poniedziałek 16 lipca 2018
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

Paneuropejski fundusz funduszy (VentureEU)

Dodano: 10.04.2018
Komisja Europejska i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) uruchomiły paneuropejski fundusz funduszy (VentureEU), aby zwiększyć inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa typu start-up i scale-up w Europie.
 
 
Europa szczyci się bogactwem talentów, światowej klasy naukowców i wykwalifikowanych przedsiębiorców, jednak zamieniając tę doskonałość w sukces, mogłaby osiągnąć jeszcze lepsze wyniki. Dostęp do kapitału wysokiego ryzyka w celu innowacji odgrywa tutaj kluczową rolę. Komisja i EFI ogłosiły dzisiaj sześć funduszy, które otrzymają wsparcie UE w ramach inwestycji w rynek kapitału wysokiego ryzyka. Fundusze, wsparte przez środki UE w kwocie 410 mln euro, mają zebrać do 2,1 mld euro inwestycji publicznych i prywatnych. Oczekuje się, że to z kolei uruchomi szacowane 6,5 mld euro nowych inwestycji w innowacyjne przedsiębiorstwa typu start-up i scale-up w Europie, podwajając ilość dostępnego obecnie w Europe kapitału wysokiego ryzyka.
Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności, powiedział: W kapitale wysokiego ryzyka, rozmiar ma znaczenie! Dzięki VentureEU wielu innowacyjnych przedsiębiorców w Europie zrealizuje inwestycje, których potrzebują, aby wprowadzać innowacje i odnieść sukces na skalę światową. Oznacza to więcej miejsc pracy i większy wzrost gospodarczy w Europie.
Carlos Moedas, komisarz ds. badań, nauki i innowacji, dodał: VentureEU stanowi kluczowy element uruchomionej przez nas trzy lata temu strategii otwartej innowacji. Konieczne jest, aby Europa pozostała potęgą gospodarczą i liderem w dziedzinie przemysłu.
Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, stwierdziła: VentureEU doprowadzi do zwiększenia ilości oraz średniego rozmiaru kapitału wysokiego ryzyka. Pomoże również naszym przedsiębiorstwom typu start-up o dużym potencjale pozostać i rozwijać się w Europie, w pełni korzystając z jednolitego rynku.
Pier Luigi Gilbert, dyrektor generalny EFI, dodał: VentureEU jest ważnym dodatkiem do europejskiego rynku kapitałowego. Mimo że do tej pory udzieliliśmy wsparcia ponad pięciuset funduszom, jest to pierwszy raz, kiedy UE stworzyła tak bezprecedensowy program. EFI jest dumny z bycia częścią tak innowacyjnej inicjatywy.
Kapitał wysokiego ryzyka (VC) ma duże znaczenie dla dobrze prosperującej unii rynków kapitałowych, mimo to jest wciąż słabo rozwinięty w Europie. W 2016 r. inwestorzy kapitału wysokiego ryzyka zainwestowali w UE około 6,5 mld euro, w porównaniu z 39,4 mld euro zainwestowanymi przez USA.
Co więcej, fundusze VC w Europie są zbyt małe – średnio 56 mln euro w UE w porównaniu z 156 mln w USA. W rezultacie przedsiębiorstwa te przenoszą się do ekosystemów, w których mają lepsze szanse na szybki rozwój. Liczba przedsiębiorstw, którym udało się uzyskać wartość rynkową ponad 1 mld dolarów, wynosiła pod koniec 2017 r. 26 przedsiębiorstw w UE, w porównaniu do 109 w USA i 59 w Chinach.
VentureEU zapewni nowe źródła finansowania, dając europejskim innowatorom możliwość przekształcenia się w wiodące przedsiębiorstwa światowe. Oczekuje się, że około 1500 przedsiębiorstw typu start-up i scale-up w całej Europie uzyska dostęp do funduszy.
UE zapewni inwestycje wyjściowe o wartości do 410 milionów euro, w tym 67 mln euro pochodzących z zasobów własnych EFI: 200 mln euro w ramach instrumentu kapitałowego InnovFin programu „Horyzontu 2020”, 105 mln euro z COSME (Europejski program na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw) oraz 105 mln euro z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) – tzw. Planu Junckera. Pozostała część finansowania zostanie zebrana przez wybranych zarządców funduszy, głównie od niezależnych inwestorów.
Sześć funduszy zainwestuje w kilka mniejszych funduszy inwestycyjnych, obejmując projekty w co najmniej czterech krajach europejskich. Fundusze, w które dokonano inwestycji pomogą w finansowaniu MŚP i spółek o średniej kapitalizacji z różnorodnych sektorów, takich jak technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), technologie cyfrowe, nauki o życiu, technologie medyczne oraz zasobooszczędność i efektywność energetyczna.
Inwestycja UE w VentureEU będzie zarządzana przez EFI pod kontrolą Komisji. Zostanie ona wprowadzona przez sześciu profesjonalnych i doświadczonych zarządzających funduszami, zapewniających podejście oparte całkowicie na mechanizmach rynkowych. Przyciągnie to więcej inwestycji i znacznie zwiększy dostępność finansowania VC dla przedsiębiorstw typu start-up i scale-up w Europie.
Kontekst
Komisja ogłosiła utworzenie paneuropejskiego funduszu funduszy (VentureEU) w zakresie unii rynków kapitałowych oraz inicjatywy na rzecz przedsiębiorstw typu start-up i scale-up. Inicjatywa została po raz pierwszy zaproponowana przez komisarza Moedasa jako część strategii dotyczącej otwartej nauki, otwartych innowacji i otwarcia na świat w 2015 r.
W listopadzie 2016 r. Komisja wraz z EFI ogłosiła zaproszenie do wyrażenia zainteresowania, na które otrzymała siedemnaście zgłoszeń w terminie upływającym 31 stycznia 2017 r. Pierwszym krokiem Komisji była ocena wszystkich propozycji inwestycji i przeprowadzenie wstępnej selekcji bazującej na sprawdzeniu zgodności ich polityki z programem. Wkrótce po tym EFI przeprowadził swoją standardową analizę due-diligence wśród wstępnie wybranych kandydatów, z których sześciu zostało wybranych do finansowania i zaproszonych do negocjacji z EFI w 2017 r. Pierwsze dwa akty zostały podpisane dzisiaj w Brukseli między IsomerCapital i EFI oraz Axon Partners Group i EFI. Pozostałe cztery akty – Aberdeen Standard Investments, LGT, Lombard Odier Asset Management i Schroder Adveq – mają zostać sfinalizowane w trakcie 2018 r.
VentureEU jest częścią szerszego ekosystemu, który jest wprowadzany przez UE, aby umożliwić wielu innowacyjnym europejskim przedsiębiorcom stanie się liderami rynku światowego. W szczególności w ramach planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych, Komisja zaprezentowała wykaz środków mających na celu poprawę dostępu małych i rosnących przedsiębiorstw do finansowania w celu rozwoju i tworzenia miejsc pracy. Plan inwestycyjny dla Europy również ma na celu poprawę otoczenia biznesowego w UE poprzez inteligentniejsze wykorzystanie zasobów finansowych oraz usunięcie barier dla inwestycji.
1 marca 2018 r. weszły w życie nowe przepisy w sprawie inwestowania kapitału wysokiego ryzyka (EuVECA) i funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (EuSEF), ułatwiając zarządzającym funduszami, bez względu na ich rozmiar, prowadzenie tych funduszy oraz pozwalając większej liczbie przedsiębiorstw na korzystanie z ich inwestycji. Nowe przepisy pozwolą na wprowadzenie funduszy EuVECA i EuSEF do obrotu transgranicznego w mniej kosztowny sposób, a także ułatwią proces rejestracji.
Jak ogłoszono w odnowionej strategii polityki przemysłowej UE, Komisja bada możliwość dodatkowego wprowadzenia europejskiego działania scale-up dla kapitału wysokiego ryzyka (ESCALAR), w celu zwiększenia możliwości inwestycyjnych funduszy venture capital.
W listopadzie 2016 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie niewypłacalności przedsiębiorstw, którego zasadniczym przedmiotem jest ułatwienie wczesnej restrukturyzacji i zaoferowanie przedsiębiorstwom drugiej szansy.
Komisja pracuje również nad wprowadzeniem w życie skutecznego, jednolitego unijnego obszaru VAT. Obejmuje to niedawny wniosek mający na celu ukierunkowanie działań w ramach pomocy MŚP prowadzącym działalność transgraniczną w UE. Nowe przepisy zostały także uzgodnione na szczeblu UE, co powinno uprościć obowiązki dotyczące VAT tysiącom MŚP sprzedającym towary przez internet w całej Unii.

II Dzień Książki Akademickiej i Naukowej

Dodano: 10.04.2018

Biuletyn PIE ED Białystok - 3/2018

Dodano: 09.04.2018

Kolejny krok Komisji w kierunku ochrony pracowników przed rakotwórczymi chemikaliami

Dodano: 05.04.2018

Komisja Europejska uczyniła dziś kolejny ważny krok w kierunku ochrony pracowników w Unii Europejskiej przed chorobami nowotworowymi i innymi istotnymi problemami zdrowotnymi związanymi z pracą.


Komisja zaproponowała wprowadzenie limitów narażenia pracowników na pięć nowych substancji rakotwórczych, obok 21 substancji, dla których w bieżącej kadencji Komisji takie limity zostały już ustanowione bądź zaproponowane. Szacuje się, że dzisiejszy wniosek wpłynie korzystnie na warunki pracy ponad miliona pracowników w UE i może zapobiec ponad 22 tys. zachorowań na choroby zawodowe.
Marianne Thyssen, unijna komisarz odpowiedzialna za zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność pracowników, powiedziała: Komisja poczyniła dziś kolejny ważny krok w walce z chorobami nowotworowymi związanymi z pracą i innymi istotnymi problemami zdrowotnymi w miejscu pracy. Zaproponowaliśmy wprowadzenie limitów narażenia pracowników na pięć dodatkowych rakotwórczych substancji chemicznych. Poprawi to ochronę ponad miliona pracowników w Europie i pomoże stworzyć zdrowsze i bezpieczniejsze miejsca pracy, co jest podstawową zasadą Europejskiego filaru praw socjalnych.
Komisja proponuje włączenie do dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów nowych limitów narażenia na pięć rakotwórczych substancji chemicznych. Wspomniane limity określają maksymalne dopuszczalne stężenie rakotwórczych substancji chemicznych w powietrzu w miejscu pracy. Wybrano pięć następujących substancji rakotwórczych o dużym znaczeniu dla ochrony pracowników:
  • kadm i jego związki nieorganiczne,
  • beryl i jego związki nieorganiczne,
  • kwas arsenowy i jego sole, a także nieorganiczne związki arsenu,
  • formaldehyd,
  • 4,4'-metyleno-bis(2-chloroanilina) (MOCA).
Pierwsze trzy wymienione powyżej substancje są powszechnie stosowane w takich sektorach i produktach, jak: produkcja i rafinacja kadmu, produkcja akumulatorów niklowo-kadmowych, platerowanie mechaniczne, wytop cynku i miedzi, odlewnictwo, szkło, laboratoria, elektronika, chemikalia, budownictwo, opieka zdrowotna, tworzywa sztuczne i recykling.
Wprowadzenie skutecznych środków zapobiegających wysokiemu narażeniu na te pięć substancji i grupy substancji przyniesie pozytywne skutki wykraczające poza profilaktykę nowotworów. Wprowadzenie limitów narażenia nie tylko doprowadzi do zmniejszenia liczby nowotworów związanych z pracą, lecz również ograniczy inne poważne problemy zdrowotne powodowane substancjami rakotwórczymi i mutagennymi. Na przykład narażenie na beryl oprócz raka płuc powoduje również nieuleczalną przewlekłą chorobę berylową (berylozę).
Limity obowiązujące w całej UE sprzyjają również spójności, ponieważ tworzą jednakowe warunki działania dla wszystkich przedsiębiorców oraz wskazują jasny, wspólny cel pracodawcom, pracownikom i organom wykonawczym. Nowy wniosek legislacyjny pozwoli zatem stworzyć bardziej skuteczny system ochrony zdrowia pracowników i zapewni bardziej sprawiedliwe warunki na jednolitym rynku.
Wniosek Komisji opiera się na dowodach naukowych i jest wynikiem szeroko zakrojonych rozmów z właściwymi zainteresowanymi stronami, w szczególności z pracodawcami, pracownikami i przedstawicielami państw członkowskich.
 

Kontekst
Komisja jest zdecydowana działać na rzecz dalszej poprawy prawa pracowników do wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. W ramach Europejskiego filaru praw socjalnych, proklamowanego przez Parlament Europejski, Radę i Komisję na Szczycie Społecznym na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego w Göteborgu w listopadzie 2017 r., uznaje się prawo pracowników do zdrowego, bezpiecznego i dobrze przystosowanego środowiska pracy za niezbędne do osiągnięcia lepszych warunków życia i pracy w UE. Ochrona zdrowia pracowników poprzez ciągłe zmniejszanie narażenia na substancje rakotwórcze i mutagenne w miejscu pracy to konkretne działanie podjęte przez Komisję pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera w celu realizacji tego priorytetu.
danych wynika, że nowotwory są główną przyczyną zgonów związanych z wykonywaną pracą – odpowiadają za 52 proc. takich zgonów rocznie. W przypadku chorób układu krążenia odsetek ten wynosi 24 proc., a w przypadku urazów – 2 proc. Nowotwory może powodować narażenie na działanie niektórych chemikaliów w miejscu pracy. Choroba nowotworowa jest wprawdzie chorobą złożoną i trudno jest jednoznacznie określić czynniki ją wywołujące, wiadomo jednak, że nowotworom spowodowanym narażeniem na działanie substancji chemicznych w miejscu pracy można zapobiec poprzez zmniejszenie lub wyeliminowanie takiego narażenia.
 
Aby zagwarantować pracownikom ochronę przed takimi zagrożeniami, UE przyjęła w 2004 r. dyrektywę 2004/37/WE w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów. Dyrektywa ta określa działania, które należy podjąć w celu wyeliminowania lub ograniczenia narażenia na rakotwórcze i mutagenne substancje chemiczne, a tym samym ma pomóc w zapobieganiu zawodowym chorobom nowotworowym i chorobom pokrewnym.
Wiedza naukowa na temat rakotwórczych lub mutagennych substancji chemicznych stale się powiększa, a postęp technologiczny umożliwia poprawę ochrony pracowników. Aby mechanizmy ochrony pracowników ustanowione w tej dyrektywie były możliwie jak najbardziej skuteczne oraz aby we wszystkich państwach członkowskich obowiązywały aktualne środki profilaktyczne, dyrektywa musi być regularnie aktualizowana. Z tego względu Komisja wspiera stały proces aktualizacji dyrektywy w celu dostosowania jej do nowych osiągnięć naukowych i technicznych, z uwzględnieniem opinii partnerów społecznych i państw członkowskich.
maju 2016 r. i w styczniu 2017 r. Komisja wystąpiła już z dwoma wnioskami legislacyjnymi o nowelizację dyrektywy, w których określono dopuszczalne wartości dla łącznie 21 czynników rakotwórczych. Pierwszy wniosek został przyjęty przez współprawodawców pod koniec 2017 r. jako dyrektywa (UE) 2017/2398. Drugi wniosek dotyczący zmian legislacyjnych jest obecnie przedmiotem rozmów prawodawców. W UE blisko 21 mln pracowników jest narażonych na co najmniej jedną z substancji chemicznych wymienionych w tych trzech wnioskach.

Płatne staże w ETO!

Dodano: 02.04.2018

Europejski Trybunał Obrachunkowy trzy razy do roku oferuje możliwość odbycia staży w dziedzinach powiązanych z jego działalnością. Czas trwania stażu wynosi trzy, cztery lub maksymalnie pięć miesięcy. Trybunał oferuje staże odpłatne (1120 euro miesięcznie) lub bezpłatne, w zależności od możliwości budżetowych.

Staże organizowane są co roku i rozpoczynają się w następujących terminach:

- 1 lutego,
- 1 maja,
- 1 września.

Osoba ubiegająca się o staż musi spełnić następujące wymagania:

  • posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, chyba że organ powołujący zezwoli na odstępstwo;
  • posiadać uznawany dyplom wyższej uczelni upoważniający do zakwalifikowania do grupy funkcyjnej AD* zdefiniowanej w Regulaminie pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich lub mieć ukończone co najmniej cztery semestry studiów na wyższej uczelni, na kierunku, który pokrywa się z obszarem działalności Trybunału;
  • wykazać chęć uzyskania przeszkolenia w jednym z obszarów działalności Trybunału;
  • nie mieć za sobą innego stażu w instytucji lub organie UE;
  • deklarować biegłą znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej oraz znajomość w stopniu zadowalającym co najmniej jeszcze jednego języka urzędowego UE.

Zakwalifikowani kandydaci będą musieli przedstawić aktualne zaświadczenie o niekaralności wydane przez organ krajowy na potrzeby zatrudnienia w służbie publicznej oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające wymaganą zdolność do wykonywania zadań służbowych.


REKRUTACJA - KLIK