sobota 23 września 2017
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

Jak zrozumieć politykę Unii Europejskiej?

Dodano: 14.06.2017

kliknij aby pobrać publikacje

EBI wraz z BOŚ wspiera małe i średnie inwestycje proekologiczne w ramach Planu Junckera

Dodano: 13.06.2017
 
 
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił Bankowi Ochrony Środowiska (BOŚ) pożyczki w wysokości 75 mln euro, przeznaczonej na wsparcie inwestycji realizowanych przez małych i średnich przedsiębiorców, spółki komunalne i jednostki samorządu terytorialnego. W ramach nowej linii kredytowej 40% pożyczki ma finansować projekty przyczyniające się do działań na rzecz klimatu. Kredyt udzielony przez EBI jest objęty gwarancją w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) – jednego z filarów Planu inwestycyjnego dla Europy opracowanego przez Komisję Europejską pod kierownictwem Jean-Claude’a Junckera.

To już szósta linia kredytowa EBI udzielona BOŚ. Bank planuje udostępnić środki z tej pożyczki w trzecim kwartale 2017 r. Finansowanie EBI ma na celu wspieranie projektów w wielu sektorach, takich jak handel hurtowy i detaliczny, produkcja i energia. Część linii kredytowej dotycząca działań na rzecz klimatu jest przeznaczona na inwestycje, które znacząco przyczyniają się do ograniczania, unikania lub redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz projektom z dziedziny energii odnawialnej, efektywności energetycznej, zrównoważonego transportu i gospodarki odpadami.
Wiceprezes EBI, Vazil Hudák, odpowiedzialny za działalność Banku w Polsce, powiedział: - Działanie na rzecz wzrostu gospodarczego i zwiększenia potencjału zatrudnienia jest priorytetem Europejskiego Banku Inwestycyjnego, również w ramach Planu Junckera, a pożyczka dla BOŚ będzie wspierała małe przedsiębiorstwa - trzon europejskiej gospodarki. Jako Bank UE jesteśmy zobowiązani do zrealizowania unijnych celów w zakresie klimatu, dlatego cieszymy się ze współpracy z BOŚ – bankiem wyspecjalizowanym w finansowaniu proekologicznych i przyjaznych dla środowiska przedsięwzięć w Polsce.
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jyrki Katainen, odpowiedzialny za miejsca pracy, wzrost, inwestycje i konkurencyjność, powiedział: „Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych odgrywa kluczową rolę w ułatwianiu małym i średnim przedsiębiorstwom w Europie dostępu do finansowania. Ponad 16 tysięcy polskich firm już wystąpiło o pożyczki z gwarancją EFIS, dzięki czemu będą mogły rozwijać swoją działalność, wprowadzać innowacje i zatrudniać nowych pracowników. Dzisiejsze porozumienie ma szczególne znaczenie, ponieważ wspiera projekty, dzięki którym będziemy żyć w bardziej ekologicznym i zrównoważonym środowisku”.
Anna Milewska, Wiceprezes Zarządu BOŚ, dodała: - Zaangażowanie Banku Ochrony Środowiska w obszarze inwestycji przyjaznych środowisku, zwiększanie wsparcia dla przedsięwzięć realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa jest jednym z kluczowych elementów nowej strategii BOŚ na lata 2016 – 2020.
Maksymalna wartość poszczególnych kredytów udzielanych w ramach najnowszej linii EBI może sięgać 12,5 mln euro. Jej głównymi zaletami są długie terminy kredytowania, niskie marże i zmniejszone wymagania dotyczące wkładu własnego inwestora w projekty - na poziomie 15% wartości inwestycji. Ponadto możliwe będzie łączenie różnych źródeł finansowania (funduszy krajowych i zagranicznych) oraz refinansowanie kosztów poniesionych już przez inwestora.
 

Uwagi dla redakcji:
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej. W ubiegłym roku EBI udzielił kredytów o wartości 4,44 mld EUR na realizację projektów w Polsce.
Plan inwestycyjny dla Europy jest ukierunkowany na wspieranie inwestycji mających na celu rozwój i tworzenie miejsc pracy w Europie. Cel ten jest realizowany poprzez lepsze wykorzystywanie nowych i dotychczasowych środków finansowych, usuwanie przeszkód na drodze do inwestowania, zapewnianie dostępu do informacji o projektach inwestycyjnych oraz udzielanie pomocy technicznej przy takich projektach. 14 września 2016 r. Komisja Europejska zaproponowała rozszerzenie EFIS przez zwiększenie jego zasięgu i czasu trwania, a także wzmocnienie jego dobrych stron.
Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ S.A.) rozpoczął działalność w 1991 r. Jest bankiem specjalizującym się we wspieraniu przedsięwzięć i działań na rzecz ochrony środowiska. W ciągu 26 lat działalności na finansowanie projektów ekologicznych przeznaczył ok. 18,6 mld zł. Łączna wartość inwestycji służących ochronie środowiska zrealizowanych dzięki wsparciu Banku wyniosła ok. 50 mld zł. Od 1997 r. akcje BOŚ S.A. są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Europejski Fundusz Obronny: 5,5 mld euro rocznie na zwiększenie europejskich zdolności obronnych

Dodano: 12.06.2017

Komisja Europejska uruchomiła w dniu dzisiejszym Europejski Fundusz Obronny, aby pomóc państwom członkowskim w bardziej efektywnym wydawaniu pieniędzy podatników, ograniczaniu powielania w wydatkowaniu środków, a także uzyskiwaniu lepszego stosunku jakości do ceny. Celem ogłoszonego przez przewodniczącego Junckera we wrześniu 2016 r. i popartego przez Radę Europejską w grudniu 2016 r., funduszu będzie koordynacja, uzupełnienie i zwiększenie krajowych inwestycji w badania w dziedzinie obrony, rozwój prototypów i zakup sprzętu wojskowego i technologii.
 
Wiceprzewodniczący do spraw miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności Jyrki Katainen skomentował: Mieszkańcy Europy martwią się o bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci. Uzupełniając naszą współpracę z NATO, sami musimy robić więcej i lepiej. Dziś pokazujemy, że przechodzimy od słów do czynów. Fundusz będzie funkcjonował jako katalizator dla silnego europejskiego przemysłu obronnego, rozwijającego nowoczesne i w pełni interoperacyjne technologie oraz sprzęt. Państwa członkowskie będą nadal pełniły rolę wiodącą, zyskają możliwości lepszego wykorzystania swoich funduszy, a w ostatecznym rozrachunku – zwiększenia swoich wpływów.
Komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP Elżbieta Bieńkowska dodała: Europa musi stać się gwarantem bezpieczeństwa. Z funduszu wspierane będą wspólne badania naukowe w dziedzinie obrony i wspólny rozwój zdolności obronnych. Będzie mieć on zatem przełomowe znaczenie dla strategicznej autonomii UE oraz konkurencyjności przemysłu obronnego w Europie, w tym dla wielu MŚP i spółek o średniej kapitalizacji wchodzących w skład łańcucha dostaw europejskiego przemysłu obronnego.
Europejski Fundusz Obronny ma dwa elementy:
  • Badania naukowe: Ten element funduszu już przynosi efekty. Począwszy od 2017 r. UE po raz pierwszy zaproponuje granty na wspólne badania naukowe w dziedzinie innowacyjnych technologii i produktów obronnych, w pełni i bezpośrednio finansowane z budżetu UE. Projekty kwalifikujące się do finansowania UE będą dotyczyły obszarów priorytetowych uzgodnionych wcześniej przez państwa członkowskie i będą obejmowały np. elektronikę, metamateriały, oprogramowanie szyfrujące lub robotykę. Będą one finansowane z wykorzystaniem:
  • 90 mln euro do końca 2019 r., przy czym 25 mln euro przydzielono na 2017 r. W dniu dzisiejszym zostanie ogłoszone zaproszenie do składania wniosków w odniesieniu do projektów w dziedzinie systemów bezzałogowych w marynarce wojennej i systemów indywidualnego wyposażenia żołnierzy. Oczekuje się, że podpisanie pierwszych umów o udzielenie dotacji nastąpi przed końcem bieżącego roku.
  • 500 mln euro rocznie po 2020 r.W 2018 r. Komisja zaproponuje specjalny unijny program badań w dziedzinie obronności z szacunkowym rocznym budżetem w wysokości 500 mln EUR, co spowoduje, że UE stanie się jednym z największych inwestorów w badania w dziedzinie obronności w Europie.
  • Rozwój i nabywanie: Fundusz będzie stanowił zachętę dla państw członkowskich do współpracy w zakresie wspólnego rozwoju i nabywania wyposażenia obronnego i technologii poprzez współfinansowanie z budżetu UE i praktyczne wsparcie ze strony Komisji. Państwa członkowskie mogą na przykład wspólnie inwestować w rozwój technologii dronów lub łączności satelitarnej lub zakupić większą liczbę helikopterów, aby obniżyć koszty. Kwalifikować się będą wyłącznie projekty realizowane w ramach współpracy, a część całkowitego budżetu będzie przeznaczona na projekty związane z transgranicznym uczestnictwem MŚP. UE zaproponuje współfinansowanie przy pomocy:
  • W sumie 500 mln euro na 2019 i 2020 r. w ramach specjalnego programu dotyczącego obrony i rozwoju przemysłowego zaproponowanego w dniu dzisiejszym.
  • 1 mld euro rocznie po 2020 r. Program o większej wartości zostanie przygotowany na okres po 2020 r., z rocznym budżetem w wysokości 1 mld euro. Program stanie się dźwignią finansową dla finansowania krajowego z oczekiwanym efektem mnożnikowym wynoszącym 5. Będzie on zatem mógł wygenerować całkowite inwestycje w rozwój zdolności obronnych w wysokości 5 mld euro rocznie po 2020 r.
Ambitny Europejski Fundusz Obronny wniesie wkład w dorobek Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa i obrony jej obywateli, stanowiąc uzupełnienie innych bieżących prac, a mianowicie planu realizacji globalnej strategii w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, w której wyznaczono nowe ambitne cele dla Unii oraz wskazano działania, jakie należy podjąć, aby je osiągnąć. Jest także bezpośrednio związany z wdrażaniem wspólnej deklaracji UE i NATO podpisanej przez przewodniczącego Rady Europejskiej, przewodniczącego Komisji oraz Sekretarza Generalnego NATO.
Przy wsparciu ze strony Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich, Europejski Fundusz Obronny może szybko stać się mechanizmem napędzającym rozwój Europejskiej Unii Bezpieczeństwa i Obrony, jakiej oczekują obywatele.
Patrząc w przyszłość i w następstwie Białej księgi w sprawie przyszłości Europy, Komisja publikuje również w dniu dzisiejszym dokument otwierający debatę publiczną na temat tego, w jaki sposób UE–27 mogłaby do 2025 r. rozwinąć dziedzinę obrony.
Informacje dodatkowe
W swoich wytycznych politycznych z czerwca 2014 r. przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker określił jako priorytet wzmocnienie bezpieczeństwa obywateli europejskich. Przewodniczący Juncker zapowiedział utworzenie Europejskiego Funduszu Obronnego w swoim orędziu o stanie Unii z 2016 r..
Istnieją silne argumenty gospodarcze przemawiające za ściślejszą współpracą w zakresie wydatków na obronność w państwach UE. Koszty braku współpracy między państwami członkowskimi w tym zakresie szacuje się na kwotę 25–100 mld euro rocznie. 80 proc. zamówień publicznych i ponad 90 proc. projektów badawczych i technologicznych realizowanych jest na poziomie krajowym. Dzięki łączeniu zamówień można by zaoszczędzić do 30 % proc. rocznych wydatków na obronność.
Fragmentaryczne podejście do obronności powoduje również niepotrzebne powielanie wysiłków i wpływa na zdolność do rozmieszczenia sił obronnych. W UE istnieje 178 różnych systemów uzbrojenia w porównaniu do 30 w USA. W UE istnieje 17 różnych typów głównych czołgów bojowych, podczas gdy w USA tylko jeden. W Europie jest więcej producentów śmigłowców niż rządów, które mogłyby je kupić.
W dniu 30 listopada 2016 r. Komisja przedstawiła europejski plan działań w sektorze obrony, w którym omówiła, w jaki sposób Europejski Fundusz Obronny oraz inne działania mogą zwiększyć efektywność wydatków państw członkowskich na wspólne zdolności obronne, zwiększyć bezpieczeństwo obywateli europejskich i wspierać rozwój konkurencyjnej i innowacyjnej bazy przemysłowej. Inicjatywa ta została z zadowoleniem przyjęta przez unijnych przywódców podczas posiedzeń Rady Europejskiej w grudniu 2016 r. i w marcu 2017 r., a Komisja została upoważniona do przedstawienia propozycji, które prezentuje w dniu dzisiejszym.

Więcej informacji

UE i państwa członkowskie podpisują wspólną strategię na rzecz wyeliminowania ubóstwa

Dodano: 09.06.2017

Unia Europejska i jej państwa członkowskie podpisały dziś strategiczny plan, w którym nakreślono przyszłość europejskiej polityki rozwoju. Ten nowy „Konsensus europejski w sprawie rozwoju” stanowi nową wspólną wizję i plan działania na rzecz eliminacji ubóstwa i zapewnienia zrównoważonego rozwoju.


 

Ta wspólnie opracowana strategia w formie wspólnego oświadczenia została podpisana dzisiaj podczas corocznych, trwających dwa dni Europejskich Dni Rozwoju przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Antonio Tajaniego, premiera Malty Josepha Muscata w imieniu Rady i państw członkowskich, przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude'a Junckera i wysoką przedstawiciel/wiceprzewodniczącą Federicę Mogherini.

Nowy Konsensus europejski w sprawie rozwoju stanowi kompleksowe wspólne ramy europejskiej współpracy na rzecz rozwoju. Po raz pierwszy ma on zastosowanie w całości do wszystkich instytucji Unii Europejskiej i wszystkich państw członkowskich, które są zdeterminowane, by ściślej ze sobą współpracować.


 

W nowym konsensusie stanowczo potwierdzono, że likwidacja ubóstwa pozostaje głównym celem europejskiej polityki na rzecz rozwoju. Konsensus uwzględnia w pełni wymiar gospodarczy, społeczny i środowiskowy zrównoważonego rozwoju i tym samym dostosowuje działania UE na rzecz rozwoju do Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, która jest również przekrojowym wymiarem globalnej strategii UE.

Europejscy przywódcy podjęli zobowiązania w trzech dziedzinach:

 

  1. Uznają oni silne powiązania między różnymi elementami tych działań, obejmującymi rozwój, pokój i bezpieczeństwo, pomoc humanitarną, migrację, środowisko i klimat, jak również kwestie przekrojowe, takie jak: młodzież; równość płci; mobilność i migracja; zrównoważona energia i zmiana klimatu; inwestycje i handel; dobre rządy, demokracja, praworządność i prawa człowieka; innowacyjne zaangażowanie we współpracę z bardziej zaawansowanymi krajami rozwijającymi się oraz mobilizacja i wykorzystywanie zasobów krajowych.
  2. W ramach tego nowego konsensusu przyjmuje się ponadto kompleksowe podejście do środków wdrażania poprzez połączenie tradycyjnej pomocy rozwojowej z innymi zasobami, a także rozsądne strategie polityczne i wzmocnione podejście w kwestii spójności polityki, przypominając, że współpracę UE na rzecz rozwoju zawsze należy postrzegać w kontekście własnych wysiłków podejmowanych przez kraje partnerskie UE. Przedmiotowy konsensus stanowi dla UE i jej państw członkowskich podstawę do zaangażowania się w bardziej innowacyjne formy finansowania rozwoju, wykorzystanie inwestycji sektora prywatnego i zmobilizowanie dodatkowych zasobów krajowych na rzecz rozwoju.
  3. UE i jej państwa członkowskie będą zawierać bardziej zindywidualizowane umowy partnerstwa z szerszym gronem zainteresowanych podmiotów, w tym z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i krajami partnerskimi, na wszystkich etapach rozwoju. Ponadto zoptymalizują jeszcze bardziej wdrażanie tych partnerstw w terenie poprzez lepszą współpracę, z uwzględnieniem odnośnej przewagi komparatywnej poszczególnych państw.

 


Kontekst

Europa jest światowym liderem w zakresie rozwoju jako największy na świecie darczyńca oficjalnej pomocy rozwojowej. Nowy Konsensus europejski w sprawie rozwoju został uzgodniony wspólnie przez wszystkie instytucje europejskie i wszystkie państwa członkowskie UE w otwarty i przejrzysty sposób, również po konsultacji z innymi partnerami. Stanowi on reakcję Unii na dzisiejsze globalne tendencje i wyzwania, dostosowując działania zewnętrzne UE do Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

Agenda 2030 została przyjęta przez społeczność międzynarodową we wrześniu 2015 r., a jej zasadniczą treść stanowi 17 celów zrównoważonego rozwoju i powiązanych celów szczegółowych, które będą realizowane do 2030 r. Po uwzględnieniu wyników innych międzynarodowych szczytów i konferencji, które odbyły się w 2015 r. w Addis Abebie i w Paryżu, społeczność międzynarodowa dysponuje teraz nowymi ambitnymi ramami współpracy wszystkich państw w zakresie wspólnych wyzwań. Po raz pierwszy cele zrównoważonego rozwoju mają powszechne zastosowanie do wszystkich krajów, a UE jest zdeterminowana, by być liderem w ich wdrażaniu.

W dniu 22 listopada 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła swoją koncepcję strategicznego podejścia do kwestii zrównoważonego rozwoju w Europie i na całym świecie, w tym wniosek Komisji dotyczący nowego konsensusu. Od tego czasu Parlament Europejski, Rada pod przewodnictwem Malty i Komisja zaangażowały się w serię intensywnych rozmów międzyinstytucjonalnych mających na celu uzgodnienie nowej wspólnej wizji polityki rozwoju, która będzie stanowiła odpowiedź na Agendę 2030 i inne wyzwania globalne.

Dzięki swojej polityce zewnętrznej i innym realizowanym strategiom politycznym Europa jest liderem, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój i Agendę 2030.

 

Więcej informacji:

Wspólne oświadczenie Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie, Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej: Nowy Konsensus europejski w sprawie rozwoju: Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030

Biuletyn PIE ED Białystok - maj 2017

Dodano: 09.06.2017