środa 22 listopada 2017
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

W czwartek 21 września wchodzi w życie tymczasowo kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) między UE a Kanadą.

Dodano: 20.09.2017
 
Przyjmując z zadowoleniem ten niezwykle ważny krok w unijnej polityce handlowej, przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: Niniejsza umowa odzwierciedla oczekiwany przez nas obraz naszej polityki handlowej – jest to instrument na rzecz wzrostu gospodarczego, zapewniający korzyści europejskim przedsiębiorstwom i obywatelom, ale również narzędzie do wyrażania naszych wartości, wykorzystania możliwości płynących z globalizacji oraz kształtowania globalnych zasad handlowych. Umowa została poddana dogłębnej kontroli parlamentarnej, co odzwierciedla rosnące zainteresowanie obywateli polityką handlową. Intensywna wymiana poglądów na temat CETA, która miała miejsce podczas tego procesu, jest dowodem na demokratyczny charakter europejskiego procesu decyzyjnego. Oczekuję, że państwa członkowskie będą prowadziły otwartą i dogłębną dyskusję w kontekście trwających krajowych procedur ratyfikacyjnych. Nadszedł czas, by nasze przedsiębiorstwa i obywatele w jak największym stopniu skorzystali z tej okazji i by wszyscy zobaczyli, jak nasza polityka handlowa może przynosić wszystkim wymierne korzyści.
 
Unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmström stwierdziła: Sytuacja naszych eksporterów wkrótce się zmieni. Tymczasowe wejście w życie pozwala unijnym przedsiębiorstwom i obywatelom rozpocząć od razu czerpanie korzyści z tej umowy. Jest to pozytywny sygnał dla światowej gospodarki, który ma potencjał do pobudzenia wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. CETA jest nowoczesną i postępową umową, podkreślającą nasze zobowiązanie do prowadzenia wolnego i sprawiedliwego handlu opartego na naszych wartościach. Pomaga nam kształtować proces globalizacji i przepisy regulujące handel światowy. Co więcej, CETA podkreśla nasze zdecydowane zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i chroni zdolność naszych rządów do wprowadzania regulacji w interesie publicznym. Umowa ta również w znacznym stopniu wzmacnia nasze stosunki z Kanadą, partnerem strategicznym i sprzymierzeńcem, z którym mamy głębokie więzi historyczne i kulturowe.
Tymczasowe stosowanie umowy CETA od dnia 21 września następuje po jej zatwierdzeniu przez państwa członkowskie UE, wyrażonym w ramach Rady, oraz przez Parlament Europejski.
Jednak w pełni i ostatecznie wejdzie w życie dopiero, gdy zostanie ratyfikowana przez wszystkie państwa członkowskie UE. Komisja będzie pracować wspólnie z państwami członkowskimi UE i Kanadą nad zapewnieniem jej sprawnego i skutecznego wdrożenia.
Jakie będą skutki wdrożenia CETA?
CETA stwarza unijnym przedsiębiorstwom każdych rozmiarów nowe możliwości w zakresie eksportu do Kanady. Dzięki niej unijne przedsiębiorstwa zaoszczędzą 590 mln euro rocznie, tj. wartość ceł płaconych za towary wywożone do Kanady. Od dnia 21 września CETA znosi cła na 98 proc. produktów (linii taryfowych) stanowiących przedmiot wymiany handlowej UE z Kanadą. Zapewnia również unijnym przedsiębiorstwom najlepszy dostęp do zamówień publicznych w Kanadzie - nie tylko na szczeblu federalnym, lecz także na poziomie prowincji i gmin - jaki kiedykolwiek oferowano przedsiębiorstwom spoza tego kraju.
 
Największe korzyści odniosą mniejsze firmy, których nie stać na ponoszenie kosztów wynikających z biurokratycznych procedur związanych z eksportem do Kanady. Małe przedsiębiorstwa zaoszczędzą czas i pieniądze, na przykład unikając podwójnych wymagań w zakresie badania produktów, długotrwałych procedur celnych i wysokich kosztów prawnych. Organy państw członkowskich zajmujące się promocją eksportu są gotowe, by pomóc przedsiębiorstwom w rozpoczęciu eksportu za ocean, pobudzeniu istniejącej już wymiany handlowej i przyciąganiu inwestycji.
CETA stwarza nowe możliwości dla europejskich rolników i producentów żywności, przy jednoczesnej pełnej ochronie wrażliwych sektorów UE. UE otworzyła swój rynek w ograniczonym zakresie dla określonych konkurencyjnych produktów z Kanady, przy jednoczesnym zapewnieniu lepszego dostępu do rynku kanadyjskiego dla ważnych europejskich produktów eksportowych. Należą do nich: ser, wino i napoje alkoholowe, owoce i warzywa oraz produkty przetworzone. CETA będzie również chronić 143 oznaczenia geograficzne UE w Kanadzie, wysokiej jakości regionalne produkty żywnościowe i napoje.
Z umowy tej skorzysta również 500 mln konsumentów europejskich. Umowa zapewnia konsumentom większy wybór, przy jednoczesnym utrzymaniu europejskich standardów, ponieważ jedynie produkty i usługi, które są w pełni dostosowane do wszystkich unijnych regulacji, mogą zostać wprowadzone na rynek unijny. CETA nie zmieni sposobu, w jaki UE reguluje bezpieczeństwo żywności, w tym kwestie dotyczące produktów genetycznie modyfikowanych lub zakaz wykorzystywania wołowiny z hodowli opartej na stosowaniu hormonów.
Umowa zapewni również większą pewność prawa w gospodarce usługowej, umożliwi większą mobilność pracowników firm, a także stworzy ramy umożliwiające wzajemne uznawanie kwalifikacji w szeregu zawodów, od architektów po operatorów dźwigów.
Państwa członkowskie UE mogą ponadto nadal świadczyć usługi publiczne w taki sposób, jaki uznają za stosowne. Tę kwestię i inne zagadnienia wyjaśniono we wspólnym instrumencie interpretacyjnym, który będzie miał moc prawną. W jasny i jednoznaczny sposób wymieniono w nim, co Kanada i UE uzgodniły w szeregu artykułów CETA.

Procedura i dalsze kroki
UE i Kanada podpisały CETA w dniu 30 października 2016 r., w następstwie zgody państw członkowskich UE wyrażonej na forum Rady. W dniu 15 lutego Parlament Europejski również wyraził zgodę na jej podpisanie. W dniu 16 maja 2017 r. CETA ratyfikowała strona kanadyjska. Otworzyło to drogę do tymczasowego stosowania, gdy tylko Kanada przyjęła wszystkie niezbędne przepisy wykonawcze.
Umowa zostanie w pełni wdrożona, kiedy wszystkie państwa członkowskie UE dokonają jej ratyfikacji zgodnie ze swoimi wymogami konstytucyjnymi. Gdy CETA zacznie w pełni obowiązywać, nowy i poprawiony system sądów ds. inwestycji zastąpi obecny mechanizm rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem, który istnieje w wielu dwustronnych umowach handlowych wynegocjowanych w przeszłości przez rządy państw członkowskich UE. Nowy mechanizm będzie przejrzysty i nie będzie się opierał na sądach tworzonych ad hoc.
Kontekst
Ramy stosunków między UE a Kanadą określono w umowie o partnerstwie strategicznym, która umożliwia wzmocnioną współpracę w strategicznych obszarach wspólnego zainteresowania i odpowiedzialności, takich jak klimat, bezpieczeństwo oraz polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Umowa o partnerstwie strategicznym jest tymczasowo stosowana od dnia 1 kwietnia 2017 r. i, wraz z CETA, umożliwia dalsze pogłębienie relacji między UE a Kanadą.
Umowy o wolnym handlu zawarte przez UE potwierdziły pozytywny wpływ na europejski wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Jednym z przykładów jest umowa handlowa między UE a Koreą Południową. Od momentu jej wejścia w życie w 2011 r. eksport UE do Korei Południowej wzrósł o ponad 55 proc., eksport niektórych produktów rolnych wzrósł o 70 proc., sprzedaż samochodów z UE w Korei Południowej wzrosła trzykrotnie, a deficyt w handlu z tym krajem przekształcił się w nadwyżkę. Umowa ta również była stosowana tymczasowo przez kilka lat po ratyfikacji na szczeblu UE, do czasu jej ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie.
Od eksportu zależy 31 mln miejsc pracy w Europie. Średnio każdy dodatkowy miliard euro z eksportu wspiera 14 000 miejsc pracy w UE.

Dodatkowe informacje
Arkusz informacyjny: CETA w skrócie
Arkusz informacyjny: Kształtowanie globalizacji
Arkusz informacyjny: Interesy Unii – 6 gwarancji
Arkusz informacyjny: Zrównoważony rozwój
Broszura: korzyści wynikające z CETA
Przewodnik na temat CETA dla przedsiębiorstw
Arkusz informacyjny: Korzyści dla rolnictwa
CETA w Twoim mieście – interaktywna mapa z informacjami na temat handlu z Kanadą w społecznościach lokalnych w całej Europie
Arkusz informacyjny: Liczby: Stosunki handlowe między UE a Kanadą
Arkusz informacyjny: Proces negocjacyjny
Poznaj liderów CETA: Dowiedz się, dlaczego te małe unijne przedsiębiorstwa korzystają z CETA

Komisja zapewnia wsparcie finansowe dla polskich hodowców trzody chlewnej dotkniętych afrykańskim pomorem świń

Dodano: 19.09.2017

Komisja Europejska przeznaczy 9,3 miliona euro z funduszy UE na pomoc polskim hodowcom trzody chlewnej, którzy będą musieli zakończyć działalność w związku z afrykańskim pomorem świń. Decyzja Komisji dotyczy hodowców z Polski, posiadających nie więcej niż 50 świń i/lub prosiąt i prowadzących hodowlę na obszarach o wysokim poziomie ryzyka wystąpienia tej jednej z najbardziej zakaźnych chorób u świń. 


Afrykański pomór świń jest obecny w regionie wschodniej granicy UE od 2014 r. Aby móc kontrolować chorobę i unikać pojawiania się nowych jej ognisk, na szczeblu europejskim wprowadzono ścisłe ograniczenia sanitarne. Polskie władze wprowadziły dalsze wymogi w obszarach najbardziej narażonych na ryzyko wystąpienia choroby. 

Hodowcy będą musieli wnioskować o unijną pomoc, która zostanie wypłacona w terminie 12 miesięcy od dnia dzisiejszego. Wsparcie finansowe dla polskich hodowców pochodzi z budżetu wspólnej polityki rolnej UE i jest objęte przepisami wspólnej organizacji rynków rolnych. Zasady te uprawniają Komisję do zaproponowania tymczasowych środków wsparcia (na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy) w każdym sektorze objętym wspólną organizacją rynku, który uznany zostanie za znajdujący się w sytuacji „mogącej spowodować gwałtowne pogorszenie się warunków produkcji i warunków rynkowych”.  Od czasu ich przyjęcia w 2013 roku, przepisy te zostały wdrożone po raz pierwszy. 

WIATR W ŻAGLE - orędzie o stanie Unii w 2017 r.

Dodano: 13.09.2017
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wygłosił dzisiaj orędzie o stanie Unii w 2017 r. przed posłami do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i przedstawił swoje priorytety na nadchodzący rok, a także nakreślił swoją wizję, jak Unia Europejska może ewoluować do roku 2025 (zob. pełna treść orędzia). Przedstawił Plan działania na rzecz bardziej zjednoczonej, silniejszej i demokratyczniejszej Unii (zob. zestawienie informacji nt. planu działania).
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oświadczył dzisiaj: Wiatr znów wieje w żagle Europy. Nigdzie jednak nie dopłyniemy, jeśli tego wiatru nie chwycimy. (...) Powinniśmy wyznaczyć kierunek działań w przyszłości. Jak napisał Mark Twain, za kilkanaście lat bardziej będziemy żałowali tego, czego nie zrobiliśmy, niż tego, co zrobiliśmy. Teraz przyszedł czas, by budować bardziej zjednoczoną, silniejszą i demokratyczniejszą Unię do 2025 r.
Orędziu przewodniczącego Junckera w Parlamencie Europejskim towarzyszyło przyjęcie przez Komisję Europejską konkretnych inicjatyw dotyczących handlu, kontroli inwestycji, cyberbezpieczeństwa, przemysłu, danych i demokracji, co pozwoli szybko przekuć słowa w czyny.
W opublikowanych dzisiaj zestawieniach informacji również szerzej omówione zostały kluczowe zagadnienia, które przewodniczący Juncker poruszył w swoim orędziu.

Kluczowe przesłanie orędzia o stanie Unii Europejskiej w 2017 r.
Wiatr w żagle
Po dziesięciu latach od wybuchu kryzysu europejska gospodarka wreszcie odzyskuje swoją pozycję. A wraz z nią powraca nasze zaufanie. Przywódcy 27 państw UE, Parlament i Komisja przywracają taki wymiar europejski naszej Unii. Wspólnie przywracamy wymiar unijny naszej Unii.
Utrzymanie obranego kierunku
Patrząc w przyszłość, nie możemy dopuścić do zboczenia z obranego kursu. (...) Musimy zakończyć to, co rozpoczęliśmy w Bratysławie.
HandelPartnerzy z całego świata zaczynają ustawiać się w kolejce, by móc zawrzeć z nami umowy handlowe. (...) Dzisiaj proponujemy rozpoczęcie negocjacji handlowych z Australią i Nową Zelandią.
Chcę to podkreślić raz na zawsze: nie jesteśmy naiwnymi orędownikami wolnego handlu. Europa musi zawsze bronić swoich strategicznych interesów. Dlatego też dzisiaj proponujemy nowe unijne ramy kontroli inwestycji.
Przemysł: Jestem dumny z naszego przemysłu motoryzacyjnego. Jestem jednak zaszokowany, kiedy konsumenci są świadomie i rozmyślnie wprowadzani w błąd. Apeluję do producentów samochodów o przejrzystość i naprawienie błędów.
Prezentowana dzisiaj nowa strategia dotycząca polityki przemysłowej pomoże naszemu przemysłowi utrzymać lub wysunąć się na czołową pozycję, jeśli chodzi o innowacyjność, cyfryzację i dekarbonizację.
Walka ze zmianą klimatuW sytuacji, gdy w Stanach Zjednoczonych poziom ambicji spadł, Europa dopilnuje, abyśmy przywrócili wielkość naszej planecie. To wspólne dziedzictwo całej ludzkości.
CyberbezpieczeństwoAtaki cybernetyczne mogą bardziej zagrażać stabilności systemów demokratycznych i gospodarek niż broń i czołgi.(...) Komisja proponuje dzisiaj nowe narzędzia, m.in. Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego, by pomóc nas bronić.
MigracjaEuropa jest i musi pozostać kontynentem solidarności, gdzie schronienie mogą znaleźć ci, którzy uciekają przed prześladowaniami.
Mamy wspólne granice, lecz państwa członkowskie, które są na pierwszej linii, nie mogą zostać same, by je chronić. Wspólne granice i wspólna ochrona granic muszą iść ze sobą w parze.
Nie mogę mówić o migracji, nie wyrażając wielkiego uznania dla Włoch za ich niestrudzone i szlachetne wysiłki. (...) Włochy ratują honor Europy w regionie Morza Śródziemnego.
Europejski Korpus Solidarności (zob. zestawienie informacji): Jestem szczególnie dumny z młodych Europejczyków, którzy (...) wstąpili do Europejskiego Korpusu Solidarności. Ich działania są urzeczywistnieniem europejskiej solidarności.
Afryka (zob. zestawienie informacji): Musimy też okazać solidarność z Afryką. Afryka, kolebka ludzkości, to dumny kontynent z młodą ludnością. Fundusz powierniczy UE dla Afryki, opiewający na 2,7 mld euro, pozwala tworzyć możliwości zatrudnienia na całym kontynencie.
Postawić żagle
Nadszedł czas na wyciągnięcie pierwszych wniosków z tej debaty [na temat przyszłości Europy]. Czas, by przejść od refleksji do czynów. Od debaty do podejmowania decyzji. Dzisiaj pragnę przedstawić Państwu, jak ja to postrzegam: mój własny, „szósty scenariusz”.
Dla mnie Europa zawsze była czymś więcej, niż tylko jednolitym rynkiem. Znaczyła więcej niż pieniądze, niż euro. Zawsze chodziło w niej o wartości.
Od Wschodu do ZachoduEuropa rozciąga się od Vigo po Warnę. Od Hiszpanii po Bułgarię. Od Wschodu do Zachodu: Europa powinna oddychać obydwoma płucami. W przeciwnym razie naszemu kontynentowi zabraknie powietrza.
Delegowanie pracowników (zob. zestawienie informacji): W Unii, w której wszyscy są równi, nie może być pracowników drugiej kategorii. Za tę samą pracę w tym samym miejscu powinno się dostawać takie samo wynagrodzenie.
Europejski Urząd ds. Pracy (zob. zestawienie informacjiAbsurdalne wydaje się, że istnieje Urząd Nadzoru Bankowego, który pilnuje przestrzegania standardów w bankowości, lecz nie ma wspólnego organu ds. pracy, aby zapewnić sprawiedliwe warunki na jednolitym rynku. Taki organ utworzymy.
Podwójna jakość żywności (zob. zestawienie informacji): W Unii, w której wszyscy są równi, nie może być konsumentów drugiej kategorii. Nie zaakceptuję tego, że w niektórych częściach Europy konsumentom sprzedaje się żywność niższej jakości niż w innych krajach (...) Słowakom nie należy się mniej ryb w paluszkach rybnych. Węgrom mniej mięsa w gotowych daniach; a Czechom mniej kakao w czekoladzie.
PraworządnośćW Europie siła prawa zastąpiła prawo siły. (...) Praworządność nie jest w Unii Europejskiej nieobowiązkowa. Jest koniecznością.
Orzeczenia Trybunału muszą być respektowane przez wszystkich. Podważanie ich czy też podważanie niezależności krajowego sądownictwa oznacza pozbawienie obywateli ich praw podstawowych.
Strefa SchengenJeżeli chcemy wzmocnić ochronę naszych granic zewnętrznych, musimy natychmiast otworzyć strefę Schengen dla Bułgarii i Rumunii. Powinniśmy też umożliwić Chorwacji pełnoprawne członkostwo w strefie Schengen po spełnieniu wszystkich kryteriów.
Strefa euro (zob. zestawienie informacji): Jeżeli chcemy, aby euro jednoczyło, a nie dzieliło nasz kontynent, powinno być czymś więcej niż walutą wybranej grupy państw. Dążymy do tego, by cała Unia Europejska posługiwała się euro jako swoją walutą.
RozszerzenieMusimy utrzymać wiarygodną perspektywę rozszerzenia dla Bałkanów Zachodnich. (...) To jasne, że nie będzie dalszego rozszerzenia w czasie tej kadencji. (...) Później jednak Unia Europejska będzie liczyć więcej niż 27 członków.
TurcjaOd pewnego czasu Turcja oddala się wielkimi krokami od Unii Europejskiej.
Więzienia nie są miejscem dla dziennikarzy, są nim redakcje. Miejsca, w których panuje wolność słowa.
Apeluję więc do osób sprawujących władzę w Turcji: Uwolnijcie naszych dziennikarzy.
Głosowanie większością kwalifikowaną w sprawach podatkowychZdecydowanie popieram przejście do głosowania większością kwalifikowaną w przypadku decyzji dotyczących wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych, sprawiedliwych podatków dla sektora cyfrowego oraz podatku od transakcji finansowych.
Europejski Minister Gospodarki i Finansów (zob. zestawienie informacji): Potrzebujemy Europejskiego Ministra Gospodarki i Finansów. Europejskiego ministra, który promuje i wspiera reformy strukturalne w państwach członkowskich.
Nie potrzebujemy równoległych struktur. (...) Parlamentem strefy euro jest Parlament Europejski.
Walka z terroryzmemApeluję o utworzenie europejskiej jednostki wywiadu, która zapewniłaby automatyczne udostępnianie danych dotyczących terrorystów i zagranicznych bojowników służbom wywiadu oraz policji.
Silniejsza pozycja na arenie międzynarodowejChciałbym, aby państwa członkowskie rozważyły, jakie decyzje w obszarze polityki zagranicznej mogłyby być podejmowane w drodze głosowania większością kwalifikowaną, nie zaś jednomyślnie. Traktat już przewiduje taką możliwość.
Lepsze stanowienie prawa (zob. zestawienie informacji): Nie powinniśmy się wtrącać w codzienne życie Europejczyków. (...) Nie powinniśmy ich zarzucać strumieniem nowych inicjatyw lub starać się wciąż rozszerzać nasze kompetencje. Powinniśmy oddać kompetencje państwom członkowskim w sprawach, w których jest to zasadne.
W tym miesiącu ustanowię grupę zadaniową do spraw pomocniczości i proporcjonalności, która w krytyczny sposób przyjrzy się wszystkim dziedzinom polityki i oceni, czy na pewno działamy tylko tam, gdzie UE faktycznie wnosi wartość dodaną.
Reforma instytucjonalnaEuropa funkcjonowałaby lepiej, gdybyśmy połączyli stanowiska Przewodniczącego Komisji i Przewodniczącego Rady Europejskiej. (...) Łatwiej byłoby zrozumieć Europę, gdyby za sterami statku stał jeden kapitan. (...) Jeden Przewodniczący lepiej odzwierciedlałby prawdziwy charakter Unii Europejskiej jako Unii państw i Unii obywateli.
Jeżeli chcecie wzmocnić europejską demokrację, nie możecie odwrócić demokratycznego postępu jakim jest system głównych kandydatów – Spitzenkandidaten.
Plan działania
Nasza przyszłość nie może pozostać scenariuszem. (...) Unię jutra musimy przygotować już dziś.
30 marca 2019 r. Unia będzie liczyła 27 członków. Proponuję, byśmy dobrze przygotowali się na ten moment: wewnątrz Unii 27 państw i w instytucjach unijnych.
Mam nadzieję, że 30 marca 2019 r. Europejczycy obudzą się w Unii, w której wszyscy szanujemy nasze wartości. W której wszystkie państwa członkowskie ściśle przestrzegają zasady praworządności. (...) W której wzmocniliśmy podstawy unii gospodarczej i walutowej, aby móc bronić naszej wspólnej waluty, zarówno w dobrych, jak i złych czasach, i nie musimy prosić o pomoc z zewnątrz. (...) W której jeden Przewodniczący, wybrany w demokratycznej ogólnoeuropejskiej kampanii wyborczej, kieruje pracami Komisji i Rady Europejskiej.
Zaczęliśmy od naprawy dachu. Teraz jednak, póki okoliczności nam sprzyjają, musimy zająć się resztą. (...) Zdejmijmy więc cumy. Wypłyńmy z portu. I chwyćmy wiatr w żagle.
Informacje ogólne
Co roku we wrześniu przewodniczący Komisji Europejskiej wygłasza przed Parlamentem Europejskim orędzie o stanie Unii, w którym podsumowuje osiągnięcia minionego roku i przedstawia priorytety na nadchodzący rok. Przewodniczący wyjaśnia również, w jaki sposób Komisja Europejska planuje zająć się najważniejszymi wyzwaniami, jakie ma przed sobą Unia Europejska. Po przemówieniu odbywa się debata plenarna. W ten sposób rozpoczyna się dialog z Parlamentem Europejskim i Radą mający na celu opracowanie programu prac Komisji na kolejny rok.
Ponadto przewodniczący Jean-Claude Juncker i pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans przesłali dzisiaj Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego i Przewodniczącemu Rady list intencyjny, w którym szczegółowo przedstawili działania, jakie Komisja zamierza podjąć w drodze inicjatyw ustawodawczych i innych do końca przyszłego roku (tj. 2018 r.). Przewiduje to porozumienie ramowe z 2010 r. regulujące stosunki pomiędzy Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską.
Więcej informacji:
 • Autoryzowane orędzie o stanie Unii
 • List intencyjny
 • Informacje o postępach w realizacji dziesięciu priorytetów Komisji
 • Plan działania na rzecz bardziej zjednoczonej, silniejszej i demokratyczniejszej Unii

Biuletyn PIE ED Białystok - sierpień 2016

Dodano: 11.09.2017

KE vs. Volkswagen

Dodano: 08.09.2017

Unijne urzędy ochrony konsumentów oraz Komisja Europejska przesłały wspólne pismo do prezesa Volkswagena, wzywając koncern do szybkiej naprawy wszystkich samochodów w związku ze skandalem „dieselgate”. Chodzi o instalowanie oprogramowania w autach z silnikami wysokoprężnymi, które podczas testów fałszowało odczyt poziomu emisji spalin samochodu.

Jest to część skoordynowanych działań unijnych urzędów ochrony konsumentów, które mają zagwarantować, że grupa Volkswagen przestrzega praw ochrony konsumentów w następstwie skandalu emisyjnego oraz aktywnie podejmuje działania w stosunku do zainteresowanych konsumentów. Urzędy ochrony konsumentów w UE nadal otrzymują informacje świadczące o tym, że wiele samochodów, których dotyczył skandal, nie zostało jeszcze naprawionych.

Po rozmowach z komisarz Věrą Jourovą w 2016 r. Volkswagen zobowiązał się, że wszystkie samochody, których dotyczył skandal, zostaną naprawione do jesieni 2017 r. Urzędy ochrony konsumentów w UE, pod przewodnictwem holenderskiego Urzędu ds. Konsumentów i Rynków, wzywają Volkswagena do potwierdzenia, w terminie jednego miesiąca, że plan ten zostanie zrealizowany. Żądają one pełnej przejrzystości tego procesu oraz szczegółowych danych w odniesieniu do tego, co zostało już osiągnięte, a co pozostaje do zrobienia. Volkswagen powinien zagwarantować rozwiązanie wszelkich potencjalnych problemów zaistniałych po dokonaniu napraw, Komisja zażądała bowiem, aby wszystkie samochody Volkswagena, których dotyczył skandal, zostały doprowadzone do pełnej zgodności z zasadami homologacji tego typu pojazdów. 

Komisarz Věra Jourová powiedziała: - Cieszę się, że urzędy ochrony konsumentów, jako organy wykonujące prawo UE, przyjmują wspólny front wobec Volkswagena i naciskają na wypełnienie naszych żądań. Działając wspólnie, urzędy ochrony konsumentów są w stanie zagwarantować przestrzeganie prawa ochrony konsumentów w całej Unii. Ma to szczególne znaczenie w przypadku problemów ogólnoeuropejskich, takich jak sprawa Volkswagena, która dotyczy ponad 8 mln konsumentów w różnych państwach członkowskich. Dzięki wspólnemu stanowisku konsumenci w UE mogą być pewni, że zarówno urzędy ochrony konsumentów, jak i Komisja Europejska, stoją po ich stronie i że nie zgodzimy się na żadne półśrodki. 

Organy ochrony konsumenta oczekują odpowiedzi Volkswagena m.in. co do następujących aspektów:

 • Przejrzystość i przekazywanie informacji: Volkswagen powinien jak najszybciej poinformować poszczególnych konsumentów o naprawie. Volkswagen powinien dostarczyć konsumentom wystarczających informacji, które pozwolą im podjąć przemyślaną decyzję. Zgodnie z dyrektywą dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych informacje te powinny obejmować następujące kwestie:
 • precyzyjne i jasne powody, dlaczego samochód musi zostać poddany naprawie;
 • co obejmuje naprawa;
 • co konsument musi zrobić, aby jego samochód został naprawiony;
 • co może się stać lub co się stanie, jeżeli konsument nie odda samochodu do naprawy;
 • w jakich państwach członkowskich samochody, które nie zostały naprawione, przestaną być zdatne do ruchu drogowego oraz kiedy to nastąpi.
 • Informowanie właścicieli samochodów używanych i konsumentów poza salonami Volkswagena: Jeśli chodzi o konsumentów, którzy kupili swoje samochody bez pośrednictwa salonów Volkswagena lub serwisują je poza autoryzowanym serwisem (np. samochody używane, samochody zakupione bezpośrednio od importerów), Volkswagen powinien dołożyć starań, aby poinformować o naprawach tych właścicieli samochodów.
 • Środki budowania zaufania: Organy ochrony konsumentów z zadowoleniem przyjęły środki budowania zaufania ogłoszone przez grupę Volkswagen, dzięki którym konsumenci zyskują pewność co do wykonywanych napraw. Organy ochrony konsumentów wezwały Volkswagena do aktywnego poinformowania o tych środkach wszystkich zainteresowanych osób; do nieograniczania napraw tylko do pewnych części samochodu albo do określonego przedziału czasowego; oraz do podjęcia prawnie wiążącego zobowiązania, że ogólne osiągi samochodu po naprawie będą takie same.
 • Wsparcie dla salonów samochodowych w procesie naprawy: Chociaż odpowiedzialność za zapewnienie zgodności spoczywa na producentach, na mocy dyrektywy w sprawie sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji to sprzedawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady w chwili dostawy towaru. Organy ochrony konsumentów wzywają Volkswagena do wykorzystania wszelkich możliwych środków w celu ułatwienia pracy salonom samochodowym.
 • Przedłużenie procesu naprawy: Urzędy ochrony konsumentów w UE wzywają Volkswagena do potwierdzenia harmonogramu przeprowadzenia napraw wszystkich samochodów. Jeżeli akcja serwisowa potrwa dłużej niż do jesieni 2017 r., Volkswagen powinien zobowiązać się do przedłużenia okresu darmowych napraw oprogramowania tak długo, jak jest to konieczne, w celu wypełnienia swoich obowiązków i zapewnienia zgodności wszystkich samochodów z prawem konsumenckim UE.

Dalsze działania

Urzędy ochrony konsumentów w UE proszą Volkswagena o odpowiedź w ciągu jednego miesiąc oraz o podjęcie dialogu na szczeblu europejskim. Każde państwo członkowskie będzie miało swobodę zadecydowania o dalszych działaniach, jeżeli Volkswagen nie odpowie na wspólne stanowisko lub nie uda się osiągnąć porozumienia. Urzędy mogą podejmować działania zgodne z krajową specyfiką, w tym w razie potrzeby działania w zakresie egzekwowania przepisów.

Przebieg procedury

Rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów łączy krajowe organy konsumenckie w paneuropejską sieć odpowiedzialną za egzekwowanie przepisów. Dzięki temu organ krajowy w jednym państwie członkowskim może zwrócić się do swojego odpowiednika w innym państwie UE z prośbą o interwencję w przypadku transgranicznego naruszenia unijnych przepisów konsumenckich.

Współpraca dotyczy przepisów ochrony konsumenta w różnych obszarach, takich jak dyrektywa w sprawie nieuczciwych praktyk handlowychdyrektywa w sprawie praw konsumentów lub dyrektywa w sprawie sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji.

W ramach współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów właściwe organy regularnie dokonują przeglądu kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w zakresie ochrony konsumentów na jednolitym rynku i koordynują prowadzony przez siebie nadzór rynku i ewentualne działania w zakresie egzekwowania prawa. Komisja ułatwia wymianę informacji pomiędzy tymi organami oraz koordynację ich działań.

Więcej informacji:

Unijna polityka ochrony konsumentów