piątek 28 lipca 2017
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

Regiony o najmniejszym PKB a pomoc funduszy unijnych

Dodano: 11.04.2017

W opublikowanym dziś sprawozdaniu na temat europejskich regionów, które są w gorszej sytuacji pod względem wzrostu gospodarczego i poziomu zamożności, Komisja jasno określa sposoby wspierania strategii wzrostu regionalnego za pomocą unijnych funduszy.


Ocenia przy tym, co sprzyja konkurencyjności tych regionów, a co ją ogranicza, i dlaczego nie osiągnęły one jeszcze oczekiwanego dla całej UE poziomu wzrostu i dochodu. Co ważniejsze jednak, w sprawozdaniu określono potrzeby inwestycyjne regionów, zwłaszcza pod względem kapitału ludzkiego, innowacji, jakości instytucji, większej dostępności oraz narzędzi istniejących w ramach unijnej polityki spójności, która mogłaby je wspierać w staraniach o lepszą przyszłość.
Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu powiedziała: Polityka spójności ma odpowiedź na każdą przeszkodę dla rozwoju. Odpowiednio dopasowane strategie rozwoju w połączeniu ze sprzyjającymi warunkami dla inwestycji mogą sprawić, że regiony te staną się atrakcyjnym miejscem do mieszkania, pracy i prowadzenia działalności gospodarczej. Do tego właśnie dążymy: pomagamy regionom określić swoje potrzeby i swoje atuty względem innych regionów oraz zapewniamy im narzędzia do skuteczniejszego działania.
W wyniku uważnego zbadania 47 regionów w ośmiu państwach członkowskich podzielono je na „regiony o niskim wzroście”, gdzie PKB na mieszkańca wynosi 90 proc. unijnej średniej, ale odnotowuje się trwały brak wzrostu, oraz na „regiony o niskim dochodzie”, gdzie PKB na mieszkańca rośnie, ale wciąż nie przekracza 50 proc. unijnej średniej. Regiony te zamieszkują 83 mln osób, czyli jedna szósta wszystkich mieszkańców UE. Jedna ich grupa znajduje się głównie na południu Europy, a druga – na wschodzie.
Gospodarki regionów o niskim dochodzie można wzmocnić za pomocą skutecznego łączenia inwestycji w innowacje, kapitał ludzki i łączność
Strategie inteligentnej specjalizacji mogą pomóc w zwiększeniu zdolności innowacyjnych regionów, które osiągają słabe wyniki w Indeksie konkurencyjności regionalnej i w których brakuje efektywnej interakcji między środowiskiem akademickim a lokalnymi przedsiębiorstwami.
Należy zachęcać regiony do inwestycji w kapitał ludzki i poprawę kwalifikacji siły roboczej za pomocą szkolenia zawodowego i uczenia się przez całe życie – oba te cele mogą być wspierane z funduszy polityki spójności. W ten sposób można uniknąć dezaktualizacji umiejętności i ich niedopasowania do potrzeb rynku pracy.
Zwiększenie atrakcyjności regionu dla młodych talentów i przedsiębiorstw oznacza też lepsze połączenie miast danego regionu, podobnie jak ich przedmieść i obszarów wiejskich. W ten sposób cały region odniesie korzyści z oddziaływania głównych ośrodków gospodarczych. Wiele regionów o niskim dochodzie boryka się z niedostatkami infrastrukturalnymi. Z tego względu należy traktować priorytetowo inwestycje w główne sieci transportowe.

Regiony o niskim wzroście odniosą korzyści z większych możliwości instytucjonalnych i reform strukturalnych
Sprawozdanie zawiera informacje świadczące o tym, że polityka rozwoju może przynieść oczekiwane efekty tylko w otoczeniu, które sprzyja inwestycjom, i tylko jeśli jest ona realizowana przez stabilne organy administracyjne w sposób przejrzysty, odpowiedzialny i skuteczny.
Jest tak szczególnie w przypadku regionów o niskim wzroście, w których poprawa zdolności instytucjonalnych jest niewielka, które nie są w stanie w pełni wykorzystać działań z zakresu polityki spójności i które w efekcie rozwijają się wolniej i są bardziej podatne na skutki kryzysu gospodarczego.
Aby zwiększyć oddziaływanie funduszy unijnych, krajowych i regionalnych, należy wyeliminować utrudnienia horyzontalne i sektorowe. Warunki wstępne skutecznych inwestycji w ramach polityki spójności mogą stanowić istotną zachętę do usunięcia określonych w sprawozdaniu głównych utrudnień dla inwestycji.
Priorytetem powinno być uelastycznienie warunków prowadzenia działalności, ograniczenie biurokracji, czasu i kosztów związanych z zakładaniem nowych przedsiębiorstw i prowadzeniem MŚP, zwiększenie wydajności, przejrzystości i odpowiedzialności organów i usług administracji publicznej oraz modernizacja procedury zamówień publicznych poprzez jej cyfryzację.

Prawa obywatelskie w UE

Dodano: 10.04.2017

Rada Europejska - materiał wideo

Dodano: 06.04.2017

Szanowni Państwo,
bardzo polecamy poniższy film dokumentalny o Radzie Europejskiej. Pokazuje historię spotkań przywódców europejskim przed powstaniem instytucji, przechodzi przez wszystkie ważne szczyty, zawiera wiele archiwalnych ujęć, wypowiedzi minionych i obecnych polityków, wyjaśnia były i aktualne kryzysy oraz próby ich rozwiązania przez przywódców państw członkowskich. 

 

Biuletyn PIE ED Białystok - marzec 2017

Dodano: 05.04.2017

kliknij aby pobrać

Polityka spójności UE przyczynia się do poprawy otoczenia inwestycyjnego w Europie

Dodano: 03.04.2017
Jednym z kluczowych elementów reformy polityki spójności na lata 2014–2020 było wprowadzenie wobec państw członkowskich warunków wstępnych dla otrzymania środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Opublikowana dzisiaj pierwsza ocena pokazuje jak wiele wnosi ten dodatkowy etap oraz że warunki wstępne okazały się stanowić dla państw członkowskich i regionów silną zachętę do przeprowadzenia reform, które w przeciwnym razie byłyby realizowane z opóźnieniem lub może w ogóle nie doszłyby do skutku.
Warunki wstępne dotyczące skutecznych inwestycji (zwane również „uwarunkowaniami ex ante”) obejmują szeroki wachlarz sektorów, w tym zgodność z efektywnością energetyczną, innowacje, plany cyfrowe i reformy systemów edukacji. Zostały one włączone do zreformowanej polityki spójności, aby zapewnić należyte i skuteczne wydatkowanie środków.
Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu powiedziała: Sprawozdanie to pokazuje, że warunki wstępne poprawiły ramy, w których funkcjonuje budżet UE. Uzależniając otrzymanie funduszy unijnych od realizacji najważniejszych zmian strukturalnych, nie tylko przyczyniliśmy się do zagwarantowania rozsądnych inwestycji publicznych, ale również pomagamy podnosić jakość życia w całej UE. Jednocześnie dbamy o tworzenie odpowiednich warunków dla wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy zgodnie z celami planu inwestycyjnego przewodniczącego Junckera.
 
Warunki wstępne pomagają eliminować czynniki hamujące inwestycje
Wiele z nich dotyczyło barier horyzontalnych i sektorowych, które hamują inwestycje w UE. W ten sposób warunki te przyczyniły się do pogłębienia jednolitego rynku i realizacji planu inwestycyjnego, za pośrednictwem trzeciego filaru.
Wzmocniły one na przykład struktury instytucjonalne i przyczyniły się do ustanowienia przejrzystych procedur w dziedzinie zamówień publicznych. Ponadto, zobowiązały państwa członkowskie do usprawnienia i uproszczenia otoczenia regulacyjnego i politycznego w odniesieniu do małych przedsiębiorstw. Przykładowo wdrożono środki w celu ograniczenia czasu i kosztów związanych z zakładaniem przedsiębiorstw. Na Malcie oraz w Portugalii i Słowenii wprowadzono „testy MŚP”, by monitorować wpływ prawodawstwa krajowego na MŚP.
W sektorze cyfrowym warunki wstępne zmusiły państwa członkowskie do utworzenia wykazu priorytetowych projektów, zgodnie z celami rozwoju sieci szerokopasmowych jednolitego rynku cyfrowego. W taki sposób warunek wstępny dotyczący rozwoju cyfrowego doprowadził do przyjęcia zmienionej strategii rozwoju cyfrowego w Grecji.
Wspierają zmiany strukturalne oraz wdrażanie zaleceń dla poszczególnych krajów (CSR)
Warunki te doprowadziły do niezbędnych zmian legislacyjnych w wielu dziedzinach – edukacji, rynku pracy, opieki zdrowotnej i włączenia społecznego, by wymienić tylko kilka przykładów.
W Chorwacji, Bułgarii i Rumunii mapy infrastruktury opieki zdrowotnej opracowane w celu spełnienia warunku wstępnego dotyczącego sektora ochrony zdrowia wypełniały różnorakie zalecenia dla poszczególnych krajów dotyczące efektywności kosztowej wydatków, dostępności i ogólnej efektywności w sektorze ochrony zdrowia.
Przyspieszają transpozycję dorobku prawnego UE
W Czechach, we Włoszech, w Polsce, Portugalii, Słowenii i Hiszpanii spełnienie warunku wstępnego „efektywność energetyczna” dało znaczący impuls do szybkiej transpozycji dyrektyw w sprawie efektywności energetycznej i w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. W szeregu państw członkowskich, przykładowo na Węgrzech, warunek wstępny dotyczący wody zachęcił władze do wprowadzenia polityki ustalania cen wody w sektorze rolnym, co stanowiło zachętę dla rolników do korzystania z zasobów wodnych w bardziej efektywny sposób.
Przyczyniają się do lepszego ukierunkowania wsparcia z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, a także innych funduszy publicznych.
Wśród wielu warunków koniecznych znajdował się wymóg, by wsparcie z funduszy UE stanowiło część ram inwestycji strategicznych. Ramy te zostały opracowane tak, by spełniały odpowiednie kryteria jakości, w oparciu o analizę potrzeb. Obejmują one środki służące przyciągnięciu prywatnych inwestycji i dotyczą finansowania na poziomie UE, krajowym i regionalnym. W efekcie doprowadziły one do lepszej koordynacji i lepszego nadawania priorytetów w zakresie wydatków publicznych.
W Portugalii warunek wstępny odnoszący się do badań i innowacji (B&I) obejmował wymóg przyjęcia krajowych i regionalnych strategii inteligentnej specjalizacji. Przyczyniło się to do skoncentrowania finansowania publicznego badań i innowacji na ograniczonej liczbie kluczowych obszarów konkurencji oraz do określenia możliwości tworzenia partnerstw między środowiskiem akademickim a innowacyjnymi przedsiębiorstwami.
Wzmacniają zdolności administracyjne i komunikację między wszystkimi poziomami sprawowania rządów
Skuteczna administracja publiczna jest kluczem do sukcesu UE i inwestycji publicznych. Tam, gdzie warunki wstępne zawierały wyraźny wymóg wzmocnienia i reformy administracji, sam proces ich spełniania skutkował poprawą koordynacji i komunikacji między ministerstwami, agencjami, władzami regionalnymi i lokalnymi oraz innymi zainteresowanymi stronami.
We francuskim regionie Owernia, w ramach warunku wstępnego dotyczącego badań i innowacji, władze lokalne, społeczeństwo obywatelskie i lokalne przedsiębiorstwa po raz pierwszy wspólnie zaangażowały się w tworzenie regionalnej strategii innowacyjnej.
Dalsze działania
Sprawozdanie pokazuje, że wciąż istnieje możliwość poprawy – czy warunki wstępne powinny być bardziej dostosowane do potrzeb państw członkowskich i regionów? W jaki sposób można zapewnić ich realizację w trakcie całego okresu finansowego? To są kluczowe zagadnienia, którym poświęcona będzie dyskusja dotycząca polityki spójności po 2020 r.