piątek 28 lipca 2017
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

Stowarzyszenie Unii Europejskiej i Ukrainy

Dodano: 30.05.2017

Oświadczenie Jeana-Claude'a Junckera, przewodniczącego Komisji Europejskiej, dotyczące głosowania w Senacie Niderlandów w sprawie ratyfikacji układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Ukrainą

Dzisiejsze głosowanie w Senacie Niderlandów stanowi istotny sygnał od Niderlandów i całej Unii Europejskiej dla naszych ukraińskich przyjaciół: miejsce Ukrainy jest w Europie. Przyszłość Ukrainy wiąże się z Europą.

Pragnę podziękować rządowi Niderlandów i kierownictwu pozostałych partii za ich wysiłki na rzecz pomyślnego zakończenia tego procesu. Prawie dotarliśmy do mety. Jesteśmy o krok od ratyfikacji układu o stowarzyszeniu, obejmującego pogłębioną i kompleksową strefę wolnego handlu. Chciałbym, aby proces ten został teraz szybko zakończony, przed rozpoczęciem szczytu UE-Ukraina, który odbędzie się w lipcu.

Unia Europejska jest w pełni zaangażowana w partnerstwo z narodem ukraińskim, należące do najściślejszych i najbardziej cenionych. Układ o stowarzyszeniu wpłynął już na zwiększenie wzajemnej wymiany handlowej, zwiększenie dobrobytu przedsiębiorców, przyczynił się do rozpoczęcia i konsolidacji szeregu reform na Ukrainie, a także otworzył nowe możliwości przed obywatelami Unii Europejskiej i Ukrainy. Powinniśmy wykorzystać sprzyjający klimat związany z pozytywnym wynikiem dzisiejszego głosowania w celu dalszego wzmocnienia naszego partnerstwa.

Przebieg procedury

W 2014 r. Unia Europejska i Ukraina podpisały układ o stowarzyszeniu, który oznaczał nowy etap rozwoju stosunków między UE a tym państwem. Układ o stowarzyszeniu wejdzie w życie po jego ratyfikacji przez wszystkie strony układu.

W dniu 15 grudnia 2016 r. głowy państw i szefowie rządów UE zawarli porozumienie w sprawie prawnie wiążącej decyzji określającej wspólne rozumienie niektórych aspektów układu o stowarzyszeniu z Ukrainą: wyjaśniono w niej, że układ nie oznacza perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej, nie zapewnia Ukrainie zbiorowej gwarancji bezpieczeństwa ani pomocy wojskowej, ani też nie daje obywatelom Ukrainy dostępu do rynków pracy państw członkowskich UE, nie zobowiązuje on też państw członkowskich do pomocy finansowej dla Ukrainy; podkreślono również, że zasadniczym jego elementem jest walka z korupcją.

W dniu 16 grudnia rząd Niderlandów przyjął projekt ustawy potwierdzającej ratyfikację układu o stowarzyszeniu przez Niderlandy.

W dniu 23 lutego projekt ustawy został przyjęty przez niższą izbę parlamentu. W dniu 23 maja Senat przeprowadził debatę, w której większość uczestników opowiedziała się za ratyfikacją. Dzisiejsze głosowanie w Senacie jest wynikiem tej debaty.

Dalsze działania

Niderlandy powinny dokończyć proces ratyfikacji zgodnie ze swoimi przepisami krajowymi. Kolejne kroki to podpisanie ustawy przez króla, jej opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Niderlandów oraz złożenie dokumentu ratyfikacyjnego w Sekretariacie Generalnym Rady.

Następnie po stronie UE będą musiały zakończyć się procedury zawarcia układu i złożenia dokumentów ratyfikacyjnych. Układ wejdzie w życie w pierwszym dniu drugiego miesiąca po dacie złożenia ostatniego dokumentu ratyfikacyjnego lub zatwierdzającego.

Budżet UE na 2018 r.

Dodano: 29.05.2017

Komisja przedstawiła dzisiaj projekt budżetu na 2018 r. w wysokości 161 mld euro w środkach na zobowiązania, by stymulować tworzenie nowych miejsc pracy, zwłaszcza dla ludzi młodych, oraz pobudzić wzrost gospodarczy i inwestycje strategiczne.


Opierając się na działaniach podjętych już w latach ubiegłych, budżet UE na następny rok będzie nadal skutecznie zajmować się wyzwaniami związanymi z migracją, zarówno wewnątrz UE, jak i poza jej granicami. Dzięki usprawnieniu sprawozdawczości zostanie zwiększony nacisk na konkretne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki finansowaniu UE.
Komisarz Günther H. Oettinger, odpowiedzialny za budżet i zasoby ludzkie, stwierdził: Za pomocą tego budżetu chcemy zapewnić odpowiednią równowagę między utrzymaniem naszych wcześniejszych zobowiązań dotyczących ważnych programów UE i przezwyciężaniem nowych wyzwań, przy jednoczesnym zwiększaniu unijnej wartości dodanej. Staramy się zadbać o to, aby więcej młodych Europejczyków mogło znaleźć zatrudnienie oraz aby na terenie Unii realizowano więcej kluczowych inwestycji. Uzyskiwanie wymiernych rezultatów oraz zmienianie życia codziennego Europejczyków na lepsze jest w dalszym ciągu motorem działań UE.
Przedstawiony projekt budżetu wpisuje się w ograniczenia wprowadzone przez Parlament Europejski i państwa członkowskie w wieloletnich ramach finansowych – jednak przy założeniu, że Rada przyjmie formalnie już uzgodniony śródokresowy przegląd tych ram szybko po wyborach w Zjednoczonym Królestwie w dniu 8 czerwca. W przeciwnym razie niektóre spośród dodatkowych proponowanych wydatków – na przykład pozostała kwota 700 mln euro na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w okresie 2018–2020 – byłyby zagrożone, a Komisja prawdopodobnie musiałaby skorzystać z pozycji budżetu na rolnictwo, aby pokryć dodatkowe kwoty przeznaczone na bezpieczeństwo i migrację.
Teraz Parlament Europejski i państwa członkowskie Unii Europejskiej wspólnie omówią ten wniosek.

Tworzenie miejsc pracy i pobudzanie inwestycji
Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest głównym elementem planu Junckera, opiera się na gwarancji budżetowej UE, uzupełnionej środkami przyznanymi z kapitału własnego Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Ma on na celu wspieranie tworzenia miejsc pracy i pobudzanie wzrostu gospodarczego przez inteligentniejsze wykorzystanie nowych i istniejących zasobów finansowych, aby wspierać inwestycje prywatne. Oczekuje się, że w ramach dotychczasowych inwestycji uruchomionych zostanie 194 mld euro. W 2018 r. Komisja proponuje zasilenie funduszu gwarancyjnego EFIS o kolejne 2 mld euro.
Fundusze strukturalne i inwestycyjne pozostaną głównymi instrumentami inwestycyjnymi UE służącymi wspieraniu MŚP i działań głównie w dziedzinach badań i innowacji, transportu, ochrony środowiska i rozwoju obszarów wiejskich. W budżecie UE przewidziano 55,4 mld euro na fundusze strukturalne i inwestycyjne dla regionów i państw członkowskich oraz prawie 59,6 mld euro dla rolników i na rozwój obszarów wiejskich.
Oczekuje się, że po powolnym etapie początkowym unijne programy strukturalne i inwestycyjne na lata 2014–2020 osiągną odpowiednie tempo realizacji w 2018 r., zgodnie ze zobowiązaniami ustalonymi przez państwa członkowskie i Parlament Europejski. Wyjaśnia to wzrost o 8,1 proc. ogółu środków na płatności, w porównaniu z budżetem na 2017 r.
Promowanie zrównoważonego rozwoju będzie także przyświecać działaniom prowadzonym w ramach budżetu UE poza Unią, które to działania są wyraźnie intensyfikowane, jeśli chodzi o kraje sąsiadujące. Oczekuje się zatem, że dzięki nowemu Europejskiemu Funduszowi na rzecz Zrównoważonego Rozwoju uda się pozyskać dodatkowe finansowanie, w szczególności z sektora prywatnego.

Oferowanie młodzieży lepszych możliwości
Program „Erasmus+” ma na celu realizację ustalonych celów polityki Unii w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu poprzez zwiększanie zdolności i kompetencji uczniów i studentów, wspieranie poprawy jakości instytucji i organizacji z dziedziny kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz promowanie rozwoju polityki. W projekcie budżetu na 2018 r. przeznaczono na ten cel 2,3 mld euro, co stanowi wzrost o 9,5 proc. w stosunku do budżetu na rok 2017.
Do końca 2016 r. około 1,6 mln młodych osób skorzystało z działań wspieranych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Inicjatywa ta przyczyniła się do zmniejszenia stopy bezrobocia osób młodych w większości państw członkowskich. W związku z tym, że stopa bezrobocia nadal pozostaje jednak powyżej poziomu sprzed kryzysu finansowego, w dalszym ciągu wzywa się do wspierania odpowiednich działań na szczeblu UE. W tym celu na rzecz Inicjatywy powinno zostać przeznaczone dodatkowe 1,2 mld euro w latach 2017–2020, z czego 233 mln euro uwzględniono w projekcie budżetu na 2018 r., a 500 mln euro w budżecie korygującym na rok 2017, który także jest dzisiaj przedkładany.
Kolejną szansę dla osób młodych oferuje Europejski Korpus Solidarności, który umożliwia odbycie wolontariatu, stażu oraz pozyskanie ofert pracy na okres od 2 do 12 miesięcy, co jednocześnie sprzyja powstawaniu solidarności wśród społeczności w całej Europie. Komisja przedkłada dzisiaj własny budżet oraz podstawę prawną dla Europejskiego Korpusu Solidarności, co pozwoli na uczestnictwo w tym projekcie do 2020 r. 100 000 Europejczyków. Koszty działań związane z Europejskim Korpusem Solidarności na lata 2018–2020 wyniosą ogółem 342 mln euro, z czego 89 mln euro w roku 2018.

Skuteczne reagowanie na wyzwania geopolityczne
Ponieważ migracja i bezpieczeństwo są nadal priorytetami, Komisja ma zamiar kontynuować finansowanie szerokiego zakresu związanych z nimi działań UE takich jak dostarczanie pomocy humanitarnej, usprawnienie zarządzania zewnętrznymi granicami, wspieranie państw członkowskich najbardziej dotkniętych kryzysem, i wiele innych. 4,1 mld euro zaplanowane w projekcie budżetu na 2018 r. w obszarach migracji i bezpieczeństwa zwiększa kwotę łącznego finansowanie UE w obszarze migracji i bezpieczeństwa do bezprecedensowego poziomu 22 mld euro w okresie 2015–2018. Projekt budżetu na 2018 r. odzwierciedla fakt, że duża część tych środków została wykorzystana już na początku.
Dodatkowe środki finansowe będą również dostępne na potrzeby zaradzenia pierwotnym przyczynom migracji w wymiarze zewnętrznym, zwłaszcza poprzez zapewnianie wsparcia dla państw trzecich zmagających się z dużymi przepływami migracyjnymi, takich jak Liban i Jordania. Projekt budżetu obejmuje również zobowiązania dla tego regionu podjęte w Brukseli podczas konferencji na temat przyszłości Syrii w kwietniu 2017 r., wynoszące ogółem 560 mln euro.
W dziedzinie bezpieczeństwa finansowanie UE będzie koncentrować się na zapobiegawczych środkach bezpieczeństwa, w szczególności w obszarze poważnej i zorganizowanej przestępczości, w tym na wzmacnianiu koordynacji i współpracy między krajowymi organami ścigania, zwiększaniu bezpieczeństwa granic zewnętrznych UE i wspieraniu państw członkowskich w walce z terroryzmem i cyberprzestępczością.
Komisja uruchomiła ponadto w 2017 r. tzw. działania przygotowawcze dotyczące badań nad obronnością finansowane przez UE. W budżecie zapisana została kwota ogółem 90 mln euro na okres 2017–2019 na finansowanie badań realizowanych w ramach współpracy w dziedzinie innowacyjnych obronnych technologii i produktów.

Kontekst
W projekcie budżetu UE do każdego programu objętego finansowaniem przypisane są dwie kwoty, czyli środki na zobowiązania i płatności. „Środki na zobowiązania” obejmują finansowanie, do którego można się zobowiązać w umowach w danym roku, natomiast „środki na płatności” dotyczą środków rzeczywiście wydatkowanych. W projekcie budżetu na 2018 r. środki na zobowiązania opiewają na 161 mld euro (wzrost o 1,4 proc. w porównaniu z 2017 r.), a środki na płatności na 145 mld euro (wzrost o 8,1 proc. w porównaniu z rokiem 2017, z uwagi na programy strukturalne i inwestycyjne na lata 2014–2020, które nabiorą tempa w 2018 r., po powolnym wstępnym etapie w początkowych latach).

Dodatkowe informacje
Wyniki UE (gromadzenie danych online na temat projektów finansowanych przez UE)

EBI i BGK a budowa społecznych mieszkań czynszowych w gminach

Dodano: 24.05.2017
                         
 
EBI i BGK ustanawiają platformę inwestycyjną w ramach Planu Junckera na potrzeby społecznego budownictwa czynszowego
 
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), zawarły porozumienie ustanawiające platformę inwestycyjną mającą na celu wspieranie projektów z zakresu budowy społecznych mieszkań czynszowych w gminach w całej Polsce. Dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach Planu inwestycyjnego dla Europy, opracowanego przez przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude'a Junckera, platforma ta umożliwi uruchomienie programu finansowego w sektorze, w którym konieczne są wzmożone inwestycje oraz ograniczy wykluczenie społeczne.
 
Zawarte porozumienie ma na celu wsparcie do 2021 roku inwestycji z zakresu społecznego budownictwa czynszowego, których całkowity koszt wyniesie w przybliżeniu 2,1 mld PLN (około 496 mln EUR). Projekty finansowane w ramach platformy inwestycyjnej dotyczą budowy lub doposażenia dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, a także budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem z możliwością ich późniejszego wykupu. Finansowanie umożliwi także budowę powiązanej z projektami infrastruktury, obejmującej drogi, system kanalizacji, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty rekreacyjne zaprojektowane specjalnie na potrzeby mieszkań budowanych w ramach inwestycji. Beneficjentami platformy inwestycyjnej będą miasta oraz towarzystwa budownictwa społecznego działające na zasadach non profit.
 
Wiceprezes EBI Vazil Hudák, odpowiedzialny za działania Banku w Polsce, powiedział: „W najbliższych latach w Polsce konieczne są znaczne inwestycje z zakresu budowy przystępnych cenowo lokali na wynajem. Dostępność środków i programów publicznych w tym obszarze jest jednak ograniczona. Z dużym zadowoleniem przyjmujemy zatem fakt, że dzięki ustanowieniu platformy inwestycyjnej EBI i BGK, który jest naszym wieloletnim partnerem, będziemy mogli wspólnie wypełnić tę lukę w finansowaniu. Jesteśmy przekonani, że ta platforma inwestycyjna zaspokoi potrzeby gmin związane z rewitalizacją i efektywnym rozwojem obszarów miejskich. Co równie ważne, ta wspólna inicjatywa umożliwi ograniczenie wykluczenia społecznego poprzez zwiększenie dostępu do mieszkań. Plan inwestycyjny dla Europy oznacza bowiem także zwiększenie inwestycji w infrastrukturę społeczną oraz wspieranie gospodarki solidarnej”.
 
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jyrki Katainen, odpowiedzialny za miejsca pracy, wzrost, inwestycje i konkurencyjność powiedział: "Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) został pomyślany jako dynamiczne narzędzie, które może współpracować z platformami inwestycyjnymi w celu ukierunkowania inwestycji na wspieranie wielu projektów. Dzisiejsze porozumienie to doskonały przykład, kiedy EFIS jest wykorzystywany w sposób dynamiczny, aby wspierać inwestycje tam, gdzie to jest najbardziej potrzebne, aby przyczyniać się do rzeczywistej poprawy życia ludzi."  
 
Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK, powiedziała: „BGK jako bank wspierający rozwój społeczno-gospodarczy kraju ma szczególną rolę w finansowaniu budownictwa społecznego, tak poprzez programy rządowe, jak i w ramach własnej działalności. Będąc państwowym bankiem rozwoju możemy proponować długie okresy finansowania i preferencyjne oprocentowanie, które jest potrzebne w tego rodzaju inwestycjach. Dzięki temu sfinansowaliśmy łącznie ponad 100 tys. mieszkań dla mniej zamożnych rodzin. EBI jest w tym obszarze naszym ważnym partnerem dostarczającym fundusze dla programu rządowego. Podpisując dzisiaj porozumienie o uruchomieniu platformy inwestycyjnej będziemy mogli rozszerzyć istniejącą ofertę dla miast i towarzystw budownictwa społecznego. Dumą napawa mnie fakt, że to porozumienie jest częścią Planu Inwestycyjnego dla Europy i pierwszą tego typu platformą inwestycyjną w Polsce. Potwierdzamy w ten sposób ważną rolę BGK we wdrażaniu tej inicjatywy. Rozwój społecznego budownictwa czynszowego jest częścią programu „Mieszkanie Plus” realizowanego w ścisłej współpracy z naszą spółką zależną BGK Nieruchomości.”
 
Współpraca EBI i BGK będzie oparta na trzech głównych filarach. Pierwszy z nich już istnieje —
to rządowy program wspierania budownictwa społecznego, w ramach którego EBI zapewnia częściowe finansowanie projektów o łącznej wartości 800 mln PLN (około 190 mln EUR). Kredyty uzupełniające przeznaczone na realizację największych projektów zostaną przyznane przez EBI w formie kredytów indywidualnych o maksymalnej łącznej wartości 400 mln PLN (około 95 mln EUR). Kredyty indywidualne będą objęte gwarancją Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) — jednego z filarów Planu inwestycyjnego dla Europy opracowanego przez Komisję Europejską. W wielu przypadkach BGK uzupełni kredyt EBI z własnych środków. Wreszcie, ostatni filar (także o łącznej wartości 400 mln PLN) obejmuje kredyty pośrednie: projekty będą finansowane przez BGK, którego środki będą pochodziły w całości lub części z kredytu udzielonego przez EBI.
 
Podjęcie współpracy z BGK w ramach tego wspólnego instrumentu finansowego umożliwi EBI finansowanie inwestycji realizowanych przez mniejsze podmioty. Obie instytucje będą wspólnie dokonywać analizy due diligence i oceny projektów oraz prowadzić wspólne badania rynkowe i działania marketingowe. W ramach platformy inwestycyjnej podmioty realizujące projekty mogą także korzystać ze wsparcia Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego, które zostało utworzone w ramach Planu inwestycyjnego dla Europy i oferuje szeroki wachlarz usług z zakresu doradztwa
i pomocy technicznej.

Uwagi dla redakcji:

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej. W ubiegłym roku EBI udzielił kredytów o wartości 4,44 mld EUR na realizację projektów w Polsce.
 
Plan inwestycyjny dla Europy jest ukierunkowany na wspieranie inwestycji mających na celu rozwój i tworzenie miejsc pracy w Europie. Cel ten jest realizowany poprzez lepsze wykorzystywanie nowych i dotychczasowych środków finansowych, usuwanie przeszkód na drodze do inwestowania, zapewnianie dostępu do informacji o projektach inwestycyjnych oraz udzielanie pomocy technicznej przy takich projektach. 14 września 2016 r. Komisja Europejska zaproponowała rozszerzenie EFIS przez zwiększenie jego zasięgu i czasu trwania, a także wzmocnienie jego dobrych stron.
 
Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań Banku jest również wspieranie aktywności zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Europejskie monitorowanie losów absolwentów

Dodano: 17.05.2017

Komisja przyjęła dziś dwie nowe inicjatywy dotyczące kształcenia i szkolnictwa wyższego. Jedną z nich jest wniosek w sprawie monitorowania losów absolwentów, który ma ułatwić państwom członkowskim gromadzenie informacji o losach absolwentów po zakończeniu studiów.


Inicjatywy te mają pomóc państwom członkowskim w zapewnianiu wszystkim młodym ludziom wysokiej jakości kształcenia sprzyjającego włączeniu społecznemu. Szereg konkretnych działań umożliwi bowiem zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnego udziału w życiu społecznym, reagowania na nowe możliwości i podejmowania wyzwań związanych na przykład z globalizacją i zmianami technologicznymi, jak i dostosowania ścieżek kształcenia do potrzeb rynku pracy.
Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność, zauważył: Kapitał ludzki w Europie jest jedynym źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej. Powszechny dostęp do wysokiej jakości kształcenia ma kluczowe znaczenie dla przyszłości Europy i jest podstawą otwartych i dobrze prosperujących społeczeństw. Umożliwia ono młodym ludziom dobry start życiowy. Proponowany dziś pakiet dokumentów koncentruje się na młodzieży Europy i na modernizacji kształcenia, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, poprzez szkołę, aż po kształcenie wyższe i kształcenie i szkolenie zawodowe, kładąc fundamenty pod ustawiczne uczenie się przez całe życie.
Tibor Navracsics, unijny komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, stwierdził: Podstawą rozwoju osobistego i aktywnej postawy obywatelskiej jest wysokiej jakości kształcenie. Od niego zaczyna się udana kariera zawodowa; to ono jest najlepszą ochroną przed bezrobociem i ubóstwem. Lecz aby zarówno jednostki, jak i całe społeczeństwa, mogły czerpać korzyści, systemy edukacji muszą zapewniać wysokiej jakości kształcenie w całej UE. Zaproponowane dziś inicjatywy oraz już istniejące wsparcie UE umożliwią państwom członkowskim i organizatorom kształcenia podjęcie niezbędnych kroków, aby poprawić możliwości wszystkich młodych ludzi w Europie, co przyczyni się do zbudowania sprawiedliwych społeczeństw odpornych na zmiany.
Młodzi ludzie potrzebują szerokiego zestawu kompetencji, który pozwoli im dobrze sobie radzić w życiu, znaleźć satysfakcjonującą pracę i aktywnie działać w życiu społecznym, niezależnie od pochodzenia. Aby to osiągnąć, potrzebny jest dobry start, który umożliwia kształcenie. Należy jednak podjąć działania, aby poprawić jakość i wyniki europejskich systemów edukacji, tak aby mogły one sprostać wyzwaniom rozwoju cywilizacyjnego i służyć wszystkim dzieciom i młodzieży. Decyzje dotyczące obszaru edukacji podejmowane są na poziomie krajowym i regionalnym – UE wspiera państwa członkowskie, respektując w pełni zasadę pomocniczości.
Jeśli chodzi o szkoły, z informacji przekazanych przez państwa członkowskie wynika, że istnieją trzy obszary, w których należy podjąć działania i w których wsparcie unijne może pomóc w stawieniu czoła istotnym wyzwaniom:
  • podniesienie jakości pracy szkół i pogłębienie ich integracyjnego charakteru;
  • wspieranie wybitnych nauczycieli i członków kadry kierowniczej szkoły;
  • poprawa zarządzania systemami edukacji szkolnej.
Komisja proponuje uzupełnić działania podejmowane przez państwa członkowskie w tych trzech obszarach, aby wesprzeć wzajemne uczenie się, wzmocnić podstawy merytoryczne sprawdzonych rozwiązań w edukacji oraz wspomóc reformy krajowe w tych państwach członkowskich, które wyrażą takie życzenie. Sposoby takiego wsparcia mogą obejmować stymulowanie rozwoju kompetencji i uczenia się międzykulturowego poprzez partnerstwa szkół, mobilność i projekty eTwinning w ramach Erasmus+; zwiększenie nacisku na partnerskie uczenie się w toku kariery i rozwoju zawodowego nauczycieli i członków kadry kierowniczej szkoły oraz ustanowienie nowego mechanizmu wsparcia umożliwiającego państwom członkowskim szukanie pomocy w opracowywaniu i wdrażaniu reform edukacyjnych.
Odnowiona strategia dla szkolnictwa wyższego opiera się na planie modernizacji z 2011 r. W przyjętym dziś komunikacie Komisja przedstawia swoje plany dotyczące czterech kluczowych obszarów:
  • wyposażenie absolwentów szkół wyższych w zestaw umiejętności potrzebnych im oraz nowoczesnej gospodarce;
  • tworzenie sprzyjających włączeniu społecznemu systemów szkolnictwa wyższego;
  • zagwarantowanie, aby instytucje szkolnictwa wyższego przyczyniały się do innowacji w innych gałęziach gospodarki;
  • wspieranie instytucji szkolnictwa wyższego i rządów w optymalnym wykorzystaniu dostępnych zasobów ludzkich i finansowych.
Aby szkolnictwo wyższe mogło pomóc w stymulowaniu wzrostu i tworzeniu miejsc pracy, uniwersytety muszą dostosowywać programy nauczania do obecnych i przewidywanych potrzeb gospodarczo-społecznych. Potencjalni studenci potrzebują aktualnych i rzetelnych informacji, aby świadomie zdecydować o wyborze zajęć. W związku z tym Komisja przedstawia jednocześnie wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie monitorowania losów absolwentów, będący częścią Nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności. Wniosek ten dotyczy nie tylko absolwentów szkół wyższych, lecz również absolwentów programów kształcenia i szkolenia zawodowego. Ma to zachęcić organy państw członkowskich do poprawy jakości i dostępności informacji dotyczących osiąganych przez absolwentów postępów w karierze lub dalszym kształceniu, po zakończeniu studiów, oraz wspierać je w tym zadaniu.
Również dziś Komisja przedstawiła budżet na kolejne trzy lata oraz odpowiednią podstawę prawną dla Europejskiego Korpusu Solidarności.

Kontekst
Przedstawione dziś inicjatywy są wynikiem zobowiązań podjętych w związku z inicjatywą Inwestowanie w młodzież Europy z dnia 7 grudnia 2016 r., w szczególności z komunikatem dotyczącym poprawy i modernizacji edukacji, w którym Komisja zapowiedziała szereg działań, mających pomóc państwom członkowskim w zapewnieniu wszystkim młodym ludziom wysokiej jakości kształcenia. Działania te obejmują szereg środków umożliwiających państwom członkowskim i instytucjom zapewnienie wszystkim młodym ludziom wysokiej jakości kształcenia, zgodnie z pierwszą podstawową zasadą europejskiego filaru praw socjalnych, w myśl której każda osoba ma prawo do edukacji włączającej, charakteryzującej się dobrą jakością, szkoleń i uczenia się przez całe życie.
Działania te są również zgodne z ambitnymi celami określonymi w deklaracji rzymskiej z dnia 25 marca 2017 r., w której unijni przywódcy zobowiązali się do pracy na rzecz urzeczywistnienia Uni[i], w której młodzi ludzie mają dostęp do kształcenia i szkolenia najwyższej jakości i mogą uczyć się i znajdować zatrudnienie na całym kontynencie oraz w dokumencie Komisji dotyczącym wykorzystania możliwości płynących z globalizacji z dnia 10 maja 2017 r., jak i w jej dokumencie dotyczącym społecznego wymiaru Europy z dnia 26 kwietnia 2017 r., w których przypomina się o zasadniczej roli, jaką kształcenie i szkolenie mają dla konkurencyjności i przyszłości europejskich gospodarek i społeczeństw.
Wyniki ostatniego badania PISA (Program międzynarodowej oceny umiejętności uczniów) wskazują na słabości w rozwoju kompetencji na poziomie kształcenia szkolnego. Szkoły mogłyby również odgrywać silniejszą rolę w promowaniu sprawiedliwości społecznej oraz lepiej reagować na zachodzące szybko zmiany technologiczne i cyfrowe, wywierające poważny wpływ na nasze gospodarki i społeczeństwa. Instytucje szkolnictwa wyższego mogą dodać do tych zadań pomoc w pobudzaniu gospodarki regionów, w których się znajdują, i w których są one ważnym motorem innowacji.

Newsletter PIE ED - kwiecień 2016 r.

Dodano: 08.05.2017