sobota 20 April 2019
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

Konkretne działania w stosunku do ostatniej aktywności Chin

Dodano: 12.03.2019

W kontekście rosnącej potęgi gospodarczej i coraz większych wpływów politycznych Chin Komisja Europejska i Wysoka Przedstawiciel dokonują dziś przeglądu stosunków między Unią Europejską a Chinami oraz przedstawiają związane z nimi możliwości i wyzwania.

Wskazują one 10 konkretnych działań, które zostaną poddane pod dyskusję szefom państw lub rządów UE w celu ich zatwierdzenia na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 21 marca.

Unia Europejska i Chiny są zaangażowane w kompleksowe partnerstwo strategiczne. W Europie wzrasta jednak przekonanie, iż zmieniła się skala wyzwań i możliwości, które obecnie wiążą się z Chinami. Publikując wspólny komunikat, Komisja Europejska i Wysoka Przedstawiciel pragną zainicjować dzisiaj dyskusję nad udoskonaleniem europejskiej strategii i nad tym, jak uczynić ją bardziej realistyczną, stanowczą i wielowymiarową.

Chiny są dla UE jednocześnie partnerem do współpracy, z którym Unia dzieli te same skoordynowane cele, partnerem negocjacyjnym, z którym UE musi wypracować równowagę interesów, konkurentem gospodarczym dążącym do osiągnięcia wiodącej pozycji w dziedzinie technologii, lub rywalem systemowym, który promuje alternatywne modele sprawowania rządów. UE będzie wykorzystywać powiązania między różnymi obszarami polityki i sektorami w celu skuteczniejszej realizacji swoich celów. Zarówno UE, jak i jej państwa członkowskie mogą osiągnąć swoje cele dotyczące Chin tylko wówczas, gdy będą działać jednomyślnie.

Wiceprzewodnicząca Komisji i Wysoka Przedstawiciel ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Federica Mogherini powiedziała: Chiny są strategicznym partnerem Unii Europejskiej. Prowadzimy ścisłą dwustronną i wielostronną współpracę w sprawach, w których mamy wspólne interesy – począwszy od handlu i łączności, aż po Wspólny kompleksowy plan działania dotyczący Iranu oraz przeciwdziałanie zmianie klimatu. Jesteśmy gotowi podtrzymywać silne zaangażowanie także w przypadku odmiennych lub wręcz konkurencyjnych strategii politycznych. Taki jest cel 10 działań, które proponujemy z myślą o zacieśnieniu relacji z Chinami, w duchu wzajemnego szacunku.

Wiceprzewodniczący Jyrki Katainen, odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność, powiedział: UE i Chiny są strategicznymi partnerami gospodarczymi, ale także konkurentami. Nasze stosunki gospodarcze mogą być bardzo korzystne dla obu stron, pod warunkiem, że konkurencja jest uczciwa, a stosunki handlowe i inwestycyjne opierają się na zasadzie wzajemności. W dzisiejszym komunikacie przedstawiamy konkretne propozycje działań, dzięki którym UE wzmocni swoją konkurencyjność, zapewni większą wzajemność i równość szans, a także ochroni swoją gospodarkę rynkową przed ewentualnymi zakłóceniami.

W dzisiejszym wspólnym komunikacie przedstawiono do dyskusji 10 działań: działania te zaproponowano wprawdzie w kontekście stosunków z Chinami, ale niektóre z nich dotyczą globalnej konkurencyjności i bezpieczeństwa UE. Ogólnie rzecz biorąc, podejście UE będzie służyć realizacji trzech celów:

  • Po pierwsze, kierując się wyraźnie określonymi interesami i zasadami, UE powinna pogłębiać swoją relację z Chinami, aby propagować wspólne interesy o wymiarze światowym.
  • Po drugie, w relacjach gospodarczych UE powinna zdecydowanie dążyć do uzyskania bardziej wyrównanych warunków opartych na zasadzie wzajemności.
  • Po trzecie, aby móc utrzymać w długim okresie dobrobyt, unijne wartości i model społeczny, UE powinna dostosować się w pewnych obszarach do zmieniających się realiów gospodarczych oraz wzmocnić własną politykę wewnętrzną i bazę przemysłową.

Komisja i Wysoka Przedstawiciel zwracają się do Rady Europejskiej o zatwierdzenie w szczególności następujących działań:

Działanie 1: UE wzmocni swoją współpracę z Chinami w celu zrealizowania wspólnych zobowiązań dotyczących wszystkich trzech filarów ONZ: praw człowieka, pokoju i bezpieczeństwa oraz rozwoju.

Działanie 2: Aby walczyć skuteczniej ze zmianą klimatu, UE wzywa Chiny do rozpoczęcia ograniczania poziomów emisji przed 2030 r., zgodnie z celami porozumienia paryskiego.

Działanie 3: UE pogłębi współpracę w dziedzinie pokoju i bezpieczeństwa, wykorzystując doświadczenie płynące z pozytywnej współpracy nad opracowaniem Wspólnego kompleksowego planu działania dotyczącego Iranu.

Działanie 4: Mając na uwadze stabilność, zrównoważony rozwój gospodarczy i dobre rządy w krajach partnerskich, UE będzie stosować w sposób bardziej zdecydowany istniejące umowy dwustronne i instrumenty finansowe. UE będzie współpracować z Chinami na rzecz wdrożenia strategii UE dotyczącej łączenia Europy i Azji, co zagwarantuje przestrzeganie tych samych reguł przez wszystkie strony.

Działanie 5: W celu uzyskania bardziej wyrównanej relacji gospodarczej opartej na zasadzie wzajemności UE wzywa Chiny do wypełnienia dotychczasowych wspólnych zobowiązań. Zobowiązania te obejmują reformę Światowej Organizacji Handlu, w szczególności w zakresie dotacji i przymusowych transferów technologii, a także zawarcie dwustronnych umów w sprawie: inwestycji (do 2020 r.), oznaczeń geograficznych (w jak najszybszym terminie) i bezpieczeństwa lotniczego (w nadchodzących tygodniach).

Działanie 6: Aby promować wzajemność i otworzyć możliwości udziału w zamówieniach publicznych w Chinach, Parlament Europejski i Rada powinny przyjąć do końca 2019 r. instrument dotyczący udzielania zamówień publicznych w kontekście międzynarodowym.

Działanie 7: Pragnąc zapewnić uwzględnianie w zamówieniach publicznych nie tylko cen, ale również wysokich norm pracy i norm środowiskowych, Komisja opublikuje do połowy 2019 r. wytyczne dotyczące udziału zagranicznych oferentów w unijnym rynku zamówień publicznych oraz wprowadzania na ten rynek towarów zagranicznych. Przed końcem 2019 r. Komisja dokona wspólnie z państwami członkowskimi przeglądu wdrażania obecnych ram pod kątem ewentualnych luk.

Działanie 8: Aby w pełni rozwiązać problem zakłóceń na rynku wewnętrznym, które są efektem posiadania przez państwa trzecie udziałów w majątku krajowym, a także stosowania finansowania ze środków publicznych, Komisja określi przed końcem 2019 r., w jaki sposób uzupełnić luki w prawie UE.

Działanie 9: UE musi przyjąć wspólne podejście dotyczące bezpieczeństwa sieci 5G w celu ochrony krytycznej infrastruktury cyfrowej przed potencjalnymi poważnymi zagrożeniami. Komisja Europejska zainicjuje ten proces, wydając zalecenie po zakończeniu posiedzenia Rady Europejskiej.

Działanie 10: W celu wykrywania ryzyka dla bezpieczeństwa wynikającego z inwestycji zagranicznych w krytyczne aktywa, technologie i infrastrukturę oraz zwiększania świadomości na temat takich zagrożeń państwa członkowskie powinny zapewnić szybkie, pełne i skuteczne wdrożenie rozporządzenia w sprawie monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych.


Co dalej?

Wspólny komunikat zostanie przedstawiony Radzie Europejskiej podczas jej posiedzenia w dniach 21–22 marca, a państwa członkowskie będą miały możliwość przedyskutować go na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych w dniu 18 marca. Kolejny szczyt UE-Chiny zaplanowano na początek kwietnia.

Kontekst

Ramy polityczne będące podstawą współpracy UE z Chinami stanowią obecnie: konkluzje Rady w sprawie strategii UE wobec Chin przyjęte w lipcu 2016 r. oraz wspólny komunikat Komisji i Wysokiej Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z czerwca 2016 r. pt. „Elementy nowej strategii UE wobec Chin”. Ramy te pozostają fundamentem polityki UE wobec Chin.

Biuletyn PIE ED BIAŁYSTOK: LUTY 2019

Dodano: 11.03.2019

Dalsze ujednolicanie procedur wspólnego rynku w UE

Dodano: 06.03.2019

Komisja podjęła dziś kolejne kroki w postępowaniach w sprawie uchybienia zobowiązaniom przeciwko 26 państwom członkowskim. Oczekuje się, że państwa te zapewnią pełne wdrożenie przepisów UE dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych.

Tylko dobrze funkcjonujący jednolity rynek może przynieść pełne korzyści obywatelom i przedsiębiorcom w całej Europie. Zgodnie z komunikatem w sprawie jednolitego rynku z dnia 22 listopada 2018 r. Komisja podejmuje dzisiaj dalsze działania, aby zapewnić pełne przestrzeganie unijnych przepisów dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych we wszystkich państwach członkowskich.

Wykwalifikowani specjaliści na jednolitym rynku UE mogą przemieszczać się na terenie UE i wykonywać swój zawód oraz świadczyć usługi w innym państwie członkowskim. UE stworzyła przepisy ułatwiające specjalistom, np. lekarzom i architektom, uznawanie ich kwalifikacji zawodowych w innych państwach członkowskich. Dyrektywa w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (dyrektywa 2013/55/UE) została unowocześniona w 2013 r. i miała zostać transponowana do prawa krajowego do 18 stycznia 2016 r.

Komisja przesłała dzisiaj uzasadnione opinie do 24 państw członkowskich (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy) oraz uzupełniające wezwania do usunięcia uchybienia do 2 państw członkowskich (Estonia i Łotwa). Przesłane upomnienia dotyczą niezgodności przepisów krajowych i praktyki stosowania prawa z przepisami UE w dziedzinie uznawania kwalifikacji zawodowych (dyrektywa 2005/36/WE zmieniona dyrektywą 2013/55/UE).

Uzasadnione opinie i uzupełniające wezwania do usunięcia uchybienia obejmują kwestie kluczowe dla funkcjonowania dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, takie jak między innymi:

  • europejska legitymacja zawodowa: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy;
  • mechanizm ostrzegania: Austria, Belgia, Chorwacja, Dania, Estonia, Francja, Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Szwecja;
  • możliwość częściowego dostępu do wykonywania zawodu: Austria, Belgia, Chorwacja, Dania, Estonia, Francja, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Słowacja, Słowenia, Szwecja i Węgry;
  • proporcjonalność wymogów językowych: Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Niemcy, Polska, Rumunia i Słowacja;
  • tworzenie ośrodków wsparcia: Francja, Portugalia, Węgry i Włochy;
  • przejrzystość i proporcjonalność przeszkód regulacyjnych: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Kwestie te wymieniono również w komunikacie ze stycznia 2017 r. poświęconym zaleceniom w sprawie reformy regulacji zawodów.

Wszystkie państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na argumenty przedłożone przez Komisję. Jeżeli Komisja nie otrzyma satysfakcjonującej odpowiedzi, może zdecydować o wysłaniu uzasadnionej opinii do Estonii i Łotwy oraz o skierowaniu sprawy przeciwko pozostałym 24 państwom członkowskim do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Kontekst

W przepisach dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych (dyrektywa 2005/36/WE zmieniona dyrektywą 2013/55/UE) UE wprowadziła nowoczesny system uznawania kwalifikacji zawodowych i doświadczenia w całej UE. Założeniem jest automatyczne uznawanie kwalifikacji zawodowych w krajach UE, co ułatwia specjalistom świadczenie usług w całej Europie, a równocześnie gwarantuje wysoki poziom ochrony konsumentów.

Dyrektywa stosuje się ogólnie do tzw. zawodów regulowanych, takich jak przykładowo pielęgniarki, lekarze, farmaceuci i architekci. Wyjątkiem są zawody regulowane szczegółowymi dyrektywami UE, np. audytorzy, pośrednicy ubezpieczeniowi, kontrolerzy ruchu lotniczego, prawnicy i przedstawiciele handlowi. W dyrektywie określono również zasady dotyczące mobilności tymczasowej, otwierania działalności w innym kraju UE, różnych systemów uznawania kwalifikacji oraz kontroli znajomości języków i tytułów zawodowych.

Uzupełnieniem tych przepisów jest europejska legitymacja zawodowa (EPC) – elektroniczny certyfikat dostępny od stycznia 2016 r. dla pięciu zawodów (pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną, fizjoterapeutów, farmaceutów, pośredników w obrocie nieruchomościami i przewodników górskich). Aby zapewnić odpowiednią ochronę pacjentów i konsumentów w UE, Komisja wprowadziła również mechanizm ostrzegania. W ramach tego mechanizmu państwo członkowskie, które przyjmuje specjalistów z innego kraju UE, odpowiada za sprawdzenie kwalifikacji i zdolności do wykonywania zawodu, a w przypadku uzasadnionych wątpliwości kontaktuje się z państwem członkowskim, które wydało odpowiedni dyplom.

Aby ułatwić i przyspieszyć wymianę tego rodzaju informacji między państwami członkowskimi, Komisja udostępnia elektroniczny system wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI).

Czy prawo UE jest implementowane w krajowe sytemy prawne automatycznie?

Dodano: 04.03.2019

Otóż nie. Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska („Komisja”) podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.

Najważniejsze decyzje Komisji pogrupowane według obszarów polityki można znaleźć w pełnej wersji komunikatu MEMO/19/1472. Kilka z podjętych dzisiaj decyzji dotyczy Polski i zostały one przedstawione poniżej.

Jednocześnie Komisja zamyka 103 sprawy, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania postępowania przez Komisję.

Więcej informacji na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera pełne MEMO/12/12. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Energia

(Informacji udzielają: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 22956186, Lynn Rietdorf – tel.: +32 22974959)

Sprawa skierowana do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Bezpieczeństwo jądrowe: Komisja apeluje do POLSKI o pełną transpozycję unijnych przepisów w sprawie bezpieczeństwa jądrowego

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Polski uzasadnionej opinii, gdyż państwo to nie zgłosiło środków pełnej transpozycji wymaganych na mocy zmiany dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa jądrowego (dyrektywa Rady 2014/87/Euratom). Dyrektywa ta dodatkowo wzmacnia ramy prawne w zakresie bezpieczeństwa jądrowego na poziomie UE. Zmiana dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa jądrowego miała zostać przetransponowana przez państwa członkowskie do prawa krajowego do 15 sierpnia 2017 r. Do tego czasu władze polskie nie powiadomiły Komisji o wszystkich swoich środkach transpozycji, w związku z czym w czerwcu 2018 r. otrzymały wezwanie do usunięcia uchybienia. W sierpniu 2018 r. władze polskie odpowiedziały na wezwanie do usunięcia uchybienia. W swojej odpowiedzi władze poinformowały między innymi o tym, że stwierdzone luki w transpozycji niektórych szczegółowych wymogów określonych w dyrektywie zostaną usunięte w ramach przyszłej zmiany przepisów. Do tej pory Polska nie zgłosiła jednak żadnych ostatecznych środków transpozycji odpowiadających tym szczegółowym wymogom dyrektywy. Polska ma obecnie dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na uzasadnioną opinię oraz przyjęcie wszelkich środków niezbędnych do zapewnienia pełnej i prawidłowej transpozycji dyrektywy i powiadomienie o nich, w przeciwnym wypadku Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Środowisko

Uzasadniona opinia:

Wpływ na środowisko: Komisja wzywa POLSKĘ do pełnego przestrzegania przepisów UE dotyczących procedur odwoławczych od decyzji środowiskowych

Komisja wzywa Polskę do podjęcia działań w związku z nieprzestrzeganiem przepisów UE w sprawie oceny oddziaływania na środowisko niektórych przedsięwzięć publicznych i prywatnych (dyrektywa 2011/92/UE). Dyrektywa ta przewiduje dostęp społeczeństwa do procedury odwoławczej w sprawie decyzji w zakresie środowiska oraz udział społeczeństwa w podejmowaniu takich decyzji. Prawo ubiegania się o nakaz sądowy uważa się za kluczowe dla skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. W przypadku niektórych przedsięwzięć Polska nie zezwala organizacjom ochrony środowiska na zwrócenie się do sądu o środki tymczasowe – czasowe zawieszenie wykonania kwestionowanego przedsięwzięcia – lub na zaskarżenie ostatecznego pozwolenia w odniesieniu do jego niezgodności z przepisami UE. Ponadto w przypadku niektórych projektów infrastrukturalnych, takich jak budowa dróg lub porty lotnicze, skutki kontroli sądowej są ograniczone. Sądy w Polsce mogą oświadczyć, że dana decyzja narusza prawo, ale orzeczenia sądowe nie będą miały wpływu na zezwolenie ani na realizację przedsięwzięcia, co pozbawia procedurę odwoławczą skuteczności. Po przesłaniu Polsce wezwań do usunięcia uchybienia w kwietniu 2016 r. i w styczniu 2018 r. Komisja wydaje obecnie uzasadnioną opinię. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy Polska nie podejmie działań, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Uzasadniona opinia i wezwanie do usunięcia uchybienia:

Odpady: Komisja wzywa POLSKĘ i SŁOWACJĘ do przestrzegania przepisów UE dotyczących składowisk odpadów

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Polski wezwania do usunięcia uchybienia, a do Słowacji uzasadnionej opinii, w związku z naruszeniem prawodawstwa UE dotyczącego składowisk odpadów (dyrektywa w sprawie składowania odpadów, dyrektywa Rady 1999/31/WE). Dyrektywa ma na celu zapobieganie zanieczyszczaniu wód powierzchniowych, gruntowych, gleby, powietrza, a także szkodliwemu wpływowi na środowisko globalne, włącznie z efektem cieplarnianym, które są spowodowane przez składowanie odpadów, oraz wszelkim powiązanym zagrożeniom dla zdrowia ludzi, lub ograniczanie tych zjawisk. Na podstawie tych przepisów unijnych państwa członkowskie musiały do 16 lipca 2009 r. zamknąć składowiska, które nie były zgodne z wymogami dyrektywy, chyba że przedstawiły odpowiednie „plany zagospodarowania instalacji”, które umożliwiałyby dalsze przyjmowanie odpadów do unieszkodliwiania. Polska nie zapewniła ostatecznego zamknięcia i rekultywacji 6 składowisk komunalnych, które nie spełniają tych wymogów i powinny były zostać ostatecznie zamknięte do 2012 r. Na Słowacji nadal działa obecnie 21 istniejących składowisk, brakuje jednak wystarczającego planu zagospodarowania. Ponadto 14 składowisk odpadów nie jest eksploatowanych, a nie zostały one mimo to zamknięte zgodnie z wymogami dyrektywy. Z tego względu Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, kierując do władz Słowacji w kwietniu 2017 r. wezwanie do usunięcia uchybienia. Ponieważ nie poczyniono wystarczających postępów, aby zaradzić tej sytuacji, Komisja podjęła dziś decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii. Oba państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na naprawę sytuacji. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu do władz polskich uzasadnionej opinii lub skierowaniu sprawy Słowacji do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Wezwania do usunięcia uchybienia:

Ocena oddziaływania na środowisko: Komisja wzywa 5 państw UE do ulepszenia przepisów krajowych

Komisja wzywa BułgarięChorwację, FrancjęNiderlandy oraz Polskę do dostosowania swoich przepisów w zakresie oceny oddziaływania na środowisko do nowych standardów europejskich (dyrektywa w sprawie OOŚ, dyrektywa 2011/92/UE). Dyrektywa zapewnia poddawanie publicznych i prywatnych przedsięwzięć ocenie pod kątem ich wpływu na środowisko przed wydaniem pozwolenia. W 2014 r. państwa członkowskie zaktualizowały prawodawstwo UE, zmniejszając obciążenie administracyjne i poprawiając poziom ochrony środowiska, a jednocześnie sprawiając, by decyzje biznesowe w sprawie inwestycji publicznych i prywatnych były bardziej solidne, przewidywalne i zrównoważone. Komisja stwierdziła szereg niedociągnięć w aktualizacjach przepisów przedłożonych przez wymienione państwa członkowskie. W Bułgarii niektóre elementy decyzji dotyczących obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, sprawozdań z tej oceny i informowania społeczeństwa nie odzwierciedlają w odpowiedni sposób norm UE, a monitorowanie przedsięwzięć o znaczącym niekorzystnym wpływie na środowisko nie spełnia wymogów. W Chorwacji brak jest pewnych wymogów dotyczących udziału społeczeństwa, istnieją ograniczenia w zakresie kontroli sądowej zezwolenia na inwestycję i nie określono żadnych kar za naruszenia. Wydaje się, że we Francjiprzepisy krajowe wykluczają niektóre rodzaje przedsięwzięć z procedur oceny oddziaływania na środowisko, ustalają niedostateczne progi dla wyłączenia przedsięwzięć oraz brak jest wystarczających przepisów dotyczących uwzględniania innych istotnych ocen. W Niderlandach brak jest pewnych wymogów w zakresie zapewniania jakości, a prawodawstwo niderlandzkie jest ukierunkowane wyłącznie na przedsięwzięcia o znaczących niekorzystnych skutkach, podczas gdy wymagane jest ukierunkowanie na wszystkie znaczące skutki przedsięwzięcia. W Polsceprzepisy krajowe wydają się wykluczać niektóre rodzaje przedsięwzięć z oceny oddziaływania na środowisko i kontroli podlegania takiej ocenie, nie uwzględniają oddziaływania przedsięwzięcia na etapie budowy i pomijają konsultacje z niektórymi organami w trakcie procedury oceny oddziaływania na środowisko. Komisja przesyła zatem wezwania do usunięcia uchybienia do wszystkich wymienionych państw członkowskich, dając im dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

Sprawozdawczość środowiskowa: Komisja wzywa 4 państwa UE do dzielenia się informacjami przestrzennymi

Komisja zwraca się do BułgariiŁotwyLitwy i Polski o dzielenie się informacjami na temat środowiska zgodnie z europejskimi wymogami na mocy dyrektywy ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE, dyrektywa 2007/2/WE). Celem dyrektywy jest stworzenie ogólnoeuropejskiego zbioru danych przestrzennych ułatwiającego unijną politykę ochrony środowiska oraz podejmowanie działań, które mają wpływ na środowisko naturalne. Dane te mają być udostępniane obywatelom i organizacjom sektora publicznego. Dyrektywa obejmuje również 34 tematy danych przestrzennych – od cech geograficznych i sieci transportowych po wrażliwe obszary naturalne i geograficzne występowanie różnych chorób. Te przepisy UE weszły w życie w 2007 r., a ich pełne wdrożenie jest wymagane do 2021 r. 4 państwa członkowskie nie dostarczyły żadnych zbiorów danych przestrzennych i nie spełniły zobowiązań dotyczących metadanych i usług pobierania, pozbawiając obywateli informacji, które powinny być swobodnie dostępne. W związku z tym Komisja przysyła do tych czterech państw wezwania do usunięcia uchybienia, przyznając im dwa miesiące na odpowiedź. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu tym państwom uzasadnionej opinii.

 

Stabilność finansowa, usługi finansowe i unia rynków kapitałowych

Wezwania do usunięcia uchybienia:

Usługi finansowe: Komisja wzywa GRECJĘ, ŁOTWĘ i POLSKĘ do prawidłowego wdrożenia przepisów SEPA dotyczących usług płatniczych

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do GrecjiŁotwy i Polski wezwania do usunięcia uchybienia w odniesieniu do stosowania przepisów dotyczących jednolitego obszaru płatności w euro (rozporządzenie w sprawie SEPArozporządzenie (UE) nr 260/2012) Komisja zwraca się do wymienionych wyżej państw członkowskich o ustanowienie właściwego organu, który będzie w stanie zająć się naruszeniami wspomnianego rozporządzenia przez użytkowników usług płatniczych. W rozporządzeniu ustanowiono wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro, które stanowią podstawę funkcjonowania jednolitego rynku przetwarzania transakcji płatniczych w euro. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy Grecja, Łotwa i Polska nie podejmą działań, Komisja może przesłać im uzasadnione opinie w tej sprawie.

 

Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP

Uzasadnione opinie:

Komisja podejmuje dalsze działania, aby wykwalifikowani specjaliści mogli w pełni korzystać z jednolitego rynku

W dniu dzisiejszym Komisja wszczęła kolejne etapy postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko 26 krajom w celu zapewnienia pełnego wdrożenia unijnych przepisów dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych. Również dzisiaj Komisja postanowiła przesłać uzasadnione opinie do 24 państw członkowskich (Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Irlandii, Włoch, Luksemburga, Malty, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii) oraz uzupełniające wezwania do usunięcia uchybienia do dwóch państw członkowskich (Estonii i Łotwy). Dotyczą one niezgodności przepisów krajowych i praktyki stosowania prawa z przepisami UE w dziedzinie uznawania kwalifikacji zawodowych (dyrektywa 2005/36/WE zmieniona dyrektywą 2013/55/UE). Wszystkie wymienione państwa członkowskie mają obecnie dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na argumenty przedłożone przez Komisję. Jeżeli Komisja nie otrzyma satysfakcjonującej odpowiedzi, może zdecydować o wysłaniu uzasadnionej opinii do Estonii i Łotwy oraz o skierowaniu sprawy przeciwko pozostałym 24 państwom członkowskim do Trybunału Sprawiedliwości UE. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

Wezwania do usunięcia uchybienia

Koncesje na dostarczanie energii wodnej: Komisja wzywa 8 państw członkowskich do przestrzegania prawa UE

Komisja podjęła dziś decyzję o przesłaniu wezwań do usunięcia uchybienia siedmiu państwom członkowskim (Austrii, Francji, Niemcom, Polsce, Portugalii, Szwecji i Zjednoczonemu Królestwu) oraz o przesłaniu drugiego uzupełniającego wezwania do usunięcia uchybienia Włochom – chce w ten sposób zagwarantować, że zamówienia publiczne w sektorze energii elektrycznej będą udzielane i odnawiane zgodnie z prawem UE. Komisja uważa, że ramy prawne i praktyki w państwach członkowskich, do których odnoszą się wspomniane postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, nie są w pełni zgodne z dyrektywą usługową (dyrektywa 2006/123/WE), przepisami UE dotyczącymi zamówień publicznych (dyrektywa 2014/23/UE w sprawie udzielania koncesji) lub swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług (art. 49 i 56 TFUE). Postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczą: Austrii, Niemiec, Polski, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa.Komisja przesyła tym państwom członkowskim wezwania do usunięcia uchybienia w związku z udzielaniem nowych zezwoleń na budowę i eksploatację elektrowni wodnych bez przejrzystych i bezstronnych procedur wyboru. Komisja przesyła Włochom dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia, ponieważ uważa, że władze włoskie nie zorganizowały przejrzystych i bezstronnych procedur wyboru do celów przedłużania zezwoleń dotyczących elektrowni wodnych. Komisja przesyła Francji i Portugalii wezwania do usunięcia uchybienia, ponieważ uważa, że zarówno prawodawstwo, jak i praktyka władz francuskich i portugalskich są sprzeczne z prawem UE. Francuskie i portugalskie przepisy dopuszczają odnawianie lub przedłużanie niektórych koncesji na dostarczanie energii wodnej bez stosowania procedur przetargowych. Wymienione wyżej 8 państw członkowskich ma obecnie dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na uwagi przedstawione przez Komisję; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu im uzasadnionej opinii. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

Jednolity rynek: Komisja wszczyna postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko 15 państwom członkowskim w związku z nieprzestrzeganiem zharmonizowanych przepisów UE dotyczących produktów

Komisja podjęła dziś decyzję o wszczęciu postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko 15 państwom członkowskim (ChorwacjiCyprowiDaniiEstoniiFinlandiiFrancjiWęgromIrlandiiWłochomMalciePolscePortugaliiSłoweniiHiszpanii i Zjednoczonemu Królestwu), które nie wypełniają swoich zobowiązań wynikających ze zharmonizowanych przepisów UE dotyczących urządzeń kolei linowych, środków ochrony indywidualnej oraz urządzeń spalających paliwa gazowe. Na mocy rozporządzeń w sprawie kolei linowych (art. 45 rozporządzenia (UE) 2016/424), środków ochrony indywidualnej (art. 45 rozporządzenia (UE) 2016/425) oraz urządzeń spalających paliwa gazowe (art. 43 rozporządzenia (UE) 2016/426) państwa członkowskie były zobowiązane do ustanowienia systemów sankcji zniechęcających podmioty gospodarcze do naruszania zharmonizowanych przepisów i zobowiązane do powiadomienia do 21 marca 2018 r. Komisji o przepisach dotyczących sankcji. Obecnie Komisja kieruje wezwania do usunięcia uchybienia do 15 państw członkowskich w związku z nieustanowieniem przepisów dotyczących sankcji i niepowiadomieniem o nich Komisji. Komisja kieruje obecnie te opinie do Chorwacji, Malty i Portugalii w związku z naruszeniem przepisów rozporządzenia (UE) 2016/424rozporządzenia (UE) 2016/425 i rozporządzenia (UE) 2016/426Cypru, Estonii, Irlandii, Polski, Hiszpanii i Zjednoczonego Królestwa w związku z rozporządzeniem (UE) 2016/424Danii z związku z rozporządzeniem (UE) 2016/426Finlandii w związku z rozporządzeniem (UE) 2016/424 i rozporządzeniem (UE) 2016/425Francji i Włoch w związku z rozporządzeniem (UE) 2016/425Węgier i Słowenii w związku z rozporządzeniem (UE) 2016/424 i rozporządzeniem (UE) 2016/426. Wymienione państwa członkowskie mają obecnie dwa miesiące na ustosunkowanie się do argumentów przedstawionych przez Komisję; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

Decyzje o zamknięciu spraw

Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności: Komisja zamyka sprawy przeciwko POLSCE i PORTUGALII

Komisja podjęła dziś decyzję o zamknięciu postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Polsce i Portugalii w związku ze stosowaniem przez te kraje unijnych przepisów dotyczących zamówień publicznych w dziedzinie obronności (dyrektywa 2009/81/WE). W styczniu 2018 r. .Komisja wszczęła postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Polsce i Portugalii. W wezwaniach do usunięcia uchybienia przesłanych Polsce i Portugalii Komisja wyraziła obawy dotyczące bezpośredniego udzielenia szeregu zamówień w dziedzinie obronności, co do których Komisja uznała, że naruszają przepisy wspomnianej dyrektywy. W następstwie konstruktywnego dialogu między Komisją a tymi dwoma państwami członkowskimi oraz w świetle otrzymanych dodatkowych informacji i zobowiązań Komisja postanowiła zamknąć te sprawy.

 

Migracja, sprawy wewnętrzne i obywatelstwo

Uzasadnione opinie

Legalna migracja: Komisja wzywa POLSKĘ do pełnej transpozycji i pełnego wdrożenia unijnych przepisów dotyczących studentów i naukowców spoza UE

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Polski uzasadnionej opinii w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia wszelkich krajowych środków podjętych w celu wdrożenia przepisów UE dotyczących warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze au pair (dyrektywa (UE) 2016/801). Państwa członkowskie miały obowiązek dostosowania przepisów krajowych do przepisów tej dyrektywy oraz poinformowania o tym Komisji do 23 maja 2018 r. W lipcu 2018 r. Komisja wystosowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia i obecnie przesyła Polsce uzasadnioną opinię. Polska ma obecnie dwa miesiące na zapewnienie pełnego wdrożenia dyrektywy; w przeciwnym razie Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. 

Uzasadniona opinia i zamknięcie sprawy

Unia bezpieczeństwa: Komisja zwraca się do LUKSEMBURGA o zapewnienie pełnego wdrożenia przepisów dotyczących zabezpieczenia i konfiskaty mienia pochodzącego z działalności przestępczej oraz zamyka sprawę przeciwko POLSCE

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Luksemburga uzasadnionej opinii w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia krajowych środków podjętych w celu wdrożenia przepisów UE dotyczących zabezpieczenia i konfiskaty mienia pochodzącego z przestępstwa (dyrektywa 2014/42/UE). Dyrektywa ułatwia władzom krajowym konfiskatę i odzyskiwanie dochodów, które przestępcy czerpią z przestępczości transgranicznej, poważnej i zorganizowanej. Przepisy mają na celu pozbawienie przestępców bodźców finansowych, które pobudzają przestępczość, ochronę gospodarki przed infiltracją przez przestępców i korupcją oraz doprowadzenie do zwrotu zysków pochodzących z działalności przestępczej władzom publicznym świadczącym usługi dla obywateli. Dyrektywa wprowadza również szczególne środki zabezpieczające oraz środki zaskarżenia w celu zagwarantowania przestrzegania praw podstawowych odnośnych osób. W kwietniu 2014 r. państwa członkowskie uzgodniły wdrożenie unijnych przepisów do prawa krajowego do 4 października 2016 r. Uzasadniona opinia Komisji jest następstwem wezwania do usunięcia uchybienia przesłanego Luksemburgowi w listopadzie 2016 r. Luksemburg nie powiadomił jeszcze Komisji o środkach podjętych w celu zapewnienia pełnego wdrożenia dyrektywy. Luksemburg ma obecnie dwa miesiące na powiadomienie Komisji, w przeciwnym razie sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE. Ponadto Komisja podjęła decyzję o zamknięciu prowadzonego przez nią w tej samej sprawie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Polsce.

Wybory do PE

Dodano: 01.03.2019