unii Europejskiej.

Kontekst

Program DiscoverEU rozpoczął działanie w czerwcu 2018 r. Jego budżet wynosił 12 mln euro. Jak dotąd ponad 15 tys. młodych ludzi mogło dzięki niemu podróżować po Europie. Celem jest stworzenie młodym ludziom okazji do odkrywania bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, poznawania nowych ludzi, uczenia się od innych kultur oraz poczucia, co to znaczy być Europejczykiem.

Uczestnicy wyrażali się bardzo pozytywnie o tym doświadczeniu. Dla wielu z nich była to pierwsza podróż bez rodziców i innych dorosłych – większość z nich stwierdziła, że stali się bardziej niezależni. Mówili również, że dzięki udziałowi w DiscoverEU mieli szansę lepiej zrozumieć inne kultury i europejską historię. To doświadczenie pozwoliło im również rozwinąć znajomość języków obcych. Dwie trzecie z nich stwierdziło, że bez DiscoverEU nie byłoby ich stać na bilet.

W nowym długoterminowym budżecie UE na lata 2021-2027 Komisja Europejska zaproponowała 700 mln EUR na cele DiscoverEU w ramach przyszłego programu Erasmus. Jeżeli Parlament Europejski i Rada osiągną porozumienie w sprawie tego wniosku, dodatkowe 1,5 mln osiemnastolatków będzie mogło podróżować w latach 2021–2027.

Więcej informacji

Informacje są dostępne na stronie internetowej Europejskiego Portalu Młodzieżowego, jak również na profilu Europejskiego Portalu Młodzieżowego na facebooku i na twitterze.

Q&A Druga edycja DiscoverEU

EU: Stop przemocy wobec kobiet

Dodano: 15.11.2018

Oświadczenie Komisji Europejskiej i Wysokiej Przedstawiciel dotyczące Międzynarodowego Dnia przeciw Przemocy wobec Kobiet


Przed zbliżającym się Międzynarodowym Dniem przeciw Przemocy wobec Kobiet potwierdzamy nasze zobowiązanie do położenia kresu przemocy wobec kobiet i dziewcząt.

Przemoc wobec kobiet stanowi poważne łamanie praw człowieka, mimo to jest ona wciąż na całym świecie powszechnym zjawiskiem. Postrzeganie nękania i przemocy wobec kobiet jako normalnego i akceptowanego zjawiska jest nie do zaakceptowania i musi odejść w niepamięć. Jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za to, żeby protestować, otwarcie odrzucać akty przemocy lub molestowania, a także bronić ofiar.

Przemoc wobec kobiet ma miejsce wszędzie: w domu, w pracy, w szkołach i na uniwersytetach, na ulicy, w transporcie publicznym i w internecie. Wszystkie kobiety są zagrożone przemocą, a to wpływa negatywnie na ich ogólne samopoczucie i uniemożliwia im pełne uczestniczenie w życiu społecznym. Około połowa kobiet w Unii Europejskiej doświadczyła molestowania w formie werbalnej, fizycznej lub przez internet. Według danych Eurostatu 80 proc. ofiar handlu ludźmi w UE to kobiety.

Co roku około 12 mln dziewcząt poniżej 18 roku życia jest na świecie wydawanych za mąż – jedna co 2 sekundy. Wydane za mąż dziewczęta często szybko zachodzą w ciążę, przedwcześnie kończą naukę w szkole i są bardziej zagrożone przemocą domową niż kobiety, które zawarły związek małżeński jako osoba dorosła. W chwili obecnej co najmniej 200 mln kobiet i dziewcząt poddanych zostało okaleczeniu narządów płciowych, praktykowanemu nadal w około 30 krajach. Kobiety są w kontekście migracji szczególnie podatne na zagrożenia i bardziej narażone na niegodziwe traktowanie lub przemoc.

Zwalczanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt stanowi kluczowy element Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 Jest to pierwszy krok na drodze do zapewnienia na świecie pokoju i bezpieczeństwa, a także warunek wstępny propagowania, ochrony i przestrzegania praw człowieka, równouprawnienia płci, demokracji i wzrostu gospodarczego.

Unia Europejska podjęła istotne działania w celu zagwarantowania, że przemocy wobec dziewcząt i kobiet raz na zawsze położony zostanie kres. Nasze działania przynoszą efekty. Sytuacja zaczęła się zmieniać.

W ciągu ostatnich dwóch lat wsparliśmy ponad 1,5 mln dziewcząt i kobiet, świadcząc usługi ochrony i opieki w związku z okaleczaniem żeńskich narządów płciowych. 3000 społeczności, reprezentujących 8,5 mln osób, ogłosiło publicznie, że porzuca tę praktykę. W kwestii małżeństw dzieci UE dotarła do ponad 1,6 mln osób poprzez inicjatywy mające na celu zmianę postaw i praktyk w zakresie praw dziewcząt.

Globalne wyzwania wymagają globalnych rozwiązań, które mogą być najlepiej opracowywane, a następnie realizowane w ścisłej współpracy z partnerami międzynarodowymi i przy zachowaniu skutecznego multilateralizmu. W grudniu ubiegłego roku, działając wspólnie z OECD, Rada Europy i Jednostka Narodów Zjednoczonych ds. Równości Płci i Uwłasnowolnienia Kobiet uzgodniły globalne działania na rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet. Intensyfikujemy naszą współpracę i zwróciliśmy się do światowych przywódców zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego o przyłączenie się do wzmożonych wysiłków podejmowanych na rzecz walki z przemocą wobec kobiet.

W partnerstwie z Organizacją Narodów Zjednoczonych zainicjowaliśmy globalną, wieloletnią inicjatywę o nazwie Spotlight, której celem jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Dzięki bezprecedensowej inwestycji początkowej w wysokości 500 mln euro chronimy i oddajemy głos tym kobietom i dziewczętom, które przez swoje społeczeństwa zmuszane były do milczenia, a teraz chcą zabrać głos. Przewodzimy również globalnej inicjatywie „Wezwanie do działania w celu ochrony przed przemocą uwarunkowaną płcią w sytuacjach nadzwyczajnych. Inicjatywa ta zrzesza prawie 80 podmiotów udzielających pomocy, które współpracują, aby zwiększyć odpowiedzialność za przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć.

Pracujemy również nad sfinalizowaniem przystąpienia UE do podpisanej w Stambule konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i molestowania kobiet, która zapewnia ofiarom prawo do ochrony i wsparcia.

Musimy wreszcie położyć kres przemocy ze względu na płeć. Unia Europejska będzie nadal niestrudzenie działać na rzecz osiągnięcia tego celu. Życie wolne od przemocy jest niezbywalnym podstawowym prawem: pozbawienie wolności kobiet i dziewcząt oznacza pozbawienie świata wolności.

Kontekst

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest jedną z najbardziej powszechnych i najtrudniejszych do wykorzenienia form łamania praw człowieka na świecie. Szacuje się, że jedna trzecia kobiet i dziewcząt na świecie doświadcza przemocy na którymś etapie swojego życia. Fakt, że kobiety i dziewczęta padają ofiarą przemocy, jest również przeszkodą na drodze do równości płci, wzmocnienia pozycji, praw i ogólnego rozwoju kobiet i dziewcząt, a także do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Komisja Europejska prowadzi obecnie kampanię – NON.NO.NEIN. Powiedz NIE! Stop przemocy wobec kobiet od 2016 r. do końca 2018 r., udostępniając środki w wysokości 15 mln euro państwom członkowskim, samorządom lokalnym, odpowiednim grupom zawodowym i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego w całej Europie, aby umożliwić im zintensyfikowanie działań i kampanii na rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet. W celu podsumowania roku wspomnianych ukierunkowanych działań Komisja Europejska organizuje konferencję wysokiego szczebla dla przedstawicieli państw członkowskich i organizacji międzynarodowych oraz podmiotów i działaczy społeczeństwa obywatelskiego. Konferencja odbędzie się w dniu 4 grudnia 2018 r. w Brukseli.

Podjęta wspólnie z ONZ inicjatywa Spotlight stanowi odpowiedź na wszelkie formy przemocy wobec kobiet i dziewcząt. W dniach 27–28 listopada Komisja Europejska i Jednostka Narodów Zjednoczonych ds. Równości Płci i Uwłasnowolnienia Kobiet zorganizują w Skopje regionalne forum propagujące na Bałkanach Zachodnich i w Turcji wdrażanie Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet i konwencji stambulskiej. Komisja Europejska zrealizowała skierowaną do Afryki i Bliskiego Wschodu regionalną kampanię na rzecz przeciwdziałania i zapobiegania przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Inicjatywa ta jest powiązana z trzyletnią umową o dotację w wysokości 3,24 mln euro i rozpocznie się wiosną 2019 r., wspierając działania podnoszące świadomość i edukację.

Więcej informacji:

Pytania i odpowiedzi na temat przemocy wobec kobiet