piątek 28 lipca 2017
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

Europejski Fundusz Obronny: 5,5 mld euro rocznie na zwiększenie europejskich zdolności obronnych

Dodano: 12.06.2017

Komisja Europejska uruchomiła w dniu dzisiejszym Europejski Fundusz Obronny, aby pomóc państwom członkowskim w bardziej efektywnym wydawaniu pieniędzy podatników, ograniczaniu powielania w wydatkowaniu środków, a także uzyskiwaniu lepszego stosunku jakości do ceny. Celem ogłoszonego przez przewodniczącego Junckera we wrześniu 2016 r. i popartego przez Radę Europejską w grudniu 2016 r., funduszu będzie koordynacja, uzupełnienie i zwiększenie krajowych inwestycji w badania w dziedzinie obrony, rozwój prototypów i zakup sprzętu wojskowego i technologii.
 
Wiceprzewodniczący do spraw miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności Jyrki Katainen skomentował: Mieszkańcy Europy martwią się o bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci. Uzupełniając naszą współpracę z NATO, sami musimy robić więcej i lepiej. Dziś pokazujemy, że przechodzimy od słów do czynów. Fundusz będzie funkcjonował jako katalizator dla silnego europejskiego przemysłu obronnego, rozwijającego nowoczesne i w pełni interoperacyjne technologie oraz sprzęt. Państwa członkowskie będą nadal pełniły rolę wiodącą, zyskają możliwości lepszego wykorzystania swoich funduszy, a w ostatecznym rozrachunku – zwiększenia swoich wpływów.
Komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP Elżbieta Bieńkowska dodała: Europa musi stać się gwarantem bezpieczeństwa. Z funduszu wspierane będą wspólne badania naukowe w dziedzinie obrony i wspólny rozwój zdolności obronnych. Będzie mieć on zatem przełomowe znaczenie dla strategicznej autonomii UE oraz konkurencyjności przemysłu obronnego w Europie, w tym dla wielu MŚP i spółek o średniej kapitalizacji wchodzących w skład łańcucha dostaw europejskiego przemysłu obronnego.
Europejski Fundusz Obronny ma dwa elementy:
 • Badania naukowe: Ten element funduszu już przynosi efekty. Począwszy od 2017 r. UE po raz pierwszy zaproponuje granty na wspólne badania naukowe w dziedzinie innowacyjnych technologii i produktów obronnych, w pełni i bezpośrednio finansowane z budżetu UE. Projekty kwalifikujące się do finansowania UE będą dotyczyły obszarów priorytetowych uzgodnionych wcześniej przez państwa członkowskie i będą obejmowały np. elektronikę, metamateriały, oprogramowanie szyfrujące lub robotykę. Będą one finansowane z wykorzystaniem:
 • 90 mln euro do końca 2019 r., przy czym 25 mln euro przydzielono na 2017 r. W dniu dzisiejszym zostanie ogłoszone zaproszenie do składania wniosków w odniesieniu do projektów w dziedzinie systemów bezzałogowych w marynarce wojennej i systemów indywidualnego wyposażenia żołnierzy. Oczekuje się, że podpisanie pierwszych umów o udzielenie dotacji nastąpi przed końcem bieżącego roku.
 • 500 mln euro rocznie po 2020 r.W 2018 r. Komisja zaproponuje specjalny unijny program badań w dziedzinie obronności z szacunkowym rocznym budżetem w wysokości 500 mln EUR, co spowoduje, że UE stanie się jednym z największych inwestorów w badania w dziedzinie obronności w Europie.
 • Rozwój i nabywanie: Fundusz będzie stanowił zachętę dla państw członkowskich do współpracy w zakresie wspólnego rozwoju i nabywania wyposażenia obronnego i technologii poprzez współfinansowanie z budżetu UE i praktyczne wsparcie ze strony Komisji. Państwa członkowskie mogą na przykład wspólnie inwestować w rozwój technologii dronów lub łączności satelitarnej lub zakupić większą liczbę helikopterów, aby obniżyć koszty. Kwalifikować się będą wyłącznie projekty realizowane w ramach współpracy, a część całkowitego budżetu będzie przeznaczona na projekty związane z transgranicznym uczestnictwem MŚP. UE zaproponuje współfinansowanie przy pomocy:
 • W sumie 500 mln euro na 2019 i 2020 r. w ramach specjalnego programu dotyczącego obrony i rozwoju przemysłowego zaproponowanego w dniu dzisiejszym.
 • 1 mld euro rocznie po 2020 r. Program o większej wartości zostanie przygotowany na okres po 2020 r., z rocznym budżetem w wysokości 1 mld euro. Program stanie się dźwignią finansową dla finansowania krajowego z oczekiwanym efektem mnożnikowym wynoszącym 5. Będzie on zatem mógł wygenerować całkowite inwestycje w rozwój zdolności obronnych w wysokości 5 mld euro rocznie po 2020 r.
Ambitny Europejski Fundusz Obronny wniesie wkład w dorobek Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa i obrony jej obywateli, stanowiąc uzupełnienie innych bieżących prac, a mianowicie planu realizacji globalnej strategii w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, w której wyznaczono nowe ambitne cele dla Unii oraz wskazano działania, jakie należy podjąć, aby je osiągnąć. Jest także bezpośrednio związany z wdrażaniem wspólnej deklaracji UE i NATO podpisanej przez przewodniczącego Rady Europejskiej, przewodniczącego Komisji oraz Sekretarza Generalnego NATO.
Przy wsparciu ze strony Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich, Europejski Fundusz Obronny może szybko stać się mechanizmem napędzającym rozwój Europejskiej Unii Bezpieczeństwa i Obrony, jakiej oczekują obywatele.
Patrząc w przyszłość i w następstwie Białej księgi w sprawie przyszłości Europy, Komisja publikuje również w dniu dzisiejszym dokument otwierający debatę publiczną na temat tego, w jaki sposób UE–27 mogłaby do 2025 r. rozwinąć dziedzinę obrony.
Informacje dodatkowe
W swoich wytycznych politycznych z czerwca 2014 r. przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker określił jako priorytet wzmocnienie bezpieczeństwa obywateli europejskich. Przewodniczący Juncker zapowiedział utworzenie Europejskiego Funduszu Obronnego w swoim orędziu o stanie Unii z 2016 r..
Istnieją silne argumenty gospodarcze przemawiające za ściślejszą współpracą w zakresie wydatków na obronność w państwach UE. Koszty braku współpracy między państwami członkowskimi w tym zakresie szacuje się na kwotę 25–100 mld euro rocznie. 80 proc. zamówień publicznych i ponad 90 proc. projektów badawczych i technologicznych realizowanych jest na poziomie krajowym. Dzięki łączeniu zamówień można by zaoszczędzić do 30 % proc. rocznych wydatków na obronność.
Fragmentaryczne podejście do obronności powoduje również niepotrzebne powielanie wysiłków i wpływa na zdolność do rozmieszczenia sił obronnych. W UE istnieje 178 różnych systemów uzbrojenia w porównaniu do 30 w USA. W UE istnieje 17 różnych typów głównych czołgów bojowych, podczas gdy w USA tylko jeden. W Europie jest więcej producentów śmigłowców niż rządów, które mogłyby je kupić.
W dniu 30 listopada 2016 r. Komisja przedstawiła europejski plan działań w sektorze obrony, w którym omówiła, w jaki sposób Europejski Fundusz Obronny oraz inne działania mogą zwiększyć efektywność wydatków państw członkowskich na wspólne zdolności obronne, zwiększyć bezpieczeństwo obywateli europejskich i wspierać rozwój konkurencyjnej i innowacyjnej bazy przemysłowej. Inicjatywa ta została z zadowoleniem przyjęta przez unijnych przywódców podczas posiedzeń Rady Europejskiej w grudniu 2016 r. i w marcu 2017 r., a Komisja została upoważniona do przedstawienia propozycji, które prezentuje w dniu dzisiejszym.

Więcej informacji

UE i państwa członkowskie podpisują wspólną strategię na rzecz wyeliminowania ubóstwa

Dodano: 09.06.2017

Unia Europejska i jej państwa członkowskie podpisały dziś strategiczny plan, w którym nakreślono przyszłość europejskiej polityki rozwoju. Ten nowy „Konsensus europejski w sprawie rozwoju” stanowi nową wspólną wizję i plan działania na rzecz eliminacji ubóstwa i zapewnienia zrównoważonego rozwoju.


 

Ta wspólnie opracowana strategia w formie wspólnego oświadczenia została podpisana dzisiaj podczas corocznych, trwających dwa dni Europejskich Dni Rozwoju przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Antonio Tajaniego, premiera Malty Josepha Muscata w imieniu Rady i państw członkowskich, przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude'a Junckera i wysoką przedstawiciel/wiceprzewodniczącą Federicę Mogherini.

Nowy Konsensus europejski w sprawie rozwoju stanowi kompleksowe wspólne ramy europejskiej współpracy na rzecz rozwoju. Po raz pierwszy ma on zastosowanie w całości do wszystkich instytucji Unii Europejskiej i wszystkich państw członkowskich, które są zdeterminowane, by ściślej ze sobą współpracować.


 

W nowym konsensusie stanowczo potwierdzono, że likwidacja ubóstwa pozostaje głównym celem europejskiej polityki na rzecz rozwoju. Konsensus uwzględnia w pełni wymiar gospodarczy, społeczny i środowiskowy zrównoważonego rozwoju i tym samym dostosowuje działania UE na rzecz rozwoju do Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, która jest również przekrojowym wymiarem globalnej strategii UE.

Europejscy przywódcy podjęli zobowiązania w trzech dziedzinach:

 

 1. Uznają oni silne powiązania między różnymi elementami tych działań, obejmującymi rozwój, pokój i bezpieczeństwo, pomoc humanitarną, migrację, środowisko i klimat, jak również kwestie przekrojowe, takie jak: młodzież; równość płci; mobilność i migracja; zrównoważona energia i zmiana klimatu; inwestycje i handel; dobre rządy, demokracja, praworządność i prawa człowieka; innowacyjne zaangażowanie we współpracę z bardziej zaawansowanymi krajami rozwijającymi się oraz mobilizacja i wykorzystywanie zasobów krajowych.
 2. W ramach tego nowego konsensusu przyjmuje się ponadto kompleksowe podejście do środków wdrażania poprzez połączenie tradycyjnej pomocy rozwojowej z innymi zasobami, a także rozsądne strategie polityczne i wzmocnione podejście w kwestii spójności polityki, przypominając, że współpracę UE na rzecz rozwoju zawsze należy postrzegać w kontekście własnych wysiłków podejmowanych przez kraje partnerskie UE. Przedmiotowy konsensus stanowi dla UE i jej państw członkowskich podstawę do zaangażowania się w bardziej innowacyjne formy finansowania rozwoju, wykorzystanie inwestycji sektora prywatnego i zmobilizowanie dodatkowych zasobów krajowych na rzecz rozwoju.
 3. UE i jej państwa członkowskie będą zawierać bardziej zindywidualizowane umowy partnerstwa z szerszym gronem zainteresowanych podmiotów, w tym z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i krajami partnerskimi, na wszystkich etapach rozwoju. Ponadto zoptymalizują jeszcze bardziej wdrażanie tych partnerstw w terenie poprzez lepszą współpracę, z uwzględnieniem odnośnej przewagi komparatywnej poszczególnych państw.

 


Kontekst

Europa jest światowym liderem w zakresie rozwoju jako największy na świecie darczyńca oficjalnej pomocy rozwojowej. Nowy Konsensus europejski w sprawie rozwoju został uzgodniony wspólnie przez wszystkie instytucje europejskie i wszystkie państwa członkowskie UE w otwarty i przejrzysty sposób, również po konsultacji z innymi partnerami. Stanowi on reakcję Unii na dzisiejsze globalne tendencje i wyzwania, dostosowując działania zewnętrzne UE do Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

Agenda 2030 została przyjęta przez społeczność międzynarodową we wrześniu 2015 r., a jej zasadniczą treść stanowi 17 celów zrównoważonego rozwoju i powiązanych celów szczegółowych, które będą realizowane do 2030 r. Po uwzględnieniu wyników innych międzynarodowych szczytów i konferencji, które odbyły się w 2015 r. w Addis Abebie i w Paryżu, społeczność międzynarodowa dysponuje teraz nowymi ambitnymi ramami współpracy wszystkich państw w zakresie wspólnych wyzwań. Po raz pierwszy cele zrównoważonego rozwoju mają powszechne zastosowanie do wszystkich krajów, a UE jest zdeterminowana, by być liderem w ich wdrażaniu.

W dniu 22 listopada 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła swoją koncepcję strategicznego podejścia do kwestii zrównoważonego rozwoju w Europie i na całym świecie, w tym wniosek Komisji dotyczący nowego konsensusu. Od tego czasu Parlament Europejski, Rada pod przewodnictwem Malty i Komisja zaangażowały się w serię intensywnych rozmów międzyinstytucjonalnych mających na celu uzgodnienie nowej wspólnej wizji polityki rozwoju, która będzie stanowiła odpowiedź na Agendę 2030 i inne wyzwania globalne.

Dzięki swojej polityce zewnętrznej i innym realizowanym strategiom politycznym Europa jest liderem, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój i Agendę 2030.

 

Więcej informacji:

Wspólne oświadczenie Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie, Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej: Nowy Konsensus europejski w sprawie rozwoju: Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030

Biuletyn PIE ED Białystok - maj 2017

Dodano: 09.06.2017

Prawa i możliwości na jednolitym rynku UE – praktyczny przewodnik dla obywateli i przedsiębiorstw

Dodano: 06.06.2017

Kodeks postępowania dotyczący zwalczania nielegalnego nawoływania do nienawiści w internecie

Dodano: 01.06.2017
Rok temu Komisja Europejska i cztery główne platformy mediów społecznościowych ogłosiły kodeks postępowania dotyczący zwalczania nielegalnego nawoływania do nienawiści w internecie.
Obejmował on szereg zobowiązań ze strony przedsiębiorstw Facebook, Twitter, YouTube i Microsoft mających na celu zwalczanie rozprzestrzeniania się takich treści w Europie. Z oceny przeprowadzonej przez organizacje pozarządowe i organy publiczne w 24 państwach członkowskich i opublikowanej z okazji pierwszej rocznicy przyjęcia kodeksu postępowania wynika, że przedsiębiorstwa poczyniły znaczne postępy w wypełnianiu zobowiązań.
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej do spraw jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip przyjął te postępy z zadowoleniem: Ścisła współpraca z przedstawicielami sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego w celu zwalczania nielegalnego nawoływania do nienawiści przynosi rezultaty; podwoimy nasze wspólne wysiłki. Pracujemy obecnie nad zapewnieniem ściślejszej koordynacji poszczególnych inicjatyw i forów, które powołaliśmy do życia wspólnie z platformami internetowymi. Zwiększymy również przejrzystość procedur zgłaszania i usuwania, tak aby można było skutecznie usuwać nielegalne treści przy zachowaniu wolności słowa, co ma kluczowe znaczenie.
Komisarz UE do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Věra Jourová powiedziała: Wyniki drugiej oceny kodeksu postępowania są zachęcające. Przedsiębiorstwa usuwają obecnie dwa razy więcej treści będących nielegalnym nawoływaniem do nienawiści i robią to szybciej niż sześć miesięcy temu. Jest to ważny krok we właściwym kierunku i świadczy o tym, że podejście oparte na samoregulacji sprawdza się, jeśli wszystkie podmioty wykonują swoje zadania. Jednocześnie na przedsiębiorstwach ciąży duża odpowiedzialność i muszą one podejmować dalsze działania, tak aby wypełniać wszystkie zobowiązania. Uważam, że ważne jest również, aby przedsiębiorstwa z branży IT przekazywały informacje zwrotne osobom, które zgłosiły przypadki nielegalnego nawoływania do nienawiści. 
Unia Europejska opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego i praw podstawowych. UE i jej państwa członkowskie wspólnie z przedsiębiorstwami zarządzającymi mediami społecznościowymi i innymi platformami mają obowiązek podejmować odpowiednie działania zapobiegawcze, by nie dopuścić do swobodnego rozwoju nielegalnego nawoływania do nienawiści oraz przemocy w internecie.
Podpisując kodeks postępowania, przedsiębiorstwa z branży IT zobowiązały się w szczególności do rozpatrywania większości uzasadnionych wniosków o usunięcie nielegalnego nawoływania do nienawiści w czasie krótszym niż 24 godziny i – jeśli okaże się to konieczne – usuwania takich treści lub blokowania dostępu do nich na podstawie krajowych przepisów transponujących prawo europejskie. W kodeksie podkreślono również, że istnieje potrzeba dalszego prowadzenia dialogu na temat sposobów promowania przejrzystości oraz treści zwalczających mowę nienawiści i treści przedstawiających alternatywną wizję.
Od przyjęcia kodeksu postępowania dotyczącego zwalczania nielegalnego nawoływania do nienawiści w internecie minął rok, podczas którego odnotowano znaczne postępy, choć wciąż istnieją pewne wyzwania:
 • Średnio w 59% przypadków przedsiębiorstwa z branży IT zareagowały na zgłoszenia o nielegalnym nawoływaniu do nienawiści i usunęły dane treści.Odsetek ten jest ponaddwukrotnie większy niż poziom 28%, który odnotowano sześć miesięcy wcześniej.
 • W tym samym okresie sześciu miesięcy wzrosła ilość powiadomień rozpatrzonych w ciągu 24 godzin: z 40% do 51%. Facebook jest jednak jedynym przedsiębiorstwem, które w pełni realizuje cel i rozpatruje większość zgłoszeń w ciągu jednego dnia.
 • W porównaniu ze stanem sprzed pół roku przedsiębiorstwa z branży IT lepiej sobie radzą z traktowaniem zgłoszeń od obywateli w ten sam sposób, jak traktowane są zgłoszenia od organizacji, które wykorzystują do tego celu zaufane kanały komunikacyjne. Wciąż jednak utrzymują się pewne różnice i odsetek usuniętych treści jest niższy w przypadku zgłoszeń pochodzących od indywidualnych osób.
 • Ponadto monitorowanie wykazało, że chociaż Facebook systematyczne przesyła użytkownikom informacje zwrotne o tym, jak rozpatrzono ich zgłoszenia, to praktyki w tym zakresie różnią się w zależności od przedsiębiorstwa. Można jednak poczynić dalsze postępy w zakresie jakości informacji zwrotnych stanowiących podstawę decyzji.
Poprawa w dziedzinie rozpatrywania skarg od użytkowników i współpraca ze społeczeństwem obywatelskim
W ciągu ostatniego roku przedsiębiorstwa z branży IT usprawniły swoje systemy zgłaszania i ułatwiły zgłaszanie przypadków nawoływania do nienawiści. Przeszkoliły swoich pracowników i rozszerzyły zakres współpracy ze społeczeństwem obywatelskim. Wdrożenie kodeksu postępowania spowodowało poprawę działania i powiększenie grupy zaufanych osób oznaczających nielegalne treści dla przedsiębiorstw z branży IT w całej Europie.
Dzięki zacieśnionej współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego wzrosła jakość zgłoszeń, są one skuteczniej rozpatrywane w krótszym czasie i poprawiono wyniki w zakresie reakcji na zgłoszenia.
Dalsze działania
Komisja będzie w dalszym ciągu monitorować wdrażanie kodeksu postępowania przy wsparciu organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Oczekuje się, że przedsiębiorstwa z branży IT poprawią przede wszystkim przejrzystość kryteriów analizy treści zgłoszonych do usunięcia i informacje zwrotne dla użytkowników.
Komisja uwzględni wyniki tej oceny w ramach prac zapowiedzianych w śródokresowym przeglądzie wdrażania strategii jednolitego rynku cyfrowego. Komisja będzie również nadal propagować skuteczniejszą współpracę między przedsiębiorstwami z branży IT i organami krajowymi.
Kontekst
Decyzja ramowa w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii przewiduje kryminalizację publicznego podburzania do przemocy lub nienawiści skierowanej przeciwko grupie osób lub członkowi takiej grupy zdefiniowanej przez odniesienie do rasy, koloru skóry, religii, pochodzenia lub pochodzenia narodowego lub etnicznego. Nawoływanie do nienawiści, zgodnie z definicją w decyzji ramowej, stanowi przestępstwo także wtedy, gdy występuje w internecie.
Przeprowadzona niedawno w Europie ankieta wykazała, że 75% osób śledzących debaty w internecie lub w nich uczestniczących spotkało się z przypadkami nadużyć, gróźb lub nawoływania do nienawiści. Prawie połowa respondentów stwierdziła, że zniechęca ich to do udziału w dyskusjach on-line.
UE i jej państwa członkowskie wspólnie z przedsiębiorstwami zarządzającymi mediami społecznościowymi i innymi platformami mają obowiązek promowania wolności słowa i sprzyjania jej w przestrzeni internetowej. Jednocześnie wszystkie te podmioty muszą czuwać nad tym, by internet nie stał się schronieniem dla przemocy i nienawiści.
W celu sprostania rosnącemu problemowi nielegalnego nawoływania do nienawiści w internecie Komisja Europejska oraz cztery największe przedsiębiorstwa z branży IT (Facebook, Microsoft, Twitter i YouTube) przedstawiły w dniu 31 maja 2016 r. kodeks postępowania dotyczący zwalczania nielegalnego nawoływania do nienawiści w internecie. W dniu 7 grudnia 2016 r. Komisja zaprezentowała wyniki pierwszej oceny wdrożenia tego kodeksu postępowania.
Śródokresowy przegląd wdrażania strategii jednolitego rynku cyfrowego, wydany 10 maja 2017 r., potwierdził potrzebę dalszego dążenia do minimalnych wymogów proceduralnych dotyczących procedur „zgłaszania i usuwania nielegalnych treści” mających zastosowanie do pośredników internetowych, w tym w odniesieniu do kryteriów jakościowych dla zgłoszeń, do procedur odpowiadania na zgłoszenia, obowiązków sprawozdawczych, mechanizmów konsultacji ze stronami trzecimi i systemów rozstrzygania sporów. W tym samym duchu opracowany przez Komisję wniosek dotyczący zmiany dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych zawiera daleko idące przepisy zobowiązujące platformy do stworzenia systemu zgłaszania do usunięcia materiałów audiowizualnych zawierających nawoływanie do nienawiści w internecie.
Komisja prowadzi ciągły dialog z platformami internetowymi w ramach jednolitego rynku cyfrowego (np. forum UE poświęcone internetowi, kodeks postępowania dotyczący nielegalnego nawoływania do nienawiści w internecie, a także protokół ustaleń w sprawie sprzedaży podrabianych towarów przez internet) i zamierza usprawnić jego koordynację, by osiągnąć jak najlepsze wyniki.
Starania te, zainicjowane przez Komisję, wpisują się również w działania przywódców G7, którzy niedawno zobowiązali się do wspierania wysiłków tej branży i zwiększenia współpracy ze społeczeństwem obywatelskim w celu zwalczania ekstremizmu w internecie.