sobota 20 April 2019
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

EU walczy z dezinformacją

Dodano: 30.01.2019

Google, Facebook, Twitter i Mozilla realizują uzgodniony kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji, ale przed wyborami Parlamentu Europejskiego należy jeszcze zwiększyć wysiłki w tym zakresie – ocenia KE. To wnioski płynące z pierwszego sprawozdania sygnatariuszy kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji, podpisanego w październiku 2018 r.

Google, Facebook, Twitter, Mozilla i stowarzyszenia branżowe reprezentujące sektor reklamy przedstawiły swoje pierwsze sprawozdania w sprawie środków, które podejmują w celu przestrzegania kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacjiWyszukaj ten link w innym języku Poczyniono pewne postępy, zwłaszcza w zakresie usuwania fałszywych kont i ograniczania widoczności stron promujących dezinformację. Potrzebne są jednak dodatkowe działania, aby zapewnić pełną przejrzystość reklam politycznych przed rozpoczęciem kampanii wyborczej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego we wszystkich państwach członkowskich UE. Należy umożliwić na potrzeby badań odpowiedni dostęp do umieszczonych na platformach danych oraz zapewnić należytą współpracę między platformami a poszczególnymi państwami członkowskimi poprzez punkty kontaktowe w ramach systemu wczesnego ostrzegania.

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji do spraw jednolitego rynku cyfrowego, powiedział: - Sygnatariusze podjęli działania, na przykład umożliwili użytkownikom uzyskanie bardziej szczegółowych informacji o źródle artykułu lub reklamy. Teraz powinni zadbać o to, by narzędzia te były dostępne dla wszystkich w całej UE, monitorować ich skuteczność oraz stale dostosowywać je do nowych sposobów rozprzestrzeniania dezinformacji. Nie mamy czasu do stracenia.

Vĕra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, stwierdziła: - Dzięki inauguracji w ubiegłym tygodniu europejskiej sieci współpracy wyborczej z organami UE i dzisiejszej publikacji sprawozdań zwiększamy tempo na wszystkich frontach, aby zapewnić wolne i uczciwe wybory. Spodziewam się, że przedsiębiorstwa wypełnią swoje zobowiązania i potwierdzą swoimi działaniami deklarowane zaangażowanie. Czas ucieka, musimy działać natychmiast.

Julian King, komisarz do spraw unii bezpieczeństwa, zauważył: - Z uwagi na zbilżające się wybory europejskie wszelkie postępy w walce z dezinformacją są mile widziane. Musimy jednak działać skuteczniej i szybciej przed majowymi wyborami. Nie chcemy obudzić się po wyborach i zdać sobie sprawę, że powinniśmy byli zrobić więcej.

Marija Gabriel, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, powiedziała: - Te sprawozdania słusznie skupiają się na pilnych działaniach, takich jak usuwanie fałszywych kont. To dobry początek. Teraz oczekuję, że sygnatariusze zintensyfikują monitorowanie i sprawozdawczość oraz zacieśnią współpracę z weryfikatorami faktów i społecznością naukową. Musimy zapewnić obywatelom dostęp do obiektywnych informacji, umożliwiających dokonywanie świadomych wyborów.

Zgodnie ze sprawozdaniami, które dotyczą środków podjętych do dnia 31 grudnia 2018 r., działania przedsiębiorstw internetowych są bardziej zaawansowane i kompleksowe w niektórych obszarach, na przykład w zakresie usuwania fałszywych kont oraz likwidacji dochodów podmiotów będących źródłem dezinformacji, jednak w innych obszarach pozostaje dużo do zrobienia.

Sprawozdania pokazują, że:

 • Facebook podjął lub podejmuje działania mające na celu wdrożenie wszystkich zobowiązań, musi jednak wyraźniej określić, w jaki sposób wykorzysta narzędzia służące wzmocnieniu pozycji konsumentów i zacieśni współpracę z weryfikatorami faktów i środowiskiem naukowym w całej UE.
 • Google podjął kroki w celu wdrożenia wszystkich swoich zobowiązań, w szczególności mających na celu poprawę kontroli praktyk reklamowych, przejrzystości reklamy politycznej oraz zapewnienia użytkownikom informacji, narzędzi i wsparcia, aby wzmocnić ich pozycję podczas korzystania z internetu. Niektóre narzędzia są jednak dostępne tylko w niewielkiej liczbie państw członkowskich. Komisja wzywa również Google do wykorzystania wyszukiwarki internetowej do wspierania działań badawczych na szerszą skalę.
 • Twitter potraktował priorytetowo działania podejmowane przeciwko podmiotom działającym w złych intencjach, zamykanie fałszywych lub podejrzanych kont oraz eliminowanie zautomatyzowanych systemów / botów. Potrzebujemy jednak dalszych informacji na temat tego, w jaki sposób ograniczy to rozpowszechnianie tweetów umieszczanych przez podmioty będące źródłem dezinformacji.
 • Mozilla ma wprowadzić na rynek unowocześnioną wersję swojej przeglądarki w celu zablokowania automatycznego śledzenia krzyżowego (ang. cross-site tracking), powinna jednak wyraźniej określić, w jaki sposób ograniczy to informacje na temat sposobów korzystania z przeglądarki przez użytkowników, które mogłyby być wykorzystywane w kampaniach dezinformacyjnych.

W odniesieniu do kolejnych sprawozdań Komisja oczekuje, że Google, Facebook, Twitter i Mozilla przyjmą bardziej systemowe podejście, które umożliwi odpowiednie i regularne monitorowanie oraz ocenę na podstawie odpowiednich danych dotyczących wyników.

Jeżeli chodzi o przedstawicieli stowarzyszeń handlowych reprezentujących sektor reklamy, takich jak Światowa Federacja Reklamodawców (World Federation of Advertisers), Europejskie Stowarzyszenie Agencji Komunikacyjnych (European Association of Communication Agencies) oraz Europejski Związek Pracodawców Branży Internetowej (Interactive Advertising Bureau Europe), Komisja odnotowuje ich pozytywne wysiłki na rzecz podnoszenia świadomości na temat kodeksu. Zwraca jednocześnie uwagę na brak sygnatariuszy korporacyjnych i podkreśla kluczową rolę marek i reklamodawców w działaniach zapobiegających czerpaniu dochodów przez podmioty będące źródłem dezinformacji.

Dalsze działania

Sprawozdania obejmują działania podejmowane przez przedsiębiorstwa internetowe i sektor reklamowy do dnia 31 grudnia 2018 r. Platformy internetowe powinny przekazać Komisji szczegółowe informacje na temat stycznia 2019 r. w najbliższych dniach. Pierwsze miesięczne sprawozdanie zostanie opublikowane w lutym 2019 r., a kolejne sprawozdania będą sporządzane co miesiąc do maja 2019 r. Pozwoli to Komisji upewnić się, że przed wyborami europejskimi wypracowano skuteczne strategie polityczne o szczególnym znaczeniu dla integralności procesów wyborczych.

Przed końcem 2019 r. Komisja przeprowadzi kompleksową ocenę na koniec pierwszego 12-miesięcznego okresu stosowania kodeksu. Jeżeli jej wyniki okażą się niezadowalające, Komisja może zaproponować dalsze działania, w tym o charakterze regulacyjnym.

Kontekst

Monitorowanie postępów w ramach kodeksu postępowania stanowi część planu działania na rzecz zwalczania dezinformacjiWyszukaj ten link w innym języku, który Unia Europejska przyjęła w grudniu ubiegłego roku w celu budowania zdolności i zacieśniania współpracy między państwami członkowskimi a instytucjami UE na rzecz aktywnego zwalczania zagrożeń związanych z dezinformacją.

Sygnatariusze, którzy opublikowali sprawozdania, przystąpili do kodeksu postepowania w październiku 2018 r. na zasadzie dobrowolności. Kodeks zmierza do osiągnięcia celów określonych w komunikacieWyszukaj ten link w innym języku Komisji przedstawionym w kwietniu 2018 r. poprzez ustanowienie szerokiego zakresu zobowiązań obejmujących pięć obszarów:

 • Wyeliminowanie przychodów z reklam w odniesieniu do kont i stron internetowych wprowadzających w błąd oraz zapewnienie reklamodawcom odpowiednich narzędzi bezpieczeństwa i informacji na temat stron internetowych zawierających dezinformację.
 • Publiczne ujawnianie reklam politycznych i podejmowanie wysiłków na rzecz upubliczniania reklamy tematycznej.
 • Wypracowanie konkretnej i publicznie dostępnej polityki w zakresie tożsamości i botów internetowych oraz podejmowanie działań na rzecz zamykania fałszywych kont.
 • Oferowanie informacji i narzędzi pomagających użytkownikom w podejmowaniu świadomych decyzji, a także przedstawianie zagadnień będących przedmiotem zainteresowania opinii publicznej z różnych perspektyw przy jednoczesnym eksponowaniu wiarygodnych źródeł.
 • Zapewnienie naukowcom dostępu do danych spełniającego wymogi prywatności w celu śledzenia i lepszego zrozumienia rozprzestrzeniania i wpływu dezinformacji.

Kodeks postepowania idzie również w parze z zaleceniem zawartym w pakiecie dotyczącym wyborów ogłoszonym przez przewodniczącego Junckera w orędziu o stanie Unii z 2018 r., mającym na celu zapewnienie wolnych, uczciwych i bezpiecznych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zaproponowano między innymi większą przejrzystość internetowych ogłoszeń politycznych oraz możliwość nałożenia kar za nielegalne wykorzystanie danych osobowych do świadomego wywierania wpływu na wynik wyborów. Państwa członkowskie zachęca się do utworzenia krajowej sieci współpracy w dziedzinie wyborów, składającej się z właściwych organów – takich jak organy wyborcze, organy ds. cyberbezpieczeństwa, ochrony danych i organy ścigania – oraz do wyznaczenia punktu kontaktowego uczestniczącego w europejskiej sieci współpracy w dziedzinie wyborów. Pierwsze posiedzenie na szczeblu europejskim odbyło się w dniu 21 stycznia 2019 r.

BREXIT a Erasmus+

Dodano: 28.01.2019

Ze względu na ryzyko, że Wielka Brytania opuści Unię Europejską 30 marca bez zaakceptowania wynegocjowanego porozumienia, Komisja Europejska przyjęła ostatnią partię środków awaryjnych dotyczących Erasmus+, zasad koordynacji zabezpieczenia społecznego oraz budżetu UE. Chodzi o to, aby młodzi uczestnicy programu z Unii i Wielkiej Brytanii nie musieli przerywać pobytu za granicą.

 
Wynika to z apeli Rady Europejskiej (art. 50), która w listopadzie i grudniu 2018 r. wzywała do intensyfikacji prac przygotowawczych na wszystkich szczeblach. W odpowiedzi Komisja przyjęła 19 grudnia 2018 r. plan działań awaryjnych obejmujący szereg środków ustawodawczych; m.in. w ubiegłym tygodniu przedstawiono wnioski awaryjne dotyczące rybołówstwa w UE. Działania te są uzupełnieniem szeroko zakrojonych prac przygotowawczych, które Komisja prowadzi od grudnia 2017 r., opisanych w poprzednich komunikatach dotyczących gotowości.

Przyjęte środki służą zapewnieniu, aby w przypadku braku porozumienia o brexicie:

 • młodzi ludzie z UE i Wielkiej Brytanii, uczestniczący w programie Erasmus+ w dniu 30 marca 2019 r., nie musieli przerywać pobytu za granicą;
 • władze państw członkowskich UE nadal brały pod uwagę okresy ubezpieczenia, zatrudnienia lub samozatrudnienia bądź zamieszkania osób w Wielkiej Brytanii przed brexitem przy obliczaniu świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego, np. emerytur;
 • brytyjskie podmioty dofinansowywane z UE nadal otrzymywały płatności w ramach dotychczasowych umów, o ile Wielka Brytania będzie nadal wypełniać swoje zobowiązania finansowe w ramach budżetu UE. Kwestia ta jest odrębna od porozumienia finansowego między Unią Europejską a Wielką Brytanią.

Co istotne, środki te nie złagodzą – i nie mogą złagodzić – ogólnych skutków brexitu bez porozumienia. Nie zrekompensują też w żaden sposób braku gotowości ani nie zapewnią warunków tak korzystnych, jak wynikające z członkostwa w UE, czy też jak warunki okresu przejściowego przewidziane w umowie o wystąpieniu.

Dzisiejsze wnioski mają tymczasowy charakter i ograniczony zakres oraz będą przyjmowane jednostronnie przez UE. Uwzględniono w nich rozmowy z państwami członkowskimi. Komisja będzie nadal wspierać państwa członkowskie w ich pracach przygotowawczych, a także zintensyfikowała swoje wysiłki, na przykład poprzez organizowanie wizyt we wszystkich stolicach UE-27.

Ochrona praw uczestników programu Erasmus+

Erasmus+ jest jednym ze sztandarowych programów UE. W dniu 30 marca w Wielkiej Brytanii będzie przebywać 14 tys. uczestników programu z UE-27 (w tym studentów wyższych uczelni, praktykantów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, młodzieży uczącej się oraz kadry dydaktycznej), zaś w UE-27 – 7 tys. uczestników z Wielkiej Brytanii. W przypadku braku porozumienia nie mogliby oni dokończyć semestru w ramach Erasmus+, a być może również otrzymywać stypendium. Dzisiejszy wniosek służy rozwiązaniu tego problemu poprzez zapewnienie, by w takim przypadku studenci i praktykanci uczestniczący w Erasmus+, przebywający za granicą w momencie wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE, mogli ukończyć naukę i nadal otrzymywać odpowiednie fundusze.

Ochrona praw obywateli w zakresie zabezpieczenia społecznego

Komisja konsekwentnie stoi na stanowisku, że prawa obywateli UE w Wielkiej Brytanii i obywateli Wielkiej Brytanii w UE są priorytetem. Obywatele nie powinni być karani za brexit. Dzisiejszy wniosek służy temu, by w przypadku braku porozumienia zabezpieczyć uprawnienia osób, które skorzystały z prawa do swobodnego przemieszczania się przed wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE. Uprawnienia te obejmują okresy ubezpieczenia, zatrudnienia lub samozatrudnienia bądź zamieszkania w Wielkiej Brytanii przed brexitem. Oznacza to przykładowo, że jeżeli obywatel UE-27 pracował w Wielkiej Brytanii przed brexitem przez 10 lat, to okres ten powinien być uwzględniany przy obliczaniu uprawnień emerytalnych tej osoby przez właściwe organy państwa członkowskiego UE, w którym osoba ta przejdzie na emeryturę.

Proponowane rozporządzenie gwarantuje, że państwa członkowskie będą nadal stosować podstawowe zasady unijnej koordynacji zabezpieczenia społecznego, a mianowicie zasady równego traktowania, uwzględniania okoliczności i sumowania. Dzisiejszy wniosek w żadnym razie nie zapewnia tak znacznych korzyści, jak przewidziane w umowie o wystąpieniu, uzgodnionej 14 listopada. Nie obejmuje on uprawnień nabytych po dniu 29 marca 2019 r. ani nie obejmuje kwestii przenoszenia świadczeń pieniężnych, dalszego świadczenia opieki zdrowotnej ani przepisów określających ustawodawstwo mające zastosowanie w danej sytuacji.

Ochrona beneficjentów budżetu UE

Jak wielokrotnie podkreślano, wszystkie zobowiązania podjęte przez 28 państw członkowskich powinny być honorowane przez 28 państw członkowskich. Odnosi się to także do scenariusza braku porozumienia. Również w takim przypadku oczekuje się, że Wielka Brytania będzie nadal honorować wszystkie zobowiązania, które wzięła na siebie w trakcie członkostwa w UE.

Dzisiejszy wniosek umożliwia Unii – w przypadku braku porozumienia – wypełnianie jej zobowiązań i dalsze dokonywanie płatności w 2019 r. na rzecz brytyjskich beneficjentów w odniesieniu do umów podpisanych i decyzji podjętych przed 30 marca 2019 r., pod warunkiem że Wielka Brytania będzie honorować zobowiązania podjęte w ramach budżetu na 2019 r. oraz zaakceptuje niezbędne audyty i kontrole. Pomogłoby to złagodzić drastyczne skutki braku porozumienia w wielu obszarach dofinansowywanych ze środków UE, takich jak badania, innowacje lub rolnictwo.

Kwestia ta nie narusza porozumienia finansowego między Unią Europejską a Wielką Brytanią w przypadku braku porozumienia o brexicie i stanowi odrębne zagadnienie.

Dalsze działania

Komisja Europejska będzie ściśle współpracować z Parlamentem Europejskim i Radą, aby zapewnić przyjęcie proponowanych aktów ustawodawczych i ich wejście w życie przed 30 marca 2019 r.Komisja zwraca również uwagę Parlamentu Europejskiego i Rady na to, jak ważne jest możliwie najszybsze wejście w życie aktów delegowanych.

Kontekst

W dniu 14 listopada 2018 r. negocjatorzy Komisji i Zjednoczonego Królestwa uzgodnili warunki umowy o wystąpieniu. W dniu 22 listopada 2018 r. Komisja zatwierdziła umowę o wystąpieniu w jej pełnym brzmieniu. W dniu 25 listopada 2018 r. Rada Europejska (art. 50) zatwierdziła umowę o wystąpieniu i zwróciła się do Komisji, Parlamentu Europejskiego i Rady o podjęcie niezbędnych kroków w celu zagwarantowania, by umowa mogła wejść w życie w dniu 30 marca 2019 r., tak by zapewnić uporządkowane wystąpienie. Ratyfikacja umowy o wystąpieniu w Wielkiej Brytanii jest obecnie niepewna.

5 grudnia 2018 r. Komisja przyjęła dwa wnioski dotyczące decyzji Rady w sprawie podpisania i zawarcia umowy o wystąpieniu. Aby umowa o wystąpieniu weszła w życie, Rada musi teraz dać upoważnienie do podpisania tekstu w imieniu Unii, a następnie Parlament Europejski musi wyrazić zgodę przed jej zawarciem przez Radę. Umowa o wystąpieniu będzie musiała zostać ratyfikowana przez Wielką Brytanię zgodnie z jej własnymi wymogami konstytucyjnymi.

Ratyfikacja umowy o wystąpieniu pozostaje celem i priorytetem Komisji. Jak podkreślono w pierwszym komunikacie Komisji w sprawie przygotowań do brexitu z 19 lipca 2018 r., bez względu na przewidywany scenariusz, decyzja Wielkiej Brytanii, by opuścić Unię Europejską, spowoduje znaczne zakłócenia.

W związku z tym zainteresowane strony, a także organy krajowe i unijne, muszą przygotować się na dwa możliwe scenariusze:

 • Jeżeli umowa o wystąpieniu zostanie ratyfikowana przed dniem 30 marca 2019 r., prawo UE przestanie obowiązywać w stosunku do Wielkiej Brytanii i w tym państwie w dniu 1 stycznia 2021 r., tj. po upływie 21-miesięcznego okresu przejściowego. Umowa o wystąpieniu przewiduje możliwość jednorazowego przedłużenia okresu przejściowego o maksymalnie rok lub dwa lata.
 • Jeżeli natomiast umowa o wystąpieniu nie zostanie ratyfikowana przed dniem 30 marca 2019 r., nie będzie okresu przejściowego, a prawo UE przestanie obowiązywać w stosunku do Wielkiej Brytanii i w tym państwie od dnia 30 marca 2019 r. Ten drugi scenariusz określa się mianem „braku porozumienia” lub „twardego brexitu”.

W ciągu ubiegłego roku Komisja opublikowała 88 zawiadomień dotyczących gotowości w różnych dziedzinach. Ich celem jest poinformowanie opinii publicznej o konsekwencjach wystąpienia Wielkiej Brytanii w przypadku braku umowy o wystąpieniu. Zawiadomienia są dostępne we wszystkich językach urzędowych UE. W ramach działań awaryjnych i przygotowań do brexitu Komisja przedstawiła dotąd 18 wniosków ustawodawczych w tej kwestii – wliczając dzisiejsze. Komisja prowadzi również rozmowy techniczne z państwami członkowskimi UE-27 zarówno na temat ogólnych kwestii dotyczących gotowości, jak i na temat konkretnych działań sektorowych, prawnych i administracyjnych. Slajdy wykorzystywane podczas tych seminariów technicznych są dostępne w internecie. Ponadto Komisja rozpoczęła wizyty w 27 państwach członkowskich UE, aby upewnić się, że opracowywanie krajowych planów awaryjnych jest w toku, i w razie potrzeby udzielić wyjaśnień na temat procesu przygotowania.

EU wymaga prostszych zasad

Dodano: 22.01.2019

Coraz bliżej ostatecznego ustalenia prostszych zasad sprzedaży towarów w internecie i dostarczania treści i usług cyfrowych w UE. Parlament i kraje członkowskie właśnie osiągnęły wstępne porozumienia w tej sprawie. Nowe regulacje przewidują m.in. rekompensaty, jeśli treści cyfrowe takie jak muzyka lub oprogramowanie okażą się wadliwe – niezależnie od tego, w jakim kraju wspólnoty zostały kupione.

Parlament Europejski i Rada osiągnęły wstępne porozumienie dotyczące wniosków Komisji Europejskiej z grudnia 2015 r. w sprawie sprzedaży towarów w internecie i dostarczania treści i usług cyfrowych. W połączeniu z rozporządzeniem mającym na celu zniesienie nieuzasadnionego blokowania geograficznego, które weszło w życie w grudniu 2018 r., nowe porozumienie w sprawie przepisów dotyczących umów cyfrowych jest najnowszym osiągnięciem strategii jednolitego rynku cyfrowego niosącym ze sobą konkretne korzyści dla obywateli i przedsiębiorstw.

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego oraz Věra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci z zadowoleniem przyjęli osiągnięte porozumienie, wydając następujące oświadczenie:

Dla konsumentów jedną z największych korzyści płynących z jednolitego rynku cyfrowego UE jest to, że wystarczy jedno kliknięcie myszką, by kupować towary w dowolnym państwie UE bez dodatkowych kosztów. Dla przedsiębiorstw oznacza to możliwość sprzedawania towarów i oferowania usług i treści cyfrowych wszędzie w UE, a także dostęp do milionów potencjalnych klientów.

Jest to możliwe jedynie dzięki jasnym, aktualnym i jednolitym zasadom obowiązującym w całej UE. Porozumienie dotyczące naszych wniosków w sprawie nowych zasad dostarczania treści i usług cyfrowych oraz w sprawie sprzedaży towarów w internecie stanowi kolejny krok w tym kierunku.

Konsumenci w całej UE będą lepiej chronieni. Od tej pory będą mogli na przykład uzyskać rekompensatę, jeśli treści cyfrowe takie jak muzyka lub oprogramowanie okażą się wadliwe. Konsumenci będą też mieli więcej czasu na udowodnienie, że zakupiony towar był wadliwy w momencie zakupu. W przypadku wadliwego towaru, te same prawa do rekompensaty, na przykład do zniżki lub zwrotu, będą obowiązywały w całej UE. Z kolei przedsiębiorstwa skorzystają na większej pewności prawnej i sprawiedliwej konkurencji.

Pragniemy podziękować Parlamentowi Europejskiemu i Radzie za ich zaangażowanie w znajdowanie nowych rozwiązań problemów, z którymi spotykają się konsumenci i sprzedawcy w środowisku o wysokim stopniu cyfryzacji i pozbawionym granic. Dzisiejsze porozumienie polepszy zaufanie konsumentów, a co za tym idzie również przedsiębiorstw. Większa ilość treści cyfrowych i towarów w całej Europie będzie oznaczała dla konsumentów większą możliwość wyboru i bardziej konkurencyjne ceny, co leży u podstaw jednolitego rynku cyfrowego. Mamy nadzieję, że Parlament Europejski i Rada wykażą się takim samym zaangażowaniem odnośnie do dwóch pozostałych priorytetów UE, a mianowicie propozycji aktualizacji zasad dotyczących prawa autorskiego w celu dostosowania ich do doby cyfryzacji oraz wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie prywatności i łączności elektronicznej.

Kolejne kroki

Teksty muszą teraz zostać formalnie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. Po ostatecznym przyjęciu dyrektywy zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE, a przepisy wejdą w życie 20 dni po ich publikacji.

Kontekst

Jednym z filarów strategii rynku cyfrowego jest zagwarantowanie konsumentom i przedsiębiorstwom lepszego dostępu do oferowanych w internecie towarów i usług w całej Europie. Handel elektroniczny stale się rozwija, jednak jego całkowity potencjał w przypadku przedsiębiorstw i konsumentów w Europie jest nadal niewykorzystany – zarówno jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, jak i konsumentów w Europie.

9 grudnia 2015 r. Komisja przyjęła dwa wnioski: pierwszy z nich dotyczy dostarczania treści cyfrowych(np. odtwarzania muzyki w sieci), zaś drugi — internetowej sprzedaży towarów (np. zakupu ubrań w internecie). Drugi wniosek rozszerzono o sprzedaż poza internetem w 2017 r. Oba wnioski dotyczyły głównych przeszkód, z jakimi zmaga się transgraniczny handel elektroniczny w UE: fragmentacja przepisów w dziedzinie prawa umów konsumenckich, która utrudniała MŚP prowadzenie działalności transgranicznej i nieufność konsumentów przy zakupie towarów w innych państwach członkowskich. Ostatnia tablica wyników sytuacji konsumentów (2017 r.) wykazała, że obawy takie nadal istnieją.

Nowe wstępne porozumienie dotyczące umów cyfrowych jest kolejną niezbędną inicjatywą, dzięki której jednolity rynek cyfrowy staje się rzeczywistością dla wszystkich, w połączeniu ze zniesieniem opłat roamingowychu

Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego przyznała Bankowi Alior gwarancje w wysokości 1,44 mld PLN

Dodano: 21.01.2019

Polska znajduje się w grupie 10 państw odnoszących największe korzyści z planu Junckera – powiedziała komisarz Elżbieta Bieńkowska komentując przeznaczenie przez grupę Europejskiego Banku Inwestycyjnego wsparcie w wysokości 2,1 mld złotych na pożyczki dla MŚP z banku Alior w Polsce. Pożyczkobiorcy będą mogli liczyć niższe stopy procentowe oraz dłuższe okresy spłaty.

Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego, utworzona przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), przyznała bankowi Alior gwarancje w wysokości 1,44 mld PLN (335,3 mln EUR), w ramach portfela MŚP obejmującego transze uprzywilejowane i mezzanine o wartości 1,5 mld euro (349 mln euro). Jest to syntetyczna sekurytyzacja MŚP w Polsce, w której wspólnie uczestniczą EBI oraz EFI. Porozumienie było możliwe dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS).

EFSI to główny filar planu inwestycyjnego dla Europy, znanego jako „plan Junckera”. Dzięki niemu wzrosła zdolność grupy EBI do finansowania projektów, które – zgodnie z kryteriami określonymi w planie – wymagają działań związanych (ze względu na swoją strukturę lub charakter) z wyższym profilem ryzyka, lecz które jednocześnie pobudzają konkurencyjność przedsiębiorstw i tworzą miejsca pracy.

Porozumienie ma na celu wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw we wszystkich sektorach polskiej gospodarki, zapewnianie im pożyczek na korzystnych warunkach, pozwalających im na pozyskiwanie funduszy o niższych stopach procentowych i dłuższych okresach spłaty.

Komisarz UE do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, Elżbieta Bieńkowska, powiedziała: - Z zadowoleniem przyjmuję to nowe porozumienie możliwe dzięki planowi Junckera, które zagwarantuje polskim małym i średnim przedsiębiorstwom finansowanie, jakiego potrzebują, aby przekształcać swoje idee w innowacyjne produkty, wzrost i miejsca pracy. Polska znajduje się w grupie 10 państw odnoszących największe korzyści z planu Junckera. Dzięki pomocy ze strony Unii Europejskiej już niemal 45 000 przedsiębiorstw ma szansę uzyskać lepszy dostęp do finansowania. To bardzo dobre wiadomości.

Dyrektor generalny EFI, Pier Luigi Gilibert powiedział: - EFI z radością uczestniczy w pierwszym, opracowanych przez Grupę EBI porozumieniu dotyczącym syntetycznej sekurytyzacji MŚP w Polsce, dzięki któremu wsparcie uzyskają polskie MŚP. Doświadczenia EFI zgromadzone w zakresie uruchamiania inwestycji powiązane ze wsparciem EBI oraz wsparciem ze strony planu Junckera pozwolą bankowi Alior na uwolnienie kapitału regulacyjnego i zwiększą możliwości banku w zakresie zapewniania MŚP finansowania na lepszych warunkach.

Pełniący obowiązki prezesa zarządu Alior Bank, Krzysztof Bachta, dodał: - Cieszymy się, że udało nam się zawrzeć transakcję z EFI oraz z EBI w ramach planu Junckera, na warunkach korzystnych dla naszego banku. Uwolniony kapitał zostanie wykorzystany na umocnienie kluczowego segmentu banku, jakim jest segment MŚP. Transakcja ta pozwoli grupie Alior na zaoferowanie małym i średnim przedsiębiorstwom dodatkowych pożyczek na lepszych warunkach, przy obniżonej stopie procentowej.

Jest to syntetyczna sekurytyzacja MŚP w Polsce, w której wspólnie uczestniczą EBI oraz EFI. W ciągu minionych 12 miesięcy grupa EBI udzieliła wsparcia na rzecz 18 transakcji sekurytyzacyjnych. W samym tylko grudniu grupa udzieli bankom w Polsce, we Włoszech, w Niemczech i w Hiszpanii gwarancji w wysokości 1,7 mld euro.

Informacje dla redaktorów

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą długoterminowych pożyczek, której właścicielami są państwa członkowskie Unii Europejskiej. Udostępnia długoterminowe finansowanie dla bezpiecznych inwestycji służących realizacji politycznych celów UE.

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego głównym zadaniem jest wspieranie europejskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez ułatwianie im dostępu do finansowania. W ramach EFI mobilizowany jest tzw. kapitał zalążkowy i kapitał wzrostu, a ponadto opracowywane są gwarancje i instrumenty mikrofinansowe, które są ukierunkowane na ten segment rynku. Wykonując to zadanie, EFI wspiera realizację celów UE na rzecz innowacji, badań i rozwoju, przedsiębiorczości, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Plan inwestycyjny dla Europy, znany jako „plan Junckera”, jest jednym z najważniejszych priorytetów Komisji Europejskiej. Skupia się on na pobudzaniu inwestycji sprzyjających tworzeniu miejsc pracy i napędzaniu wzrostu gospodarczego dzięki inteligentnemu wykorzystaniu nowych i dotychczasowych zasobów finansowych, usuwaniu przeszkód dla inwestycji oraz zapewnianiu widoczności i pomocy technicznej projektom inwestycyjnym.

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) jest głównym filarem planu Junckera, który zapewnia gwarancje z tytułu pierwszej straty. Dzięki niemu EBI może inwestować w większą liczbę projektów, które często wiążą się z wyższym ryzykiem. EFIS przyniósł już wymierne rezultaty. Oczekuje się, że projekty i porozumienia  zatwierdzone do finansowania w ramach EFIS uruchomią inwestycje w wysokości ponad 371,2 mld euro, w tym 16,2 mld euro w Polsce, oraz że zapewnią wsparcie na rzecz niemal 856 000 MŚP w 28 państwach członkowskich.

Więcej informacji na temat wyników planu inwestycyjnego dla Europy znajduje się tutaj

EU wprowadza przepisy dotyczące majątków międzynarodowych par małżeńskich lub zarejestrowanych związków partnerskich

Dodano: 17.01.2019

W życie wchodzą rozporządzenia wyjaśniające zasady dotyczące majątków międzynarodowych par małżeńskich lub zarejestrowanych związków partnerskich. Ustalają one jasne zasady w przypadku rozwodu lub śmierci, kładą również kres prowadzeniu równoległych i potencjalnie sprzecznych postępowań w różnych państwach np. w odniesieniu do nieruchomości. Polska nie jest stroną porozumienia.

 
Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans powiedział: - Wejście w życie tych przepisów to dobra wiadomość dla rosnącej liczby międzynarodowych par w Europie. Chodzi o zapewnienie tysiącom europejskich par pewności co do tego, co stanie się z ich majątkiem w przypadku rozwodu lub śmierci jednego z małżonków lub partnerów. Jestem przekonany, że przepisy te będą pomocą dla wielu europejskich par w tych najtrudniejszych chwilach.

Vera Jourová, komisarz UE ds. sprawiedliwości, powiedziała: - Nowe przepisy sprawią, że podział wspólnego majątku będzie łatwiejszy i tańszy, a także przyczynią się do złagodzenia negatywnych skutków dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Z jasnych procedur w przypadku rozwodu lub śmierci partnera skorzysta ponad 16 mln międzynarodowych par. Będą one mogły zaoszczędzić około 350 mln euro wydawanych rocznie na koszty prawne. Zachęcam pozostałe państwa członkowskie do przyłączenia się do wzmocnionej współpracy dla dobra wszystkich międzynarodowych par w całej UE.

Ponieważ nie udało się osiągnąć jednomyślności wszystkich państw członkowskich, przepisy będą miały zastosowanie w 18 państwach członkowskich: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, w Czechach, na Cyprze, w Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburgu, Malcie, Niemczech, Portugalii, Słowenii, Szwecji i we Włoszech.

Nowe rozporządzenia:

 • wyjaśnią, który sąd krajowy jest właściwy w sprawach dotyczących zarządzania majątkiem lub jego podziału w przypadku rozwodu, separacji lub śmierci;
 • wyjaśnią, które prawo krajowe jest nadrzędne, w przypadku gdy zastosowanie mogłoby mieć prawo kilku państw;
 • ułatwią uznawanie i wykonywanie orzeczenia w kwestiach majątkowych wydanego w innym państwie.

W 18 państwach członkowskich, które przystąpiły do wzmocnionej współpracy, mieszka 70 proc. ludności UE oraz większość międzynarodowych par mieszkających w Unii Europejskiej. Te państwa członkowskie przyjęły rozporządzenia w czerwcu 2016 r. w ramach wzmocnionej współpracy. Pozostałe państwa członkowskie mogą przystąpić do obu rozporządzeń w każdej chwili.

Państwa członkowskie, które nie uczestniczą we wzmocnionej współpracy, będą w dalszym ciągu stosowały swoje prawo krajowe (w tym przepisy prawa prywatnego międzynarodowego) do sytuacji transgranicznych dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych oraz skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich.

Kontekst

Wzmocniona współpraca umożliwia grupie co najmniej dziewięciu państw członkowskich przyjmowanie środków, co do których 28 państw członkowskich nie zdołało się porozumieć. Pozostałe państwa członkowskie UE zachowują prawo przystąpienia do takiej współpracy w dowolnym momencie (art. 331 TFUE).

W dniu 16 marca 2011 r. Komisja przyjęła dwa wnioski w sprawie rozporządzeń dotyczących ustrojów majątkowych par międzynarodowych: jeden z nich dotyczy małżeństw, a drugi zarejestrowanych związków partnerskich. Wnioski te miały uzupełnić ramy unijnych instrumentów współpracy sądowej w zakresie prawa rodzinnego. Musiały zostać przyjęte jednogłośnie przez Radę. W grudniu 2015 r. Rada stwierdziła, że nie udało się osiągnąć jednomyślności wśród wszystkich 28 państw członkowskich.

17 państw członkowskich zwróciło się do Komisji o ustanowienie między nimi wzmocnionej współpracy w dziedzinie ustrojów majątkowych par międzynarodowych, obejmującej zarówno małżeństwa, jak i zarejestrowane związki partnerskie. Na późniejszym etapie do wzmocnionej współpracy przyłączył się Cypr. W marcu 2016 r. Komisja ponownie złożyła dwa wnioski uwzględniające porozumienie polityczne osiągnięte w Radzie. W dniu 24 czerwca 2016 r. Rada przyjęła oba rozporządzenia.