poniedziałek 16 lipca 2018
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

DIALOG OBYWATELSKI W BIAŁYMSTOKU!

Dodano: 24.04.2018

Czy Europejczycy uważają, że życie w UE jest sprawiedliwe?

Dodano: 23.04.2018
 
KLIKNIJ ABY POBRAĆ RAPORT  
w języku polskim
 

Nowy sondaż pokazuje, że większość Europejczyków jest zdania, że życie jest ogólnie sprawiedliwe, lecz mają oni obawy co do wymiaru sprawiedliwości, decyzji politycznych i nierówności w dochodach.
 
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker uczynił sprawiedliwość w UE podstawą swoich priorytetów politycznych. Aby poprzeć to podejście dowodami naukowymi, służba Komisji do spraw nauki i wiedzy – Wspólne Centrum Badawcze (JRC) – sporządziła w ubiegłym roku pierwsze sprawozdanie na temat sprawiedliwości. Opublikowane dziś wyniki specjalnego badania Eurobarometru pomogą rozwiązać szerszy problem odczuwalnej niesprawiedliwości w dziedzinie zatrudnienia, edukacji, zdrowia i społeczeństwa w szerokim tego słowa znaczeniu.
Według opublikowanego dziś badania Eurobarometru większość Europejczyków sądzi, że większość sytuacji, jakie zdarzają im się w życiu, są sprawiedliwe, i że dysponują oni równymi szansami rozwoju. Mniej wierzą oni jednak, że wymiar sprawiedliwości i decyzje polityczne są wdrażane w równy i spójny sposób w ich krajach, niezależnie od statusu społecznego, majątkowego i znajomości. Znaczna większość uważa również, że nierówności w dochodach są zbyt duże, i że rządy powinny je wyeliminować, podczas gdy mniej niż połowa jest zdania, że zwiększyła się równość szans, a ich status społeczny ulega poprawie w miarę upływu czasu.
 
Tibor Navracsics, unijny komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, odpowiedzialny za Wspólne Centrum Badawcze, powiedział: „Sprawiedliwość jest kluczowym elementem budowania bardziej odpornej, spójnej Europy. Nasze inicjatywy w tej dziedzinie muszą opierać się na wiarygodnych dowodach, a jednocześnie uwzględnić musimy wartości i poglądy Europejczyków. Jestem dumny, że prace JRC pomagają nam zwiększać naszą wiedzę na oba te tematy i stanowią istotny wkład w nasze starania na rzecz budowania lepszej Europy.”
Główne wnioski z badania Eurobarometru dotyczą kształcenia, dochodów, statusu społecznego i międzypokoleniowej mobilności. Obejmują one także poglądy na temat migracji i globalizacji, jako że migracja jest jednym z czynników przyczyniających się do zwiększenia nierówności, a globalizacja jest wyznacznikiem preferencji politycznych, które warunkują postawy względem sprawiedliwości i nierówności:
 • Ponad połowa respondentów uważa, że ludzie mają równe szanse rozwoju (58 %). Jednakże ten wynik maskuje istotne różnice regionalne – takiego zdania bowiem jest 81 % respondentów w Danii, ale tylko 18 % w Grecji. 
 • Respondenci są mniej optymistyczni, jeśli chodzi o sprawiedliwość w konkretnych dziedzinachZaledwie 39 % jest przekonanych, że sprawiedliwość zawsze przeważa nad niesprawiedliwością, podczas gdy tyle samo osób nie zgadza się z tym stwierdzeniem. Jeszcze bardziej pesymistycznie – jedynie 32 % respondentów zgadza się, że decyzje polityczne będą konsekwentnie stosowane do wszystkich obywateli, a 48 % się z tym nie zgadza. Ogólnie rzecz biorąc, ludzie są bardziej skłonni uważać rzeczy za sprawiedliwe, jeśli są lepiej wykształceni, młodsi i lepiej sytuowani
 • Przeważająca większość biorących udział w badaniu uważa, że różnice w dochodach są zbyt duże (84 %). W Portugalii tego zdania jest 96 % respondentów, 92 % w Niemczech i 59 % w Niderlandach. We wszystkich krajach oprócz Danii ponad 60 % respondentów jest zdania, że rządy powinny przyjąć środki mające na celu zmniejszenie różnic
 • Dobry stan zdrowia i wysokiej jakości kształcenie są postrzegane jako kluczowe lub ważne czynniki udanego życia przez odpowiednio 98 % i 93 % respondentów. Ponad 90 % uważa także ciężką pracę i odpowiednie znajomości za istotne lub ważne. Wywodzenie się z bogatej rodziny, posiadanie koneksji politycznych, określone pochodzenie etniczne lub płeć są postrzegane jako mniej istotne.
 • Mniej niż połowa respondentów (46 %) uważa, że szanserozwoju są bardziej sprawiedliwe niż 30 lat temu – z tym stwierdzeniem zgadza się ponad 70 % osób biorących udział w badaniu na Malcie, w Finlandii i Irlandii, ale mniej niż 25 % w Chorwacji, Francji i Grecji.
 • Ogólnie rzecz biorąc 47 % Europejczyków uważa, że globalizacja jest zjawiskiem pozytywnym, a 21 % się z tym nie zgadza. 39 % respondentów uważa, że napływ migrantów do ich krajów jest zjawiskiem pozytywnym, podczas gdy 33 % uważa, że nie.
JRC wykorzysta wyniki badań oraz najnowsze badania naukowe do tworzenia bazy wiedzy potrzebnej do wspierania polityki UE mającej na celu stworzenie bardziej sprawiedliwego społeczeństwa. W 2019 r. opublikuje szereg dokumentów informacyjnych dotyczących polityki oraz drugie sprawozdanie na temat sprawiedliwości. 

Przebieg procedury
Specjalne badanie Eurobarometru nr 471 dotyczące sprawiedliwości, nierówności i mobilności międzypokoleniowej zostało przeprowadzone w formie bezpośrednich wywiadów w dniach od 2 do 11 grudnia 2017 r. W badaniu wzięło udział ogółem 28 031 osób z 28 państw UE.
We wcześniejszym sprawozdaniu JRC na temat sprawiedliwości przeanalizowano dane i dane statystyczne dotyczące nierówności w dochodach, wpływu sytuacji rodzinnej i położenia geograficznego na możliwości w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i rynku pracy, a także przyjmowane przez obywateli poglądy i postawy. JRC uruchomiło także wspólnotę praktyków w zakresie sprawiedliwości, która umożliwia unijnym decydentom politycznym wymianę doświadczeń z pracownikami naukowymi i badaczami na temat kwestii związanych ze sprawiedliwością.
W ramach Europejskiego filaru praw socjalnych Komisja zaproponowała szereg prawnych i politycznych inicjatyw w tym zakresie, w tym wniosek dotyczący zwiększenia równouprawnienia płci przez poprawę równowagi między życiem zawodowym a prywatnym dla pracujących rodziców, a także wnioski mające na celu stworzenie bardziej przewidywalnych i przejrzystych warunków pracyoraz zapewnienie dostępu do ochrony socjalnej dla wszystkich.
Aby w pełni wykorzystać potencjał edukacji i kultury jako sił napędowych sprawiedliwości społecznej, aktywności ekonomicznej i wzrostu gospodarczego, Komisja pracuje nad utworzeniem do 2025 r. europejskiego obszaru edukacji, proponując szereg inicjatyw w dziedzinie edukacji, młodzieży i kultury. Pierwszy pakiet środków zaprezentowany w styczniu obejmował wniosek w sprawie rozwoju edukacji włączającej w celu promowania wysokiej jakości kształcenia dla wszystkich uczniów.
 

Więcej informacji:

Unijna ochrona osób sygnalizujących naruszenia prawa

Dodano: 20.04.2018
Komisja Europejska proponuje nowe ogólnounijne przepisy mające wzmocnić ochronę osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa.
 
Niedawne skandale, takie jak Dieselgate, Luxleaks, dokumenty panamskie, jak również najnowsze doniesienia dotyczące Cambridge Analytica pokazują, że tzw. sygnaliści, czyli osoby zgłaszające zachowania nieetyczne, mogą odegrać ważną rolę w wykrywaniu nielegalnych działań, które narażają na szwank interes publiczny oraz dobrobyt obywateli i społeczeństwa.
Przedstawiony dziś wniosek zapewni wysoki poziom ochrony osób ujawniających naruszenia unijnych przepisów i ustanowi ogólnounijne normy. Przewidziano w nim bezpieczne kanały zgłaszania naruszeń zarówno w ramach danej organizacji, jak i poza nią, np. organom publicznym. Będzie on również chronił sygnalistów przed zwolnieniem z pracy, degradacją i innymi formami represji. Nakłada również na organy krajowe obowiązek informowania obywateli oraz zapewniania odpowiednich szkoleń jednostkom administracji publicznej w zakresie postępowania z takimi osobami.
Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans oświadczył: Wiele z ostatnich skandali nie ujrzałoby światła dziennego, gdyby nie osoby z wewnątrz, które miały odwagę o nich poinformować. Takie osoby podjęły jednak ogromne ryzyko. Jeśli zatem zapewnimy im lepszą ochronę, będziemy w stanie skuteczniej wykrywać działania szkodliwe dla interesu publicznego, takie jak oszustwa, korupcja, unikanie podatku od osób prawnych czy narażanie na zagrożenia ludzkiego zdrowia i środowiska. Będziemy również w stanie skuteczniej zapobiegać takim działaniom. Nie należy karać za właściwe działania. Przedstawiony dziś wniosek służy też ochronie osób, które są informatorami dziennikarzy śledczych, a tym samym pomagają zagwarantować wolność wypowiedzi i wolność mediów w Europie.
Věra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, dodała: Nowe przepisy o ochronie sygnalistów będą miały przełomowy charakter. W zglobalizowanym świecie, w którym pokusa maksymalizacji zysku nawet kosztem naruszenia prawa jest realna, powinniśmy wspierać osoby, które są gotowe wziąć na siebie ryzyko i ujawnić poważne przypadki naruszenia unijnych przepisów. Wymaga tego uczciwość Europejczyków.
Osoby zgłaszające nieetyczne zachowania mogą przyczynić się do wykrycia przypadków naruszenia prawa UE, przeprowadzenia odpowiedniego śledztwa i ukarania za takie naruszenie. Odgrywają również istotną rolę jako źródła informacji, umożliwiając dziennikarzom i wolnej prasie odegranie fundamentalnej roli w zapewnianiu demokracji. Dlatego właśnie należy je chronić przed zastraszaniem i represjami. Obywatele, którzy ujawniają nielegalne działania, nie powinni być za to karani. W praktyce wielu z nich przypłaca swoją decyzję utratą pracy, reputacji czy nawet zdrowia: 36 proc. pracowników, którzy zgłosili nadużycie, doświadczyło represji (światowe badanie dotyczące etyki w biznesie z 2016 r.). Ochrona osób zgłaszających zachowania nieetyczne przyczyni się do ochrony wolności wypowiedzi i wolności mediów, ma również pierwszorzędne znaczenie dla ochrony praworządności i demokracji w Europie.

Ochrona zgłaszających naruszenia w wielu dziedzinach unijnego prawa
Dzisiejszy wniosek ma zapewnić ogólnounijną ochronę osób ujawniających przypadki naruszenia prawa Unii w dziedzinach takich jak: zamówienia publiczne, usługi finansowe, pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu, bezpieczeństwo produktów, bezpieczeństwo transportu, ochrona środowiska, bezpieczeństwo jądrowe, bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt, zdrowie publiczne, ochrona konsumentów, prywatność, ochrona danych i bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych. Ma on również zastosowanie do naruszeń unijnych reguł konkurencji, naruszeń i nadużyć przepisów dotyczących podatku od osób prawnych i szkody dla interesów finansowych UE. Komisja zachęca państwa członkowskie, by w oparciu o powyższe kryteria ustanowiły kompleksowe ramy prawne ochrony sygnalistów wykraczające poza normy minimalne.
Jasne mechanizmy i obowiązki pracodawców
Wszystkie przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 50 pracowników lub wykazujące obroty powyżej 10 mln euro będą musiały stworzyć wewnętrzną procedurę postępowania w przypadku zgłoszenia naruszenia. Wymóg ten będzie dotyczyć również wszystkich podmiotów administracji państwowej i regionalnej oraz gmin liczących ponad 10 tys. mieszkańców.
Ustanowione mechanizmy ochrony muszą obejmować następujące elementy:
 • jasne kanały zgłaszania informacji, zarówno w ramach danej organizacji, jak i poza nią, przy zapewnieniu odpowiedniej poufności;
 • trzypoziomowy system zgłaszania nadużyć:
 • wewnętrzne kanały zgłaszania informacji;
 • przekazywanie informacji właściwym organom, jeżeli kanały wewnętrzne nie działają lub nie można racjonalnie oczekiwać, że będą działać (np. gdy korzystanie z kanałów wewnętrznych mogłoby zagrozić skuteczności działań śledczych prowadzonych przez właściwe organy);
 • informowanie opinii publicznej lub mediów, jeśli po zgłoszeniu za pomocą innych kanałów nie podjęto odpowiednich działań lub w przypadku ewidentnego zagrożenia interesu publicznego lub ryzyka jego wystąpienia bądź w przypadku nieodwracalnej szkody;
 • obowiązki w zakresie informacji zwrotnej nałożone na władze i przedsiębiorstwa, które będą musiały odpowiedzieć na zgłoszenie i podjąć działania następcze w ciągu trzech miesięcy od momentu otrzymania informacji przekazanej kanałem wewnętrznym;
 • zapobieganie represjom i skuteczna ochrona: wszelkie formy represji są zakazane i powinny podlegać sankcjom. W przypadku, gdy osobę, która złożyła doniesienie, spotykają represje, należy jej zagwarantować dostęp do bezpłatnych porad i odpowiednich środków ochrony prawnej (np. środków mających na celu powstrzymanie mobbingu lub uniemożliwienie zwolnienia). Ciężar dowodu zostaje w takich przypadkach odwrócony – to osoba lub organizacja musi udowodnić, że ich działania nie są formą odwetu za zgłoszenie ewentualnych nieprawidłowości. Sygnaliści będą również chronieni podczas postępowań sądowych, w szczególności przed odpowiedzialnością za ujawnienie informacji.

Skuteczne zabezpieczenia
Wniosek zapewnia ochronę osobom zgłaszającym nadużycia, które w odpowiedzialny sposób chcą faktycznie chronić interesy publiczne. We wniosku przewidziano zatem zabezpieczenia mające zniechęcać do zgłoszeń obelżywych lub składanych w złym zamiarze oraz zapobiegać nieuzasadnionej utracie reputacji. Osoby lub podmioty, których dotyczą informacje przekazane przez sygnalistę, będą w pełni korzystać z domniemania niewinności, prawa do skutecznego środka ochrony prawnej, rzetelnego procesu sądowego oraz prawa do obrony.

Kontekst
Ochrona osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa w UE jest obecnie fragmentaryczna i niejednolita. Jedynie 10 państw członkowskich UE zapewnia pełną ochronę sygnalistów. W pozostałych krajach przyznana ochrona jest jedynie częściowa i odnosi się wyłącznie do konkretnych sektorów lub kategorii pracowników.
Wniosek Komisji opiera się na zaleceniu Rady Europy z 2014 r. o ochronie osób zgłaszających przypadki naruszenia, w którym zaleca się, by państwa członkowskie dysponowały ramami prawnymi, instytucjonalnymi oraz sądowymi zapewniającymi ochronę osób, które, w związku ze swoją pracą, zgłaszają lub ujawniają informacje na temat zagrożeń lub szkody dla interesu publicznego. W zaleceniu tym określono również zasady, jakimi należy się kierować przy wprowadzaniu takich ram lub ich zmianie.
Rada zachęciła Komisję do zbadania możliwości przyszłych działań UE w swoich konkluzjach w sprawie przejrzystości podatkowej z dnia 11 października 2016 r. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego i związki zawodowe wielokrotnie apelowały o wprowadzenie ogólnounijnych przepisów chroniących osoby, które zgłaszają przypadki naruszenia, działając w interesie publicznym.
Komisja zobowiązała się do podjęcia działań mających na celu ochronę takich osób, będących źródłem informacji dla dziennikarzy, podczas drugiego dorocznego seminarium w sprawie praw podstawowych, które odbyło się w listopadzie 2016 r. i było poświęcone pluralizmowi mediów i demokracji.
Wzmocnienie ochrony osób sygnalizujących naruszenia wynika również z podjętego przez Komisję zobowiązania, by położyć większy nacisk na egzekwowanie prawa UE, jak wskazano w komunikacie z 2016 r. pt. Prawo Unii: lepsze wyniki dzięki lepszemu stosowaniu. 

Dowiedz się więcej na temat podatków z gier, ćwiczeń edukacyjnych i wielu innych materiałów.

Dodano: 20.04.2018

Nazwa portalu – TAXEDU – pochodzi od słów „podatek” i „edukacja”.

TAXEDU to pilotażowy projekt Unii Europejskiej. Jego celem jest edukowanie młodych obywateli Unii Europejskiej o podatkach i ich wpływie na życie.

Informacje na portalu zostały przygotowane z uwzględnieniem trzech grup wiekowych:

 • Dzieci: wyjaśnienie, czym są podatki i jakie przynoszą korzyści na co dzień każdemu z nas. Ta część zawiera zabawne i zaskakujące fakty na temat podatków w całej Europie i sprawia, że nauka o podatkach staje się przyjemniejsza Używany język jest prosty i przystępny.
 • Natolatki: wyjaśnienie, czym są podatki i jakie korzyści przynoszą na co dzień każdemu z nas. Ta część zawiera więcej szczegółowych informacji niż sekcja dla dzieci, a także konkretne przykłady powiązane z zainteresowaniami nastolatków (pobieranie muzyki, zakupy online itp.).
 • Młode dorosłe osoby: informacje istotne na tym szczególnym etapie życia, czyli wchodzenia młodych ludzi w dorosłość (czy trzeba płacić podatki przy rozpoczynaniu nauki na uczelni wyższej, przy zakładaniu własnej firmy lub przy pracy w innym kraju itp.).

Informacje przekazywane są w formie gier, e-learningów i microlearningów (materiałów wideo), tak aby młodzi mieszkańcy Europy mogli dowiedzieć się więcej na temat różnych form podatków i związanych z nimi zagadnień (oszustw podatkowych, unikania opodatkowania itp.) w dowcipnej i angażującej formie.

Strefa dla nauczycieli oferuje zasoby, wskazówki i techniki nauczania o podatkach i korzyściach jakie płyną z ich płacenia.

Dlaczego właśnie ten portal?

Cele portalu TAXEDU:

 • wniesienie wkładu w edukację fiskalną młodych obywateli Unii Europejskiej;
 • ograniczenie w Europie takich zjawisk jak unikanie opodatkowania i oszustw podatkowych poprzez lepsze informowanie i edukowanie w tej dziedzinie;
 • dostarczenie obywatelom Unii Europejskiej informacji o usługach i obiektach sfinansowanych z podatków (edukacja, opieka zdrowotna itp.).

Kim jesteśmy?

Projekt był prowadzony przez Parlament Europejski i Komisję Europejską (Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej) przy udziale krajowych administracji podatkowych. Co najważniejsze projektowanie portalu odbywało się przy współpracy i konsultacjach z młodzieżą, która przekazywała swoje opini na temat treści edukacyjnych.

„Powszechna opieka zdrowotna dla wszystkich”

Dodano: 10.04.2018
Dostęp do opieki zdrowotnej jest jednym z większych osiągnięć powojennej Europy. Urzeczywistnia on ideę, zgodnie z którą wszyscy ludzie, bogaci i biedni, powinni móc czerpać korzyści z wysokiej jakości opieki medycznej bez obaw, że choroba zrujnuje ich finansowo. 
Przy okazji Światowego Dnia Zdrowia możemy z satysfakcją przyjrzeć się postępom poczynionym na naszym kontynencie w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców UE i podniesienia oczekiwanej średniej długości życia. Jestem kardiochirurgiem. Lecząc moich pacjentów widziałem, jak ważna jest powszechna opieka zdrowotna, zwłaszcza w przypadku osób najbardziej potrzebujących. Poznałem również wielu inspirujących lekarzy, naukowców, badaczy i pracowników społecznych, którzy powszechną opiekę zdrowotną realizują na co dzień. Jestem dumny z tego, że mogę być jednym z nich.
 
Jednak jeśli chodzi o zdrowie – choroby nie uznają granic. Dlatego właśnie UE ustanowiła europejski korpus medyczny, który w sytuacjach zagrożenia zdrowia, takich jak epidemie lub choroby zakaźne, zarówno w Europie, jak i poza jej granicami, wysyła odpowiednich specjalistów. UE jest również wiodącym inicjatorem inicjatyw zdrowotnych, które pobudzają badania naukowe i pomagają walczyć z poważnymi chorobami na całym świecie. Na przykład dzięki finansowaniu w obszarze rozwoju międzynarodowego UE przeznaczyła ponad 475 mln euro na Globalny  Fundusz na rzecz Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią. Co roku w ramach pomocy humanitarnej UE przeznacza około 200 mln euro na wsparcie programów ochrony zdrowia, których celem jest ograniczenie umieralności, niepełnosprawności i chorób związanych z kryzysami humanitarnymi.
 
Nie można jednak zapomnieć, że na całym świecie, a także w UE, nadal utrzymują się znaczne różnice pod względem oczekiwanej długości życia i narażenia na ryzyka dla zdrowia. Na przykład wskaźnik przedwczesnej umieralności z powodu chorób przewlekłych jest co najmniej dwukrotnie wyższy od średniej UE w Bułgarii, na Węgrzech i na Łotwie. Tego rodzaju nierówności często wiążą się z nierównościami społecznymi i są w pewnym stopniu powodowane różnicami w dostępie do wysokiej jakości opieki ze względu na koszty oraz nierównym rozkładem geograficznym lekarzy w państwach UE i między nimi. Dlatego też dążenie do sprawiedliwej i społecznie równej Europy jest dla Komisji Europejskiej jednym z podstawowych priorytetów. Celem niedawno przyjętego Europejskiego filara praw socjalnych jest zapewnienie wszystkim pracownikom i osobom pracującym na własny rachunek dostępu do ochrony socjalnej. Jest to ważny krok w kierunku realizacji naszego zobowiązania do zapewnienia wszystkim mieszkańcom UE dostępu do opieki zdrowotnej – nie tylko do leczenia, lecz również profilaktyki. 
 
Zapewnienie każdemu mieszkańcowi UE dostępu do opieki zdrowotnej powinno być priorytetem dla wszystkich organów krajowych. Mając to na uwadze, ciągły rozwój europejskich sieci referencyjnych przyczyni się również do zacieśnienia współpracy między naszymi systemami opieki zdrowotnej. Te wirtualne sieci ułatwiają dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej pacjentom cierpiącym na choroby rzadkie i mało rozpowszechnione choroby złożone. 
Universal health coverage (UHC)
To, czy opieka zdrowotna stanie się rzeczywiście powszechna, zależy ostatecznie od państw członkowskich, które są odpowiedzialne za definiowanie i organizację swojej polityki zdrowotnej, usług zdrowotnych i budżetu na ochronę zdrowia. Mimo to Komisja będzie nadal służyć radą i pomocą w osiąganiu celu, jakim jest zmniejszenie różnic w zakresie zdrowia w poszczególnych krajach UE. Wspólnie dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim powszechną opiekę zdrowotną, w Unii Europejskiej i na całym świecie.