czwartek 26 April 2018
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

Debata publiczna nad tzw. "fake news".

Dodano: 05.02.2018

 

 

KE a wirtualne waluty

Dodano: 31.01.2018
Komisja uruchomiła dzisiaj Unijne Obserwatorium i Forum ds. Łańcucha Bloków przy wsparciu Parlamentu Europejskiego reprezentowanego przez Jakoba von Weizsäckera, posła odpowiedzialnego za niedawno opublikowane sprawozdanie na temat wirtualnych walut.
 
Celem Obserwatorium i Forum ds. Łańcucha Bloków jest eksponowanie najważniejszych postępów w dziedzinie technologii łańcucha bloków (tzw. technologii blockchain), wspieranie europejskich podmiotów oraz zwiększanie współpracy UE z zainteresowanymi stronami działającymi w tym obszarze.
Technologia łańcucha bloków postrzegana jest jako zjawisko przełomowe – w systemie blockchain informacje przechowywane są w blokach rozmieszczonych w sieci, co zapewnia wysoki poziom rozliczalności i przejrzystości transakcji dokonywanych w internecie. Oczekuje się, że technologia łańcucha bloków w znaczący sposób wpłynie na usługi cyfrowe oraz spowoduje przekształcenie modeli biznesowych w wielu obszarach działalności, w tym w sektorze opieki zdrowotnej, ubezpieczeń, finansów, energetyki, logistyki, zarządzania prawami własności intelektualnej czy usług administracji publicznej.
Wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip powiedział: Technologie takie jak system łańcucha bloków mogą przyczynić się do zmniejszenia kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu poziomów zaufania, identyfikowalności i bezpieczeństwa. Dzięki zapewnieniu ochrony przed atakami oraz eliminacji konieczności korzystania z usług pośredników mają one ogromny potencjał w zwiększaniu bezpieczeństwa transakcji społeczno-gospodarczych dokonywanych online. Bazując na szerokiej europejskiej puli talentów oraz świetnie prosperujących przedsiębiorstwach typu start-up, chcemy sprawić, aby Europa stała się wiodącym regionem świata w zakresie inwestycji w rozwój technologii „blockchain”.
Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych Valdis Dombrovskisstwierdził: Wśród licznych technologii stymulujących innowacje cyfrowe system „blockchain” może doprowadzić do poważnych transformacji w obszarze usług i rynków finansowych. Obserwatorium i Forum ds. Łańcucha Bloków będzie monitorowało rozwój sytuacji oraz będzie stanowiło wkład w kształtowanie polityki.
Komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Mariya Gabriel powiedziała: System „blockchain” to moim zdaniem prawdziwy przełom i bardzo chciałabym, aby Europa była liderem w rozwijaniu tej technologii. W tym celu konieczne jest stworzenie sprzyjającego środowiska – zamiast mozaiki inicjatyw i infrastruktur w obszarze technologii łańcucha bloków potrzebny jest jednolity rynek cyfrowy, z którego mogliby korzystać wszyscy obywatele. Uruchomienie Unijnego Obserwatorium i Forum ds. Łańcucha Bloków jest ważnym krokiem w tym kierunku.
Od 2013 r. projekty związane z technologią łańcucha bloków finansowane są przez Komisję Europejską w ramach unijnych programów badawczych 7PR i „Horyzont 2020”. Do 2020 r. projekty oparte o technologię blockchain otrzymają od Komisji wsparcie finansowe w wysokości do 340 mln euro.

Rządy, przemysł europejski i obywatele zachęcani do korzystania z możliwości nowej technologii
Europejscy innowatorzy i przedsiębiorcy już teraz oferują rozwiązania oparte o system łańcucha bloków. Organizowane są projekty pilotażowe angażujące najważniejsze podmioty z tradycyjnych sektorów takich jak bankowość, ubezpieczenia, giełda papierów wartościowych czy logistyka, jak również przedstawicieli prywatnych przedsiębiorstw. Wiele państw członkowskich zapowiedziało podjęcie inicjatyw, których celem jest zwiększenie wykorzystania technologii łańcucha bloków.
Komisja Europejska pragnie wykorzystać te już istniejące inicjatywy, zapewniając im zasięg transgraniczny, a także doprowadzić do konsolidacji wiedzy fachowej oraz stawić czoła wyzwaniom związanym z nowymi wzorcami narzuconymi przez technologię blockchain (takimi jak odchodzenie od pośredników finansowych, zwiększenie zaufania i bezpieczeństwa oraz zapewnienie identyfikowalności już w fazie projektowania).
Rolą Unijnego Obserwatorium i Forum ds. Łańcucha Bloków będzie aktywne wspieranie Europy w wykorzystywaniu nowych możliwości oferowanych przez technologię blockchain, gromadzenie wiedzy fachowej oraz wykazywanie wiodącej pozycji Europy w branży. Jego funkcje będą obejmowały gromadzenie informacji, monitorowanie i analizowanie tendencji, stawianie czoła powstającym wyzwaniom oraz badanie społeczno-ekonomicznego potencjału technologii łańcucha bloków. Działalność Obserwatorium umożliwi transgraniczną współpracę w obszarze praktycznych zastosowań dzięki zgromadzeniu najlepszych europejskich ekspertów oraz utworzeniu otwartego forum dyskusyjnego, w ramach którego technolodzy, innowatorzy, obywatele, przedstawiciele przemysłu, organy publiczne, organy regulacyjne i organy nadzoru będą mogły omawiać i opracowywać nowe koncepcje na zasadzie otwartej wymiany wiedzy i zaangażowania.
W wyniku przeprowadzonego w zeszłym roku przetargu partnerem Obserwatorium do celów zwiększania zasięgu jego działalności w Europie zostało przedsiębiorstwo ConsenSys – światowy lider w branży o ugruntowanej pozycji również w Europie. Partnerstwo z ConsenSys, znaczącym podmiotem w środowisku technologii łańcucha bloków, pozwoli na połączenie silnego zaangażowania w rozwój technologii łańcucha bloków, solidnej wiedzy fachowej i kontaktów z globalnym ekosystemem blockchain oraz przedsiębiorczego podejścia, co umożliwi współpracę z zainteresowanymi stronami i ekspertami w UE i na świecie. W wyniku podpisania umowy w dniu 29 stycznia 2018 r. ConsenSys będzie odpowiedzialne za prowadzenie Unijnego Obserwatorium i Forum w ścisłej współpracy ze służbami Komisji.

 


Kontekst

Komisja Europejska pragnie zwiększyć widoczność podmiotów zaangażowanych w rozwój technologii blockchain, wykorzystać istniejące inicjatywy, doprowadzić do konsolidacji wiedzy fachowej oraz odpowiedzieć na związane z nową technologią wyzwania, takie jak wspieranie przemysłu europejskiego, poprawa procesów biznesowych czy wprowadzanie nowych modeli biznesowych. Obserwatorium i Forum ds. Łańcucha Bloków zostało utworzone jako projekt pilotażowy Parlamentu Europejskiego, zaproponowany przez posła von Weizsäckera, i stanowi wsparcie dla prac Komisji w zakresie technologii finansowej (tzw. branży FinTech).
Rozwój sektora FinTech należy do priorytetów polityki Komisji Europejskiej, ponieważ może on – i najprawdopodobniej będzie – odgrywać istotną rolę w realizacji celów związanych z rozwojem jednolitego rynku, unii bankowej, unii rynków kapitałowych oraz detalicznych usług finansowych.
Uznając ponadsektorowy charakter transformacji w tym obszarze, w listopadzie 2016 r. Komisja powołała grupę zadaniową ds. technologii finansowej, która działa na rzecz realizacji wyznaczonego przez Komisję celu polegającego na opracowaniu kompleksowej strategii w obszarze FinTech. Obecnie Komisja pracuje nad stworzeniem planu działania w zakresie technologii finansowej, który zostanie przedstawiony wiosną tego roku.

 


Dodatkowe informacje

Koniec geoblokowania

Dodano: 29.01.2018

Koniec geoblokowania, czyli co zmieni się w sprzedaży internetowej towarów dla konsumentów i przedsiębiorców na terenie UE - konferencja prasowa posłanki do PE Róży Thun

Jakie mechanizmy ochrony konsumentów zawiera projekt nowego prawa? Jak zabezpiecza przedsiębiorców? Czy jest szansa na zakończenie geoblokowania treści audiowizualnych?

Na te i inne pytania odpowie posłanka-sprawozdawczyni projektu regulacji Róża Thun, na jutrzejszej konferencji prasowej (piątek 2 lutego), o godzinie 10.30.

Konferencja odbywa się na 4 dni przed głosowaniem projektu nowych regulacji w Parlamencie Europejskim.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Biura Informacyjnego PE w Warszawie przy ulicy Jasnej 14/16a, IIp.

Bardzo prosimy o wcześniejsze potwierdzenie obecności telefonicznie pod numerem +48 22 595 24 74 lub mailowo na epwarszawa@europarl.europa.eu

 

Komisja przedstawiła dziś wniosek w sprawie zacieśnienia współpracy między państwami członkowskimi UE w dziedzinie oceny technologii medycznych

Dodano: 24.01.2018
Ocena technologii medycznych w UE: Komisja proponuje pogłębienie współpracy między państwami członkowskimi
 
Większa przejrzystość poprawi sytuację pacjentów, zapewniając im dostęp do informacji o klinicznej wartości dodanej nowych technologii, z których potencjalnie mogliby skorzystać. Szersze zastosowanie oceny technologii medycznych może przyspieszyć dostęp pacjentów do skutecznych, innowacyjnych produktów. Z kolei państwa członkowskie będą mogły kształtować krajową politykę dotyczącą systemu ochrony zdrowia w oparciu o bardziej wiarygodne dane. Ponadto producenci nie będą już musieli dostosowywać się do różnych procedur krajowych.
Wiceprzewodniczący Katainen powiedział: Zacieśnienie współpracy w dziedzinie oceny technologii medycznych na szczeblu UE stymuluje innowacje i zwiększa konkurencyjność branży medycznej. Sektor opieki zdrowotnej jest ważną częścią naszej gospodarki - powstaje w nim ok.10 proc. PKB Unii. Proponujemy ramy prawne, które przyniosą korzyści pacjentom w całej Europie, zachęcają bowiem do innowacji, ułatwiają wdrażanie nowatorskich technologii medycznych o najwyższej jakości i zwiększają stabilność systemów ochrony zdrowia w całej UE.
Komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis dodał: Komisja uruchomiła dziś proces, którego rezultatem ma być lepsza, innowacyjna opieka zdrowotna z korzyścią dla pacjentów, zwłaszcza tych, których potrzeby medyczne nie są zaspokojone. Sądzę również, że inicjatywa ta doprowadzi do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów przez państwa członkowskie dzięki łączeniu zasobów i wymianie wiedzy fachowej, co pozwoli uniknąć powielania oceny tych samych produktów.
Proponowane rozporządzenie w sprawie oceny technologii medycznych (ang. health technology assessment, HTA) dotyczy nowych leków i niektórych nowych wyrobów medycznych, tworząc podstawę do stałej i trwałej współpracy na szczeblu UE w zakresie wspólnych ocen klinicznych w tych dziedzinach. Państwa członkowskie będą mogły korzystać ze wspólnych narzędzi, metodyki i procedur HTA w całej UE, współpracując w czterech głównych obszarach: 1) wspólne oceny kliniczne najbardziej innowacyjnych technologii medycznych o największym potencjalnym wpływie na pacjentów; 2) wspólne konsultacje naukowe, w ramach których podmioty opracowujące technologie medyczne będą mogły zwracać się do właściwych organów o poradę; 3) identyfikacja nowo pojawiających się technologii medycznych w celu wczesnego rozpoznawania obiecujących technologii; oraz 4) kontynuacja dobrowolnej współpracy w innych obszarach.
Poszczególne kraje UE nadal będą odpowiedzialne za ocenę nieklinicznych (np. gospodarczych, społecznych i etycznych) aspektów technologii medycznych. W ich gestii pozostaną także decyzje dotyczące cen i refundacji.
 

Dalsze działania
Wniosek będzie przedmiotem obrad w Parlamencie Europejskim i Radzie. Rozpoczęcie stosowania tych przepisów przewiduje się na trzy lata po ich przyjęciu i wejściu w życie. Zaplanowano także trzyletni okres przejściowy od dnia rozpoczęcia stosowania rozporządzenia, aby umożliwić państwom członkowskim stopniowe dostosowanie się do nowego systemu.
 

Kontekst
Komisja proponuje regulację w obszarze HTA po ponad 20 latach dobrowolnej współpracy w tej dziedzinie. Po przyjęciu dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej (2011/24/UE) w 2013 r. powstała dobrowolna ogólnounijna sieć oceny technologii medycznych składająca się z krajowych organów i agencji ds. HTA. Sieć zajmuje się doradztwem strategicznym i politycznym na potrzeby współpracy naukowej i technicznej na poziomie UE. Prace te, uzupełnione trzema wspólnymi działaniami[1] w zakresie HTA, umożliwiły Komisji i państwom członkowskim stworzenie solidnych podstaw wiedzy na temat metodyki i wymianę informacji dotyczących oceny technologii medycznych.
UE może wnieść na tym polu największą wartość dodaną, jeżeli współpraca w zakresie oceny technologii medycznych na szczeblu Unii będzie oparta trwałych podstawach. Wszystkie państwa UE powinny na tym skorzystać dzięki większej wydajności działania. Pogłębienie współpracy w tej dziedzinie cieszy się szerokim poparciem wszystkich zainteresowanych, którym zależy na szybkim dostępie pacjentów do innowacji. Ogromna większość zainteresowanych stron i obywateli, którzy wzięli udział w konsultacjach publicznych przeprowadzonych przez Komisję, poparła wniosek, przy czym prawie wszyscy (98 proc.) uznali użyteczność HTA, a 87 proc. stwierdziło, że należy kontynuować współpracę na szczeblu UE w tej dziedzinie po 2020 r.
 

KE: Dodatkowe środki na plan poprawy kluczowych kompetencji i umiejętności cyfrowych

Dodano: 22.01.2018

Nowe środki na rzecz poprawy kluczowych kompetencji i umiejętności cyfrowych proponuje Komisja Europejska. - Musimy dążyć do tego, aby systemy edukacyjne w całej Europie przynosiły korzyści wszystkim obywatelom – powiedział wiceprzewodniczący KE Jyrki Katainen. Chodzi m.in. o plan rozwoju kompetencji osób w każdym wieku, w ciągu całego ich życia oraz promowanie edukacji włączającej.

W następstwie szczytu w Göteborgu Komisja Europejska przyjęła nowe inicjatywy mające na celu poprawę kluczowych kompetencji i umiejętności cyfrowych obywateli europejskich, promowanie wspólnych wartości i podnoszenie świadomości uczniów na temat funkcjonowania Unii Europejskiej.

Nowe propozycje zostały przedłożone zaledwie dwa miesiące po tym jak europejscy szefowie państw i rządów omawiali edukację, szkolenie oraz kulturę na szczycie w Göteborgu w listopadzie 2017 r. Mają one na celu zmniejszenie nierówności społeczno-ekonomicznych przy jednoczesnym utrzymaniu wzrostu konkurencyjności, aby budować bardziej zjednoczoną, silniejszą i bardziej demokratyczną Unię.

Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji do spraw miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności, podkreślił: - Te propozycje mają na celu wzmocnienie pozycji obywateli, tak aby mieli oni szansę optymalnego wykorzystania swoich możliwości oraz aby gospodarki i społeczeństwa przyszłości były sprawiedliwe i odporne. Musimy dążyć do tego, aby systemy edukacyjne w całej Europie przynosiły korzyści wszystkim obywatelom, tak aby każdy mógł dostosować się do zmian i czerpać z nich korzyści. Ma to kluczowe znaczenie dla zrównoważonego wzrostu i konkurencyjności Europy i nie inaczej będzie w przyszłości. Jesteśmy gotowi wspierać państwa członkowskie i współpracować z nimi, aby ten cel zrealizować.

Tibor Navracsics, unijny komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, stwierdził: - Europejskie systemy kształcenia i szkolenia muszą dostarczyć osobom ze wszystkich środowisk właściwych kompetencji, aby mogły one się rozwijać i osiągać sukcesy zawodowe, ale również, aby stały się zaangażowanymi obywatelami. Musimy wykorzystać potencjał kształcenia do wspierania spójności społecznej i poczucia przynależności. Aby tego dokonać, musimy opierać się na naszych wspólnych wartościach i starać się, aby edukacja umożliwiała uczniom doświadczenie ich europejskiej tożsamości w całej jej różnorodności, a także poszerzenie wiedzy na temat Europy, innych państw europejskich oraz ich samych.

Mariya Gabriel, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, powiedziała: - Cyfryzacja wkracza we wszystkie obszary naszego życia i nie tylko pracownicy sektora IT, będą musieli zachować czujność wobec cyfryzacji. Niedobór umiejętności cyfrowych jest rzeczywisty. Chociaż już teraz 90 proc. przyszłych miejsc pracy wymaga pewnego poziomu umiejętności cyfrowych, 44 proc. Europejczyków nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych. Proponowany dziś plan działania w zakresie edukacji cyfrowej pozwoli Europejczykom, instytucjom oświaty i systemom kształcenia, lepiej dostosować się do życia i pracy w coraz bardziej cyfrowych społeczeństwach.

Nowe propozycje będą także miały wpływ na pierwszy Europejski szczyt poświęcony edukacji prowadzony przez komisarza Navracsicsa w Brukseli w dniu 25 stycznia pod hasłem „Określenie podstaw europejskiego obszaru edukacji dla osiągnięcia innowacyjnego i integracyjnego kształcenia opartego na wartościach.

Trzy inicjatywy zaproponowane przez Komisję to:

1. Zalecenie Rady w sprawie kluczowych kompetencji w procesie uczenia się przez całe życie: Wniosek w sprawie tego zalecenia opiera się na zaleceniu w sprawie kluczowych kompetencji przyjętym w 2006 r., ale wprowadza ważne zmiany wynikające z szybkiego rozwoju, jaki nastąpił w dydaktyce od tamtej pory. Celem wniosku jest poprawa rozwoju kluczowych kompetencji osób w każdym wieku, w ciągu całego ich życia, oraz dostarczenie państwom członkowskim wskazówek co do sposobów osiągnięcia tego celu. Szczególny nacisk położono na propagowanie przedsiębiorczości i rozwijanie innowacyjnego sposobu myślenia, aby uwolnić osobisty potencjał, kreatywność i chęć przejawiania inicjatywy wśród osób uczących się. Komisja przedstawiła też zalecenia dotyczące kształtowania kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, techniki, inżynierii i matematyki (STEM), aby zachęcić więcej młodych osób do rozpoczęcia kariery zawodowej w tych dziedzinach. Przedstawione wnioski stanowią też część pilnych działań na rzecz poprawy systemów edukacji w Europie. Ma to służyć skuteczniejszemu sprostaniu różnym wyzwaniom ujawnionym w najnowszych badaniach PISA. Bardziej ogólnie rzecz biorąc, zaproponowane środki pomogą państwom członkowskim w lepszym przygotowaniu osób uczących się do zmieniających się rynków pracy i do przyjmowania aktywnej postawy obywatelskiej w coraz bardziej zróżnicowanych, mobilnych, cyfrowych i globalnych społeczeństwach.

2. Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej, w którym przedstawiono, w jaki sposób UE może pomóc ludziom, placówkom oświatowym i systemom kształcenia lepiej przystosować się do życia i pracy w epoce szybkich przemian cyfrowych poprzez:

  • lepsze wykorzystanie technologii cyfrowych w dydaktyce;
  • rozwijanie kompetencji i umiejętności cyfrowych potrzebnych do życia i pracy w czasach transformacji cyfrowej; oraz
  • poprawę edukacji dzięki lepszej analizie danych i prognozowaniu.

Wśród opisanych działań figurują: wyposażanie szkół w szybkie łącza szerokopasmowe, szersze wykorzystywanie nowego narzędzia samooceny dla szkół w zakresie korzystania z technologii w dydaktyce (SELFIE), a także publiczna kampania uświadamiająca na temat bezpieczeństwa w internecie, umiejętności korzystania z mediów i cyberhigieny.

3. Zalecenie Rady w sprawie wspólnych wartości, edukacji włączającej i europejskiego wymiaru nauczania: W ramach tej inicjatywy przedstawiono, w jaki sposób edukacja może pomóc młodym ludziom w zrozumieniu i przestrzeganiu wspólnych wartości określonych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Celem zalecenia jest zwiększenie spójności społecznej i przyczynienie się do zwalczania rosnącego populizmu, ksenofobii, podziałów wynikających z postaw nacjonalistycznych i rozpowszechniania fałszywych informacji. Inicjatywa wzmacnia też edukację włączającą, aby propagować wysokiej jakości kształcenie dla wszystkich uczniów oraz europejski wymiar nauczania, tak by dzieci uczyły się też o wspólnym europejskim dziedzictwie i różnorodności oraz dobrze zrozumiały funkcjonowanie UE. Aby osiągnąć te cele, Komisja podejmie działania na rzecz zwiększenia wirtualnych kontaktów między szkołami, przede wszystkim za pośrednictwem popularnej sieci eTwinning(link is external), oraz na rzecz zwiększenia mobilności w szkołach za pomocą programu Erasmus+.


Kontekst

Szefowie państw i rządów nieformalnie rozmawiali o kształceniu i szkoleniu w listopadzie 2017 r. na szczycie społecznym w Göteborgu. Podstawą dyskusji był komunikat Komisji „Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze. Rozmowy doprowadziły do przyjęcia konkluzji Rady Europejskiej z dnia 14 grudnia 2017 r., w których wezwano państwa członkowskie, Radę i Komisję do podjęcia działań w kwestiach omówionych w Göteborgu. W Nowym europejskim programie na rzecz umiejętności przyjętym w czerwcu 2016 r. zapowiedziano przegląd zalecenia Rady z 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Aby przygotować stosowny wniosek, Komisja zorganizowała w 2017 r. konsultacje publiczne i konferencję zainteresowanych stron.

Podstawą wniosku dotyczącego zalecenia Rady w sprawie promowania wspólnych wartości, edukacji włączającej i europejskiego wymiaru nauczania jest deklaracja paryska w sprawie promowania – poprzez edukację – postaw obywatelskich oraz wspólnych wartości, którymi są wolność, tolerancja i niedyskryminacja. Deklarację tę przyjęto na nieformalnym spotkaniu ministrów edukacji w dniu 17 marca 2015 r. Wniosek został zapowiedziany w komunikacie Komisji w sprawie zapobiegania radykalizacji postaw prowadzącej do brutalnego ekstremizmu z dnia 14 czerwca 2016 r. Aby przygotować wniosek, Komisja zorganizowała w 2017 r. konsultacje publiczne.