sobota 15 grudnia 2018
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

KONKURS MŁODA EUROPA

Dodano: 08.08.2018

W związku z suszami Komisja oferuje dodatkowe wsparcie europejskim rolnikom

Dodano: 06.08.2018
Komisja Europejska wspiera europejskich rolników, którzy borykają się ze skutkami katastrofalnych susz.
 
Rolnicy będą mogli z wyprzedzeniem otrzymać płatności bezpośrednie i płatności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Na potrzeby żywienia zwierząt będą też mogli w bardziej elastyczny sposób użytkować grunty, których zwykle nie wykorzystuje się do produkcji.
 
Długotrwała susza w wielu krajach UE ma poważny wpływ na uprawy rolne, w tym na produkcję pasz, co może mieć niekorzystne skutki z punktu widzenia dobrostanu zwierząt. Poza tym zmniejszenie ilości paszy ma istotny wpływ na dochody hodowców, ponieważ niedobór roślin paszowych w następnych miesiącach może spowodować wzrost kosztów produkcji.
Komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan powiedział: Jestem bardzo zaniepokojony trudnymi warunkami pogodowymi, które panują od dłuższego czasu. Omawiam tę sytuację z ministrami z państw dotkniętych suszą, by uzyskać aktualny obraz jej skutków. Jak zawsze Komisja jest gotowa wspierać rolników z terenów dotkniętych suszą. Możemy tu wykorzystać kilka rozwiązań: wyższe zaliczki, odstępstwa od wymogów w zakresie zazieleniania czy pomoc państwa. Wspólna polityka rolna zapewnia już siatkę bezpieczeństwa dla rolników, którzy muszą radzić sobie z nieprzewidywalnymi sytuacjami. Zachęcam wszystkie państwa członkowskie do tego, by rozważyły zastosowanie wszelkich działań i środków, jakie przewidziano w przepisach.
Aby pomóc rolnikom z terenów dotkniętych suszami, podjęto dwie decyzje, które uzupełniają wsparcie przysługujące na podstawie ogólnych przepisów wspólnej polityki rolnej:
  • wyższe zaliczki: aby poprawić płynność finansową rolników, wypłata do 70 proc. płatności bezpośrednich i 85 proc. płatności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich będzie możliwa już w połowie października 2018 r., a nie dopiero w grudniu;
  • odstępstwa od niektórych wymogów w zakresie zazieleniania, a mianowicie przepisów dotyczących dywersyfikacji upraw i obszarów proekologicznych w przypadku gruntów ugorowanych, tak aby takie grunty można było wykorzystać do produkcji paszy. Rozważa się również przyjęcie kolejnych odstępstw od wymogów w zakresie zazieleniania, aby zapewnić rolnikom większą elastyczność w produkcji pasz. Środki te będą szczególnie korzystne dla hodowców zwierząt gospodarskich.
Wsparcie w ramach WPR
Zgodnie z zasadami pomocy państwa dla rolnictwa można przyznawać – na określonych warunkach – pomoc w wysokości do 80 proc. szkód spowodowanych przez suszę (lub do 90 proc. szkód na obszarach o szczególnych ograniczeniach naturalnych). Zakup paszy może być objęty pomocą z tytułu szkód materialnych albo utraty dochodów.
Rekompensatę z tytułu szkód można również przyznać bez konieczności powiadamiania Komisji (tzw. pomoc de minimis). Państwa członkowskie mogą przyznać pomoc w wysokości do 15 tys. euro na rolnika w okresie trzech lat.
W przypadku rozwoju obszarów wiejskich przepisy WPR przewidują wiele możliwości:
  • Jeżeli państwo członkowskie uzna suszę za „klęskę żywiołową”, może udzielić wsparcia w wysokości do 100 proc. na przywrócenie rolnego potencjału produkcyjnego, który uległ zniszczeniu w wyniku suszy. Fundusze można wykorzystać na takie inwestycje jak ponowny zasiew pastwisk. Środek ten można wprowadzić z mocą wsteczną.
  • Rolnicy mogą zgłaszać właściwym organom krajowym, że wystąpiły wyjątkowe okoliczności, a państwa członkowskie mogą zwolnić tych rolników ze zobowiązań, które wynikają z różnych programów. Rolnicy będą mogli na przykład użytkować strefy buforowe na potrzeby produkcji pasz.
  • Państwa członkowskie mogą pomagać rolnikom dzięki instrumentom zarządzania ryzykiem. Mogą na przykład wnieść wkład finansowy do funduszy wspólnego inwestowania, z których wypłaca się rolnikom rekompensaty finansowe. Ponadto rolnicy, których straty przekroczą 30 proc. ich średniego dochodu rocznego, otrzymają rekompensatę finansową.
Raz w roku państwa członkowskie mogą zmienić krajowy program rozwoju obszarów wiejskich, aby włączyć do niego jeden z powyższych środków.
Oprócz stosowania tych rozwiązań oraz stałego monitorowania suszy i jej skutków za pomocą europejskich satelitów Komisja utrzymuje stały kontakt ze wszystkimi państwami członkowskimi i gromadzi aktualne informacje o konsekwencjach dla rolników, które wynikają z wiosennych i letnich susz. Informacje te mają wpłynąć do 31 sierpnia. Komisja wykorzysta je do oceny, czy jej działania są właściwe i skuteczne. Uwzględni je również przy podejmowaniu ewentualnych decyzji o zmianie już wprowadzonych środków lub o zastosowaniu dodatkowych rozwiązań.

Dodatkowe informacje:

Biuletyn PIE ED Białystok - lipiec 2018

Dodano: 06.08.2018

Niderlandy – jako 21. państwo członkowskie UE – dołączają do Prokuratury Europejskiej.

Dodano: 01.08.2018
Komisja Europejska potwierdza, że Niderlandy – jako 21. państwo członkowskie UE – dołączają do Prokuratury Europejskiej.
 
Dziś Komisja Europejska potwierdziła, że Niderlandy są 21. państwem członkowskim UE, które przystąpi do Prokuratury Europejskiej. Prokuratura będzie odgrywała kluczową rolę w zwalczaniu przestępstw narażających na straty budżet UE, takich jak nadużycia finansowe, korupcja, pranie pieniędzy lub poważne transgraniczne oszustwa związane z VAT na kwotę powyżej 10 mln euro. Rozpocznie ona działalność we wszystkich uczestniczących państwach członkowskich do końca 2020 r.
Komisarz UE do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, Věra Jourová, powiedziała: Przestępczość nie zna granic, dlatego musimy wspólnie jej przeciwdziałać. Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że Niderlandy zostały dzisiaj kolejnym członkiem Prokuratury Europejskiej. Im więcej krajów UE weźmie udział w tym projekcie, tym większe oddziaływanie będzie miała Prokuratura Europejska, dzięki czemu będzie można odzyskać więcej utraconych pieniędzy. Dlatego też wzywam pozostałe państwa członkowskie do przystąpienia do tej kluczowej sieci zwalczającej nadużycia finansowe i korupcję, abyśmy mogli zapewnić, by każdy grosz z budżetu UE był wydawany z korzyścią dla naszych obywateli.
Państwa członkowskie, które nie są jeszcze członkami Prokuratury Europejskiej i które zechcą przystąpić do tego systemu, mogą to uczynić w dowolnym momencie po przyjęciu rozporządzenia. W dniu 14 czerwca 2018 r. Malta notyfikowała Komisji swój zamiar przystąpienia do Prokuratury Europejskiej. Komisja bada obecnie tę notyfikację zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 331 TFUE i przewiduje się, że wkrótce podejmie stosowną decyzję. Członkami Prokuratury Europejskiej są już następujące państwa UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Włochy.

Skład komisji selekcyjnej Prokuratury Europejskiej
Dziś Komisja przedstawiła również Radzie Unii Europejskiej listę kandydatów na członków komisji selekcyjnej Prokuratury Europejskiej. W skład komisji selekcyjnej wejdzie dwunastu członków; przewiduje się, że obejmą oni swoją funkcję w październiku 2018 r. Wszyscy kandydaci zostaną wybrani spośród byłych członków Trybunału Sprawiedliwości i Trybunału Obrachunkowego, byłych przedstawicieli krajowych Eurojustu, członków krajowych sądów najwyższych, jak również osób piastujących wysokie stanowiska prokuratorskie i prawnicze. Wybór Komisji opiera się na równowadze geograficznej, równowadze płci oraz należytej reprezentacji systemów prawnych państw członkowskich uczestniczących w systemie Prokuratury Europejskiej. Komisja selekcyjna będzie odpowiedzialna za sporządzanie listy kandydatów na stanowisko Europejskiego Prokuratora Generalnego, oceniając kwalifikacje kandydatów przed ich powołaniem przez Radę.

Kontekst
Co roku budżety państw w całej Europie tracą co najmniej 50 mld euro dochodów z podatku VAT z powodu transgranicznych oszustw. Dlatego też w 2013 r. Komisja zaproponowała – pod przewodnictwem byłej komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa Viviane Reding – ustanowienie Prokuratury Europejskiej. Działania w tej sprawie zostały podjęte w czerwcu 2017 r. przez 20 państw członkowskich za pomocą mechanizmu wzmocnionej współpracy.
Dzięki Prokuraturze Europejskiej możliwe będzie prowadzenie skutecznych i szybkich dochodzeń w całej UE w przypadku przestępstw mających wpływ na budżet UE, w tym oszustw, korupcji, prania pieniędzy i transgranicznych oszustw związanych z VAT. Prokuratura zlikwiduje obecne niedociągnięcia i będzie prowadziła dochodzenia w przypadku nadużyć dotyczących środków unijnych powyżej 10 tys. euro, jak również złożonych przypadków transgranicznych oszustw związanych z VAT, powodujących szkody na ponad 10 mln euro. W celu realizacji tych zadań Prokuratura będzie działała wspólnie z krajowymi organami ścigania i będzie ściśle współpracowała z innymi organami UE, takimi jak Eurojust i Europol. W maju 2018 r. Komisja zaproponowała nowe przepisy, aby Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych również stał się bliskim partnerem Prokuratury Europejskiej.
Decyzja Komisji o przystąpieniu Niderlandów do Prokuratury Europejskiej wejdzie w życie 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym.

zaproszenie do składania wniosków o dotacje (granty) na organizację wydarzeń dotyczących wyborów do PE w 209 r.

Dodano: 30.07.2018

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego (DG COMM) opublikowała zaproszenie do składania wniosków o dotacje (granty) na organizację wydarzeń (COMM/SUBV/2018/E). Ogłoszenie jest skierowane do organizacji realizujących projekty (także internetowe), takie jak seminaria, konferencje, debaty, fora dyskusyjne, konkursy itp. które mogą służyć do komunikowania o Parlamencie Europejskim, a w szczególności o wyborach do PE w 2019 r.  

Wcześniejsze zawarcie umowy o partnerstwie nie jest wymagane, aby ubiegać się o dotację na wydarzenia. Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 80% całkowitego budżetu projektu. Termin składania zgłoszeń upływa 17 września 2018 r.

Ogłoszenie wyników jest zaplanowane na grudzień. Realizacja projektów musi zakończyć się do końca sierpnia 2019 r.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy (w języku angielskim): http://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/20150201PVL00100/Grants  .

Pytania powinny być kierowane na adres: dgcomm-subvention@europarl.europa.eu . Odpowiedzi na pytania w języku angielskim lub francuskim będą udzielana w ciągu pięciu dni roboczych. W przypadku pytań w innych oficjalnych językach UE ten termin może zostać wydłużony.