piątek 23 czerwca 2017
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

Media społecznościowe wezwane do przestrzegania unijnego prawa konsumenckiego

Dodano: 17.03.2017

Unijne urzędy i organizacje zajmujące się ochroną konsumenta otrzymują coraz więcej skarg od użytkowników serwisów społecznościowych, którzy padli ofiarą oszustw i wyłudzeń. Skargi dotyczą też niezgodności niektórych warunków świadczenia usług z unijnym prawem ochrony konsumenta.


W związku z tym w listopadzie ubiegłego roku unijne organy ochrony konsumenta, z inicjatywy francuskiego urzędu ochrony konsumenta i przy wsparciu Komisji Europejskiej, zwróciły się na piśmie do Facebooka, Twittera i Google + z prośbą o ustosunkowanie się do tych dwóch kwestii.
W czwartek 16 marca przedstawiciele unijnych organów ochrony konsumenta, Komisji Europejskiej i wymienionych firm spotkali się, by omówić proponowane rozwiązania. Serwisy społecznościowe mają teraz miesiąc na opracowanie konkretnych zmian, które zapewnią zgodność ich portali z przepisami UE. Komisja i organy ochrony konsumenta przeanalizują te propozycje. Jeżeli nie będą zadowalające, organy ochrony konsumenta będą mogły zastosować środki prawne.
Komisarz Věra Jourová powiedziała: Media społecznościowe stały się elementem naszego życia. Większość Europejczyków korzysta z nich regularnie. Znaczenie internetowych portali społecznościowych rośnie, nadszedł więc moment, by i w tym sektorze zagwarantować przestrzeganie surowych unijnych przepisów chroniących konsumentów przed nieuczciwymi praktykami. Nie możemy się godzić na to, by spory konsumentów z UE z mediami społecznościowymi mogły być wnoszone tylko przed sądy w Kalifornii. Niedopuszczalne jest także pozbawianie użytkowników prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w internecie. Firmy prowadzące portale społecznościowe muszą także wziąć na siebie większą odpowiedzialność za zwalczanie oszustw i wyłudzeń popełnianych za pośrednictwem ich platform. Bardzo dziękuję unijnym organom ochrony konsumenta, które w ostatnich miesiącach niestrudzenie pracowały z Komisją nad rozwiązaniem tego ważnego problemu. Licząc od dziś, media społecznościowe mają miesiąc na przedstawienie rozwiązań zgodnych z prawem UE.
Media społecznościowe zgodziły się na wprowadzenie zmian w dwóch obszarach:
 • nieuczciwe warunki umów;
 • zwalczanie oszustw i wyłudzeń, których ofiarą padają konsumenci korzystający z portali społecznościowych.
 
Doprecyzowanie warunków umów i skreślenie niezgodnych z prawem postanowień
Regulaminy korzystania z platform społecznościowych powinny zostać dostosowane do europejskiego prawa ochrony konsumenta. Zgodnie z dyrektywą w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich standardowe warunki umowne, które powodują znaczącą nierównowagę wynikających z umowy praw i obowiązków stron ze szkodą dla konsumenta (art. 3), są uznawane za nieuczciwe, a zatem nieważne. Przepisy dyrektywy zobowiązują także do tego, by warunki były sporządzone prostym i zrozumiałym językiem (art. 5), aby konsumenci otrzymywali jasną i czytelną informację o swoich prawach.
W praktyce oznacza to między innymi, że:
 • media społecznościowe nie mogą pozbawiać konsumentów prawa do skierowania sprawy do sądu w państwie członkowskim zamieszkania;
 • media społecznościowe nie mogą zobowiązywać konsumentów do rezygnacji z obowiązkowych praw, np. z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w internecie;
 • warunki świadczenia usług nie mogą ograniczać lub zupełnie wykluczać odpowiedzialności mediów społecznościowych związanej z funkcjonowaniem serwisu;
 • treści sponsorowane nie mogą być ukryte, lecz powinny być oznaczone jako takie;
 • media społecznościowe nie mogą jednostronnie zmieniać warunków świadczenia usług, chyba że z odpowiednim wyprzedzeniem wyraźnie poinformują konsumentów o powodach takich zmian oraz umożliwią im odstąpienie od umowy;
 • warunki świadczenia usług nie mogą przyznawać operatorom mediów społecznościowych nieograniczonej swobody uznania co do usuwania treści;
 • wypowiedzenie umowy przez operatora mediów społecznościowych powinno podlegać jasnym zasadom, a decyzja w tej sprawie nie może zapadać jednostronnie i bez uzasadnienia.
 
Usuwanie oszukańczych treści wprowadzających konsumentów w błąd
Firmy prowadzące portale społecznościowe muszą usuwać ze swoich stron wszelkie oszukańcze treści (np. scam)), które mogą wprowadzać konsumentów w błąd, gdy tylko dowiedzą się o zaistnieniu takich praktyk. Krajowe organy ochrony konsumenta powinny mieć bezpośredni i zestandaryzowany kanał komunikacji do sygnalizowania operatorom mediów społecznościowych takich nieprawidłowości (np. naruszeń dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych lub dyrektywy w sprawie praw konsumentów). Za pośrednictwem tego kanału urzędy będą mogły także żądać usunięcia takich treści oraz uzyskiwać informacje dotyczące podmiotów odpowiedzialnych za naruszenia. Byłoby to zgodne z unijnym prawem ochrony konsumenta i z dyrektywą o handlu elektronicznym, która umożliwia państwom członkowskim wprowadzenie procedur usuwania nielegalnych informacji lub blokowania do nich dostępu.
Kilka przykładów niezgodnych z prawem praktyk:
 • wyłudzanie pieniędzy od konsumentów;
 • pułapki w abonamentach ­ konsumenci mogą zarejestrować się za darmo „na próbę”, ale nie otrzymują jasnych i wystarczających informacji;
 • sprzedaż podrabianych produktów;
 • fałszywe promocje, np. „wygraj smartfona za 1 euro” rozpowszechniane w mediach społecznościowych, które dotyczyły prawdziwego konkursu, obejmującego jednak ukryty długoterminowy abonament za kilkaset euro rocznie.

Narzędzie do anonimowego zgłaszania naruszenia prawa ochrony konkurencji.

Dodano: 16.03.2017
Komisja Europejska uruchamia dzisiaj nowe narzędzie, które ma ułatwić osobom fizycznym powiadamianie Komisji o tajnych kartelach i innych naruszeniach prawa ochrony konkurencji, a jednocześnie zapewnić im anonimowość.

 
Osoby fizyczne mogą od tej chwili w anonimowy sposób pomagać w zwalczaniu karteli i innych praktyk antykonkurencyjnych. Praktyki te obejmują uzgadnianie cen lub składanie ofert w ramach procedury udzielania zamówień publicznych, niedopuszczanie produktów na rynek lub niesłuszne wykluczanie konkurentów. Mogą one powodować ogromne szkody dla gospodarki europejskiej. Co więcej, mogą one pozbawiać klientów dostępu do szerokiego wyboru towarów i usług po rozsądnych cenach, hamować rozwój innowacji i powodować eliminowanie przedsiębiorstw z rynku.
 
Komisarz Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, stwierdziła: „Osoby mające do czynienia z praktykami biznesowymi, które ich zdaniem są szkodliwe, mogą one pomóc unormować tę sytuację. Informacje wewnętrzne mogą być potężnym narzędziem wspierającym Komisję w wykrywaniu karteli i innych praktyk antykonkurencyjnych. To nowe narzędzie umożliwi nam gromadzenie i przekazywanie informacji przy zachowaniu anonimowości. Przekazywane informacje mogą w szybki i skuteczny sposób przyczyniać się do powodzenia prowadzonych przez nas dochodzeń z korzyścią dla konsumentów i całej gospodarki UE.
 
Dotychczas większość karteli wykrywano w ramach komisyjnego programu łagodzenia kar, który umożliwia przedsiębiorstwom zgłaszanie ich własnego udziału w kartelu w zamian za obniżenie nakładanych na nie grzywien.
 
Dzięki nowemu narzędziu Komisji również osoby posiadające wiedzę na temat istnienia lub funkcjonowania kartelu lub innych rodzajów naruszeń prawa konkurencji mogą przyczynić się do położenia kresu takim praktykom.
 
Nowy system zwiększa prawdopodobieństwo wykrywania i ścigania takich praktyk i zniechęca przedsiębiorstwa do przystępowania do karteli lub pozostawania w nich bądź do prowadzenia innych rodzajów nielegalnych zachowań antykonkurencyjnych. Tym samym uzupełnia on i wzmacnia skuteczność wprowadzonego przez Komisję programu łagodzenia kar.
 
Nowe narzędzie – anonimowe przekazywanie informacji
 
Nowe narzędzie zapewnia anonimowość osobom sygnalizującym zachowania nieetyczne dzięki specjalnie zaprojektowanemu w tym celu systemowi zaszyfrowanych komunikatów, który umożliwia dwukierunkową komunikację. Usługa jest świadczona przez zewnętrznego dostawcę usług specjalistycznych, który działa jako pośrednik i przekazuje wyłącznie treść otrzymywanych komunikatów bez podawania żadnych metadanych, które mogłyby umożliwić identyfikację osoby przekazującej informacje.
 
W szczególności nowe narzędzie:
 • nie tylko umożliwia osobom fizycznym przekazywanie informacji, ale również daje im możliwość zwrócenia się do Komisji z prośbą o udzielenie odpowiedzi na ich komunikaty,
 • pozwala Komisji zwracać się o wyjaśnienia i szczegółowe informacje,
 • gwarantuje osobom zachowanie anonimowości dzięki zaszyfrowanym komunikatom i korzystaniu z usług zewnętrznych usługodawców,
 • ma na celu zwiększenie prawdopodobieństwa, że otrzymane informacje będą wystarczająco precyzyjne i wiarygodne, aby umożliwić Komisji wszczynanie dochodzeń na ich podstawie.
 
Osoby chcące ujawnić swoją tożsamość mogą bezpośrednio kontaktować się ze służbami Komisji odpowiedzialnymi za ochronę konkurencję drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Komisja Europejska przedstawiła dziś najnowsze sprawozdanie dotyczące systemu wczesnego ostrzegania o produktach niebezpiecznych.

Dodano: 15.03.2017
 
W 2016 r. organy krajowe bardziej aktywnie korzystały z tego systemu i wycofywały więcej produktów niebezpiecznych ze sklepów. Jednak coraz więcej produktów niebezpiecznych, które są zgłaszane w systemie wczesnego ostrzegania, jest sprzedawanych na platformach internetowych. Dlatego Komisja zacieśniła współpracę z platformami Amazon, eBay i Alibaba, aby sprawniej radzić sobie z potencjalnie niebezpiecznymi i niespełniającymi norm produktami oferowanymi na ich stronach internetowych unijnym konsumentom.
 
Vĕra Jourová, unijna komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, powiedziała: Konsumenci muszą być chronieni przed produktami niebezpiecznymi, a ochrona ta musi dotyczyć zarówno sprzedaży internetowej, jak i tradycyjnej. Dlatego cieszę się, że udało nam się uzgodnić z platformami Amazon, eBay i Alibaba, że połączymy siły i będziemy wspólnie usuwać z ich stron internetowych produkty zgłoszone w ramach systemu wczesnego ostrzegania. Apeluję też do innych sklepów internetowych o pójście w ich ślady. Cieszy mnie również, że poczyniliśmy pewne postępy dotyczące Chin, wskutek czego w tym roku liczba niebezpiecznych towarów przywożonych z tego kraju spadła. Świadczy to o tym, że nasza współpraca z Chinami i nasza nieustępliwość w domaganiu się przestrzegania wysokich standardów przynoszą korzyści.
 
Zacieśniła się współpraca państw UE, które coraz częściej używają systemu wczesnego ostrzegania, żeby doprowadzić do szybkiego wycofania produktów niebezpiecznych z rynku w całej Europie. W 2016 r. w systemie wczesnego ostrzegania zamieszczono 2 044 ostrzeżenia dotyczące produktów niebezpiecznych. Informacje te były w ramach tego systemu dostępne dla organów krajowych. W wyniku tych ostrzeżeń przeprowadzono 3 824 działania następcze, takie jak wycofanie produktu. Liczba reakcji była ponaddwukrotnie większa niż w poprzednich latach. Świadczy to o tym, że organy krajowe prowadzą precyzyjniejsze działania w następstwie ostrzeżeń i podejmują wszelkie niezbędne starania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa konsumentów na rynku.
 
Komisja Europejska współpracowała również z organami krajowymi nad udoskonaleniem tego systemu, tak aby był on bardziej przyjazny dla użytkowników. Zmodernizowano też publiczną stronę internetową, aby zachęcić przedsiębiorstwa i konsumentów do korzystania z niej.
 
Jak system chroni konsumentów przed produktami niebezpiecznymi w internecie?
 
Wiele produktów niebezpiecznych, które są zgłaszane w systemie wczesnego ostrzegania, jest sprzedawanych również na platformach lub w sklepach internetowych, a konsumenci coraz częściej kupują przez internet. W 2016 r. sprzedaż online była przedmiotem 244 zgłoszeń. Aby zająć się tym zjawiskiem, kilka państw członkowskich powołało już wyspecjalizowane zespoły, których zadaniem jest obserwowanie stron internetowych i wykrywanie produktów niebezpiecznych, które są sprzedawane online. Ponadto Amazon, eBay i Alibaba uzgodniły, że zwiększą starania, aby usuwać takie produkty, jeśli zostały one zidentyfikowane przez organy regulacyjne. W tym celu internetowe platformy handlowe ustanowiły pojedynczy punkt do kontaktów z tymi organami.
 
Jakie produkty stanowią największe zagrożenie?
 
W 2016 r. najczęściej zgłaszanymi wyrobami były zabawki (26 proc.), a w dalszej kolejności pojazdy silnikowe (18 proc.) oraz odzież, tkaniny i wyroby związane z modą (13 proc.).
 
Jeśli chodzi o zagrożenia, w 2016 r. najczęściej zgłaszanym rodzajem ryzyka (25 proc. wszystkich powiadomień) było ryzyko obrażeń, a na drugim miejscu ryzyko chemiczne (23 proc.).
 
Skąd pochodziły produkty niebezpieczne w 2016 r.?
 
Większość produktów niebezpiecznych zgłoszonych w systemie pochodziła spoza UE. W przypadku 53 proc. zgłoszonych produktów (1 069) krajem pochodzenia były Chiny. Liczba ostrzeżeń dotyczących produktów z Chin spadła o 9 punktów procentowych z 62 proc. w 2015 r. do 53 proc. w 2016 r.
 
Produkty niebezpieczne pochodzące z Europy były przedmiotem 468 zgłoszeń (23 proc.).
 
W 2016 r. 102 zgłoszenia (5 proc.) dotyczyły produktów ze Stanów Zjednoczonych, a 53 zgłoszenia (2,6 proc.) – produktów z Turcji. W odniesieniu do 158 zgłoszonych produktów (8 proc.) kraj pochodzenia był nieznany.
 
Dalsze działania
 
Komisja będzie nadal pracować na rzecz udoskonalenia systemu wczesnego ostrzegania, tak aby organy krajowe mogły jeszcze sprawniej się nim posługiwać w codziennej pracy.
 
Komisja Europejska będzie kontynuować współpracę z władzami chińskimi w postaci wymiany informacji o produktach niebezpiecznych, w sprawie których podejmują one działania „u źródła”, w Chinach.
 
Komisja będzie dalej współpracować z internetowymi platformami handlowymi i czuwać nad tym, aby reagowały one na produkty niebezpieczne. Aby wspierać kontrole przeprowadzane przez właściwe organy, Komisja przygotowuje praktyczne wytyczne dotyczące nadzoru rynku produktów sprzedawanych w internecie.
 
Kontekst
 
Od 2003 r. system wczesnego ostrzegania gwarantuje, że informacje o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych wycofanych z rynku lub od użytkowników gdziekolwiek w Europie są szybko przekazywane państwom członkowskim i Komisji Europejskiej. Dzięki temu w całej UE mogą być podejmowane odpowiednie działania następcze (zakaz lub wstrzymanie sprzedaży, wycofanie z obrotu, wycofanie od użytkowników lub zablokowanie przywozu przez organy celne).
 
System obejmuje obecnie trzydzieści jeden państw (UE wraz z Islandią, Liechtensteinem i Norwegią). System wczesnego ostrzegania działa dzięki codziennej i stałej ścisłej współpracy państw członkowskich.
 
System wczesnego ostrzegania ma swoją stronę internetową (ec.europa.eu/consumers/rapid-alert-system), która umożliwia dostęp do aktualizowanych cotygodniowo ostrzeżeń zgłaszanych przez uczestniczące w nim państwa członkowskie. Co tydzień rejestruje się i publikuje w internecie ok. 50 ostrzeżeń. Informacje te są ogólnodostępne. Konsumenci i przedsiębiorstwa mogą obecnie również zamawiać i personalizować powiadomienia o ostrzeżeniach, w zależności od swoich potrzeb i preferencji, a także udostępniać ostrzeżenia za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Polska gospodarka nadal rośnie, mimo niskiego poziomu inwestycji

Dodano: 10.03.2017

Polska gospodarka nadal rośnie, mimo niskiego poziomu inwestycji – oceniła KE w corocznym raporcie o sytuacji gospodarczej. Publikacja Sprawozdań Krajowych 2017 (Country Reports) to jeden z etapów tzw. semestru europejskiego. Jego zwieńczeniem będzie prezentacja w maju rekomendacji dla wszystkich państw UE. W środę 8 marca Przedstawicielstwo KE w Polsce zorganizowało debatę dotyczącą Sprawozdania Krajowego.


22 lutego Komisja Europejska opublikowała – w ramach semestru europejskiego – kolejny raport na temat polskiej gospodarki Country Report 2017.

Z dokumentu wynika m.in., że Polska gospodarka nadrabia zaległości w bardzo szybkim tempie. W 2015 r. wskaźnik PKB na mieszkańca wyrażony według standardów siły nabywczej osiągnął w Polsce poziom 69 proc. średniej UE, wzrastając z poziomu 53 proc. w 2007 r.

Ogólne perspektywy gospodarcze są pozytywne, a ryzyko dotyczy głównie polityki krajowej. Przewiduje się, że w 2017 r. głównym motorem wzrostu gospodarczego pozostanie spożycie prywatne ze względu na rosnące płace, zatrudnienie i transfery fiskalne.

Perspektywom wzrostu w długim okresie zagrażają poważne problemy o charakterze strukturalnym. Utrzymanie stałego wzrostu poziomu życia stanowi większe wyzwanie, gdy liczba ludności w wieku produkcyjnym maleje, a wzrost wydajności – pobudzany w początkowym okresie przez procesy transformacji i integracji gospodarczej – staje się trudniejszy do uzyskania. W tej sytuacji coraz ważniejsze jest dalsze zwiększanie współczynnika aktywności zawodowej oraz stworzenie warunków sprzyjających inwestycjom i wzrostowi wydajności.

Podczas seminarium, w którym w środę 8 marca uczestniczyło ok. 70 osób, główne tezy Country Report 2017 zaprezentowali jego autorzy:

 • Istvan Pal Szekely, Dyrektor, DG ECFIN
 • Wallis Goelen, Szef Wydziału, DG EMPL
 • Rafał Wielądek, ekonomista, DG ECFIN 
 • Rafał Janas, ekonomista, DG EMPL

Podczas dyskusji padły pytania m.in. o perspektywę wzrostu gospodarczego w Polsce w średnim i długim okresie, założenia polityki fiskalnej, uszczelnienie systemu podatkowego, rynek pracy ukierunkowany na pracownika, bariery dla inwestycji czy poprawę klimatu dla biznesu w Polsce.

Więcej informacji na temat semestru europejskiego jest dostępne na stronie Komisji Europejskiej.


PEŁEN RAPORT


 

Europejski Korpus Solidarności - bazy danych

Dodano: 09.03.2017
Trzy miesiące po uruchomieniu Europejskiego Korpusu Solidarności i umożliwieniu zainteresowanym młodym Europejczykom przystępowania do niego akredytowane organizacje oferujące udział w akcjach solidarnościowych mogą już korzystać z baz danych i przeszukiwać je pod kątem pracowników, stażystów lub wolontariuszy. Tej wiosny dostępnych będzie kilkaset miejsc, zaś w kolejnych miesiącach liczba ta wzrośnie o tysiące kolejnych.
 
Komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu, Tibor Navracsics powiedział: W dniu dzisiejszym Europejski Korpus Solidarności poczynił ogromny krok do przodu, jeżeli chodzi o działalność w terenie. Otwieramy nasze bazy danych dla organizacji i organów publicznych. Może już rozpocząć się kojarzenie, a pierwsi młodzi Europejczycy wkrótce podejmą działania. Jestem dumny z tego, że tak wiele młodych ludzi już przystąpiło do korpusu i że są gotowi do działania. Zachęcam organizacje, aby poszły w ich ślady i udostępniły jak najwięcej miejsc.
 
Marianne Thyssen, unijna komisarz odpowiedzialna za zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność pracowników, powiedziała: Dzisiaj kładziemy kolejny kamień węgielny pod Europejski Korpus Solidarności. Dzięki udostępnieniu internetowego narzędzia kojarzącego organizacjom i partnerom oferującym miejsca członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności mogą rozpocząć oddziaływanie w terenie, nabywając bezcenne umiejętności przydatne w późniejszym życiu i karierze zawodowej.
 
Miejsca w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności oferować mogą różnorodne organizacje, na przykład: organizacje pozarządowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organy krajowe, regionalne i lokalne lub przedsiębiorstwa społeczne. Na tym pierwszym etapie organizacje chętne do uczestnictwa w Europejskim Korpusie Solidarności mogą ubiegać się o finansowanie w ramach istniejących unijnych programów finansowania. Aktualnie Europejski Korpus Solidarności wspierany jest w ramach ośmiu programów. Więcej informacji można znaleźć w nocie informacyjnej.
 
Aby przystąpić do korpusu, organizacja musi zaakceptować deklarację misji Europejskiego Korpusu Solidarności i przestrzegać jego zasad oraz zobowiązać się do przestrzegania Karty Europejskiego Korpusu Solidarności, w której określono prawa i obowiązki na wszystkich etapach uczestnictwa w tej inicjatywie. Organizacje, które są już akredytowane w jednym z programów finansowania, mają dostęp do tego narzędzia internetowego automatycznie.
System online Europejskiego Korpusu Solidarności umożliwia bezpośrednie kojarzenie ze sobą organizacji i młodych ludzi zainteresowanych udziałem w akcjach solidarnościowych. Podczas rejestracji, oprócz wprowadzania swoich danych osobowych, młodzi ludzie mogą wskazać swoje umiejętności, doświadczenie, możliwości, preferencje oraz motywacje, a także umieścić swój życiorys.

Kontekst

 
W dniu 7 grudnia 2016 r. Komisja Europejska uruchomiła Europejski Korpus Solidarności. Oferuje on młodym ludziom w wieku od 18 do 30 lat nowe możliwości zaangażowania w szereg działań solidarnościowych, których celem jest zaradzenie trudnej sytuacji w całej UE. Udział w tej inicjatywie pozwoli im nie tylko zdobyć bezcenne doświadczenie i ważne umiejętności na początku kariery zawodowej, ale może także okazać się cennym narzędziem promowania i umacniania poczucia solidarności, które jest jedną z fundamentalnych wartości Unii Europejskiej. Od momentu inauguracji Europejskiego Korpusu Solidarności w jego szeregi wstąpiło już niemal 24 tys. młodych ludzi. Zgodnie z założeniami do końca 2020 r. korpus liczyć będzie 100 tys. młodych Europejczyków. 
W swoim komunikacie w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności Komisja przyjęła podejście zakładające działania stopniowe, opierając się w fazie wstępnej na istniejących programach i instrumentach, a jednocześnie pracując nad przygotowaniem wniosku w sprawie odrębnego aktu prawnego na pierwszą połowę 2017 r. W celu przygotowania wniosku legislacyjnego Komisja rozpoczęła publiczne konsultacje, uzupełnione o ukierunkowane konsultacje z najważniejszymi zainteresowanymi stronami. Forum zainteresowanych stron odbędzie się 12 kwietnia 2017 r. Omawiane na nim będą te elementy korpusu, które będą najistotniejsze w przyszłości.