czwartek 26 April 2018
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

UE a inwestycje transgraniczne

Dodano: 13.03.2018
 
Komisja Europejska czyni dziś ważny krok w kierunku rozwoju unii rynków kapitałowych, wspierając alternatywne źródła finansowania i znosząc bariery dla inwestycji transgranicznych.
 
Unia rynków kapitałowych przyniesie korzyści wszystkim państwom członkowskim, w szczególności zaś wzmocni unię gospodarczą i walutową poprzez promowanie udziału sektora prywatnego w podziale ryzyka. 
Przedstawione dziś wnioski, które opierają się na postępach już osiągniętych od czasu zainaugurowania inicjatywy w sprawie unii rynków kapitałowych w 2015 r., przyczynią się do pobudzenia transgranicznego rynku funduszy inwestycyjnych, będą wspierać unijny rynek obligacji zabezpieczonych jako źródło finansowania długoterminowego oraz zapewnią inwestorom większą pewność prawa w kontekście transakcji transgranicznych w obrocie papierami wartościowymi i wierzytelnościami. Unia rynków kapitałowych to jeden z priorytetów Komisji Junckera. Ma ona wzmocnić gospodarkę Europy i pobudzać inwestycje, co poskutkuje stworzeniem nowych miejsc pracy. Jej celem jest zmobilizowanie kapitału i skierowanie go do wszystkich przedsiębiorstw w UE, w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które tego potrzebują, by móc się rozwijać.
Szybkie przyjęcie tych wniosków przez Parlament Europejski i Radę umożliwi przedsiębiorstwom i inwestorom pełniejsze wykorzystanie możliwości oferowanych przez jednolity rynek. Ponadto Komisja wzywa współprawodawców do szybkiego przyjęcia kluczowych reform mających na celu ukończenie procesu tworzenia unii rynków kapitałowych, takich jak wnioski w sprawie wzmocnienia nadzoru nad rynkiem kapitałowymrestrukturyzacji przedsiębiorstw i nowych możliwości gromadzenia oszczędności przez konsumentów. Spośród 12 przedstawionych przez Komisję wniosków, które miały przyczynić się do ustanowienia fundamentów unii rynków kapitałowych, na obecnym etapie tylko 3 zostały uzgodnione przez współprawodawców.
Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych Valdis Dombrovskispowiedział: Przedstawione dzisiaj propozycje stanowią część szerszej strategii na rzecz wzmocnienia rynków kapitałowych i zachęcania do inwestycji w UE. Aby do 2019 r. w Europie powstała prawdziwa unia rynków kapitałowych, musimy kontynuować prace w trzech obszarach: europejskich znaków jakości i paszportów dla produktów finansowych, zharmonizowanych i uproszczonych przepisów mających na celu pogłębienie rynków kapitałowych oraz bardziej spójnego i skutecznego nadzoru.
Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność Jyrki Katainen oświadczył: Chcemy, by przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe i średnie, zyskały łatwiejszy dostęp do potrzebnego im finansowania na korzystniejszych warunkach. Pomoże im w tym pogłębiony jednolity rynek, który jednocześnie umożliwi im rozwój. Komisja wypełnia swoje zobowiązania w zakresie ustanowienia fundamentów unii rynków kapitałowych. Teraz inicjatywa leży po stronie Parlamentu Europejskiego i Rady. Komisja wyraża swoją gotowość do współpracy, tak by wszystkie wnioski ustawodawcze zostały przyjęte do 2019 r.
Unijna komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Vĕra Jourová powiedziała: Nowe przepisy ułatwią MŚP dostęp do kredytów i będą wspierać inwestycje transgraniczne. Chcemy zapewnić pewność prawa i wyeliminować ryzyko prawne w przypadku transgranicznych przelewów wierzytelności oraz transakcji, które są istotne dla finansowania MŚP.
Szczegółowe informacje na temat przedstawionych dziś wniosków 
 • Europejskie obligacje zabezpieczone 
Komisja przedstawia dziś wniosek w sprawie wspólnych przepisów – dyrektywy i rozporządzenia – dotyczących obligacji zabezpieczonych. Łączna kwota otwartych pozycji w obligacjach zabezpieczonych wynosi 2,1 bln euro, co czyni rynek tych instrumentów jednym z największych rynków długu w UE. Banki europejskie są światowymi liderami na tym rynku, który stanowi ważne źródło finansowania długoterminowego w wielu państwach członkowskich UE. 
Obligacje zabezpieczone to instrumenty finansowe zabezpieczone wydzieloną pulą kredytów. Są one uważane za korzystne nie tylko dlatego, że umożliwiają finansowanie pożyczek w sposób racjonalny pod względem kosztów, ale również ze względu na to, że są wyjątkowo bezpieczne. Rynek unijny jest jednak obecnie rozdrobniony, a w poszczególnych państwach członkowskich sytuacja przedstawia się odmiennie. 
Proponowane przepisy opierają się na wysokiej jakości standardach i najlepszych praktykach. Mają one ułatwić korzystanie na większą skalę z obligacji zabezpieczonych, stanowiących stabilne i opłacalne źródło finansowania dla instytucji kredytowych, zwłaszcza w przypadku rynków słabiej rozwiniętych. Zapewnią one również inwestorom większe i bezpieczniejsze możliwości inwestycyjne. 
Jednocześnie wniosek ma na celu obniżenie kosztów finansowania zewnętrznego dla całej gospodarki. Z szacunków Komisji wynika, że unijni kredytobiorcy mogliby zaoszczędzić między 1,5 a 1,9 mld euro rocznie. 
 • Transgraniczna dystrybucja funduszy inwestycyjnych 
Fundusze inwestycyjne stanowią istotne narzędzie, które pozwala skierować oszczędności prywatne do gospodarki i zwiększa możliwości finansowania dla przedsiębiorstw. Unijny rynek funduszy inwestycyjnych ma wartość 14,3 bln euro. Nie osiągnął on jednak jeszcze w pełni swojego potencjału. Nieco ponad jedna trzecia (37 %) funduszy UCITS i około 3 % alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AFI) jest zarejestrowanych w celu sprzedaży swoich jednostek w więcej niż trzech państwach członkowskich, co wynika między innymi z barier regulacyjnych, które utrudniają obecnie transgraniczną dystrybucję funduszy inwestycyjnych.
Przedstawiony dziś wniosek ma na celu wyeliminowanie przeszkód dla wszelkiego rodzaju funduszy inwestycyjnych, co sprawi, że transgraniczna dystrybucja ich jednostek będzie prostsza, szybsza i tańsza. Większa konkurencja przełoży się z kolei na większy wybór i lepszą wartość dla inwestorów, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu ochrony inwestorów. 
 • Prawo właściwe dla transakcji transgranicznych w obrocie papierami wartościowymi i wierzytelnościami
Przelew wierzytelności odnosi się do sytuacji, w której wierzyciel przenosi na inną osobę prawo do dochodzenia wierzytelności w zamian za płatność. Z systemu tego korzystają przedsiębiorstwa, aby uzyskać płynność i dostęp do kredytów. W obecnej chwili brak jest pewności prawa co do tego, które prawo krajowe ma zastosowanie przy ustalaniu, kto posiada wierzytelność po dokonaniu jej przelewu w przypadku sprawy transgranicznej. Przedstawiony dziś projekt nowych przepisów doprecyzowuje, zgodnie z jakim prawem mają być rozstrzygane takie spory – co do zasady miałoby to być prawo państwa, w którym wierzyciel ma miejsce zwykłego pobytu – bez względu na to, w którym państwie członkowskim sądy lub organy dokonują rozpoznania sprawy. Wniosek ten przyczyni się do promowania inwestycji transgranicznych, zapewnienia dostępu do tańszych kredytów i zapobiegania ryzyku systemowemu. 
Komisja przyjęła również komunikat mający na celu doprecyzowanie, które prawo krajowe będzie miało zastosowanie przy ustalaniu, kto jest właścicielem papierów wartościowych w ramach transakcji transgranicznej. Zwiększona pewność prawa przełoży się na wzrost inwestycji transgranicznych, łatwiejszy dostęp do tańszych kredytów i większą integrację rynku. 
Kontekst: 
W 2015 r. Komisja przedstawiła plan działania na rzecz unii rynków kapitałowych, którego celem jest stworzenie prawdziwego, jednolitego rynku kapitałowego w całej UE. Ów plan działania jest jednym z filarów planu inwestycyjnego dla Europy – tzw. planu Junckera. Jednolity rynek kapitałowy przyniesie korzyści wszystkim państwom członkowskim UE, a w szczególności wzmocni unię gospodarczą i walutową poprzez promowanie transgranicznego udziału sektora prywatnego w podziale ryzyka w strefie euro, co w istotnym stopniu pomoże zamortyzować wstrząsy gospodarcze o charakterze systemowym. 
Plan działania powstał w oparciu o następujące priorytety: 
 • pogłębienie integracji finansowej i zwiększenie konkurencji,
 • stworzenie nowych możliwości dla inwestorów,
 • połączenie branży finansowej z gospodarką realną dzięki promowaniu pozabankowych źródeł finansowania,
 • zapewnienie silniejszego i bardziej odpornego systemu finansowego. 
przeglądzie śródokresowym planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych opublikowanym w czerwcu 2017 r. przedstawiono informacje na temat dotychczasowych postępów w realizacji tego planu i określono ramy czasowe dla kolejnych działań. W tym kontekście Komisja zapowiedziała, że w I kwartale 2018 r. opublikuje szereg wniosków ustawodawczych dotyczących w szczególności funduszy inwestycyjnych, obligacji zabezpieczonych i rozstrzygania sporów. Wnioski te znajdują się w przedstawionym dziś pakiecie.

Centrum wiedzy na temat fałszowania i jakości żywności

Dodano: 12.03.2018
W odpowiedzi na obawy konsumentów co do jakości żywności i nadużyć dotyczących żywności Komisja Europejska dokona jutro inauguracji centrum wiedzy na temat fałszowania i jakości żywności – prowadzonego przez Wspólne Centrum Badawcze.
 
Centrum wiedzy – sieć składająca się z ekspertów zarówno z Komisji, jak i spoza niej – będzie wspierać decydentów UE i władze krajowe, udostępniając i rozpowszechniając aktualne informacje naukowe na temat fałszowania żywności i kwestii związanych z jakością żywności.
Obawy co do fałszowania i jakości żywności podważają zaufanie konsumentów i powodują szkody w całym łańcuchu dostaw żywności w Europie, od rolników po sprzedawców detalicznych. Niedawne przypadki fałszowania żywności dotyczyły oliwy z oliwek, wina, miodu, ryb, nabiału, mięsa i drobiu. Ponadto konsumenci mogą być narażeni na nieuczciwe praktyki handlowe, zwłaszcza w odniesieniu do produktów spożywczych wykazujących istotne różnice w składzie na różnych rynkach, ale posiadających podobne opakowanie.
Tibor Navracsics, komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu, odpowiedzialny za Wspólne Centrum Badawcze, uruchomi nowe centrum wiedzy na temat fałszowania i jakości żywności w Strasburgu, w obecności wiceprzewodniczącego do spraw unii energetycznej Maroša Šefčoviča oraz komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Věry Jourovej.
Przed uruchomieniem, komisarz Navracsics stwierdził: W przypadku żywności nauka jest w stanie bezpośrednio i namacalnie wykazać korzyści, jakie przynosi obywatelom. Jakość spożywanej przez nas żywności jest ważna dla wszystkich, a ponieważ fałszowanie żywności to działalność przestępcza o charakterze transgranicznym, UE ma tu do odegrania ważną rolę. Inauguracja centrum wiedzy na temat fałszowania i jakości żywności jest ważnym krokiem. Centrum pomoże chronić integralność unijnego łańcucha żywnościowego i jakość produktów spożywczych, stanowiąc wyraźną wartość dodaną dla Europejczyków.
Komisarz Věra Jourová powiedziała: Komisja bardzo poważnie traktuje kwestię jakości żywności i nieuzasadnionego różnicowania oraz podjęła już szereg konkretnych działań, aby rozwiązać ten problem. Dostarczanie lepszych dowodów naukowych jest tego zasadniczym elementem. Nowo utworzone centrum wiedzy – skupiające ekspertów z różnych miejsc i wiedzę z różnych źródeł, zarówno z Komisji Europejskiej, jak i spoza niej – pozwoli na dalsze gromadzenie i przetwarzanie dowodów naukowych. Działania centrum pomogą też wypracować wspólne metody badań, co z kolei będzie pomocne w stosowaniu i egzekwowaniu prawa żywnościowego i z zakresu ochrony konsumentów. 

Centrum wiedzy na temat fałszowania i jakości żywności będzie:
 • koordynować działania w zakresie nadzoru rynku, np. w odniesieniu do składu i właściwości organoleptycznych żywności oferowanej w tym samym opakowaniu i pod tą samą marką na kilku rynkach w Unii;
 • prowadzić system wczesnego ostrzegania i informowania o przypadkach fałszowania żywności, np. poprzez monitorowanie mediów i przekazywanie tych informacji ogółowi społeczeństwa;
 • łączyć systemy informowania państw członkowskich i Komisji, np. bazy danych opisujące skład niektórych produktów rolno-spożywczych wysokiej wartości, takich jak wino lub oliwa z oliwek;
 • stanowić źródło wiedzy o sytuacji w poszczególnych państwach, np. poprzez dopasowywanie kompetencji i infrastruktury laboratoryjnej w państwach członkowskich.
Centrum wiedzy na temat fałszowania i jakości żywności będzie wydawać biuletyny, tworzyć bazy danych i mapy interaktywne oraz publikować regularne sprawozdania, a także udostępniać te informacje społeczeństwu. Centrum wiedzy będzie w pełni finansowane przez Komisję Europejską. Wielkość poszczególnych grup eksperckich będzie zależała od tematyki ich prac. Centrum wiedzy uzupełni unijną sieć na rzecz przeciwdziałania fałszowaniu żywności dzięki stworzeniu płaszczyzny współpracy między nauką a działaniami politycznymi. 
Uruchomienie centrum wiedzy uświetni otwarcie wystawy „Nauka w centrum polityki europejskiej” w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, która przedstawia historię i działalność Wspólnego Centrum Badawczego od jego utworzenia w 1957 r. 

Kontekst
Łańcuch żywnościowy w Unii Europejskiej regulują między innymi ogólne przepisy prawa żywnościowego[1], przepisy z zakresu przekazywania konsumentom informacji na temat żywności[2] oraz dyrektywa w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych[3]. Wymagają one spełnienia określonych standardów dotyczących składu i jakości produktów rolnych.
Wspólne Centrum Badawcze posiada długoletnie doświadczenie w dziedzinie nauki o żywności, które obejmuje badanie autentyczności żywności i wiedzę specjalistyczną z zakresu opracowywania, stosowania i walidowania metod analitycznych do wykrywania zafałszowań w łańcuchu żywnościowym.
Centrum wiedzy na temat fałszowania i jakości żywności jest piątym uruchamianym centrum, obok centrów wiedzy na temat biogospodarkipolityki terytorialnejmigracji i demografii oraz zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi

Więcej informacji

KE a INICJATYWA OBYWATELSKA

Dodano: 12.03.2018
 
Komisja Europejska przyjęła dziś swoje drugie sprawozdanie ze stosowania rozporządzenia o europejskiej inicjatywie obywatelskiej.
 
Szacuje się, że 9 mln Europejczyków ze wszystkich 28 państw członkowskich poparło europejską inicjatywę obywatelską od czasu jej wejścia w życie w 2012 roku. Cztery zakończone sukcesem inicjatywy zebrały dotychczas ponad milion podpisów, a Komisja zobowiązała się do podjęcia działań następczych w ramach trzech z nich.
 
Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans oświadczył: „Fakt, iż w ciągu ostatnich sześciu lat 9 milionów osób poparło europejską inicjatywę obywatelską wskazuje na to, że wspiera ona uczestnictwo oraz debatę na szczeblu transgranicznym, wywierając konkretny wpływ na politykę UE. Musimy jednak pójść dalej: nasz ostatni wniosek dotyczący reformy ułatwi obywatelom inicjowanie nowych inicjatyw i udział w nich, zezwalając równocześnie młodym ludziom w wieku od 16 lat na zabranie głosu.”
Udoskonalenia o charakterze nieustawodawczym zostały wdrożone w ciągu trzech ostatnich lat. Komisja Junckera przyjęła również bardziej polityczne podejście – wszystkie wnioski o rejestrację (przed uzyskaniem możliwości zbierania podpisów) rozpatrywane są od teraz przez kolegium komisarzy, a w niektórych przypadkach dokonuje się częściowej rejestracji. Zmiany te zaowocowały znacznym wzrostem liczby inicjatyw dopuszczonych do rejestracji: około 90 proc. zaproponowanych inicjatyw od kwietnia 2015 r., w porównaniu do 60 proc. wszystkich propozycji w poprzednim trzyletnim okresie.
Spośród 4 inicjatyw obywatelskich, które otrzymały poparcie ponad miliona obywateli, Komisja prowadzi nieustawodawcze działania następcze w odniesieniu do inicjatywy „Stop wiwisekcji”; w odpowiedzi na inicjatywę „Right2Water” Komisja zaproponowała w lutym rewizję dyrektywy w sprawie wody pitnej; w następstwie inicjatywy „Zakaz stosowania glifosatu i ochrona ludzi i środowiska przed toksycznymi pestycydami”, Komisja zapowiedziała przyjęcie wniosku ustawodawczego w celu zwiększenia przejrzystości ocen naukowych i procesu decyzyjnego.
Po przedstawieniu przez Komisję pierwszego sprawozdania ze stosowania rozporządzenia o europejskiej inicjatywie obywatelskiej w marcu 2015 r., rozpoczęto ocenę skutków w celu poprawy skuteczności tego narzędzia, włączając w to otwarte konsultacje publiczne. W dniu 13 września 2017 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący nowego rozporządzenia, który musi teraz zostać przyjęty przez Parlament Europejski i Radę. Nowe rozporządzenie zwiększy dostępność europejskiej inicjatywy obywatelskiej, zmniejszy jej uciążliwości oraz ułatwi jej stosowanie organizatorom i zwolennikom. Komisja wzywa do przyjęcia tego rozporządzenia do końca 2018 r., aby mogło ono wejść w życie w styczniu 2020 r.
Wnioski zostaną omówione z zainteresowanymi stronami w trakcie Dnia Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, zorganizowanego przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 10 kwietnia.

Kontekst
Europejska inicjatywa obywatelska została wprowadzona Traktatem z Lizbony i od wejścia w życie rozporządzenia w sprawie inicjatywy wdrażającego postanowienia Traktatu, czyli od kwietnia 2012 r., stanowi instrument, przy pomocy którego obywatele mogą kształtować działania UE.
Po formalnej rejestracji inicjatywy 1 milion obywateli z przynajmniej jednej czwartej państw członkowskich będzie mógł zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosku ustawodawczego w jednej z dziedzin, w których posiada ona takie uprawnienia.
Zgodnie z warunkami dopuszczalności, przewidzianymi w rozporządzeniu w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej, proponowane działanie nie może wykraczać w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie proponowania aktów prawnych, nie może być oczywistym nadużyciem, nie może być ewidentnie niepoważne lub dokuczliwe ani w sposób oczywisty sprzeczne z wartościami Unii.

Więcej informacji:

Biuletyn PIE ED Białystok - 2/2018

Dodano: 09.03.2018

1.8 MILIARDA ZŁOTYCH NA POLSKIE PROJEKTY

Dodano: 08.03.2018
 
Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu stwierdziła: Każde euro zainwestowane w ramach polityki spójności ma jeden cel: bezpośrednio i znacząco poprawić jakość życia obywateli europejskich, w tym przypadku Polaków. Dziś przyjęte projekty świadczą o tym lepiej niż słowa.
 
146 mln euro posłuży do sfinansowania prac nad systemem gromadzenia i dystrybucji wody w Warszawie i na jej przedmieściach. Ponad 12 400 mieszkańców zostanie podłączonych do nowoczesnego systemu gospodarki wodnej.
 
Wsparcie w wysokości 54,9 mln euro zostanie przekazane na budowę gazociągu między gminami Strachocina i Pogórska Wola w południowo-wschodniej części kraju. Projekt, który stanowi część zachodniej nitki głównego korytarza międzysystemowego połączenia gazowego północ-południe, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju.
 
72,7 mln euro zainwestowano w zapobieganie powodziom, ochronę ludności oraz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Kotliny Kłodzkiej, a tym samym we wspieranie turystyki w dorzeczu Odry.
 
65,7 mln euro przeznaczono na sfinansowanie rozszerzenia sieci tramwajowych i autobusowych, zakup pojazdów i poprawę systemu informacji dla pasażerów w Gdańsku, wspierając w ten sposób ekologiczną i szybką mobilność w 6. pod względem wielkości polskim mieście.
 
Ponadto 90,3 mln euro przeznaczono na sfinansowanie rozwoju sieci tramwajowej i zakup pojazdów w 12 miastach Górnego Śląska. Niemal 2 mln mieszkańców powinny skorzystać z szybkiego i ekologicznego transportu w tym regionie.