środa 22 listopada 2017
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

Na czym polega Wspólna Polityka Rolna UE

Dodano: 27.10.2017

Pierwsze sprawozdanie w sprawie ochrony danych osobowych UE-USA

Dodano: 16.10.2017

KE publikuje pierwsze sprawozdanie w sprawie funkcjonowania zasad mających na celu ochronę danych osobowych przekazywanych z UE do Stanów Zjednoczonych w celach handlowych. – To żywe porozumienie, które obie strony muszą aktywnie monitorować, aby zapewnić wysokie standardy w zakresie ochrony danych – podkreśla komisarz Vĕra Jourová.


Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji do spraw jednolitego rynku cyfrowego, powiedział: - Komisja popiera stanowczo ustalenia z USA w sprawie Tarczy Prywatności. Zapewnienie, by międzynarodowa wymiana danych odbywała się w bezpieczny sposób i na rzetelnych zasadach, jest korzystne dla certyfikowanych firm oraz europejskich konsumentów i przedsiębiorstw, w tym unijnych MŚP. Pierwszy z rocznych przeglądów dowodzi naszego zaangażowania w stworzenie rygorystycznego systemu certyfikacji i dynamicznego systemu kontroli.

Vĕra Jourová, unijna komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, stwierdziła: - Transatlantycka wymiana danych ma istotne znaczenie dla naszej gospodarki. Prawo do ochrony danych musi być jednak zapewnione również wtedy, gdy opuszczają one terytorium Unii. Nasz pierwszy przegląd wykazał, że Tarcza Bezpieczeństwa sprawnie funkcjonuje. Nadal istnieją jednak możliwości poprawy jej wdrażania. Tarcza Prywatności nie jest dokumentem zalegającym na dnie szuflady. To żywe porozumienie, które obie strony muszą aktywnie monitorować, aby zapewnić wysokie standardy w zakresie ochrony danych.

W momencie wejścia w życie umowy w sprawie Tarczy Prywatności w sierpniu 2016 r. Komisja zobowiązała się, że co roku będzie dokonywać jej przeglądu i oceniać, czy w dalszym ciągu zapewnia ona odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Przedstawione sprawozdanie sporządzono w oparciu o informacje uzyskane podczas spotkań ze wszystkimi właściwymi organami USA, które odbyły się w Waszyngtonie w połowie września 2017 r., a także informacje udostępnione przez szerokie grono zainteresowanych podmiotów (m.in. przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe). W przeglądzie wzięły również udział niezależne organy ochrony danych z państw członkowskich UE.

Sprawozdanie wskazuje, że Tarcza Prywatności nadal zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazywanych przez podmioty z UE certyfikowanym przedsiębiorstwom w USA. Władze USA wprowadziły niezbędne struktury i procedury w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Tarczy Prywatności, m.in. nowe możliwości dochodzenia roszczeń przez obywateli UE. Wprowadzono mechanizmy rozpatrywania skarg oraz egzekwowania przepisów, zacieśniono również współpracę z europejskimi organami ochrony danych. Proces certyfikacji przebiega sprawnie – Departament Handlu certyfikował do tej pory ponad 2,4 tys. przedsiębiorstw. W zakresie dostępu do danych osobowych przez amerykańskie organy publiczne do celów związanych z bezpieczeństwem narodowym odpowiednie środki ochrony w USA pozostają bez zmian. 


Zalecenia dotyczące dalszej poprawy funkcjonowania Tarczy Prywatności

W sprawozdaniu zaproponowano szereg zaleceń, aby zapewnić dalsze skuteczne funkcjonowanie Tarczy Prywatności, m.in.:

  • Departament Handlu Stanów Zjednoczonych powinien bardziej aktywne i regularnie monitorować, czy przedsiębiorstwa wywiązują się ze swoich zobowiązań w ramach Tarczy Prywatności. Powinien też regularnie wyszukiwać te, które składają fałszywe oświadczenia dotyczące uczestnictwa w tym programie.
  • Należy zwiększyć działania informacyjne skierowane do obywateli UE na temat sposobu, w jaki mogą korzystać z przysługujących im praw na mocy Tarczy Prywatności, a w szczególności na temat sposobu wnoszenia skarg.
  • Organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów w zakresie ochrony prywatności, tj. amerykański Departament Handlu i Federalna Komisja Handlu oraz unijne organy ochrony danych powinny zacieśnić współpracę, przede wszystkim w celu opracowania odpowiednich wytycznych dla przedsiębiorstw i organów egzekwowania prawa.
  • W ramach trwającej obecnie w USA debaty dotyczącej przeglądu sekcji 702 ustawy o kontroli wywiadu (FISA) należy zapisać w tej ustawie środki ochrony osób spoza UE przewidziane w dyrektywie politycznej Prezydenta nr 28 (PPD-28).
  • Konieczne jest też szybkie mianowanie Rzecznika ds. Tarczy Prywatności, a także powołanie brakujących członków Rady Nadzoru nad Prywatnością i Wolnościami Obywatelskimi (PCLOB).

Dalsze działania

Wspomniane sprawozdanie zostanie przekazane Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Grupie Roboczej Art. 29 powstałej przy organach ochrony danych oraz władzom USA. Komisja będzie współpracować z amerykańskimi władzami w sprawie działań podjętych w następstwie jej zaleceń w nadchodzących miesiącach. Będzie też w dalszym ciągu ściśle monitorować funkcjonowanie zasad Tarczy Prywatności: m.in. będzie monitorować, czy amerykańskie organy wywiązują się ze swoich zobowiązań.


Kontekst

Decyzja dotycząca Tarczy Prywatności UE-US została przyjęta 12 lipca 2016 r. a nowe zasady zaczęły funkcjonować z dniem 1 sierpnia 2016 r. Nowe ramy prawne zapewniają ochronę praw podstawowych obywatelom w UE, których dane osobowe są przekazywane do Stanów Zjednoczonych w celach handlowych, jak również zapewniają jasność prawa przedsiębiorstwom, które muszą dokonywać transatlantyckich transferów danych.

Kiedy robimy zakupy w internecie lub korzystamy z mediów społecznościowych w UE, nasze dane osobowe mogą zostać zebrane w UE przez odział amerykańskiej firmy lub jej partnera handlowego i przekazane certyfikowanemu amerykańskiemu przedsiębiorstwu – na przykład biuro podróży w UE może przesłać imiona i nazwiska, dane kontaktowe oraz numery kart kredytowych hotelowi w USA zarejestrowanemu w programie Tarczy Prywatności.


Więcej informacji

Biuletyn PIE ED Białystok - wrzesień 2017

Dodano: 10.10.2017

Komisja Europejska przyjmuje inicjatywę na rzecz przygotowania zawodowego w Europie

Dodano: 05.10.2017
 
Komisja Europejska przyjęła dzisiaj wniosek dotyczący europejskich ram w zakresie jakości i skuteczności programów przygotowania zawodowego. Inicjatywa ta, w formie zalecenia Rady, stanowi część Nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności, uruchomionego w czerwcu 2016 r. Jest ona również powiązana z europejskim filarem praw socjalnych, który przewiduje prawo do edukacji włączającej, charakteryzującej się dobrą jakością, szkoleń i uczenia się przez całe życie. W oparciu o szerokie konsultacje w zaleceniu określono 14 głównych kryteriów, które państwa członkowskie i zainteresowane strony powinny wykorzystać do opracowania wysokiej jakości skutecznych programów przygotowania zawodowego. Celem inicjatywy jest to, by zwiększyć zdolność uczniów do zatrudnienia oraz umożliwić im rozwój osobisty, a tym samym przyczynić się do tworzenia wysoko wykwalifikowanej siły roboczej o odpowiednich umiejętnościach, reagującej na potrzeby rynku pracy.

 

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego, odpowiedzialny także za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, powiedział:Przygotowanie zawodowe jest często dla młodej osoby koniecznym punktem wyjścia otwierającym drogę do kariery. Przedstawiamy dzisiaj wnioski, które mają dodatkowo poprawić to cenne doświadczenie, z korzyścią zarówno dla pracodawców jak i uczniów. Przy pełnym poszanowaniu różnorodności systemów kształcenia i szkolenia w państwach członkowskich, pragniemy przede wszystkim ułatwić integrację młodych ludzi na rynku pracy. 
Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności, powiedział: Tworząc bezpośrednie powiązania między teorią a praktyką, między kształceniem a rynkiem pracy, wysokiej jakości skuteczne programy przygotowania zawodowego są konkretnym sposobem na to, by pomóc młodym ludziom wejść na rynek pracy i mieć dobry start życiowy, a przy tym wzmacniać kapitał ludzki w Europie. Co z kolei ma kluczowe znaczenie dla pobudzania konkurencyjności naszych społeczeństw i gospodarek.
Marianne Thyssen, unijna komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, powiedziała: Chcemy mieć pewność, że młodzi ludzie będą nabywać umiejętności, których potrzebują do pracy. Przygotowanie zawodowe jest tym, co najlepsze w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. Dwóch praktykantów na trzech podejmuje pracę bezpośrednio po zakończeniu kształcenia. W dzisiejszych nowych ramach określamy, co sprawia, że przygotowanie zawodowe jest tak skuteczne. Po ich przyjęciu ramy pozwolą pracodawcom i osobom uczącym się czerpać korzyści z wysokiej jakości przygotowania zawodowego.

Aby ocenić jakość i skuteczność przygotowania zawodowego proponowane ramy określają siedem kryteriów odnoszących się do warunków uczenia się i warunków pracy:
1) umowa pisemna; 2) efekty uczenia się; 3) wsparcie pedagogiczne; 4) komponent miejsca zatrudnienia; 5) wynagrodzenie lub rekompensata; 6) ochrona socjalna; 7) warunki pracy, warunki zdrowia i bezpieczeństwa.
Ramy obejmują ponadto siedem kryteriów odnoszących się do warunków ramowych:
8) ramy regulacyjne; 9) zaangażowanie partnerów społecznych; 10) wsparcie dla przedsiębiorstw; 11) elastyczne ścieżki kształcenia i mobilność; 12) poradnictwo zawodowe i podnoszenie świadomości; 13) przejrzystość; 14) zapewnianie jakości i monitorowanie kariery absolwentów.
Komisja wspiera wdrażanie tych kryteriów za pomocą odpowiednich funduszy UE. Z samego tylko Europejskiego Funduszu Społecznego przeznacza się 27 mld euro na kształcenie i szkolenie, a UE wspiera przygotowanie zawodowe także poprzez różne inne instrumenty. Dzięki europejskiemu sojuszowi na rzecz przygotowania zawodowego udało się do tej pory zorganizować ponad 750 000 ofert dla młodych ludzi. Co najmniej 390 000 miejsc praktyk zawodowych zaoferowano już w ramach programu gwarancji dla młodzieży, ze względu na to, że przygotowanie zawodowe jest jedną z czterech opcji, jakie mają być oferowane młodym ludziom po czterech miesiącach od uzyskania statusu bezrobotnego. Erasmus + wspiera mobilność praktykantów, w tym poprzez nową inicjatywę ErasmusPro ukierunkowaną na wspieranie 50 000 miejsc praktyk zawodowych dla osób kształcących się w przedsiębiorstwach za granicą w latach 2018–2020. Wysiłki mające na celu rozszerzenie oferty przygotowania zawodowego przynoszą rezultaty, dlatego ważne jest, by wiedzieć, jakie są kryteria powodzenia. Nowe ramy właśnie je określają.
Dalsze działania
Wniosek będzie przedmiotem dyskusji z państwami członkowskimi w celu przyjęcia go przez Radę. Komisja przygotowuje nowy zestaw usług wsparcia, aby pomóc państwom członkowskim i zainteresowanym stronom we wdrażaniu przedmiotowych ram poprzez wymianę wiedzy, tworzenie sieci kontaktów i działań w ramach wzajemnego uczenia się.
Inicjatywa ta będzie również wspierana za pomocą europejskiego sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego oraz kampanii podnoszących świadomość, takich jak Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, odbywający się w tym roku drugi rok z kolei, zaplanowany w dniach 20–24 listopada 2017 r.

Kontekst
Przygotowanie zawodowe, połączenie nauki w szkole i szkolenia w miejscu pracy, ułatwia młodym ludziom przechodzenie z etapu kształcenia i szkolenia do pracy. Obecnie w Europie około 3,7 milionów uczniów korzysta z przygotowania zawodowego. Dla porównania uczelnie wyższe liczą sobie około 20 milionów studentów. W niektórych państwach członkowskich istnieje bardzo długa tradycja przygotowania zawodowego i system ten dobrze tam działa. Natomiast w innych systemy przygotowania zawodowego są dopiero na etapie tworzenia lub wzmacniania. Ogólnie rzecz biorąc 60–70 proc. uczniów podejmuje pracę bezpośrednio po zakończeniu przygotowania zawodowego, a w niektórych przypadkach wskaźnik ten osiąga 90 proc.
Wniosek dotyczący europejskich ram w zakresie jakości i skuteczności programów przygotowania zawodowego przyczynia się do realizacji priorytetów UE w zakresie wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i inwestycji przy pełnym poszanowaniu różnorodności systemów krajowych. Stanowi on część Nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności i zawartego w nim dążenia do poprawy jakości i adekwatności kształtowania umiejętności. Jednym z priorytetów jest to, aby dla większej liczby osób kształcenie zawodowe było świadomym pierwszym wyborem. Szczególny nacisk kładzie się na odbywanie przygotowania zawodowego w MŚP, co w wielu krajach okazało się ważnym elementem powodzenia przedsięwzięcia.
Niniejszy wniosek wpisuje się w polityczny kontekst deklaracji rzymskiej z dnia 25 marca 2017 r., w której europejscy przywódcy zobowiązali się do działań na rzecz „Unii, w której młodzi ludzie mają dostęp do kształcenia i szkolenia najwyższej jakości i mogą uczyć się i znajdować zatrudnienie na całym kontynencie”.
Inicjatywa ta przyczyni się również do realizacji Europejskiego filaru praw socjalnych, którego pierwsza zasada stanowi, że każda osoba ma prawo do edukacji włączającej, charakteryzującej się dobrą jakością, szkoleń i uczenia się przez całe życie.
Proponowana inicjatywa jest również kontynuacją komunikatu z 2016 r. w sprawie inwestowania w młodzież Europy, w którym Komisja ogłosiła zamiar zaproponowania ram dotyczących przygotowania zawodowego. Opiera się ona na znaczącym wkładzie europejskich partnerów społecznych.
Inicjatywa ta uzupełnia inicjatywy Komisji na rzecz wzmocnienia kształcenia i szkolenia zawodowego, a mianowicie istniejące ramy jakości staży.
Na przestrzeni ostatnich trzech lat wskaźnik bezrobocia młodzieży spadał szybciej niż ogólny wskaźnik bezrobocia, z 21,4 proc. w 2014 r. do 16,7 proc., nadal jednak pozostaje on znacznie powyżej średniej UE (7,6 proc. w sierpniu 2017 r.).

Dodatkowe informacje
MEMO/17/3586: Pytania i odpowiedzi
Zaprenumeruj bezpłatny elektroniczny biuletyn informacyjny na temat zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego wydawany przez Komisję Europejską

UE: rekordowo wysokie wskaźniki zatrudnienia i oznaki poprawy sytuacji młodzieży

Dodano: 05.10.2017

Zgodnie z danymi zawartymi w najnowszym kwartalnym przeglądzie dotyczącym zatrudnienia i rozwoju sytuacji społecznej (Quarterly Review on Employment and Social Developments in Europe) UE wciąż pewnie zmierza w kierunku większego zatrudnienia i wzrostu gospodarczego.


Poziom zatrudnienia w UE nadal wzrasta, w stałym tempie i w prawie wszystkich państwach członkowskich. W drugim kwartale 2017 r. zatrudnienie w UE zwiększyło się o 1,5 proc., a w strefie euro – o 1,6 proc. – w porównaniu z tym samym okresem w 2016 r. W UE i w strefie euro pracuje odpowiednio 3,5 mln i 2,4 mln więcej osób niż w roku ubiegłym. Oznacza to, że obecnie w UE 235,4 mln osób posiada pracęJest to najwyższy odnotowany poziom zatrudnienia w historii. W UE i w strefie euro pracuje dzisiaj odpowiednio 8 i 5,6 mln osób więcej niż w trzecim kwartale 2014 r.
Wzrost zatrudnienia w UE w ciągu ostatnich czterech lat odczuło zwłaszcza młodsze pokolenie. Chociaż bezrobocie młodzieży w UE jest nadal zbyt wysokie, to jednak jego poziom stale się zmniejsza i to w tempie szybszym niż ogólna stopa bezrobocia: obecnie stopa bezrobocia młodzieży wynosi 16,9 proc., co jest poziomem niższym niż w 2008 r.
 
Marianne Thyssen, komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, stwierdziła: Dzisiejsze wyniki są zachęcające. W Europie więcej osób niż kiedykolwiek dotąd ma pracę, a bezrobocie osiągnęło poziom najniższy od dziewięciu lat. Ponadto w porównaniu z rokiem ubiegłym 2,2 mln pracowników więcej jest zatrudnionych na czas nieokreślony. Musimy w dalszym ciągu podążać tą drogą i poprawiać warunki ekonomiczne i społeczne dla wszystkich. Dzięki Europejskiemu filarowi praw socjalnych mamy plan działania na rzecz dobrze funkcjonujących i sprawiedliwych rynków pracy, które są dostosowane do XXI w. Chcielibyśmy, aby Parlament, Rada i Komisja wspólnie go ogłosiły na Szczycie Społecznym w Göteborgu w dniu 17 listopada 2017 r. 
Z przeglądu kwartalnego wynika również, że gospodarka UE w dalszym ciągu się rozwija we wszystkich państwach członkowskich. W ciągu ostatniego roku odnotowano wzrost gospodarczy na poziomie 2,4 proc. w UE i 2,3 proc. w strefie euro. Ma to również odzwierciedlenie w poprawie sytuacji finansowej gospodarstw domowych UE, o czym świadczą wyższe dochody osiągane z pracy i zahamowanie wzrostu świadczeń społecznych. W niemal wszystkich państwach członkowskich odnotowano dalszy wzrost dochodów gospodarstw domowych w okresie między pierwszym kwartałem 2016 r. a pierwszym kwartałem 2017 r.
Kolejne dane dotyczące rynku pracy potwierdzają polepszenie sytuacji w gospodarce UE:
  • Od połowy 2013 r. w prawie wszystkich państwach członkowskich Stopa bezrobocia w UE i w strefie euro stale się zmniejsza. W sierpniu 2017 r. spadła do poziomu 7,6 proc. w UE i poziomu 9,1 proc. w strefie euro, co oznacza spadek w skali roku o 0,9 punktu procentowego w obu przypadkach. Stopa bezrobocia w UE odnotowana w sierpniu 2017 r. była najniższa od listopada 2008 r.
  • Stopa bezrobocia długotrwałego, która zmniejszała się od trzech lat, spadła o kolejne 0,5 punktu procentowego w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających pierwszy kwartał 2017 r. Niemal we wszystkich państwach członkowskich zmniejsza się poziom bezrobocia długotrwałego. Jednak udział bezrobocia długotrwałego w ogólnej stopie bezrobocia jest wciąż wysoki i kształtuje się na poziomie około 45 proc.
  • Liczba zatrudnionych na czas nieokreślony wzrosła o 1,4 proc. w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających pierwszy kwartał 2017 r. Oznacza to wzrost o 2,2 mln zatrudnionych, czyli czterokrotnie wyższy niż wzrost liczby zatrudnionych na umowach tymczasowych (500 tys. osób, roczny wzrost o 1,5 proc.).

Kontekst
W kwartalnym przeglądzie dotyczącym zatrudnienia i rozwoju sytuacji społecznej w Europie zawarto podsumowanie ostatnich zmian sytuacji społecznej i sytuacji na rynku pracy w UE. Koncentruje się on na krótkoterminowych zmianach PKB i tendencjach w dziedzinie zatrudnienia.
W dniu 26 kwietnia 2017 r. Komisja przedstawiła Europejski filar praw socjalnych. Określono w nim 20 kluczowych zasad i praw, które mają wspomagać sprawiedliwe i sprawnie funkcjonujące rynki pracy i systemy opieki społecznej. Realizując jego założenia, Komisja przedstawiła wniosek ustawodawczy mający na celu poprawę równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracujących rodziców i opiekunów, a także rozpoczęła konsultacje z partnerami społecznymi w celu modernizacji przepisów dotyczących umów o pracę (link do drugiego etapu) i dostępu do ochrony socjalnej dla wszystkich.
W swoim orędziu o stanie Unii wygłoszonym we wrześniu 2017 r. przewodniczący Jean-Claude Juncker potwierdził, że Komisji zależy na tym, by prace nad wdrażaniem koncepcji filara postępowały naprzód, ponieważ jest to niezbędne do propagowania wartości europejskich i tworzenia pogłębionej i bardziej sprawiedliwej UE: Jeżeli chcemy uniknąć fragmentacji społecznej i dumpingu socjalnego w Europie, państwa członkowskie powinny osiągnąć porozumienie w sprawie Europejskiego filara praw socjalnych jak najszybciej, a najpóźniej na szczycie w Göteborgu w listopadzie. Szczyt Społeczny na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego odbędzie się w Göteborgu (Szwecja) 17 listopada 2017 r. Więcej informacji na temat szczytu zamieszczono tutaj.

Dodatkowe informacje:
Marianne Thyssen na Twitterze i Facebooku