środa 22 listopada 2017
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

konkurs Juvenes Translatores.

Dodano: 04.09.2017

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej już po raz jedenasty zaprasza młodych ludzi z całej UE do udziału w konkursie Juvenes Translatores.

W tegorocznej edycji konkursu Juvenes Translatores młodzi tłumacze zmierzą się z tekstami poświęconymi 60. rocznicy podpisania traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Rejestracja do udziału w konkursie organizowanym przez Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej (DGT) rozpoczyna się 1 września w południe.

Unijny komisarz ds. budżetu, zasobów ludzkich i tłumaczeń pisemnych Günther H. Oettinger powiedział: Ten konkurs to wspaniała inicjatywa, ponieważ podkreśla dwa spośród najważniejszych atutów UE, jakimi są różnorodność językowa i utalentowana młodzież. Zachęcam szkoły z całej Europy do udziału w tym konkursie.

Już od dziś szkoły mogą się rejestrować na stronie internetowej http://ec.europa.eu/translatores. Rejestracja zakończy się 20 października w południe. Elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny jest we wszystkich językach urzędowych UE.

Po etapie rejestracji 751 wylosowanych szkół poda Komisji nazwiska uczniów (od dwóch do pięciu z jednej szkoły), którzy wezmą udział w konkursie. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie z całej UE urodzeni w 2000 roku.

23 listopada, w dniu konkursu, będą oni mieli okazję sprawdzić się jako tłumacze pisemni. Konkurs odbędzie się równocześnie we wszystkich wybranych szkołach.

Zadaniem uczniów będzie przetłumaczenie jednostronicowego tekstu z jednego języka urzędowego UE na inny. Oznacza to, że w sumie możliwe są 552 kombinacje 24 języków urzędowych UE. W zeszłym roku uczestnicy konkursu tłumaczyli teksty w 152 kombinacjach językowych, na przykład z greckiego na łotewski i z bułgarskiego na portugalski.

Tłumacze pisemni z Komisji Europejskiej sprawdzą wszystkie tłumaczenia i wybiorą jedno najlepsze tłumaczenie z każdego kraju. W zeszłym roku polskim laureatem był Jędrzej Michalski z I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który doskonale przetłumaczył tekst z języka francuskiego na polski.

Laureaci tegorocznej edycji zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się w Brukseli w kwietniu 2018 roku.


Kontekst

Już od 2007 roku Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej corocznie organizuje konkurs Juvenes Translatores (łac. młodzi tłumacze). Jego celem jest popularyzowanie nauki języków obcych oraz przybliżenie młodym ludziom zawodu tłumacza. W konkursie mogą startować siedemnastoletni uczniowie szkół średnich. Odbywa się on w tym samym czasie we wszystkich wybranych szkołach w całej UE. Dotychczas wielu spośród uczestników konkursu zdecydowało się kontynuować naukę języków obcych, aby potem móc pracować w zawodzie tłumacza. Celem konkursu jest również promowanie różnorodności językowej w Europie.

Więcej informacji:

Strona internetowa Juvenes Translatores:

Zdjęcia z uroczystości wręczenia nagród w 2017 r.

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej na Twitterze: @translatores

 

Ku bardziej sprawiedliwemu łańcuchowi dostaw żywności:

Dodano: 17.08.2017
Komisja Europejska rozpoczyna dziś ogólnounijne konsultacje publiczne na temat tego, jak uczynić unijny łańcuch dostaw żywności bardziej sprawiedliwym.
 
 
Komisja zwraca się do rolników, obywateli i innych zainteresowanych stron o wzięcie udziału w konsultacjach internetowych, które potrwają do 17 listopada, i przedstawienie w nich swoich poglądów na temat funkcjonowania łańcucha dostaw żywności.
Istnieją powody, aby przypuszczać, że wartość dodana w łańcuchu dostaw żywności nie jest odpowiednio rozłożona na wszystkie ogniwa łańcucha, na przykład ze względu na różnice w sile przetargowej między mniejszymi i w związku z tym bardziej podatnymi na wahania rynkowe podmiotami gospodarczymi, w tym rolnikami i małymi przedsiębiorstwami, a ich silniejszymi ekonomicznie partnerami handlowymi o wysokim stopniu koncentracji.
Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Phil Hogan, stwierdził: Rolnicy są pierwszym ogniwem w łańcuchu, bez nich nie mielibyśmy żywności do przetwarzania, sprzedaży i konsumpcji. Zaobserwowaliśmy jednak, że są oni nadal często najsłabszym ogniwem. Aby zaradzić tym niedostatkom w funkcjonowaniu łańcucha dostaw żywności, torujemy drogę do podjęcia działań, zgodnie z zajmowanym już od dawna przez Komisję stanowiskiem, że należy wspierać europejskich rolników. Pragnę zachęcić wszystkich obywateli UE, rolników i wszystkie zainteresowane strony do podzielenia się z nami swoimi poglądami poprzez wzięcie udziału w konsultacjach internetowych.
Komisja Europejska jest zainteresowana zgromadzeniem opinii, ponieważ umożliwią jej one dokonanie oceny konieczności i celowości podjęcia działań na szczeblu UE w celu rozwiązania problemu nieuczciwych praktyk handlowych w odniesieniu do produktów rolno-spożywczych lub uregulowania takich praktyk.
Komisji zależy również na ocenie stopnia przejrzystości rynku wzdłuż całego łańcucha dostaw i określeniu, w których jego częściach stopień ten można zwiększyć. Z uwagi na potrzebę zapewnienia pewnego poziomu konkurencji konsultacje pomogą również ocenić, czy konieczne jest wprowadzenie dodatkowych mechanizmów w zakresie przejrzystości rynku UE.
Kwestionariusz umożliwi również uzyskanie informacji na temat poziomu zainteresowania współpracą wśród producentów i korzystania z tzw. porozumień o podziale wartości (tj. porozumień o dzieleniu się zarówno zyskami, jak i kosztami strat, wynikającymi ze zmian cen rynkowych danego produktu), które są już stosowane w niektórych sektorach, np. w sektorze cukru.
Prace Grupy Zadaniowej ds. Rynków Rolnych podstawą konsultacji
Konsultacje opracowano w oparciu o prace Grupy Zadaniowej ds. Rynków Rolnych, powołanej przez komisarza Phila Hogana w styczniu 2016 r. Grupa ta zaproponowała szereg konkretnych sposobów wzmocnienia pozycji rolników w łańcuchu dostaw żywności, które uwzględniono w konsultacjach. Otrzymane odpowiedzi dostarczą informacji na potrzeby ewentualnych przyszłych prac Komisji.
Do celów konsultacji i uzyskania informacji zwrotnych opublikowano również wstępną ocenę skutków, w której wyszczególniono szereg możliwych wariantów strategicznych, przeprowadzona zostanie także pełna ocena skutków w odniesieniu do wszelkich przyszłych inicjatyw służących poprawie funkcjonowania łańcucha dostaw żywności.
Wszelkie przyszłe wnioski Komisji będą również spójne z szerszym podejściem zakładającym uproszczenie i modernizację wspólnej polityki rolnej.
Dodatkowe informacje

Polityka spójności przyczynia się do termomodernizacji budynków publicznych w Polsce

Dodano: 16.08.2017

Polityka spójności przyczynia się do termomodernizacji budynków publicznych w Polsce

 

94 mln euro z Funduszu Spójności zainwestowano w prace związane z termomodernizacją 187 budynków publicznych należących do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na terenie całego kraju. W budynkach tych, z których niemal połowa znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków, swoje siedziby mają państwowe uczelnie artystyczne.

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu stwierdziła: Ten projekt jest oznaką naszego zaangażowania, zarówno w ochronę dziedzictwa kulturowego w państwach członkowskich UE, jak i w konieczną transformację energetyki w Europie, zgodnie z celami unii energetycznej. Ponadto inwestycje w ramach polityki spójności są jedną z głównych sił napędowych tej unii.

Kwota 94 mln euro zostanie wykorzystana na poprawę termoizolacji budynków, wymianę drzwi i okien, renowację systemów grzewczych, wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych, jak również na instalację systemów energii odnawialnej (paneli słonecznych, pomp ciepła itp.).

Więcej informacji na temat inwestycji w ramach polityki spójności można znaleźć na platformie Open Data.

 

Kontakty z mediami: Johannes Bahrke – Tel.: +32 229 58615; Sophie Dupin de Saint-Cyr – Tel.: +32 229 56169

Biuletyn PIE ED Białystok - lipiec 2017

Dodano: 10.08.2017

KE: Polska ustawa o sądach niezgodna z prawem UE

Dodano: 04.08.2017

Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Polsce, przesyłając wezwanie do usunięcia uchybienia w następstwie opublikowania w Dzienniku Ustaw w piątek 28 lipca br. ustawy "Prawo o ustroju sądów powszechnych". Władze polskie mają miesiąc na odpowiedź na wezwanie do usunięcia uchybienia.

 

Główne zastrzeżenie prawne Komisji w odniesieniu do ustawy dotyczy dyskryminacji ze względu na płeć z powodu wprowadzenia odmiennego wieku przejścia w stan spoczynku dla kobiet (60 lat) i mężczyzn (65 lat) sprawujących urząd sędziowski. Jest to sprzeczne z art. 157 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i dyrektywą 2006/54 w sprawie równości płci w dziedzinie zatrudnienia. W wezwaniu do usunięcia uchybienia Komisja wyraża również obawę, że uprawnienie Ministra Sprawiedliwości do przedłużania kadencji sędziów, którzy osiągnęli wiek emerytalny, jak również do odwoływania i powoływania prezesów sądów podważy niezależność polskich sądów (zob. art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) w związku z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej). Nowe przepisy umożliwiają Ministrowi Sprawiedliwości wywieranie wpływu na poszczególnych sędziów sądów powszechnych, w szczególności poprzez mało precyzyjne kryteria przedłużania ich kadencji, co podważa zasadę nieusuwalności sędziów. Ustawa obniża wiek emerytalny, lecz jednocześnie umożliwia Ministrowi Sprawiedliwości przedłużenie mandatu sędziów nawet o dziesięć lat w przypadku kobiet i pięć lat w przypadku mężczyzn. Ponadto nie określono ram czasowych, w jakich Minister Sprawiedliwości ma podjąć decyzję o przedłużeniu mandatu, co daje Ministrowi możliwość wywierania wpływu na sędziów przez cały czas pozostały do wygaśnięcia ich mandatu.

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans przesłał wczoraj pismo do Ministra Spraw Zagranicznych, ponownie zapraszając go oraz Ministra Sprawiedliwości na spotkanie w Brukseli w dogodnym dla nich terminie, aby powrócić do dialogu. Jak stwierdził w kontekście dialogu na temat praworządności: Komisja nadal wyciąga rękę do władz polskich, mając nadzieję na konstruktywny dialog.

Kolejne kroki

W przesłanym przez Komisję wezwaniu do usunięcia uchybienia zwrócono się do polskiego rządu o udzielenie odpowiedzi w terminie jednego miesiąca. Po zbadaniu odpowiedzi Polski albo jeżeli w podanym terminie nie wpłyną żadne uwagi, Komisja może wydać uzasadnioną opinię, co byłoby drugim etapem postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.


Kontekst

W środę 26 lipca kolegium komisarzy postanowiło wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego niezwłocznie po opublikowaniu ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ustawę opublikowano 28 lipca.

Postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego to kolejny krok, odrębny wobec trwającego dialogu na temat praworządności rozpoczętego przez Komisję w styczniu 2016 r. oraz uzupełniającego go zalecenia w sprawie praworządności wydanego w dniu 26 lipca. Praworządność jest jedną ze wspólnych wartości, na których opiera się Unia Europejska. Jest ona zapisana w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Komisja Europejska, wraz z Parlamentem Europejskim i Radą, odpowiada, zgodnie z Traktatami, za gwarantowanie przestrzegania praworządności jako podstawowej wartości Unii i zapewnienie poszanowania prawa, wartości i zasad UE. Wydarzenia w Polsce skłoniły Komisję Europejską do podjęcia w styczniu 2016 r. dialogu z polskim rządem zgodnie z ramami na rzecz umocnienia praworządności. Procedura dotycząca ram praworządności – wprowadzona przez Komisję w dniu 11 marca 2014 r. – obejmuje trzy etapy (zob. rysunek w załączniku 1). Cały proces opiera się na stałym dialogu Komisji z danym państwem członkowskim. O jego wynikach Komisja na bieżąco i dokładnie informuje Parlament Europejski i Radę.

 


Załącznik I – Ramy na rzecz umocnienia praworządności

 

 

 

Załącznik II – Artykuł 7 Traktatu o Unii Europejskiej

1. Na uzasadniony wniosek jednej trzeciej Państw Członkowskich, Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej, Rada, stanowiąc większością czterech piątych swych członków po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Państwo Członkowskie wartości, o których mowa w artykule 2. Przed dokonaniem takiego stwierdzenia Rada wysłuchuje dane Państwo Członkowskie i, stanowiąc zgodnie z tą samą procedurą, może skierować do niego zalecenia.

Rada regularnie bada, czy powody dokonania takiego stwierdzenia pozostają aktualne.

2. Rada Europejska, stanowiąc jednomyślnie na wniosek jednej trzeciej Państw Członkowskich lub Komisji Europejskiej i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może stwierdzić, po wezwaniu Państwa Członkowskiego do przedstawienia swoich uwag, poważne i stałe naruszenie przez to Państwo Członkowskie wartości, o których mowa w artykule 2.

3. Po dokonaniu stwierdzenia na mocy ustępu 2, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może zdecydować o zawieszeniu niektórych praw wynikających ze stosowania Traktatów dla tego Państwa Członkowskiego, łącznie z prawem do głosowania przedstawiciela rządu tego Państwa Członkowskiego w Radzie. Rada uwzględnia przy tym możliwe skutki takiego zawieszenia dla praw i obowiązków osób fizycznych i prawnych.

Obowiązki, które ciążą na tym Państwie Członkowskim na mocy Traktatów, pozostają w każdym przypadku wiążące dla tego Państwa.

4. Rada może następnie, stanowiąc większością kwalifikowaną, zdecydować o zmianie lub uchyleniu środków podjętych na podstawie ustępu 3, w przypadku zmiany sytuacji, która doprowadziła do ich ustanowienia.

5. Zasady głosowania, które do celów niniejszego artykułu stosuje się do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady, określone są w artykule 354 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.