piątek 23 czerwca 2017
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

Prawa obywatelskie w UE

Dodano: 10.04.2017

Rada Europejska - materiał wideo

Dodano: 06.04.2017

Szanowni Państwo,
bardzo polecamy poniższy film dokumentalny o Radzie Europejskiej. Pokazuje historię spotkań przywódców europejskim przed powstaniem instytucji, przechodzi przez wszystkie ważne szczyty, zawiera wiele archiwalnych ujęć, wypowiedzi minionych i obecnych polityków, wyjaśnia były i aktualne kryzysy oraz próby ich rozwiązania przez przywódców państw członkowskich. 

 

Biuletyn PIE ED Białystok - marzec 2017

Dodano: 05.04.2017

kliknij aby pobrać

Polityka spójności UE przyczynia się do poprawy otoczenia inwestycyjnego w Europie

Dodano: 03.04.2017
Jednym z kluczowych elementów reformy polityki spójności na lata 2014–2020 było wprowadzenie wobec państw członkowskich warunków wstępnych dla otrzymania środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Opublikowana dzisiaj pierwsza ocena pokazuje jak wiele wnosi ten dodatkowy etap oraz że warunki wstępne okazały się stanowić dla państw członkowskich i regionów silną zachętę do przeprowadzenia reform, które w przeciwnym razie byłyby realizowane z opóźnieniem lub może w ogóle nie doszłyby do skutku.
Warunki wstępne dotyczące skutecznych inwestycji (zwane również „uwarunkowaniami ex ante”) obejmują szeroki wachlarz sektorów, w tym zgodność z efektywnością energetyczną, innowacje, plany cyfrowe i reformy systemów edukacji. Zostały one włączone do zreformowanej polityki spójności, aby zapewnić należyte i skuteczne wydatkowanie środków.
Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu powiedziała: Sprawozdanie to pokazuje, że warunki wstępne poprawiły ramy, w których funkcjonuje budżet UE. Uzależniając otrzymanie funduszy unijnych od realizacji najważniejszych zmian strukturalnych, nie tylko przyczyniliśmy się do zagwarantowania rozsądnych inwestycji publicznych, ale również pomagamy podnosić jakość życia w całej UE. Jednocześnie dbamy o tworzenie odpowiednich warunków dla wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy zgodnie z celami planu inwestycyjnego przewodniczącego Junckera.
 
Warunki wstępne pomagają eliminować czynniki hamujące inwestycje
Wiele z nich dotyczyło barier horyzontalnych i sektorowych, które hamują inwestycje w UE. W ten sposób warunki te przyczyniły się do pogłębienia jednolitego rynku i realizacji planu inwestycyjnego, za pośrednictwem trzeciego filaru.
Wzmocniły one na przykład struktury instytucjonalne i przyczyniły się do ustanowienia przejrzystych procedur w dziedzinie zamówień publicznych. Ponadto, zobowiązały państwa członkowskie do usprawnienia i uproszczenia otoczenia regulacyjnego i politycznego w odniesieniu do małych przedsiębiorstw. Przykładowo wdrożono środki w celu ograniczenia czasu i kosztów związanych z zakładaniem przedsiębiorstw. Na Malcie oraz w Portugalii i Słowenii wprowadzono „testy MŚP”, by monitorować wpływ prawodawstwa krajowego na MŚP.
W sektorze cyfrowym warunki wstępne zmusiły państwa członkowskie do utworzenia wykazu priorytetowych projektów, zgodnie z celami rozwoju sieci szerokopasmowych jednolitego rynku cyfrowego. W taki sposób warunek wstępny dotyczący rozwoju cyfrowego doprowadził do przyjęcia zmienionej strategii rozwoju cyfrowego w Grecji.
Wspierają zmiany strukturalne oraz wdrażanie zaleceń dla poszczególnych krajów (CSR)
Warunki te doprowadziły do niezbędnych zmian legislacyjnych w wielu dziedzinach – edukacji, rynku pracy, opieki zdrowotnej i włączenia społecznego, by wymienić tylko kilka przykładów.
W Chorwacji, Bułgarii i Rumunii mapy infrastruktury opieki zdrowotnej opracowane w celu spełnienia warunku wstępnego dotyczącego sektora ochrony zdrowia wypełniały różnorakie zalecenia dla poszczególnych krajów dotyczące efektywności kosztowej wydatków, dostępności i ogólnej efektywności w sektorze ochrony zdrowia.
Przyspieszają transpozycję dorobku prawnego UE
W Czechach, we Włoszech, w Polsce, Portugalii, Słowenii i Hiszpanii spełnienie warunku wstępnego „efektywność energetyczna” dało znaczący impuls do szybkiej transpozycji dyrektyw w sprawie efektywności energetycznej i w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. W szeregu państw członkowskich, przykładowo na Węgrzech, warunek wstępny dotyczący wody zachęcił władze do wprowadzenia polityki ustalania cen wody w sektorze rolnym, co stanowiło zachętę dla rolników do korzystania z zasobów wodnych w bardziej efektywny sposób.
Przyczyniają się do lepszego ukierunkowania wsparcia z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, a także innych funduszy publicznych.
Wśród wielu warunków koniecznych znajdował się wymóg, by wsparcie z funduszy UE stanowiło część ram inwestycji strategicznych. Ramy te zostały opracowane tak, by spełniały odpowiednie kryteria jakości, w oparciu o analizę potrzeb. Obejmują one środki służące przyciągnięciu prywatnych inwestycji i dotyczą finansowania na poziomie UE, krajowym i regionalnym. W efekcie doprowadziły one do lepszej koordynacji i lepszego nadawania priorytetów w zakresie wydatków publicznych.
W Portugalii warunek wstępny odnoszący się do badań i innowacji (B&I) obejmował wymóg przyjęcia krajowych i regionalnych strategii inteligentnej specjalizacji. Przyczyniło się to do skoncentrowania finansowania publicznego badań i innowacji na ograniczonej liczbie kluczowych obszarów konkurencji oraz do określenia możliwości tworzenia partnerstw między środowiskiem akademickim a innowacyjnymi przedsiębiorstwami.
Wzmacniają zdolności administracyjne i komunikację między wszystkimi poziomami sprawowania rządów
Skuteczna administracja publiczna jest kluczem do sukcesu UE i inwestycji publicznych. Tam, gdzie warunki wstępne zawierały wyraźny wymóg wzmocnienia i reformy administracji, sam proces ich spełniania skutkował poprawą koordynacji i komunikacji między ministerstwami, agencjami, władzami regionalnymi i lokalnymi oraz innymi zainteresowanymi stronami.
We francuskim regionie Owernia, w ramach warunku wstępnego dotyczącego badań i innowacji, władze lokalne, społeczeństwo obywatelskie i lokalne przedsiębiorstwa po raz pierwszy wspólnie zaangażowały się w tworzenie regionalnej strategii innowacyjnej.
Dalsze działania
Sprawozdanie pokazuje, że wciąż istnieje możliwość poprawy – czy warunki wstępne powinny być bardziej dostosowane do potrzeb państw członkowskich i regionów? W jaki sposób można zapewnić ich realizację w trakcie całego okresu finansowego? To są kluczowe zagadnienia, którym poświęcona będzie dyskusja dotycząca polityki spójności po 2020 r.

Europejski Fundusz Społeczny

Dodano: 30.03.2017

Zaparszamy do zapoznania się ze stroną internetową EFS-u