środa 22 listopada 2017
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

Działania UE w obszarze zatrudnienia, spraw społecznych i integracji społecznej

Dodano: 04.10.2017


Jako obywatel UE podlegasz ochronie, jaką dają Ci unijne przepisy. Korzystasz z praw, masz dostęp do narzędzi i wsparcia, kiedy szukasz pracy,
podróżujesz za granicą, rozpoczynasz nową pracę albo zakładasz działalność gospodarczą. Obecnie stopa bezrobocia w Europie spada, jednak wciąż jest wiele do zrobienia. Dlatego UE zwiększa inwestycje w ludzi i przedsiębiorstwa i uruchamia inicjatywy, takie jak Europejski Sojusz na rzecz Przygotowania Zawodowego, w ramach którego zaoferowano około 500 tys. praktyk, czy gwarancja dla młodzieży, w ramach której 9 mln młodych osób otrzymało pomoc w podjęciu zatrudnienia,
kształcenia lub szkoleń
”.

Kliknij aby pobrać broszurę
 

Kraje UE straciły w 2015 r. 152 mld euro, co wskazuje na pilną potrzebę reformy VAT

Dodano: 29.09.2017
Według nowej analizy przeprowadzonej przez Komisję Europejską szacuje się, że kraje UE straciły w 2015 r. łącznie około 152 mld euro dochodów z tytułu podatku od wartości dodanej (VAT).
„Luka w podatku VAT”, czyli całkowita różnica między oczekiwanymi dochodami z tytułu VAT a kwotą faktycznie pobraną, jest kolejnym potwierdzeniem, że konieczne jest przeprowadzenie gruntownej reformy, tak aby państwa członkowskie mogły w pełni wykorzystywać dochody z podatku VAT w swoich budżetach. Chociaż ściągalność podatku VAT nieznacznie się poprawiła, brakujące kwoty są nadal niedopuszczalnie wysokie. Wspomniane sprawozdanie opublikowano tuż przed przedstawieniem przez Komisję wniosków dotyczących modernizacji systemu VAT.
Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, powiedział: Państwa członkowskie nie powinny dopuszczać do tak uderzających strat w dochodach z podatku VAT. Chociaż Komisja wspiera wysiłki na rzecz poprawy ściągalności tego podatku w całej UE, obecne przepisy dotyczące VAT pochodzą z 1993 r. i są przestarzałe. Wkrótce zaproponujemy modernizację przepisów dotyczących podatku VAT od sprzedaży transgranicznej. Nasza reforma pomoże zredukować transgraniczne oszustwa związane z VAT o 80 proc. i odzyskać na rzecz państw członkowskich tak potrzebne im środki
Podczas gdy średnie wyniki w UE poprawiły się, ściągalność podatku VAT w poszczególnych państwach członkowskich znacznie się różni. Największy ubytek dochodów z tytułu VAT odnotowano w Rumunii (37,2 proc.), na Słowacji (29,4 proc.) i w Grecji (28,3 proc.). Najmniejsze ubytki odnotowano w Hiszpanii (3,5 proc.) i Chorwacji (3,9 proc.). W wartościach bezwzględnych największe straty dochodów z tytułu VAT, wynoszące 35 mld euro, poniosły Włochy. Luka w podatku VAT zmniejszyła się w większości państw członkowskich, przy czym największą poprawę odnotowano na Malcie, w Rumunii i Hiszpanii. Siedem państw członkowskich odnotowało niewielkie powiększenie się luki: Belgia, Dania, Irlandia, Grecja, Luksemburg, Finlandia i Wielka Brytania.
W październiku tego roku Komisja Europejska przedstawi wnioski ustawodawcze dotyczące najbardziej gruntownej od 25 lat nowelizacji unijnych przepisów dotyczących podatku VAT. Dzięki znowelizowanym przepisom łatwiej będzie zwalczać oszustwa związane z VAT i skuteczniejszy stanie się pobór tego podatku. W doniesieniach medialnym w ostatnim czasie wskazywano także na związek między szeroko zakrojonymi oszustwami związanymi z VAT a zorganizowaną przestępczością, w tym z terroryzmem. Problem ten można rozwiązać tylko w drodze współpracy państw członkowskich.
Chociaż państwa członkowskie podjęły już starania zmierzające do zmniejszenia luki w podatku VAT, modernizacja systemu VAT oraz dostosowanie go do wyzwań związanych z masowymi oszustwami jest najlepszym sposobem zapewnienia pomyślnej przyszłości jednolitego rynku. Reforma obecnego systemu VAT powinna również pomóc w rozwoju jednolitego rynku cyfrowego oraz uzupełnić plan Komisji mający na celu osiągnięcie bardziej sprawiedliwego i bardziej wydajnego systemu podatkowego w UE.

Kontekst
Badanie dotyczące luki w podatku VAT zostało sfinansowane przez Komisję. Luka w podatku VAT mierzona w tym badaniu obejmuje po raz pierwszy dochody wynikające z nowych przepisów dotyczących podatku VAT od transgranicznej sprzedaży usług elektronicznych. Przepisy te weszły w życie w dniu 1 stycznia 2015 r. w następstwie wniosku Komisji.
W kwietniu 2016 r. Komisja przyjęła Plan działania w sprawie VAT – W kierunku jednolitego unijnego obszaru VAT. W planie przedstawiono bezpośrednie i pilne działania w celu zlikwidowania luki w podatku VAT, jak również długoterminowe rozwiązania strategiczne, aby zwalczyć oszustwa związane z VAT i poprawić ściągalność VAT w UE. Określono w nim konieczne kroki, jakie należy podjąć, by stworzyć jednolity unijny obszar VAT, oraz opisano, w jaki sposób dostosować system VAT do rzeczywistości rynku wewnętrznego, gospodarki cyfrowej i potrzeb MŚP.
Tej jesieni Komisja przedłoży wnioski ustawodawcze, aby przywrócić zasadę pobierania VAT od transgranicznej wymiany handlowej w UE. Każdego roku oszustwa transgraniczne skutkują ubytkiem dochodów z tytułu VAT w UE w wysokości 50 mld euro, a nowy system powinien ograniczyć straty ponoszone z tego powodu o 80 proc. (około 40 mld euro). Komisja ma także nadzieję na szybkie porozumienie państw członkowskich w sprawie nowych przepisów upraszczających podatek VAT w handlu elektronicznym, przedstawionych w 2016 r. Podobnie jak w przypadku wszystkich inicjatyw w dziedzinie opodatkowania, aby proponowane zmiany weszły w życie, niezbędna jest jednomyślna zgoda państw członkowskich.

Przydatne linki
Pełny tekst sprawozdania jest dostępny tutaj.
Więcej informacji znajduje się na naszej stronie z najczęściej zadawanymi pytaniami.

Unia bezpieczeństwa: Komisja energiczniej zwalcza nielegalne treści w internecie

Dodano: 28.09.2017

Komisja Europejska przedstawia dziś wytyczne i zasady, które dotyczą wzmocnienia aktywnego zapobiegania przez platformy internetowe obecności w internecie nielegalnych treści nawołujących do nienawiści, przemocy i terroryzmu, oraz usprawnienia ich wykrywania i usuwania.


Zgodnie z zapowiedzią przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera, zawartą w liście intencyjnym, towarzyszącym orędziu o stanie Unii wygłoszonym 13 września br., Komisja Europejska przedstawia dziś wytyczne i zasady, które będą obowiązujące dla platform internetowych. Celem jest usprawnienie aktywnego zapobiegania umieszczaniu w internecie nielegalnych treści nawołujących do nienawiści, przemocy i terroryzmu, oraz poprawa ich wykrywania i usuwania. Coraz większa dostępność i coraz szersze rozpowszechnianie materiałów terrorystycznych i treści podżegających do przemocy i nienawiści w internecie stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli UE. Ponadto podważa zaufanie obywateli do środowiska cyfrowego i ich wiarę w jego skuteczność jako kluczowej siły napędowej innowacji, wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.
Zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z czerwca 2017 r., które znalazły oddźwięk w wypowiedziach przywódców państw grup G7 i G20, środki te są pierwszym elementem pakietu dotyczącego walki z terroryzmem, zapowiedzianego przez przewodniczącego Junckera. Przyczynią się one do wzrostu skuteczności walki z nielegalnymi treściami w internecie i przyniosą postęp w tworzeniu skutecznej i rzeczywistej unii bezpieczeństwa oraz w budowie silniejszego jednolitego rynku cyfrowego Unii Europejskiej.
Andrus Ansip, wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego, powiedział: UE daje zdecydowaną odpowiedź na wyzwania związane z obecnością w internecie nielegalnych treści. Ułatwiamy platformom wypełnianie ich obowiązków, w ścisłej współpracy z organami ścigania i z podmiotami społeczeństwa obywatelskiego. Nasze wytyczne przewidują środki ochronne mające na celu uniknięcie usuwania treści omyłkowo uznanych za nielegalne i zapewnienie ochrony praw podstawowych, takich jak wolność wypowiedzi. 
Vera Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, stwierdziła: Praworządność obowiązuje w równym stopniu w internecie, jak i w świecie realnym. W sferze cyfrowej nie możemy zaakceptować praw Dzikiego Zachodu i musimy działać. Kodeks postępowania, który uzgodniłam z przedstawicielami Facebooka, Twittera, Google'a i Microsoftu dowodzi, że podejście oparte na samoregulacji może służyć jako dobry przykład i przynosić rezultaty. Jeżeli jednak firmy technologiczne nie chcą działać, my to zrobimy!
Zdaniem Juliana Kinga, komisarza do spraw unii bezpieczeństwa:Świat cyfrowy stwarza bezprecedensowe szanse, ale jego narzędzia w niepowołanych rękach stanowią poważne zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. Przedsiębiorstwa internetowe odgrywają kluczową rolę w eliminowaniu treści terrorystycznych w internecie poprzez wzmożenie wysiłków oraz wykazywanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w warunkach ery cyfrowej.
Mariya Gabriel, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, powiedziała: Komisja postanowiła radykalnie rozwiązać problem nielegalnych treści w internecie. Nie można pozwolić na utrzymywanie się obecnej sytuacji: w ponad 28 proc. przypadków usuwanie nielegalnych treści zajmuje platformom internetowym więcej niż tydzień!. Wysyłamy dziś do platform wyraźny sygnał, że muszą działać w sposób bardziej odpowiedzialny. Ma to kluczowe znaczenia dla obywateli i rozwoju samych platform. 
W związku z gwałtownym zwiększeniem w internecie ilości niezgodnych z prawem treści, obejmujących internetową propagandę terrorystyczną oraz ksenofobiczne i rasistowskie wypowiedzi podżegające do przemocy i nienawiści, coraz ważniejsza staje się rola platform internetowych i rośnie potrzeba wzmocnienia ich odpowiedzialności społecznej. W wydanych dzisiaj nowych wytycznych wzywa się platformy internetowe do dalszej intensyfikacji wysiłków na rzecz zapobiegania rozprzestrzenianiu się nielegalnych treści. Z uwagi na coraz większą rolę platform internetowych w zapewnianiu dostępu do informacji Komisja oczekuje, że podejmą one w nadchodzących miesiącach sprawne działania, zarówno online, jak i offline, zwłaszcza jeżeli chodzi o terroryzm i mowę nienawiści – które już są niezgodne z prawem UE.

Aktywne i skuteczne eliminowanie nielegalnych treści
Jako pierwszy krok na drodze do skutecznego zwalczania nielegalnych treści w internecie Komisja proponuje wprowadzenie wspólnych narzędzi do ich sprawnego i aktywnego wykrywania i usuwania oraz zapobiegania ponownemu pojawieniu się takich treści.
  • Wykrywanie i powiadamianie Platformy internetowe powinny ściślej współpracować z właściwymi organami krajowymi przez powoływanie punktów kontaktowych zapewniających możliwość szybkiego kontaktowania się z nimi w celu usuwania nielegalnych treści. Aby przyspieszyć wykrywanie nielegalnych treści, zachęca się platformy internetowe do bliskiej współpracy z zaufanymi podmiotami zgłaszającymi ich obecność, tzw. sygnalistami (ang.: flaggers), wyposażonymi w fachową wiedzę na temat tego, czym są nielegalne treści. Ponadto platformy powinny wprowadzić łatwo dostępne mechanizmy pozwalające użytkownikom na wskazywanie nielegalnych treści oraz inwestować w technologie automatycznego wykrywania.
  • Skuteczne usuwanie Nielegalne treści należy usuwać możliwie jak najszybciej, a w przypadku gdy występuje ryzyko poważnego zagrożenia, np. pojawia się podżeganie do aktów terrorystycznych, mogą obowiązywać konkretne ramy czasowe. Kwestia sztywno ustalonych ram czasowych będzie przedmiotem dalszej analizy Komisji. Platformy powinny również jasno wyjaśnić swoim użytkownikom swoją politykę dotyczącą treści i publikować sprawozdania w zakresie przejrzystości, zawierające informacje o liczbie i rodzajach zgłoszeń. Firmy internetowe powinny również wprowadzić zabezpieczenia, aby zapobiec usuwaniu treści omyłkowo uznanych za nielegalne.
  • Zapobieganie ponownemu pojawianiu się nielegalnych treści Platformy powinny zastosować środki zniechęcające użytkowników od wielokrotnego umieszczania nielegalnych treści. Komisja zdecydowanie zachęca do dalszego wykorzystywania i doskonalenia automatycznych narzędzi w celu zapobiegania ponownemu pojawianiu się usuniętych uprzednio treści.

Dalsze działania
Dzisiejszy komunikat stanowi pierwszy krok i dalsze inicjatywy zależeć będą od działań platform internetowych na rzecz aktywnego wykonywania tych wytycznych. Komisja będzie uważnie obserwować postępy dokonywane przez platformy internetowe w nadchodzących miesiącach i oceniać potrzebę podjęcia dodatkowych działań, aby zapewnić sprawne i aktywne wykrywanie i usuwanie nielegalnych treści w internecie, w tym konieczność wprowadzenia ewentualnych środków ustawodawczych w celu uzupełnienia aktualnie obowiązujących ram prawnych. Prace te zostaną zakończone do maja 2018 r.

Kontekst
Unia Europejska zareagowała już na wyzwanie stworzone przez nielegalne treści w internecie za pomocą zarówno środków wiążących, jak i niewiążących. Inne działania polityczne obejmują dyrektywę w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcejdyrektywę w sprawie zwalczania terroryzmu oraz proponowane reformy unijnych przepisów prawa autorskiego i dyrektywę o audiowizualnych usługach medialnych, stanowiącą również element strategii jednolitego rynku cyfrowego.
Uzupełnieniem tych środków prawnych jest szereg narzędzi nielegislacyjnych, które zostaną wsparte działaniami określonymi w opublikowanym dziś komunikacie, takimi jak kodeks postępowania w dziedzinie zwalczania mowy nienawiści w internecie, działalność Forum UE ds. Internetu w zakresie zwalczania propagandy terrorystycznej bądź protokół ustaleń w sprawie sprzedaży podrabianych towarów. Europejska strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci jest inicjatywą samoregulacji w celu poprawy środowiska internetowego pod kątem korzystania z niego przez dzieci i młodzież.

Więcej informacji:
 

Komisja Europejska aktualizuje prawa pasażerów kolejowych

Dodano: 28.09.2017

Komisja Europejska aktualizuje unijne przepisy dotyczące praw pasażerów w ruchu kolejowym. Nowe przepisy mają skuteczniej chronić podróżnych w przypadku opóźnienia pociągu lub jego odwołania, jak również bronić ich przed dyskryminacją.


Pasażerowie kolei powinni być w pełni chronieni niezależnie od tego, gdzie podróżują na terytorium UE. Komisja chce również zagwarantować wszystkim pasażerom dostęp do wyczerpujących informacji, a pasażerom niepełnosprawnym lub o ograniczonej sprawności ruchowej – pomoc uwzględniającą ich potrzeby. Równocześnie wniosek Komisji chroni interesy przedsiębiorstw kolejowych, ponieważ w sytuacji wynikłej z działania tzw. siły wyższej, mogą one zostać zwolnione z obowiązku wypłacenia pasażerom odszkodowania w przypadku opóźnienia pociągu.
Komisarz ds. transportu Violeta Bulc powiedziała: Dzięki Unii pasażerowie cieszą się pełnymi prawami niezależnie od tego, gdzie podróżują. Jednak zbyt wielu mieszkańców UE, którzy regularnie jeżdżą pociągiem lub codziennie dojeżdżają nim do pracy, nie wie, jakie prawa im przysługują. Nasz wniosek ma temu zaradzić. Jestem przekonana, że nasza Inicjatywa spotka wzmocni sektor, jednocześnie zachowując właściwą równowagę pomiędzy ochroną podróżnych a konkurencyjnością sektora kolejowego.

Wniosek Komisji zakłada aktualizację obecnych przepisów dotyczących ochrony praw pasażerów kolei w pięciu najważniejszych obszarach:

 

1. Jednolite stosowanie przepisów: dalekobieżne przewozy krajowe i międzynarodowe, przewozy miejskie, podmiejskie i regionalne nie mogą już być objęte odstępstwami od stosowania przepisów dotyczących praw pasażerów. Obecnie tylko pięć państw członkowskich UE [1] w pełni stosuje te przepisy. Pozostałe kraje wprowadziły różne odstępstwa. To w dużej mierze uniemożliwia pasażerom korzystanie z przysługujących im praw.
2. Informacje dla pasażerów i zasada niedyskryminacji: skuteczniejsze informowanie pasażerów o przysługujących im prawach, np. poprzez zamieszczanie informacji na ten temat na bilecie. Pasażerowie, którzy korzystają z przewozów łączonych na podstawie kilku różnych biletów, muszą wiedzieć, czy określone prawa przysługują im w odniesieniu do całej podróży, czy tylko do niektórych fragmentów trasy. Dyskryminacja ze względu na obywatelstwo lub miejsce zamieszkania jest niezgodna z prawem.
3. Prawa osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej: prawo do otrzymania pomocy w zakresie wszystkich usług i pełnego odszkodowania za zagubienie lub zniszczenie sprzętu służącego do poruszania się. Odpowiednie informacje muszą być podawane w formie zrozumiałej dla pasażera, a pracownicy kolei muszą zostać przeszkoleni w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych.
4. Egzekwowanie przepisów, skargi i kary: dokładne terminy i jasno sformułowane procedury rozpatrywania skarg oraz precyzyjnie opisany zakres odpowiedzialności i kompetencji organów krajowych odpowiedzialnych za stosowanie i egzekwowanie praw pasażerów.
5. Proporcjonalność i sprawiedliwość: zgodnie z klauzulą siły wyższej przedsiębiorstwa kolejowe będą zwolnione z obowiązku wypłaty odszkodowania w przypadku opóźnień spowodowanych przez klęski żywiołowe, których nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec. Zgodnie z aktualnymi przepisami koleje muszą wypłacić odszkodowanie nawet w obliczu takich zdarzeń.
Kolejne działania
Aby wniosek ustawodawczy Komisji mógł wejść w życie, musi on zostać rozpatrzony i przyjęty przez Parlament Europejski i Radę (czyli kraje UE).
Trwają prace nad utworzeniem jednolitego rynku usług kolejowych – planuje się stopniowe otwieranie krajowych rynków kolejowych przewozów pasażerskich na konkurencję. Wysokiej jakości usługi kolejowe i ochrona praw użytkowników są niezbędne, aby zrealizować cel, jakim jest zwiększenie udziału kolei w rynku transportowym.

Kontekst
Unia Europejska to jedyny region na świecie, gdzie pasażerom przysługuje cały wachlarz uprawnień – bez względu na to, czy podróżują samolotem, koleją, statkiem, autobusem, czy autokarem. Przepisy UE dotyczące praw pasażerów w ruchu kolejowym weszły w życie w grudniu 2009 r.
Zgodnie z unijnymi przepisami w niektórych państwach członkowskich pasażerowie mogą być uprawnieni do odszkodowania, jeżeli pociąg dotrze do stacji docelowej z opóźnieniem wynoszącym godzinę lub więcej. Pasażerom opóźnionych pociągów może również przysługiwać prawo do bezpłatnych posiłków i napojów (których liczba zależy od czasu oczekiwania) oraz do zakwaterowania, jeśli są zmuszeni zatrzymać się gdzieś na noc.
Informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej „Twoja Europa” zawierającej informacje o prawach pasażerów i przetłumaczonej na wszystkie języki UE. Dostępna jest również bezpłatna aplikacja dla systemów AndroidiPhoneiPad i Windows Phone.

UE inwestuje w gazociąg w Polsce

Dodano: 25.09.2017

 
 
Kwota 79 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pokryje część kosztów budowy 130-kilometrowego gazociągu Zdzieszowice-Wrocław w południowo-zachodniej Polsce. Ta nowa instalacja wzmocni istniejący regionalny system przesyłu gazu i zwiększy jego przepustowość.
Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu  powiedziała: "Ten projekt z zakresu polityki spójności, mający na celu poprawę połączeń gazowych w Europie Wschodniej, jest konkretnym przykładem unijnej solidarności. Inwestujemy w tysiące sieci transportowych, cyfrowych i energetycznych w całej Europie po to, aby Unia mogła dynamicznie się rozwijać i bardziej integrować."
Komisarz ds. polityki klimatycznej i energetycznej Miguel Arias Cañete powiedział: "Dobrze połączona infrastruktura energetyczna jest kluczowym elementem realizacji unii energetycznej. To wsparcie ze strony UE pomoże zlikwidować istniejące luki w infrastrukturze energetycznej i wprowadzi nas na ścieżkę prowadzącą do prawdziwie powiązanego europejskiego rynku energii. Jest to niezbędne do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii i bardziej efektywnego wykorzystania zasobów energetycznych."
Gazociąg Zdzieszowice-Wrocław jest częścią korytarza północ-południe ujętego w dziesięcioletnim planie rozwoju sieci na 2017 r. opracowanym przez europejską sieć operatorów systemów przesyłowych gazu (ENTSOG) i stanowi jeden z istotnych elementów połączeń północ-południe sieci gazociągów w Europie Środkowo-Wschodniej i Europie Południowo-Wschodniej. Został on określony jako projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania w kontekście transeuropejskiej infrastruktury energetycznej.