sobota 20 April 2019
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

EU wzywa państwa implementowania w pełni zapisów znoszących kolejne bariery na wspólnym rynku

Dodano: 14.01.2019

Aż 27 krajów członkowskich musi się wytłumaczyć, dlaczego nie implementowały w pełni zapisów znoszących kolejne bariery na wspólnym rynku. – [One] umożliwiają specjalistom i przedsiębiorstwom świadczenie usług w całej Europie – przypomina komisarz Elżbieta Bieńkowska.

Komisja Europejska podjęła decyzje o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w odniesieniu do 27 państw członkowskich w celu zapewnienia właściwego wdrożenia przepisów UE dotyczących usług i kwalifikacji zawodowych.

Jak podkreślono w komunikacie w sprawie jednolitego rynku z listopada 2018 r., obywatele i przedsiębiorstwa mogą czerpać liczne korzyści z jednolitego rynku tylko wtedy, gdy wspólnie uzgodnione zasady rzeczywiście funkcjonują w praktyce. Komisja podejmuje działania mające na celu zapewnić przestrzeganie przepisów UE w dziedzinie usług. Chociaż usługi stanowią dwie trzecie gospodarki UE, szereg barier nadal uniemożliwia sektorowi usług osiągnięcie pełnego potencjału z korzyścią dla konsumentów, osób poszukujących pracy i przedsiębiorstw, a także zwiększenie jego wkładu we wzrost gospodarczy w całej Europie.

Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, powiedziała: - Wszczynamy szereg postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w celu zapewnienia skutecznego i spójnego egzekwowania przepisów UE, które umożliwiają specjalistom i przedsiębiorstwom świadczenie usług w całej Europie. Usunięcie obecnych przeszkód przyczyni się do rozwoju jednolitego rynku usług i pozwoli mu w pełni zrealizować swój potencjał gospodarczy. Konieczne są jednak dalsze środki. Państwa członkowskie muszą zwiększyć wysiłki na rzecz przyjęcia wniosków ustawodawczych przedłożonych przez Komisję w ramach pakietu dotyczącego usług ze stycznia 2017 r.

W związku z szeregiem niedociągnięć w transpozycji przepisów w obszarze usług Komisja przesyła łącznie 31 wezwań do usunięcia uchybienia i jedno uzupełniające wezwanie do usunięcia uchybienia, jak również dwie uzasadnione opinie:

 • wezwania do usunięcia uchybienia skierowane do 27 państw członkowskich (wszystkich z wyjątkiem Danii) w związku z niezgodnością ich ustawodawstwa i praktyki prawnej z przepisami UE dotyczącymi uznawania kwalifikacji zawodowych i związanej z tym możliwości pracy (naruszenie dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych);
 • uzasadnioną opinię skierowaną do Cypru i wezwanie do usunięcia uchybienia skierowane do Portugaliiw związku ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi możliwości wykonywania zawodu inżyniera i architekta (naruszenie dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych);
 • uzupełniające wezwanie do usunięcia uchybienia skierowane do Chorwacji w odniesieniu do ograniczeń dla prawników świadczących usługi wielodyscyplinarne, ograniczeń dotyczących reklamy oraz ograniczeń prawa do wykonywania zawodu (naruszenie dyrektywy usługowej i dyrektywy 98/5/WE w sprawie wykonywania zawodu prawnika);
 • dwa wezwania do usunięcia uchybienia skierowane do Francji i Polski oraz uzasadnioną opinię skierowaną do Irlandii w sprawie ograniczeń dotyczących reklamy w sektorze usług (naruszenie art. 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i dyrektywy usługowej);
 • wezwanie do usunięcia uchybienia skierowane do Belgii w związku z procedurą udzielania zezwoleń i ogólnymi wymogami mającymi zastosowanie do podmiotów oferujących usługi zakwaterowania turystycznego w regionie Brukseli (dyrektywa usługowa).

Wszystkie wymienione państwa członkowskie mają od dziś dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na zastrzeżenia przedstawione przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o podjęciu dalszych kroków w ramach postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Kontekst

Chociaż usługi to dwie trzecie gospodarki UE i około 90 proc. miejsc pracy, sektor usług nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału. Wzrost wydajności w tym sektorze jest niski szczególnie w porównaniu z resztą świata. Aby odwrócić tę tendencję i przyczynić się do zwiększenia dynamiki wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, państwa członkowskie muszą wspierać rozwój sektora usług i lepiej wykorzystywać potencjał jednolitego rynku usług.

Dyrektywa usługowa (dyrektywa 2006/123/WE), dyrektywa w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (dyrektywa 2013/55/UE) oraz dwie dyrektywy o zawodzie prawnika (dyrektywa Rady 77/249/EWG i dyrektywa 98/5/WE) stwarzają znaczne możliwości dla przedsiębiorstw i specjalistów świadczących usługi w ramach jednolitego rynku UE. Tworzą one ramy prawne dla swobodnego przepływu usług, który stanowi jedną z czterech podstawowych swobód jednolitego rynku.

Celem dyrektywy usługowej (dyrektywa 2006/123/WE) jest pełne wykorzystanie potencjału rynków usług w Europie poprzez usunięcie nadmiernych barier prawnych i administracyjnych. Państwa członkowskie mogą nakładać ograniczenia na usługodawców jedynie wówczas, gdy są one niedyskryminacyjne, uzasadnione i proporcjonalne oraz nie są możliwe inne, mniej restrykcyjne zabezpieczenia.

W czerwcu 2016 r. Komisja przedstawiła wytyczne dotyczące sposobu, w jaki obowiązujące prawo UE ma zastosowanie do gospodarki społecznościowej.

W odniesieniu do uznawania kwalifikacji zawodowych Unia wprowadziła nowoczesny system, który przyczynia się do zwiększenia elastyczności rynków pracy i dalszego ułatwienia prowadzenia działalności przez usługodawców profesjonalnych oraz świadczenia usług transgranicznych (dyrektywa 2005/36/WE zmieniona na mocy dyrektywy 2013/55/UE).

EU reaguje w sprawie nieuprawnionych praktyk Chin

Dodano: 08.01.2019

Unia Europejska zakwestionowała na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO) systemowe praktyki, które zmuszają europejskie przedsiębiorstwa do transferu wrażliwych technologii i wiedzy fachowej jako warunku prowadzenia działalności gospodarczej w Chinach. Działania prawne podjęto w oparciu o sprawę zainicjowaną przez UE w czerwcu 2018 r.

W wyniku tego kroku UE w znacznym stopniu rozszerza i pogłębia zakres działań WTO przeciwko chińskim środkom wymuszającym transfer technologii. Interwencję podjęto w świetle dodatkowych ustaleń dotyczących niezgodności chińskich środków – dotyczących zatwierdzania inwestycji oraz ochrony praw własności intelektualnej zagranicznych spółek – z ustalonymi zasadami wielostronnymi.

Komisarz ds. handlu Cecilia Malmström skomentowała: - Nie możemy tolerować sytuacji, w której unijne przedsiębiorstwa są zmuszane do transferu cennych technologii, aby móc inwestować w Chinach. Jest to wyraźnie sprzeczne z zobowiązaniami Chin podjętymi w chwili przystąpienia do WTO. Dzisiaj zakwestionowaliśmy na gruncie prawnym tę nielegalna praktykę w sposób szerzej zakrojony i bardziej systemowy. Uważamy bowiem, że jest to poważny problem dotykający przedsiębiorstwa z UE prowadzące działalność gospodarczą w Chinach, który może i powinien zostać rozwiązany w ramach stosunków międzynarodowych i wielostronnych.

W zmienionym wniosku do WTO Unia Europejska kwestionuje chińskie przepisy regulujące:

 • zatwierdzanie inwestycji w dziedzinie pojazdów elektrycznych (pojazdów na nową energię) i biotechnologii (nasion roślin), stanowiących część strategicznych sektorów planu „Made in China 2025”,
 • zatwierdzanie wspólnych przedsięwzięć międzysektorowych.

Przepisy te wprowadzają bowiem wymagania dotyczące osiągów dla zagranicznych przedsiębiorstw prowadzących działalność w Chinach i ograniczają gospodarczą i umowną swobodę zagranicznych przedsiębiorstw w zakresie inwestycji i transferu technologii.

Tak zwane wymagania dotyczące osiągów zmuszają lub skłaniają europejskie przedsiębiorstwa do transferu technologii do spółek joint venture prowadzonych z chińskimi partnerami w zamian za uzyskanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych od władz chińskich. Zagraniczne przedsiębiorstwa są też zobowiązane do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w Chinach.

W momencie przystąpienia do WTO Chiny zobowiązały się nie nakładać wymogów dotyczących osiągów w zamian za zezwolenia inwestycyjne oraz zachować swobodę zawierania umów przez przedsiębiorstwa w Chinach, w szczególności w kontekście inwestycji i transferu technologii. UE utrzymuje zatem, że obecne środki z zakresu polityki Chin stanowią naruszenie zobowiązań prawnych tego kraju.

Środki, które zostały dzisiaj zakwestionowane, dołączają do działań, których dotyczyły pierwsze kroki prawne UE, podjęte w czerwcu 2018 r. Poprzedni wniosek dotyczył przepisów rozporządzenia w sprawie przywozu i wywozu technologii („TIER”) oraz rozporządzenia w sprawie wdrożenia ustawy o chińskich spółkach joint venture z udziałem kapitału zagranicznego („rozporządzenie w sprawie spółek joint venture”) – przepisy te są sprzeczne z zasadami WTO dotyczącymi równego traktowania przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych oraz nadmiernie ograniczają prawa przedsiębiorstw z UE, między innymi w odniesieniu do patentów.

Kontekst

Wniosek o konsultacje formalnie wszczyna postępowanie dotyczące rozstrzygnięcia sporu na forum WTO. Jeśli w ciągu 60 dni konsultacje nie doprowadzą do znalezienia zadowalającego rozwiązania, UE może zwrócić się do WTO o powołanie panelu, który wyda orzeczenie w sprawie zgodności chińskich środków z zasadami WTO.

EU proponuje swój budżet na rok 2019

Dodano: 28.12.2018

Komisarz Günther H. Oettinger, odpowiedzialny za budżet i zasoby ludzkie, stwierdził: - Porozumienie świadczy o tym, że działamy razem, że możemy zapewnić obywatelom wartość dodaną, której od nas oczekują. Kolejnym celem jest budżet długoterminowy na okres po 2020 r. Mam nadzieję, że debata na ten temat będzie się toczyć konstruktywnie, przy mocnym zaangażowaniu wszystkich trzech instytucji, podobnie jak w przypadku negocjacji w sprawie budżetu na rok 2019. Musimy dotrzymać terminów, tak aby nie byli poszkodowani nasi naukowcy, studenci, przedsiębiorcy, rolnicy i przedstawiciele regionów.

Fundusze UE będą nadal przeznaczane na wsparcie wzrostu i zatrudnienia, badań i innowacji oraz studentów i młodzieży. Są to priorytety Komisji Jean-Claude'a Junckera. Zgodnie z propozycjami Komisji z czerwca i listopada 2018 r. priorytetem w budżecie na 2019 r. pozostanie nadal skuteczne zarządzanie migracją i granicami zewnętrznymi Unii.

Budżet UE na rok 2019 wynosi 165,8 mld euro w środkach na zobowiązania (środki, co do których można się zobowiązać w umowach w danym roku) i 148,2 mld euro w środkach na płatności (środki rzeczywiście wydatkowane). Główne elementy budżetu to:

 • Prawie połowa środków – 80,5 mld euro na zobowiązania – zostanie przeznaczona na pobudzenie europejskiej gospodarki, zatrudnienia i konkurencyjności. Przykładowo 12,3* mld euro (10 proc. więcej niż w 2018 r.) zostanie przeznaczonych na program „Horyzont 2020”, w tym 194 mln euro na utworzenie nowego Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali. 3,8 mld euro zostanie przeznaczone na wsparcie sieci infrastruktury za pośrednictwem instrumentu „Łącząc Europę”. Z kolei 57,2 mld euro zostanie przeznaczone na europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, które przyczyniają się do zmniejszenia różnic gospodarczych, zarówno w obrębie poszczególnych krajów, jak i między państwami członkowskimi;
 • UE będzie wspierać młodzież na kilka sposobów. 2,8 mld euro zostanie przeznaczone na edukację w ramach programu Erasmus+ (20 proc. więcej niż w 2018 r.). Europejski Korpus Solidarności stworzy możliwości wolontariatu lub pracy w przypadku projektów w kraju lub za granicą i będzie dysponował budżetem 143 mln euro. Kolejne 350 mln euro w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych będzie przeznaczone na wsparcie w regionach o wysokiej stopie bezrobocia wśród młodzieży;
 • Europejscy rolnicy utrzymają 59 mld euro wsparcia.
 • Na bezpieczeństwo w UE i poza jej granicami przeznaczonych zostanie więcej funduszy. Zgodnie z obietnicą przewodniczącego Junckera w orędziu o stanie Unii z 2018 r. więcej zasobów w 2019 r. otrzymają Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna, Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu i inne agencje zajmujące się kwestiami granic i wiz.
 • Ponadto w budżecie na 2019 r. zapewnione zostaną niezbędne środki na Instrument Pomocy dla Uchodźców w Turcji, tak aby możliwe było nadal zapewnienie żywności, edukacji i zakwaterowania osobom uciekającym przed wojną w Syrii i w innych miejscach.

Porozumienie opiera się na założeniu, że Wielka Brytania, po wystąpieniu z Unii 30 marca 2019 r., będzie nadal wnosiła wkład we wdrażanie budżetów Unii i będzie uczestniczyć w tym wdrażaniu do końca 2020 r., jak gdyby nadal była członkiem Unii.

Budżet UE na 2019 r. (w mln euro):

 

ŚRODKI WG DZIAŁÓW

Budżet 2019
(zmiana nominalna w proc. w porównaniu z 2018 r.)

Środki na zobowiązania

Środki na płatności

1. Inteligentny wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu:

80 527 (+3,9%)

67 557 (+1,4%)

Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

23 335 (+6,1%)

20 522 (+2,1%)

Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna

57 192 (+3,0%)

47 035 (+1,1%)

2. Zrównoważony wzrost gospodarczy: zasoby naturalne

59 642 (+0,7%)

57 400 (+2,4%)

Wydatki związane z rynkiem i pomoc bezpośrednia

43 192 (-0,1%)

43 116 (-0,2%)

3. Bezpieczeństwo i obywatelstwo

3 787 (+8,4%)

3 527 (+18,3%)

4. Globalny wymiar Europy

11 319 (+12,4%)

9 358 (+5,1%)

5. Administracja

9 943 (+2,9%)

9 945 (+2,9%)

Inne instrumenty szczególne

577 (-17,5%)

412 (-25,2%)

Środki ogółem

165 795 (+3,2%)

148 199 (+2,4%)

 

Kontekst

Komisja Europejska co roku, zwykle wiosną, przedkłada projekt budżetu UE. W tym roku Komisja przedstawiła swój pierwotny wniosek 23 maja 2018 r.

Na tej podstawie Parlament Europejski i Rada przyjmują swoje stanowiska. W tym roku Rada formalnie przyjęła swoje stanowisko 4 września. Parlament Europejski przyjął stanowisko 24 października 2018 r.

Różnice między stanowiskami Parlamentu Europejskiego i Rady są poruszane podczas negocjacji określanych mianem „postępowania pojednawczego”. W tym roku trwające 21 dni postępowanie pojednawcze odbywało się od 30 października do 19 listopada, ale nie doprowadziło do porozumienia. Kolejnym etapem było szybkie przedłożenie przez Komisję drugiego wniosku w dniu 30 listopada 2018 r.

Po stronie Parlamentu Europejskiego negocjacje prowadzili Jean Arthuis, przewodniczący Komisji Budżetowej oraz Daniele Viotti i Paul Rübig, sprawozdawcy budżetu na 2019 r. Po stronie Rady negocjacje prowadził Hartwig Löger – austriacki federalny minister finansów. Komisję Europejską, odgrywającą ważną rolę uczciwego pośrednika, reprezentował komisarz odpowiedzialny za budżet Günther H. Oettinger, wspierany przez ekspertów z Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu.

Co dalej?

Aby ostatecznie przypieczętować osiągnięty dziś kompromis, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada muszą zatwierdzić uzgodniony tekst.

Dodatkowe informacje

Projekt budżetu na 2019 r.: Komisja proponuje budżet, który umożliwi kontynuację i realizację zadań w obszarze wzrostu, solidarności i bezpieczeństwa (23 maja 2018 r.)

Projekt budżetu na 2019 r.: Pytania i odpowiedzi (23 maja 2018 r.)

Wniosek Komisji dotyczący długoterminowego budżetu UE na lata 2021-27: Komisja proponuje nowoczesny budżet dla Unii, która chroni, wzmacnia i broni (2 maja 2018 r.)

Biuletyn PIE ED BIAŁYSTOK - grudzień 2018

Dodano: 28.12.2018

EU przeznacza kolejne 4 mln euro na kontynuowanie pomocy humanitarnej na Ukrainie

Dodano: 26.12.2018

Unia Europejska przeznaczyła kolejne 4 mln euro na kontynuowanie pomocy humanitarnej we wschodniej Ukrainie. Ma to szczególne znaczenie na początku zimy. - Ludność cywilna we wschodniej Ukrainie nadal cierpi na skutek trwającego cztery lata konfliktu – powiedział komisarz Christos Stylianides. Całkowita pomoc humanitarna udzielona przez UE Ukrainie od 2014 r. wynosi 116 mln euro.

- Unia Europejska zapewnia ciągłe wsparcie wszystkim potrzebującym, bez względu na ich miejsce zamieszkania. Jest to nasz humanitarny i moralny obowiązek. Dzięki nowym funduszom będziemy mogli świadczyć pomoc na terenach niekontrolowanych przez rząd, gdzie sytuacja humanitarna jest bardzo poważna - wyjaśnił Christos Stylianides, komisarz do spraw pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego.

Finansowanie umożliwi pomoc podczas zimy najbardziej narażonej na zagrożenia części populacji żyjącej na terenach niekontrolowanych przez rząd, np. zapewniając grzejniki. Finansowane przez Unię projekty humanitarne na terenach kontrolowanych i niekontrolowanych przez rząd obejmują pomoc żywnościową, odbudowę domów, dostawy wody, dezynfekcję, wsparcie w zakresie ochrony, pomoc w kwestiach zdrowia, edukację w zakresie działań w sytuacjach kryzysowych i rozminowywanie.

Kontekst

Trwający od 2014 r. konflikt dotknął 4,4 mln osób, z których 3,4 mln nadal potrzebuje pomocy humanitarnej. Potrzeby humanitarne rosną, a możliwości udzielania pomocy humanitarnej na terenach niekontrolowanych przez rząd są wciąż ograniczone. Poważnym problemem jest nadal zawieszenie płatności emerytur osobom przesiedlonym wewnętrznie. Masowy ostrzał przeszkadza w świadczeniu niezbędnych usług, takich jak dostawy prądu i wody, po obu stronach linii kontaktu. Ukraina zajmuje piąte miejsce na liście krajów z największą liczbą ofiar min przeciwpiechotnych i niewybuchów.

UE jest zaniepokojona pogorszeniem sytuacji humanitarnej we wschodniej Ukrainie i nadal wzywa do pełnego wprowadzenia w życie porozumień mińskich.

Więcej informacji można znaleźć tutaj: