poniedziałek 26 lutego 2018
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

KE: wsparcie dla regionów UE współpracujących w zakresie projektów zaawansowanych technologiczni

Dodano: 07.12.2017

Dziś Komisja Europejska ogłosiła, które partnerstwa międzyregionalne otrzymają wsparcie dostosowane do swoich potrzeb w ramach nowego finansowanego przez UE działania pilotażowego na rzecz innowacyjnych projektów.


Celem tego działania pilotażowego jest pomoc partnerstwom, aby mogły zwiększyć skalę swoich projektów w sektorach priorytetowych takich jak duże zbiory danych, biogospodarka, efektywne gospodarowanie zasobami, zaawansowane procesy produkcyjne bądź cyberbezpieczeństwo.

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu stwierdziła: Konkurencyjne regiony będą mogły przedstawić swoje projekty na szerszym forum i połączyć siły z innymi regionami, mogącymi pochwalić się konkurencyjnością w podobnych dziedzinach. Dzięki odpowiedniemu wsparciu ze strony UE ich dobre pomysły staną się innowacyjnymi produktami. Niewątpliwie zobaczymy wśród nich przyszłych europejskich liderów innowacyjności.

W wyniku zaproszenia do wyrażania zainteresowania, ogłoszonego przez Komisję we wrześniu 2017 r., wybrano osiem partnerstw międzyregionalnych. W każdym z nich rolę lidera i koordynatora pełni jeden lub kilka regionów.

 • Partnerstwo 8 regionów pod przewodnictwem Brabancji Północnej (NL), Flandrii (BE) i Regionu Północnego (Norte) (PT) będzie opracowywać wspólne projekty w dziedzinie druku 3D.
 • Grupa 9 regionów pod wodzą Flandrii (BE) będzie współpracować w sektorze biogospodarki.
 • Bretania (FR) wraz z 3 innymi regionami oraz Estonią skupi się na bezpieczeństwie cybernetycznym.
 • Lombardia (IT) we współpracy z 7 innymi regionami postanowiła wyspecjalizować się w gospodarce o obiegu zamkniętym, a konkretnie w utylizacji produktów w celu regeneracji i ponownego wykorzystywania ich komponentów.
 • Toskania (IT) wraz z 21 innymi regionami i Estonią będzie wspólnie opracowywać nowe zaawansowane technologicznie rozwiązania w rolnictwie.
 • Szkocja (UK) i Kraj Basków (ES) koordynują realizowane przez 16 regionów wspólne projekty w dziedzinie morskiej energii odnawialnej.W tym partnerstwie uczestniczy też norweski region Sogn og Fjordane.
 • Andaluzja (ES) wraz z 5 innymi regionami za swój priorytet tematyczny przyjęła zrównoważone budownictwo.
 • Andaluzja (ES) i Emilia-Romania (IT) koordynują grupę 9 regionów, które przedstawią innowacyjne projekty w dziedzinie dużych zbiorów danych i identyfikowalności w sektorze rolno-spożywczym.

Wymienione partnerstwa otrzymają wsparcie ze strony powołanych w ramach Komisji specjalnych zespołów grupujących ekspertów z działów zajmujących się różną tematyką. Będą oni służyć radą np. w zakresie najkorzystniejszego łączenia środków z różnych funduszy UE w celu finansowania projektów.

Oprócz tego bezpośredniego wsparcia ze strony Komisji każde partnerstwo będzie mogło korzystać z zewnętrznych usług doradczych do wartości 200 tys. euro na cele komercjalizacji i zwiększania skali działalności. Środki na ten cel pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).


Dalsze działania

Praca w ramach partnerstw rozpocznie się w styczniu 2018 r. i potrwa do 2019 r.

Działanie pilotażowe umożliwi testowanie nowych podejść do współpracy międzyregionalnej i dostarczy Komisji podstaw merytorycznych do refleksji na temat inteligentnej specjalizacji po 2020 r.


Kontekst 

W obliczu znacznych zmian wynikających z globalizacji regiony Europy muszą stać się bardziej konkurencyjne i odporne na zmienne warunki. Współpraca umożliwi im wspięcie się na wyższy poziom łańcucha wartości dodanej.

Unia Europejska odgrywa kluczową rolę w uwolnieniu potencjału wzrostu swoich regionów, wspierając ich inwestycje w tych niszowych obszarach, w których poszczególne regiony są konkurencyjne (proces ten określa się jako „inteligentną specjalizację”).

Dotychczas przyjęto 120 regionalnych strategii inteligentnej specjalizacji. Na wsparcie ich realizacji przeznaczono kwotę 40 mld euro z funduszy polityki spójności.

Opisywane działanie pilotażowe w zakresie partnerstw jest częścią nowego zestawu działańprzedstawionych przez Komisję w lipcu 2017 r., które mają służyć postępowi inteligentnej specjalizacji i zwiększeniu innowacyjności regionów UE, aby lepiej radziły sobie w zglobalizowanej gospodarce.


Więcej informacji:

Zestawienie informacji – Działanie pilotażowe w zakresie inteligentnej specjalizacji: międzyregionalne partnerstwa na rzecz innowacyjnych projektów

Zestawienie informacji – Czym jest inteligentna specjalizacja?

Komunikat Komisji z lipca 2017 r. – Zwiększanie innowacyjności europejskich regionów

Notatka prasowa z lipca 2017 r. – Przyszłe wyzwania: pobudzanie wzrostu gospodarczego napędzanego przez innowacje w regionach UE

 

Unia jest wielkim eksporterem produktów rolno-spożywczych

Dodano: 05.12.2017

Celem seminarium, zorganizowanego przez Przedstawicielstwo KE w Polsce, było zapoznanie przedstawicieli administracji rządowej, sektora rolnego, reprezentantów agencji i związków rolnych z propozycjami Komisji Europejskiej w zakresie kształtowania Wspólnej Polityki Rolnej. W spotkaniu wzięli również udział m.in. minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, byli szefowie tego resortu, naukowcy i dziennikarze.

Jerzy Plewa podkreślał, że choć Komunikat w sprawie wspólnej polityki rolnej po 2020 nie jest aktem prawnym, to jest bardzo ważnym dokumentem koncepcyjnym, który prezentuje założenia przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej. Jej nowa koncepcja została w dużej mierze oparta o wyniki konsultacji społecznych prowadzonych we wszystkich państwach członkowskich (ponad 320 tys. respondentów). - To były największe konsultacje w historii UE, co pokazuje, jak duże jest zainteresowanie przyszłością WPR i jak ważny jest to temat – zaznaczał Plewa.

Trwająca obecnie w UE dyskusja o przyszłości wspólnoty w znacznym stopniu dotyczy rolnictwa. - To sektor, który odniósł olbrzymi sukces – Unia jest wielkim eksporterem produktów rolno-spożywczych. Nie oznacza to jednak, że nie może być lepiej – podkreślał dyrektor. - Trzeba też zauważać aktualne wyzwania, z którymi rolnictwo także musi się zmierzyć. To z jednej strony Brexit czy migracje, a z drugiej kwestie zasobów naturalnych i zmian klimatycznych oraz konieczność realizacji celów zrównoważonego rozwoju, w których rolnictwo odgrywa kluczową rolę.

Jak mówił Jerzy Plewa, jednym z głównych wniosków wynikających z konsultacji i uwzględnionych w Komunikacie jest konieczność uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej. - Komunikat wprowadza istotną zmianę polegająca na tym, że większa odpowiedzialność zostanie przeniesiona na państwa członkowskie, które w większym stopniu będą określać cele i sposoby realizacji WPR. W Komunikacie mowa jest także m.in. o konieczności utrzymania rynkowego charakteru rolnictwa, wzmocnieniu ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu, wzmocnieniu struktury społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich i wydajności opartej na wiedzy i innowacjach.

Dyrektor podkreślał, że Komunikat nie przesądza o wysokości budżetu unijnego, jaki po 2020 roku będzie przeznaczony na rolnictwo. Ta decyzja zapadnie w ramach negocjacji nad wieloletnimi ramami finansowymi, które zostaną zaprezentowane w maju 2018 roku.

Więcej informacji:

Działania UE przeciw wyłudzeniom VAT

Dodano: 04.12.2017

Komisja Europejska zaprezentowała nowe narzędzia służące do lepszej ochrony przed nadużyciami systemu unijnego podatku od wartości dodanej (VAT) i do likwidacji luk, które mogą prowadzić do nadużyć podatkowych na dużą skalę.

Nowe przepisy mają na celu zwiększenie zaufania między państwami członkowskimi, tak aby wymieniały się one informacjami i wspierały współpracę między swoimi krajowymi organami podatkowymi i organami ścigania.

Według najostrożniejszych szacunków nadużycia związane z podatkiem VAT mogą kosztować państwa członkowskie UE nawet ponad 50 mld euro rocznie – to środki, które powinny zostać przeznaczone na inwestycje publiczne, takie jak szpitale, szkoły i drogi. Informacje ujawnione w dokumentach dotyczących rajów podatkowych (Paradise papers) pokazały ponownie, w jaki sposób zamożne osoby fizyczne i przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać metody unikania opodatkowania w celu obejścia przepisów dotyczących VAT w UE, aby nie zapłacić przypadającej na nie części podatku. Z ostatnich sprawozdań wynika również, że środki pochodzące z wyłudzeń podatku VAT mogą być wykorzystywane do finansowania organizacji przestępczych, w tym terrorystycznych.

Przedstawione wnioski ustawodawcze umożliwiłyby państwom członkowskim wymianę bardziej przydatnych informacji i zacieśnienie współpracy w zwalczaniu tych działań.

Wiceprzewodniczący Komisji do spraw euro i dialogu społecznego, Valdis Dombrovskis powiedział: - Transgraniczne oszustwa związane z VAT są główną przyczyną uszczuplenia dochodów państw członkowskich i budżetu UE. Przedstawiony wniosek umożliwi zacieśnienie współpracy między instytucjami na szczeblu krajowym i unijnym w celu skutecznego zajęcia się tym problemem i poprawę ściągalności podatków.

Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, dodał: - Sprawa "Paradise Papers" pokazała ponownie, że niektóre osoby fizyczne mogą wykorzystywać mało rygorystyczne stosowanie unijnych przepisów dotyczących VAT, aby znacznie zmniejszyć swoje obciążenia podatkowe. Wiemy, że oszustwa związane z VAT mogą być źródłem finansowania działań przestępczych, w tym terroryzmu. Walka z nimi wymaga o wiele skuteczniejszej niż obecnie wymiany informacji między właściwymi organami krajowymi, a przedstawione dzisiaj wnioski ustawodawcze posłużą do jej urzeczywistnienia. Na przykład unijna sieć ekspertów ds. zwalczania nadużyć finansowych Eurofisc będzie miała dostęp do danych rejestracyjnych samochodów z innych państw członkowskich, by jedno z głównych źródeł nowych oszustw związanych z VAT – sprzedaż nowych samochodów osobowych jako używanych - zostało skutecznie odcięte.

Organy podatkowe państw członkowskich już teraz wymieniają się informacjami na temat transgranicznej działalności gospodarczej i transgranicznej sprzedaży, jednak współpraca ta opiera się w dużej mierze na ręcznym przetwarzaniu informacji. Jednocześnie informacje i dane wywiadowcze dotyczące zorganizowanych grup przestępczych zaangażowanych w najbardziej poważne przypadki oszustw związanych z podatkiem VAT nie są systematycznie udostępniane organom ścigania UE. Brak koordynacji śledczej między administracjami podatkowymi i organami ścigania na szczeblu krajowym i unijnym oznacza zatem, że ta szybko rozwijająca się działalność przestępcza nie jest wykrywana i zwalczana dostatecznie szybko.

Przedstawione wnioski ustawodawcze pozwolą na poprawę współpracy między państwami członkowskimi, co umożliwi im zwalczanie oszustw związanych z podatkiem VAT – w tym nadużyć finansowych w internecie – szybciej i skuteczniej. Wnioski te przyczynią się znacząco do zwiększenia zdolności w zakresie wykrywania oszustów i przestępców, którzy dokonują nadużyć podatkowych dla własnej korzyści i podjęcia zdecydowanych kroków przeciwko nim.

Kluczowe działania przewidziane w tych przepisach obejmują:

 • Zacieśnianie współpracy między państwami członkowskimi: Oszustwa związane z VAT mogą się wydarzyć w ciągu kilku minut, więc państwa członkowskie muszą dysponować odpowiednimi narzędziami do jak najszybszego działania. Przedstawiony dzisiaj wniosek wprowadza system on-line służący do wymiany informacji w ramach „Eurofisc”, unijnej sieci ekspertów ds. zwalczania nadużyć finansowych. System ten umożliwiłby państwom członkowskim przetwarzanie, analizę i audyt danych dotyczących działalności transgranicznej, aby mogły one zagwarantować prowadzenie oceny ryzyka tak szybko i prawidłowo, jak to możliwe. W celu zwiększenia zdolności państw członkowskich do kontroli dostaw transgranicznych przewidziano wspólne kontrole prowadzone przez urzędników z dwóch krajowych organów podatkowych lub większej ich liczby, które prowadziłyby do stworzenia jednego zespołu audytującego ds. zwalczania nadużyć finansowych – co jest szczególnie ważne w przypadkach nadużyć finansowych w sektorze handlu elektronicznego. Sieć Eurofisc również uzyskałaby nowe uprawnienia do koordynowania transgranicznych dochodzeń.
 • Współpracę z organami ścigania: Proponowane środki prowadziłyby do otwarcia nowych kanałów komunikacji i wymiany danych między organami podatkowymi a unijnymi organami ścigania dotyczących transgranicznych działań, w przypadku których istnieją podejrzenia, że mogą one prowadzić do nadużyć związanych z VAT. OLAF-em, Europolem i nowo utworzoną Prokuraturą Europejską (EPPO). Współpraca z europejskimi organami pozwoliłaby na kontrolę krzyżową informacji krajowych z informacjami z rejestrów karnych, baz danych i innych informacji przechowywanych przez Europol i OLAF w celu identyfikacji rzeczywistych sprawców nadużyć finansowych i ich sieci.
 • Wymianę najważniejszych informacji dotyczących przywozu spoza UE: W przypadku niektórych procedur celnych, które są obecnie podatne na oszustwa związane z VAT, w przepisach przewiduje się dalsze usprawnienie wymiany informacji między organami podatkowymi i celnymi. W ramach specjalnej procedury towary przybywające spoza UE z miejscem przeznaczenia w jednym państwie członkowskim mogą docierać do UE za pomocą tranzytu przez terytorium innego państwa członkowskiego i być transportowane dalej bez nakładania na nie podatku VAT. Podatek VAT jest wówczas pobierany wyłącznie w ostatecznym miejscu przeznaczenia towarów. Ta cecha unijnego systemu podatku VAT ma na celu ułatwienie handlu uczciwym przedsiębiorstwom, ale może zostać wykorzystana do przekierowania towarów na czarny rynek i całkowitego unikania zapłaty podatku VAT. Zgodnie z nowymi przepisami organy podatkowe i celne państw członkowskich w ramach wzmożonej współpracy wymieniałyby informacje na temat importowanych towarów.
 • Wymiana informacji na temat samochodów: Obrót samochodami jest czasem również przedmiotem nadużyć ze względu na różnicę w stosowaniu VAT w odniesieniu do samochodów nowych i używanych. Prawie nowe i nowe pojazdy, w przypadku których cała kwota podlega opodatkowaniu, mogą być sprzedawane jako towary używane, w przypadku których wyłącznie marża zysku objęta jest podatkiem VAT. Aby zwalczać tego rodzaju oszustwa, funkcjonariusze Eurofisc uzyskaliby również dostęp do danych rejestracyjnych samochodów pochodzących z innych państw członkowskich.

Wszystkie wspomniane wnioski legislacyjne zostaną teraz przedłożone Parlamentowi Europejskiemu do konsultacji i Radzie do przyjęcia.

Kontekst

Proponowane środki stanowią działania następcze w odniesieniu do podstawowych zasad stanowiących „fundamenty” nowego docelowego jednolitego unijnego obszaru VAT zaproponowanych w październiku 2017 r., a także planu działania w sprawie VAT – w kierunku jednolitego unijnego obszaru VAT, przedstawionego w kwietniu 2016 r.

Wspólny podatek od wartości dodanej (VAT) odgrywa na europejskim jednolitym rynku ważną rolę. VAT jest ważnym i stale rosnącym źródłem dochodów w UE – w 2015 r. kwota pobrana z tytułu tego podatku wyniosła ponad 1 bilion euro, co odpowiada 7 proc. unijnego PKB. Jeden z zasobów własnych UE również jest oparty na podatku VAT.

Pomimo wielu reform system VAT nie zdołał dotrzymać kroku wyzwaniom dzisiejszej globalnej, cyfrowej i mobilnej gospodarki. Obecny system VAT istnieje od 1993 r. i został pomyślany jako system przejściowy. Jest on rozdrobniony i zbyt skomplikowany w przypadku stale rosnącej liczby przedsiębiorstw prowadzących działalność transgraniczną i pozostawia pole do nadużyć — transakcje krajowe i transgraniczne są traktowane odmiennie i można nabyć towary lub usługi, nie płacąc podatku VAT w ramach jednolitego rynku. Komisja nieustannie nawołuje do przeprowadzenia reformy systemu VAT. Dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w całej UE granice są nadal elementem codziennego życia, jeśli chodzi o podatek VAT. Obecne przepisy dotyczące VAT są jednym z ostatnich obszarów prawa UE, który nie jest zgodny z zasadami leżącymi u podstaw jednolitego rynku.

Na koniec obchodów 30-lecia programu Erasmus Komisja Europejska prezentuje sprawozdanie z osiągnięć programu Erasmus+ w 2016 r.

Dodano: 01.12.2017

 
Sprawozdanie z działalności Erasmus+ w 2016 r. potwierdza kluczową rolę, jaką ten program odgrywa w budowaniu odporniejszej Europy zjednoczonej wokół wspólnych europejskich wartości.
W porównaniu z poprzednim rokiem budżet Erasmus+ wzrósł o 7,5 proc., dzięki czemu UE przeznaczyła rekordową sumę 2,27 mld euro na wsparcie dla 725 tys. Europejczyków, którzy otrzymali dofinansowanie na rzecz mobilności umożliwiające im naukę, szkolenie, nauczanie, pracę lub wolontariat za granicą. W ten sposób liczba beneficjentów obecnego programu, od jego startu w 2014 r., wzrosła do ponad 2 mln. W 2016 r. z programu zainwestowano też środki w 21 tys. projektów z udziałem 79 tys. organizacji prowadzących działalność w dziedzinie edukacji, szkoleń i młodzieży – o 15 proc. więcej niż w 2015 r.
Komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics powiedział z tej okazji: Erasmus+ osiągnął półmetek swojej siedmioletniej podróży.Jestem dumny, widząc, jak program ten sprzyja jedności Europy, przyczyniając się do wzmocnienia odporności poszczególnych obywateli i całego społeczeństwa.Mobilność Erasmus+ umożliwia rozwój umiejętności i kompetencji oraz umacnia europejską tożsamość, która uzupełnia i wzbogaca tożsamość narodową i regionalną.Dlatego zachęcaliśmy przywódców UE na spotkaniu w Göteborgu w dniu 17 listopada, aby dążyli do stworzenia europejskiego obszaru edukacji i zapewnienia, by do 2025 r. mobilność była realna dla wszystkich, poprzez podwojenie liczby uczestników Erasmus+ i dotarcie do osób ze środowisk defaworyzowanych.
Dane wskazują, że Erasmus+ powinien osiągnąć cel zakładający wsparcie 3,7 proc. wszystkich młodych ludzi w UE w latach 2014–2020. Pokazują też, że program może przyczynić się do otwartej Europy, w której mobilność edukacyjna jest normą. Taki scenariusz nakreśliła Komisja w komunikacie pt. „Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze”, który był przedmiotem dyskusji przywódców UE podczas obiadu roboczego w Göteborgu, w Szwecji, w dniu 17 listopada.
W roku akademickim 2015/2016 Erasmus+ umożliwił instytucjom szkolnictwa wyższego wysłanie i przyjęcie 330 tys. studentów i pracowników, w tym 26 tys. osób, które wyjechały do krajów partnerskich lub z nich przyjechały. Trzy państwa, które wysłały najwięcej uczestników programów mobilności, to Francja, Niemcy i Hiszpania, zaś trzema najpopularniejszymi państwami przyjmującymi były Hiszpania, Niemcy i Wielka Brytania.
Opublikowane dziś sprawozdanie ilustruje też, w jaki sposób Erasmus+ przyczynił się w 2016 r. do rozwiązywania bardziej ogólnych problemów społecznych. Było to możliwe dzięki działaniom wspierającym włączenie społeczne i zapewniającym, by młodzież zdobywała kompetencje społeczne, obywatelskie i międzykulturowe oraz uczyła się krytycznego myślenia.
 • W 2016 r. z programu Erasmus+ 200 mln euro przeznaczono na wsparcie 1200 projektów współpracy mających na celu promowanie tolerancji, niedyskryminacji i włączenia społecznego.
 • Szczególnie aktywny w tej dziedzinie był sektor młodzieży realizujący projekty skierowane do uchodźców, osób ubiegających się o azyl i migrantów.
 • Ogłoszono specjalne zaproszenie do składania wniosków (13 mln euro) dotyczących opracowywania polityk i strategii zapobiegających radykalizacji postaw prowadzącej do aktów przemocy oraz sprzyjających włączeniu osób uczących się, pochodzących ze środowisk defaworyzowanych, w tym migrantów. W wyniku tego konkursu dofinansowanie otrzymało 35 projektów z udziałem 245 organizacji. 

30. rocznica programu Erasmus: udana kampania
Publikacja sprawozdania zbiega się z końcem kampanii zorganizowanej dla uczczenia 30. rocznicy powstania programu Erasmusoraz z ogłoszeniem deklaracji pokolenia Erasmus+ w sprawie przyszłości Erasmus+. W 2017 r. ponad 750 tys. osób uczestniczyło w przeszło 1 900 imprezach zorganizowanych w 44 krajach, aby uczcić rocznicę programu Erasmus oraz dyskutować o wpływie i przyszłości Erasmus+. Pojawiło się 65 tys. artykułów poświęconych programowi, które rozpowszechniono dalej w mediach społecznościowych (ponad 2 mln udostępnień) i do których dotarło ponad 90 mln osób. Nową aplikację mobilną Erasmus+, którą udostępniono w czerwcu 2017 r., ściągnięto już ponad 22 tys. razy.
W Göteborgu przewodniczący Juncker wezwał przywódców UE, aby do 2025 r. podwoili liczbę młodych Europejczyków uczestniczących w programie Erasmus+ (z 3,7 do 7,5 proc.). Wymagać to będzie budżetu w wysokości 29,4 mln euro na lata 2021–2027. Podczas spotkania przywódcy UE zgodzili się zwiększyć mobilność i programy wymian, w tym za pośrednictwem znacznie wzmocnionego i rozszerzonego oraz sprzyjającego włączeniu społecznemu programu Erasmus+ dla wszystkich kategorii osób uczących się.
Komisja zaprosiła też pokolenie Erasmus+ do udziału w debacie i stworzyła dla niego internetowy punkt spotkań. Dyskusje zaowocowały wydaniem 30 zaleceń, jak sprawić, by Erasmus+ był „większym programem” i „miał większy wpływ na przyszłość Europy”. Deklaracja sporządzona przez pokolenie Erasmus+ zostanie dziś oficjalnie przedstawiona i poddana pod dyskusję podczas uroczystości zamykającej kampanię rocznicową. 
Kontekst
Erasmus+ i jego poprzednicy należą do najbardziej udanych programów Unii Europejskiej. W ciągu trzech dziesięcioleci zapewniały one w szczególności młodym ludziom możliwości zdobycia nowych doświadczeń i poszerzenia horyzontów dzięki wyjazdom za granicę. Niegdyś skromny program na rzecz mobilności studentów, który zapoczątkowano w 1987 r. i który w pierwszym roku miał zaledwie 3 200 uczestników, stał się programem flagowym, z którego rocznie korzysta prawie 300 tys. studentów.
Obecny program Erasmus+ na lata 2014–2020 dysponuje budżetem w wysokości 14,7 mln euro. Zgodnie z założeniami ma on zapewnić 3,7 proc. młodych mieszkańców UE możliwości nauki, szkolenia, zdobywania doświadczeń i udziału w wolontariacie za granicą (w sumie około 3,3 mln młodych ludzi w planowanym okresie). Zakres geograficzny programu zwiększył się z 11 państw w 1987 r. do 33 państw obecnie (wszystkie 28 państw członkowskich UE oraz Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii, Norwegia, Islandia i Liechtenstein). Program jest też otwarty dla krajów partnerskich na całym świecie. 
Więcej informacji

Modernizacja linii kolejowej E75: Białystok-Suwałki-Trakiszki (granica państwa), Białystok-Ełk (338 mln EUR);

Dodano: 24.11.2017
Komisarz ds. transportu Violeta Bulc otworzyła dzisiaj w Warszawie konferencję dotyczącą inwestycji transportowych. Podczas wydarzenia Komisja Europejska ogłosiła dziesięć nowych projektów transportowych realizowanych w Polsce, na które przeznaczono 800 mln EUR z unijnego instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (CEF). Projekty te usprawnią połączenia transportowe, w szczególności kolejowe i przyczynią się do rozwoju mobilności niskoemisyjnej w Polsce. Będą również stymulować inwestycje, wzrost gospodarczy oraz powstawanie nowych miejsc pracy, co stanowi główny priorytet Komisji pod przewodnictwem Jeana-Claude’a Junckera.
 
 
Polska jest największym beneficjentem finansowania w ramach instrumentu „Łącząc Europę” w latach 2014-20 – wyniesie ono 4,2 mld EUR dla 41 projektów.
Komisarz Violeta Bulc powiedziała: „10 nowych projektów, które uruchamiamy, to efekt działania instrumentu finansowego „Łącząc Europę” na rzecz Polski. To dobra wiadomość dla Polaków, którzy będą mogli korzystać z szybszych i bardziej ekologicznych połączeń. Cieszę się również, że Unia Europejska odgrywa tak istotną rolę w rozwoju infrastruktury w Polsce. W oparciu o ten rozwój będziemy mogli sprostać wyzwaniom transportowym i inwestycyjnym w przyszłości.
Trzy projekty otrzymają w sumie 523 mln EUR na modernizację linii kolejowych na następujących odcinkach:
 • linia kolejowa E75: Białystok-Suwałki-Trakiszki (granica państwa), Białystok-Ełk (338 mln EUR);
 • linia kolejowa E30: Kędzierzyn Koźle-Opole Zachodnie (90 mln EUR);
 • linie kolejowe E30 i E65 na Śląsku: Będzin-Katowice-Tychy-Czechowice Dziedzice-Zebrzydowice; Most Wisła-Czechowice Dziedzice-Zabrzeg (95 mln EUR).
Projekt wdrożenia europejskiego systemu zarządzania ruchem (ERTMS) na polskiej kolei w celu podniesienia jakości i poziomu bezpieczeństwa przewozów otrzyma prawie 293 mln EUR finansowania z instrumentu „Łącząc Europę”.
Prawie 1,2 mln EUR przeznaczono na studium wykonalności dla budowy szybkiej kolei miejskiej w Krakowie, a kolejne 1,8 mln EUR na modernizację wagonów towarowych w celu zmniejszenia obciążenia hałasem osób mieszkających w pobliżu linii kolejowych.
Z instrumentu „Łącząc Europę” prawie 5,8 mln EUR otrzyma Polska Agencja Żeglugi Powietrznej na modernizację krajowego systemu zarządzania ruchem lotniczym oraz dostosowanie go do standardów europejskich.
945 000 EUR przeznaczonych zostanie na badania pilotażowe oraz budowę inteligentnego terminalu skroplonego gazu w Sławkowie, który umożliwi długoterminowe przechowywanie i dystrybucję gazu dla statków i transportu drogowego.
Kolejny projekt otrzyma prawie 450 000 EUR unijnego finansowania na budowę 12 stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych wzdłuż autostrady łączącej Gdynię z Warszawą, a także opracowanie planu rozwoju sieci obejmującej 90 takich stacji w Polsce.
Port w Świnoujściu weźmie udział we wspólnym projekcie ze Szwecją w celu poprawy infrastruktury transportu morskiego i usprawnienia połączenia z portem w Trelleborgu w Szwecji (84 000 EUR z UE).
 
Informacje ogólne:
Wszystkie dziesięć projektów wybrano w ramach zaproszenia do składania wniosków, na realizację których przeznaczonych zostanie w sumie 2,7 mln EUR w ramach 152 kluczowych projektów transportowych w całej UE. Nowe projekty w sektorze transportowym w Polsce otrzymają w ramach instrumentu „Łącząc Europę” 4,2 mld EUR, przy całkowitym koszcie ich realizacji 5,5 mld EUR. Dotychczas podpisano 41 umów z polskimi partnerami na projekty finansowane z instrumentu „Łącząc Europę”, w większości w sektorze transportu kolejowego (22 projekty).
Komisja Europejska, Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) będzie nadzorować wszystkie projekty przez cały okres ich realizacji.