piątek 28 lipca 2017
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

Zakończenie tworzenia unii rynków kapitałowych.

Dodano: 21.06.2017

Komisja podejmuje dziś kolejne działania w celu pogłębienia unii rynków kapitałowychnajważniejszego projektu Komisji Junckera na rzecz zatrudnienia i wzrostu w Europie.Po upływie prawie dwóch latach od uruchomienia planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych Komisja przedstawia dziś nowe ważne inicjatywy, dzięki którym ten program reform ma nadal spełniać swoje cele.

Unia rynków kapitałowych jest jednym z kluczowych filarów opracowanego przez Komisję planu inwestycyjnego dla Europy – tzw. planu Junckera. Projekt ten, na który składa się zestaw reform regulacyjnych i nieregulacyjnych, służy lepszemu skojarzeniu oszczędności z inwestycjami. Ma on na celu wzmocnienie europejskiego systemu finansowego dzięki zapewnieniu alternatywnych źródeł finansowania oraz zwiększenie oferty dla konsumentów i inwestorów instytucjonalnych. Dla przedsiębiorstw, a zwłaszcza dla MŚP i przedsiębiorstw typu start-up, unia rynków kapitałowych oznacza lepszy dostęp do możliwości finansowania, takich jak kapitał wysokiego ryzyka i finansowanie społecznościowe. W nowej odsłonie unii rynków kapitałowych silny nacisk kładzie się na zrównoważone i zielone finansowanie: ponieważ sektor finansowy zaczyna pomagać inwestorom pragnącym dokonywać zrównoważonych inwestycji w wyborze odpowiednich projektów i przedsiębiorstw, ambicją Komisji jest objęcie pozycji lidera w światowych dążeniach do wspierania takich działań.

 

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis, odpowiedzialny za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych:„Unia rynków kapitałowych stanowi nadal trzon naszej strategii na rzecz pobudzenia europejskich inwestycji oraz tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. W obliczu utraty największego ośrodka finansowego Unii musimy dołożyć jeszcze więcej starań, aby jeszcze bardziej wzmocnić i zintegrować rynki finansowe UE. Prezentowany tu przegląd jasno pokazuje skalę tego wyzwania – aby mu sprostać, liczymy na pomoc Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich.”

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej do spraw miejsc pracy, wzrostu i inwestycji Jyrki Katainen: Komisja dołożyła wszelkich starań, aby nadać unii rynków kapitałowych decydujący impuls. W ciągu zaledwie dwudziestu miesięcy zrealizowaliśmy dwie trzecie naszych początkowych zobowiązań, a kolejne ważne inicjatywy są w przygotowaniu. Poszerzamy obecnie zakres naszych działań, aby sprostać nowym wyzwaniom, takim jak finansowanie zrównoważonych inwestycji oraz wykorzystanie potencjału technologii finansowej. Nowe prezentowane tu dziś środki stanowią zaktualizowaną, rozszerzoną wersję zobowiązań Komisji i nieodwołalnie kierują nas ku pełnej realizacji unii rynków kapitałowych.

 

Jak wynika z przeglądu śródokresowego poczyniono znaczne postępy w realizacji planu działania z 2015 r. – w ciągu dwudziestu miesięcy zrealizowano dwie trzecie spośród 33 zaplanowanych działań. Niedawno współprawodawcy osiągnęli porozumienie co do zasady w sprawie dwóch istotnych wniosków ustawodawczych. Pakiet dotyczący sekurytyzacji pozwoli uwolnić zdolność w bilansach banków oraz stworzy nowe możliwości finansowania dla gospodarstw domowych i szybko rozwijających się przedsiębiorstw. Reforma funduszy venture capital ułatwi inwestowanie w małe i średnie innowacyjne przedsiębiorstwa. Ponadto w ubiegłym roku przyjęto nowe zasady dotyczące prospektów emisyjnych, które ułatwią dostęp do rynków publicznych, zwłaszcza dla MŚP. Aby jednak unia rynków kapitałowych odniosła sukces, niezbędne jest wsparcie ze strony Parlamentu Europejskiego, państw członkowskich i wszystkich uczestników rynku.

 

W przeglądzie śródokresowym określono również harmonogram realizacji nowych działań, które zostaną ujawnione w najbliższych miesiącach. Jednym z nich będzie ogólnoeuropejski produkt z zakresu indywidualnego zabezpieczenia emerytalnego, który pomoże obywatelom w finansowaniu emerytur. Komisja będzie również kontynuować prace nad ulepszeniem systemu nadzoru zintegrowanych rynków finansowych, zwiększeniem proporcjonalności zasad dotyczących notowanych na giełdzie MŚP oraz firm inwestycyjnych, wykorzystaniem potencjału technologii finansowej oraz propagowaniem zrównoważonych inwestycji.

Oprócz przeglądu śródokresowego unii rynków kapitałowych Komisja przedstawia również środki mające zachęcać do długoterminowych inwestycji w drodze przeglądu kalibracji wymogów ostrożnościowych w przypadku inwestycji w przedsiębiorstwa infrastrukturalne. Proponuje się obniżenie kwoty kapitału, jaki muszą posiadać zakłady ubezpieczeń, które inwestują w przedsiębiorstwa infrastrukturalne. Te ukierunkowane zmiany w rozporządzeniu delegowanym do dyrektywy Wypłacalność II będą również stanowiły wsparcie dla inwestycji w infrastrukturę.

 

Szczegóły proponowanych zmian

W przeglądzie śródokresowym dotyczącym unii rynków kapitałowych wymieniono dziewięć nowych działań priorytetowych:

 1. wzmocnienie uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w celu wspierania skuteczności spójnego nadzoru w UE i poza jej granicami;
 2. zapewnienie bardziej proporcjonalnego środowiska regulacyjnego dla emisji akcji MŚP na rynkach publicznych;
 3. ocena ostrożnościowego traktowania firm inwestycyjnych;
 4. ocena przydatności unijnego systemu udzielania zezwoleń i wydawania paszportów w odniesieniu do działalności w branży technologii finansowych;
 5. przedstawienie środków służących wspieraniu rynków wtórnych kredytów zagrożonych i badanie inicjatyw ustawodawczych mających na celu zwiększenie możliwości wierzycieli zabezpieczonych w zakresie odzyskiwania środków z tytułu kredytów udzielanych na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorców;
 6. zapewnienie realizacji zaleceń grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. zrównoważonego finansowania;
 7. ułatwienie transgranicznej dystrybucji i nadzoru UCITS i alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AFI);
 8. dostarczanie wskazówek dotyczących obecnych unijnych przepisów w zakresie transgranicznych inwestycji w UE oraz opracowanie odpowiedniego systemu polubownego rozwiązywania sporów dotyczących inwestycji;
 9. przedstawienie kompleksowej strategii UE w celu zbadania możliwości wspierania samorządów lokalnych i regionalnych w rozwoju rynku kapitałowego.

 

Ponadto Komisja będzie czynić postępy w realizacji pozostałych działań objętych planem działania z 2015 r. Komisja przedstawi w szczególności:

 1.  wniosek ustawodawczy w sprawie ogólnoeuropejskiego produktu z zakresu indywidualnego zabezpieczenia emerytalnego, który pomoże obywatelom w finansowaniu emerytur; 
 2. wniosek ustawodawczy w sprawie unijnych zasad dotyczących obligacji zabezpieczonych, co pomoże bankom w finansowaniu swojej działalności kredytową;
 3. wniosek ustawodawczy dotyczący prawa papierów wartościowych, aby zwiększyć pewność prawa w zakresie własności papierów wartościowych w kontekście transgranicznym.

 

Kontekst

Unia rynków kapitałowych ma na celu zwiększenie przepływu kapitału prywatnego do szybko rozwijających się przedsiębiorstw, inwestycji w infrastrukturę, transformacji sektora energetycznego i innych projektów stanowiących podstawy zrównoważonego wzrostu. Usunięcie przeszkód hamujących swobodny przepływ kapitału między krajami UE przyczyni się do wzmocnienia unii gospodarczej i walutowej dzięki wzmocnieniu konwergencji gospodarczej i złagodzeniu wstrząsów gospodarczych w strefie euro i poza nią, co z kolei zwiększy odporność gospodarki europejskiej. Silniejsze rynki kapitałowe, silniej połączone z inwestycjami produkcyjnymi, przyczynią się do tworzenia lepszych możliwości inwestycyjnych dla funduszy emerytalnych i inwestorów instytucjonalnych, a także inwestorów detalicznych oszczędzających w długoterminowej perspektywie i z myślą o emeryturze.

 

W styczniu 2017 r. Komisja rozpoczęła konsultacje w sprawie przeglądu śródokresowego unii rynków kapitałowych, co daje zainteresowanym stronom okazję do wniesienia własnego wkładu w proces uzupełniania i pogłębienia działań przedstawionych w planie działania na rzecz unii rynków kapitałowych. 30 września 2015 r. Komisja przyjęła plan działania na rzecz tworzenia unii rynków kapitałowych. W planie tym określono działania służące ustanowieniu do roku 2019 podstawowych elementów zintegrowanego rynku kapitałowego w Unii Europejskiej.

 

Plan działania powstał w oparciu o następujące priorytety:

 • połączenie branży finansowej z gospodarką realną dzięki rozwojowi pozabankowych źródeł finansowania;
 • poszerzenie oferty dla inwestorów;
 • promowanie silniejszego i bardziej odpornego systemu finansowego;
 • pogłębienie integracji finansowej i zwiększenie konkurencji.

 

KE: W życie wchodzą zaostrzone unijne przepisy w sprawie prania pieniędzy, unikania opodatkowania i finansowania terroryzmu

Dodano: 20.06.2017

W życie wchodzą zaostrzone unijne przepisy w sprawie prania pieniędzy, unikania opodatkowania i finansowania terroryzmu

Walka z unikaniem opodatkowania, praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu jest jednym z priorytetów Komisji Junckera.

Dzisiaj w życie wchodzi czwarta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Obejmuje ona zaostrzenie obecnych przepisów, a jej celem jest zwiększenie skuteczności walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Dyrektywa zwiększa też przejrzystość, aby zapobiegać unikaniu opodatkowania. Jednocześnie rozmowy z Parlamentem Europejskim i Radą w sprawie dodatkowych środków wzmacniających dyrektywę znajdują się już na zaawansowanym etapie.

Komisja opublikowała też dzisiaj sprawozdanie, które pomoże organom państw członkowskich zmniejszać ryzyko prania pieniędzy w praktyce. Zgodnie z wymogami nowej dyrektywy Komisja oceniła ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w różnych sektorach i w odniesieniu do różnych produktów finansowych. W opublikowanym dziś sprawozdaniu wskazano, w jakich obszarach ryzyko jest największe. Opisano też, jakie techniki prania pieniędzy przestępcy stosują najczęściej.

 Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans skomentował:Panie pieniędzy to siła napędowa przestępczości, terroryzmu i unikania opodatkowania. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby odciąć przestępcom i terrorystom dostęp do dochodów z prania pieniędzy. Zaostrzone przepisy, które dziś wchodzą w życie, to duży krok naprzód, teraz musimy jednak osiągnąć szybkie porozumienie w sprawie kolejnych zmian zaproponowanych przez Komisję w lipcu ubiegłego roku.

Vĕra Jourová, unijna komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, powiedziała: Terroryści i przestępcy wciąż znajdują sposoby finansowania swojej działalności i wprowadzania nielegalnych zysków z powrotem do gospodarki. Nowe przepisy, które dziś wchodzą w życie, są niezbędne do usunięcia luk prawnych. Wzywam wszystkie państwa członkowskie do niezwłocznego wdrożenia tych przepisów: niższe standardy w jednym państwie utrudnią bowiem walkę z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w całej UE. Wzywam też do osiągnięcia szybkiego porozumienia w sprawie kolejnych zmian zaproponowanych przez Komisję w odpowiedzi na doniesienia dotyczące tzw. Panama Papers, aby zwiększyć przejrzystość w zakresie rzeczywistej struktury własności przedsiębiorstw.

 Zaostrzenie obecnych przepisów

Czwarta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy zaostrza obowiązujące przepisy poprzez wprowadzenie następujących zmian:

·         wzmocnienie obowiązku przeprowadzenia oceny ryzyka przez banki, prawników i księgowych;

·         określenie jasnych wymogów dotyczących przejrzystości w zakresie rzeczywistej struktury własności przedsiębiorstw. Informacje te będą przechowywane w centralnym rejestrze, takim jak rejestr handlowy, i udostępniane organom krajowym i podmiotom zobowiązanym;

·         ułatwianie współpracy i wymiany informacji między jednostkami analityki finansowej z różnych państw członkowskich, aby rozpoznawać i monitorować podejrzane przepływy pieniężne w celu zapobiegania przestępstwom i działalności terrorystycznej i ich wykrywania;

·         określenie spójnej polityki wobec państw trzecich, w których przepisy w sprawie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu wykazują braki;

·         zwiększenie uprawnień odpowiednich organów w zakresie nakładania sankcji.

W lipcu 2016 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie dalszego zaostrzenia prawa UE w sprawie prania pieniędzy, aby zapobiegać finansowaniu terroryzmu i zwiększyć przejrzystość, tak aby było wiadomo, kto jest rzeczywistym właścicielem przedsiębiorstw i trustów. Komisja wzywa Parlament Europejski i Radę do niezwłocznego zakończenia prac legislacyjnych, aby nowe przepisy mogły szybko wejść w życie. Wraz z czwartą dyrektywą w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy nowe zasady pozwolą stworzyć solidne unijne ramy przeciwdziałania praniu pieniędzy.

 

Poprawa oceny ryzyka na rynku wewnętrznym

Ponadnarodowe sprawozdanie z oceny ryzyka to narzędzie, które ma pomóc państwom członkowskim w identyfikowaniu i analizowaniu ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz w eliminowaniu tego ryzyka. W sprawozdaniu przeanalizowano ryzyko w sektorze finansowym i niefinansowym oraz opisano nowe zagrożenia, na przykład zagrożenia związane z walutami wirtualnymi lub platformami finansowania społecznościowego.

 

Sprawozdanie obejmuje:

·         szczegółową analizę ryzyka z podziałem na obszary i wykaz środków, jakie przestępcy najczęściej wykorzystują do prania pieniędzy;

·         zalecenia dla państw członkowskich dotyczące odpowiednich sposobów przeciwdziałania zagrożeniom, na przykład poprzez położenie większego nacisku na analizę ryzyka lub działania nadzorcze dotyczące konkretnych rodzajów działalności.

Komisja zobowiązuje się również do zbadania możliwości zwiększenia skuteczności i współpracy transgranicznej jednostek analityki finansowej.

Dalsze działania

Czwarta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy:

Dzisiaj – w dniu 26 czerwca 2017 r. – upływa termin, w jakim państwa członkowskie powinny były zgłosić środki transpozycji czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Komisja Europejska przeanalizuje teraz sytuację i podejmie stosowne kroki wobec państw członkowskich, które nie wprowadziły jeszcze koniecznych środków.

Ponadnarodowe sprawozdanie z oceny ryzyka:

Komisja przeprowadzi niezbędne działania określone w sprawozdaniu, w tym przeanalizuje warianty zwiększenia za pomocą specjalnych unijnych przepisów skuteczności i współpracy transgranicznej jednostek analityki finansowej. Będzie też współpracować z państwami członkowskimi, aby monitorować realizację zaleceń.

Komisja będzie stale monitorować zmieniające się ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Nową ocenę ryzyka opublikuje najpóźniej w czerwcu 2019 r., a następnie będzie ją publikować co dwa lata.

 

Przebieg procedury

Nowe ramy przeciwdziałania praniu pieniędzy obejmują dwa instrumenty prawne (IP/15/5001): czwartą dyrektywę w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i rozporządzenie w sprawie transferów środków pieniężnych. Obydwa przyjęto w dniu 20 maja 2015 r.

W lipcu 2016 r. Komisja przedstawiła wniosek mający na celu skuteczniejsze przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu oraz zapewnienie większej przejrzystości transakcji finansowych. Stanowił on reakcję na doniesienia dotyczące tzw. Panama Papers (IP/16/2380). Zmiany te mają zagwarantować wysoki poziom zabezpieczeń w odniesieniu do przepływów finansowych z państw trzecich wysokiego ryzyka, zwiększyć dostęp jednostek analityki finansowej do informacji, w tym do centralnych rejestrów kont bankowych, oraz zapobiegać ryzyku finansowania terroryzmu związanemu z walutami wirtualnymi i kartami przedpłaconymi. Obecnie wniosek ten jest przedmiotem negocjacji w Radzie i Parlamencie Europejskim. Oczekuje się, że zostanie przyjęty w 2017 r.

 

Więcej informacji

Czwarta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz rozporządzenie w sprawie transferów środków pieniężnych

Ponadnarodowe sprawozdanie z oceny ryzyka

Dokument roboczy służb Komisji w sprawie jednostek analityki finansowej

Zmieniona czwarta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy

 

Konkurs grantowy na prowadzenie Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct

Dodano: 19.06.2017

Konkurs grantowy na prowadzenie Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct


 

Komisja Europejska, poprzez swoje Przedstawicielstwo w Polsce, ogłasza zaproszenie do składania wniosków celem wyboru partnerów do prowadzenia Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct (PIEED) w latach 2018-2020.

Obecnie sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct obejmuje ponad 500 punktów znajdujących się we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W grudniu 2017 r. zakończy się obecny okres funkcjonowania sieci PIEED, który jest trzecią edycją (pierwsza przypadała na lata 2005–2008, a druga na lata 2009–2012). Dzięki zapoczątkowaniu czwartej edycji sieci PIEED na lata 2018–2020 Komisja Europejska i Parlament Europejski będą nadal zapewniać wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność informacyjną o UE.

Konkurs jest skierowany do organów publicznych lub podmiotów prywatnych, których misja obejmuje usługi publiczne. Potencjalni wnioskodawcy proszeni są o uważne przeczytanie i przestrzeganie zasad i specyfikacji zawartych w dokumentach konkursowych.

Całkowita kwota przyznana dla Polski na rok 2018 to 590 000 EUR, pod warunkiem zatwierdzenia budżetu przez władzę budżetową.

Maksymalna wysokość dotacji na punkt będzie się mieściła w przedziale od minimum 23 600 EUR rocznie do maksimum 29 500 EUR rocznie.

 


Więcej informacji o konkursie na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce http://ec.europa.eu/poland/grants_pl

Ostateczny termin składania wniosków to piątek 21 lipca 2017 r. 

Jak zrozumieć politykę Unii Europejskiej?

Dodano: 14.06.2017

kliknij aby pobrać publikacje

EBI wraz z BOŚ wspiera małe i średnie inwestycje proekologiczne w ramach Planu Junckera

Dodano: 13.06.2017
 
 
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił Bankowi Ochrony Środowiska (BOŚ) pożyczki w wysokości 75 mln euro, przeznaczonej na wsparcie inwestycji realizowanych przez małych i średnich przedsiębiorców, spółki komunalne i jednostki samorządu terytorialnego. W ramach nowej linii kredytowej 40% pożyczki ma finansować projekty przyczyniające się do działań na rzecz klimatu. Kredyt udzielony przez EBI jest objęty gwarancją w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) – jednego z filarów Planu inwestycyjnego dla Europy opracowanego przez Komisję Europejską pod kierownictwem Jean-Claude’a Junckera.

To już szósta linia kredytowa EBI udzielona BOŚ. Bank planuje udostępnić środki z tej pożyczki w trzecim kwartale 2017 r. Finansowanie EBI ma na celu wspieranie projektów w wielu sektorach, takich jak handel hurtowy i detaliczny, produkcja i energia. Część linii kredytowej dotycząca działań na rzecz klimatu jest przeznaczona na inwestycje, które znacząco przyczyniają się do ograniczania, unikania lub redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz projektom z dziedziny energii odnawialnej, efektywności energetycznej, zrównoważonego transportu i gospodarki odpadami.
Wiceprezes EBI, Vazil Hudák, odpowiedzialny za działalność Banku w Polsce, powiedział: - Działanie na rzecz wzrostu gospodarczego i zwiększenia potencjału zatrudnienia jest priorytetem Europejskiego Banku Inwestycyjnego, również w ramach Planu Junckera, a pożyczka dla BOŚ będzie wspierała małe przedsiębiorstwa - trzon europejskiej gospodarki. Jako Bank UE jesteśmy zobowiązani do zrealizowania unijnych celów w zakresie klimatu, dlatego cieszymy się ze współpracy z BOŚ – bankiem wyspecjalizowanym w finansowaniu proekologicznych i przyjaznych dla środowiska przedsięwzięć w Polsce.
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jyrki Katainen, odpowiedzialny za miejsca pracy, wzrost, inwestycje i konkurencyjność, powiedział: „Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych odgrywa kluczową rolę w ułatwianiu małym i średnim przedsiębiorstwom w Europie dostępu do finansowania. Ponad 16 tysięcy polskich firm już wystąpiło o pożyczki z gwarancją EFIS, dzięki czemu będą mogły rozwijać swoją działalność, wprowadzać innowacje i zatrudniać nowych pracowników. Dzisiejsze porozumienie ma szczególne znaczenie, ponieważ wspiera projekty, dzięki którym będziemy żyć w bardziej ekologicznym i zrównoważonym środowisku”.
Anna Milewska, Wiceprezes Zarządu BOŚ, dodała: - Zaangażowanie Banku Ochrony Środowiska w obszarze inwestycji przyjaznych środowisku, zwiększanie wsparcia dla przedsięwzięć realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa jest jednym z kluczowych elementów nowej strategii BOŚ na lata 2016 – 2020.
Maksymalna wartość poszczególnych kredytów udzielanych w ramach najnowszej linii EBI może sięgać 12,5 mln euro. Jej głównymi zaletami są długie terminy kredytowania, niskie marże i zmniejszone wymagania dotyczące wkładu własnego inwestora w projekty - na poziomie 15% wartości inwestycji. Ponadto możliwe będzie łączenie różnych źródeł finansowania (funduszy krajowych i zagranicznych) oraz refinansowanie kosztów poniesionych już przez inwestora.
 

Uwagi dla redakcji:
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej. W ubiegłym roku EBI udzielił kredytów o wartości 4,44 mld EUR na realizację projektów w Polsce.
Plan inwestycyjny dla Europy jest ukierunkowany na wspieranie inwestycji mających na celu rozwój i tworzenie miejsc pracy w Europie. Cel ten jest realizowany poprzez lepsze wykorzystywanie nowych i dotychczasowych środków finansowych, usuwanie przeszkód na drodze do inwestowania, zapewnianie dostępu do informacji o projektach inwestycyjnych oraz udzielanie pomocy technicznej przy takich projektach. 14 września 2016 r. Komisja Europejska zaproponowała rozszerzenie EFIS przez zwiększenie jego zasięgu i czasu trwania, a także wzmocnienie jego dobrych stron.
Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ S.A.) rozpoczął działalność w 1991 r. Jest bankiem specjalizującym się we wspieraniu przedsięwzięć i działań na rzecz ochrony środowiska. W ciągu 26 lat działalności na finansowanie projektów ekologicznych przeznaczył ok. 18,6 mld zł. Łączna wartość inwestycji służących ochronie środowiska zrealizowanych dzięki wsparciu Banku wyniosła ok. 50 mld zł. Od 1997 r. akcje BOŚ S.A. są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.