czwartek 26 April 2018
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

Tanie przelewy w euro w całej Unii i bardziej uczciwe przewalutowania

Dodano: 28.03.2018
Komisja Europejska proponuje dzisiaj obniżenie stawek za dokonywanie płatności transgranicznych w euro w obrębie całej UE. W świetle obecnych przepisów dla mieszkańców i przedsiębiorstw z krajów strefy euro nie stanowi różnicy, czy wykonują transakcje w euro we własnym państwie, czy w innym państwie członkowskim strefy euro.
 
Dzisiejszy wniosek ma na celu rozszerzenie tych korzyści na osoby i przedsiębiorstwa spoza państw strefy euro. Umożliwi to wszystkim klientom indywidualnym i przedsiębiorstwom, które przesyłają pieniądze, wypłacają gotówkę lub dokonują płatności za granicą, czerpanie pełnych korzyści z jednolitego rynku. Wszystkie wewnątrzunijne płatności transgraniczne w euro dokonywane poza strefą euro będą teraz kosztowały tyle samo – z niewielkimi opłatami bądź całkowicie bez opłat – co płatności krajowe w lokalnej walucie urzędowej. Ponadto Komisja proponuje dzisiaj wprowadzenie większej przejrzystości i konkurencyjności usług przeliczania walut, gdy klienci indywidualni kupują towary i usługi w innej walucie niż ich własna.
Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, Valdis Dombrovskis, stwierdził: „Dzięki dzisiejszemu wnioskowi stwarzamy obywatelom i przedsiębiorstwom z krajów spoza strefy euro takie same warunki przy dokonywaniu płatności transgranicznych w euro jak mieszkańcom krajów strefy euro. Wszyscy Europejczycy będą mogli dokonywać przelewów transgranicznych w euro, płacąc tyle samo, ile zapłaciliby za transakcje krajowe.” Dzisiejszy wniosek wymaga również pełnej przejrzystości podczas przeliczania walut, gdy konsumenci dokonują płatności kartą w kraju, który nie ma takiej samej waluty, jak ich własna.
 
Klienci indywidualni i przedsiębiorstwa ze strefy euro korzystają już z bardzo niskich opłat za płatności transgraniczne w euro dzięki wprowadzeniu rozporządzenia w sprawie płatności transgranicznych w 2001 r. W świetle obecnych przepisów dla mieszkańców i przedsiębiorstw z krajów strefy euro nie stanowi różnicy, czy wykonują transakcje w euro we własnym państwie, czy w innym państwie członkowskim strefy euro. Dzisiejszy wniosek ma na celu rozszerzenie tych korzyści na osoby i przedsiębiorstwa spoza państw strefy euro, kiedy podróżują lub dokonują płatności za granicą, co ma zakończyć ponoszenie wysokich kosztów przy dokonywaniu wewnątrzunijnych transgranicznych transakcji w euro.
W szczególności propozycja ta gwarantuje, że opłaty naliczane za płatności transgraniczne w euro będą takie same jak w przypadku analogicznych płatności krajowych w lokalnej walucie. Pozwoli to na obniżenie opłat do kilku euro, a nawet kilku centów. Na przykład transgraniczne polecenie przelewu w euro (EUR) z Bułgarii będzie wyceniane tak samo jak krajowe polecenie przelewu w lewach bułgarskich. To znacząca zmiana, biorąc pod uwagę fakt, że opłaty za zwykłe polecenie przelewu w niektórych krajach członkowskich spoza strefy euro mogą być bardzo wygórowane (do 24 euro za przelew 10 euro). Obecne wysokie opłaty stanowią przeszkodę dla jednolitego rynku, stwarzając bariery dla transgranicznych działań gospodarstw domowych (kupowanie towarów i usług w innej strefie walutowej) i przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich. Tworzy to przepaść między mieszkańcami strefy euro, którzy korzystają ze wspólnej waluty, a mieszkańcami spoza strefy euro, którzy mogą dokonywać tanich transakcji jedynie na terenie swojego kraju.
 
Dzisiejszy wniosek prowadzi do przejrzystości w płatnościach w różnych walutach stosowanych na terenie UE. Obecnie konsumenci zazwyczaj nie są informowani lub świadomi kosztów transakcji, która wymaga dokonania przewalutowania. Wniosek ten wymaga zatem, aby klienci indywidualni byli w pełni poinformowani o kosztach przeliczania walut zanim dokonają takiej płatności (np. używając za granicą swojej karty podczas wypłacania pieniędzy z bankomatu lub dokonując płatności kartą w punkcie sprzedaży bądź online). To oznacza, że będą oni w stanie porównać koszty różnych przewalutowań, aby dokonać trafnego wyboru. Z najnowszych ustaleń wynika, że konsumenci skarżą się na praktyki w zakresie dynamicznego przeliczania walut – między innymi podczas płacenia za granicą w ich walucie krajowej – i chcą ich zakazania, po tym jak okazało się, że w większości zbadanych przypadków konsumenci ponosili straty. Brak niezbędnych informacji do podjęcia najlepszej decyzji często prowadzi do nieuczciwego skłaniania klientów do stosowania droższego przeliczania walut. Zadaniem Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego będzie sporządzenie projektu niezbędnego regulacyjnego standardu technicznego, w celu wdrożenia zwiększonej przejrzystości.
Wniosek ustawodawczy zostanie teraz przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do przyjęcia.
 

Kontekst
Kluczowym priorytetem dla Komisji Junckera jest budowanie głębszego i bardziej uczciwego jednolitego rynku, który umożliwi ludziom, usługom, towarom i kapitałowi swobodę przepływu w gospodarce o rocznym produkcie krajowym brutto wynoszącym 15 bilionów euro. Jednolity rynek ma na celu umożliwienie konsumentom dostępu do lepszych produktów i niższych cen dzięki większej konkurencyjności. Komisja Europejska podjęła już wiele działań chroniących i wzmacniających pozycję europejskich klientów indywidualnych w obszarze usług finansowych, takich jak: dyrektywa w sprawie rachunku płatniczego przyznaje wszystkim mieszkańcom UE dostęp do podstawowego rachunku bankowego; dyrektywa w sprawie usług płatniczych przynosi znaczący wzrost bezpieczeństwa płatności oraz zaproponowane przez Komisję rozporządzenie w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego projektu emerytalnego (OIPE), które to rozporządzenie umożliwi większy wybór przy oszczędzaniu na emeryturę. W marcu 2017 r. Komisja Europejska opublikowała plan działania przedstawiający strategię wzmocnienia jednolitego rynku UE dla klientów usług finansowych. Komisja realizuje obecnie pierwsze dwa działania przewidziane w tym planie działania, które dotyczą przejrzystości i opłat za transakcje transgraniczne: płatności transgraniczne są kluczowe dla integracji gospodarki UE. Odgrywają one ważną rolę w jednoczeniu obywateli i przedsiębiorstw UE. Ograniczenia i nadmierne koszty wpływające na płatności transgraniczne są przeszkodą dla realizacji jednolitego rynku.
Aby przygotować zmiany rozporządzenia 924/2009, Komisja przeprowadziła konsultacje publiczne od lipca do października 2017 r. w celu zebrania poglądów zainteresowanych stron co do najlepszego rozwiązania w kwestii realizacji celu obniżenia kosztów płatności transgranicznych w UE. W odpowiedzi na konsultacje publiczne użytkownicy usług płatniczych (zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorstwa) wskazali na wysokie opłaty, które ponoszą za transakcje transgraniczne oraz na brak przejrzystości w naliczaniu opłat. Dostawcy usług płatniczych domagali się głównie wprowadzenia zróżnicowania pomiędzy płatnościami w euro, które były przetwarzane bezpośrednio (np. przetwarzane automatycznie bez działań ręcznych), oraz dużo mniej wydajnymi, a przez to droższymi procesami przetwarzania płatności w innych walutach.

Kulisy sesji plenarnej PE

Dodano: 26.03.2018

Za kulisami sesji plenarnych Parlamentu Europejskiego europosłowie mają sporo pracy: spotkania grup politycznych, spotkania koordynatorów, posiedzenia komisji, spotkania delegacji, konferencje prasowe i wywiady. Powód jest prosty: kiedy nie siedzą na sali obrad, muszą przygotować głosy i stanowiska, które chcą bronić.


 

Środki dla gmin na sieci WiFi

Dodano: 19.03.2018
 
Komisja Europejska uruchomiła dzisiaj portal internetowy WiFi4EU. Gminy z całej Europy zachęca się teraz do wpisywania do rejestru swoich danych w oczekiwaniu na pierwsze zaproszenie do składania projektów, które zostanie opublikowane w połowie maja. Udział w programie jest dla gmin szansą na otrzymanie środków unijnych na sfinansowanie instalacji publicznie dostępnych hotspotów Wi-Fi, w których korzystanie z internetu będzie bezpłatne.
 
W ramach programu WiFi4EU gminom oferowany jest bon o wartości 15 tys. euro do wykorzystania na instalację hotspotów Wi-Fi w przestrzeni publicznej, w tym w miejscach takich jak biblioteki, muzea, parki czy place. Jak oznajmił przewodniczący Jean-Claude Juncker, inicjatywa WiFi4EU ma służyć temu, aby do 2020 r. każda wieś i każde miasto w Europie oferowały bezpłatny dostęp do internetu w pobliżu głównych skupisk życia publicznego.
Gminy mogą wykorzystać bony otrzymane w ramach programu WiFi4EU na zakup i instalację sprzętu Wi-Fi (punktów dostępu do bezprzewodowego internetu) w wybranych przez siebie ośrodkach lokalnego życia publicznego. Koszty utrzymania sieci będą pokrywane przez gminy.
Wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip oświadczył: Uruchamiając dzisiaj portal WiFi4EU, czynimy konkretny krok, aby pomóc gminom w zapewnianiu bezpłatnego Wi-Fi. To już duży postęp, ale też gorąco apeluję do Parlamentu Europejskiego i Rady o ukończenie prac nad zaproponowanym kodeksem łączności elektronicznej, co pozwoli zapewnić szybkie łącza internetowe w całej UE. Dotyczy to również koordynacji zarządzania widmem w całej Europie oraz silnego pobudzania inwestycji w sieci o dużej przepustowości, których potrzebuje Europa.
Komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, Marija Gabriel, wyjaśniła: Inicjatywa WiFi4EU zapewni tysiącom Europejczyków bezpłatny dostęp do internetu w miejscach publicznych w całej UE. Dzięki programowi WiFi4EU społeczności lokalne będą w stanie ułatwić ludności łączenie się z internetem, co umożliwi jej pełne korzystanie z nieograniczonego potencjału, jaki oferuje digitalizacja. Jest to konkretny krok w kierunku urzeczywistnienia jednolitego rynku cyfrowego.
Na okres do 2020 r. w budżecie UE zarezerwowano kwotę 120 mln euro, która przeznaczona jest na finansowanie sprzętu potrzebnego do świadczenia usług publicznego dostępu do Wi-Fi w maksymalnie 8 tys. gmin we wszystkich państwach członkowskich UE oraz w Norwegii i Islandii.

Jak złożyć wniosek o bon w ramach programu WiFi4EU?
  • Etap rejestracji: począwszy od 20 marca 2018 r. gminy powinny rejestrować się w portalu www.WiFi4EU.eu.
  • Etap składania wniosków: pierwsze zaproszenie do składania wniosków zostanie ogłoszone w połowie maja 2018 r. – do rozdysponowania między zarejestrowane gminy, które złożą wtedy wnioski, będzie tysiąc bonów WiFi4EU o wartości 15 tys. każdy. Bony będą rozdzielane zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • Etap przyznania bonów: Komisja ogłosi, dbając przy tym o równomierne rozłożenie geograficzne, nazwy tysiąca gmin, które otrzymają finansowanie w ramach pierwszego zaproszenia do składania wniosków. Każdy kraj uczestniczący w programie otrzyma co najmniej 15 bonów.
  • W ciągu najbliższych dwóch lat ogłoszone zostaną kolejne cztery zaproszenia. 
Korzystanie z sieci sfinansowanych w ramach inicjatywy WiFi4EU będzie bezpłatne, nie będzie poprzedzone reklamami i nie będzie się wiązać z koniecznością udostępniania danych osobowych do celów komercyjnych. Środki finansowe zostaną przyznane wyłącznie sieciom, które nie powielają w tej samej przestrzeni publicznej istniejących bezpłatnych prywatnych lub publicznych ofert takiej samej jakości.

Kontekst
Inicjatywa WiFi4EU, zapowiedziana przez przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera we wrześniu 2016 r. w jego orędziu o stanie Unii Europejskiej, stanowi część ambitnej reformy unijnych przepisów telekomunikacyjnych, obejmującej nowe środki służące zaspokojeniu coraz większych potrzeb Europejczyków w zakresie łączności, a także zwiększeniu konkurencyjności Europy.
UE w szybkim tempie osiągnęła ważne porozumienia w sprawie zniesienia opłat roamingowych od 15 czerwca 2017 r. dla wszystkich podróżujących po UE, w sprawie przenoszenia treści, które zapewni Europejczykom – już w pierwszych miesiącach 2018 r. – dostęp podczas podróży do filmów, muzyki, gier wideo lub książek elektronicznych, na które wykupili abonament w swoim kraju, czy też w sprawie uwolnienia pasma 700 MHz na potrzeby rozwoju sieci 5G i nowych usług internetowych.
Trwają negocjacje w sprawie 14 wniosków ustawodawczych w ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego, która jest jednym z priorytetów Komisji Junckera. Komisja zaapelowała do Parlamentu Europejskiego i Rady o przyspieszenie rozpatrywania wszystkich już przedłożonych wniosków.
Więcej informacji

UE w 2017 r.

Dodano: 16.03.2018

 

kliknij aby pobrać RAPORT

Rok 2017 był dla Unii Europejskiej rokiem przełomowym. To rok, w którym obchodziliśmy 60. rocznicę podpisania traktatów rzymskich. To rok, w którym powracaliśmy myślami do tego, jak wiele się zmieniło w ciągu ostatnich 60 lat: nasza Unia jest teraz większa, silniejsza i bardziej różnorodna niż w 1957 r.

Był to również rok, w którym po raz kolejny opowiedzieliśmy się po stronie naszych wspólnych przekonań. Wartości i aspiracje, które były fundamentem Unii Europejskiej, wciąż są siłą napędową współczesnej Europy. Wolność, demokracja, równość, poszanowanie godności ludzkiej i praworządność: oto wartości, które nas jednoczą i które nas chronią.

W ciągu ostatnich kilku lat udało nam się wiele dokonać. Realizujemy wszystkie 10 priorytetów, które zostały wyznaczone przez Komisję Europejską i zatwierdzone przez Parlament Europejski oraz państwa członkowskie. W ten sposób wywiązujemy się z zadania, jakie w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. powierzyli nam obywatele Europy i wybrany przez nich parlament. W tej publikacji znajdą Państwo podsumowanie naszej działalności w 2017 r.

Według Biura Analiz Parlamentu Europejskiego trzy lata po objęciu urzędu obecna Komisja przedstawiła już 80 proc. inicjatyw, które zapowiedziała na początku kadencji, a w niektórych priorytetowych dziedzinach, takich jak jednolity rynek cyfrowy, odsetek ten wynosi aż 94 proc., czyli przedstawiono już prawie wszystkie z początkowo ogłoszonych inicjatyw.

Ożywienie gospodarcze trwa już piąty rok, a jego efekty są odczuwalne w każdym z państw członkowskich. W latach 2016 i 2017 wzrost gospodarczy był szybszy niż w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Wskaźnik zatrudnienia jest rekordowo wysoki, a stopa bezrobocia najniższa od dziewięciu lat. Nasz plan inwestycyjny dla Europy doprowadził już do uruchomienia inwestycji na ponad 256 mld euro i umożliwił stworzenie ponad 300 tys. nowych miejsc pracy. Bardzo mnie cieszy, że do 2020 r. Parlament Europejski i kraje członkowskie postanowiły zwiększyć budżet Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych do co najmniej 500 mld euro i poszerzyć jego zakres.

Obiecałem Państwu, że Unia Europejska będzie działać na dużą skalę w kwestiach o pierwszorzędnym znaczeniu, a w kwestiach mniej istotnych będzie ograniczała swoje działania. Dlatego w 2017 r. liczba nowych inicjatyw ustawodawczych spadła do 21. Za czasów poprzednich Komisji liczba inicjatyw przekraczała 100 rocznie. Koncentrujemy naszą uwagę na konkretnych działaniach zmieniających życie obywateli na lepsze, takich jak zniesienie opłat roamingowych, co oznacza, że podczas podróży po UE można wysyłać SMS-y, telefonować i korzystać z internetu bez dodatkowych opłat.

Przewodniczący Komisji Europejskiej 
Jean-Claude Juncker

Komisja przedstawia wnioski, które ją wzmocnią i uczynią bardziej skuteczną i bezpieczniejszą

Dodano: 14.03.2018

Komisja przedstawia dziś wniosek w sprawie reformy wspólnej polityki wizowej UE, aby dostosować przepisy do zmieniających się problemów związanych z bezpieczeństwem, wyzwań związanych z migracją i nowych możliwości, jakie oferuje postęp technologiczny.

Proponowane zmiany do kodeksu wizowego uproszczą legalnie podróżującym osobom uzyskanie wizy na wjazd do Europy, co ułatwi turystykę, handel i kontakty biznesowe, a jednocześnie umocni bezpieczeństwo i ograniczy ryzyko związane z nielegalną migracją.

Komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos powiedział: Co roku miliony podróżujących odwiedzają terytorium UE, co pozwala się rozwijać naszej branży przewoźniczej i turystycznej. Proponowane przez nas dziś reformy ułatwią osobom podróżującym legalnie szybsze uzyskanie wizy, a jednocześnie poprawione zostaną normy bezpieczeństwa i łatwiej będzie można wykryć i zatrzymać podróżujących nielegalnie. Nowe przepisy zagwarantują również, że nasza wspólna polityka wizowa pomoże zwiększyć współpracę z państwami trzecimi w zakresie powrotu migrantów o nieuregulowanym statusie.

Sektor podróży i turystyki odgrywa kluczową rolę w gospodarce europejskiej i generuje około 10 proc. PKB UE. Mimo że państwa członkowskie UE należą do najważniejszych światowych kierunków turystycznych, długie i skomplikowane procedury mogą zniechęcać turystów do podróży do Europy, co skutkuje przekierowaniem inwestycji i wydatków na inne kraje i ma negatywny wpływ na unijną gospodarkę. Jednocześnie korzyści płynące z ruchu wizowego należy zrównoważyć przez lepszą migrację oraz bezpieczeństwo granic i zarządzanie nimi, tak aby można było odpowiednio reagować na obecne i przyszłe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i migracji.

Dzisiejsze zmiany do kodeksu wizowego stanowią pierwszy etap reformy wspólnej polityki wizowej UE – następnym etapem będzie wniosek dotyczący aktualizacji wizowego systemu informacyjnego (VIS), który zostanie złożony wiosną tego roku.

Prostsze, szybsze i bardziej bezpieczne procedury

Proponowane dzisiaj zmiany mają na celu zmodernizowanie i uproszczenie wspólnych przepisów wizowych oraz usprawnienie procesu wydawania wiz zarówno dla podróżujących legalnie osób, jak i dla państw członkowskich, przy jednoczesnym wzmocnieniu standardów bezpieczeństwa procedury wizowej.

  • Szybsze i bardziej elastyczne procedury: czas na rozpatrywanie wniosków wizowych zostanie skrócony z 15 do 10 dni. Podróżni będą mogli składać wnioski nawet na sześć miesięcy przed planowaną podróżą, zamiast obecnych trzech miesięcy, a także wypełniać i podpisywać wnioski drogą elektroniczną.
  • Wizy wielokrotnego wjazdu o przedłużonej ważności: zharmonizowane zasady będą miały zastosowanie do wiz wielokrotnego wjazdu, aby lepiej zapobiegać zjawisku polegającemu na wykorzystywaniu mniej rygorystycznych procedur wizowych (visa shopping) oraz zmniejszyć koszty i zaoszczędzić czas, zarówno państw członkowskich, jak i osób często podróżujących. Takie wizy wielokrotnego wjazdu będą wydawane wiarygodnym, regularnie podróżującym osobom posiadającym pozytywną tzw. „historię wizową” na wydłużany stopniowo okres od jednego do pięciu lat. Spełnianie przez podróżnych warunków wjazdu będzie dokładnie i regularnie sprawdzane.
  • Wizy krótkoterminowe na granicach zewnętrznych: w celu ułatwienia turystyki krótkoterminowej zezwala się państwom członkowskim na wydawanie wiz jednorazowego wjazdu bezpośrednio na zewnętrznych granicach lądowych i morskich w ramach czasowych i sezonowych programów, z zastrzeżeniem ściśle określonych warunków. Wizy te będą ważne na okres pobytu trwający maksymalnie siedem dni jedynie w wydającym je państwie członkowskim.
  • Dodatkowe środki na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa: biorąc pod uwagę znaczny wzrost kosztów rozpatrywania wniosków w ostatnich latach, podwyższona zostanie w umiarkowanym stopniu opłata wizowa (z 60 euro do 80 euro), która nie była podnoszona od 2006 r. Ta umiarkowana podwyżka opłaty ma umożliwić państwom członkowskim utrzymanie odpowiedniego poziomu personelu konsularnego na całym świecie, aby zapewnić ściślejszą kontrolę bezpieczeństwa, a także modernizację sprzętu informatycznego i oprogramowania, a nie będzie jednocześnie stanowiła zbytniego obciążenia dla wnioskodawców.

Polityka wizowa jako narzędzie pomagające poprawić współpracę w zakresie powrotów i readmisji

Zgodnie z wystosowanym w czerwcu 2017 r. przez przywódców państw UE wezwaniem, poprzez lepsze wykorzystanie efektu dźwigni wspólnej polityki wizowej UE Komisja przyspiesza dziś również wspólne unijne działania w zakresie powrotów i readmisji. Komisja proponuje wprowadzenie nowego mechanizmu, który zapewni bardziej rygorystyczne warunki rozpatrywania wniosków o wizy, w przypadku gdy dany kraj partnerski nie będzie w wystarczającym stopniu współpracował w zakresie readmisji migrantów o nieuregulowanym statusie, w tym podróżnych, którzy legalnie wjechali na teren UE po otrzymaniu wizy, ale nie wyjechali w przewidzianym terminie. Nowe przepisy umożliwią Komisji przeprowadzanie regularnej oceny współpracy w dziedzinie powrotów z państwami spoza UE. W razie potrzeby Komisja wraz z państwami członkowskimi może się zdecydować na bardziej restrykcyjne wdrażanie pewnych przepisów kodeksu wizowego, w tym dotyczących maksymalnego czasu rozpatrywania wniosków, okresu ważności wydawanych wiz, kosztów opłat wizowych i zwolnień z takich opłat w przypadku niektórych podróżnych, takich jak dyplomaci.

Wzmocnienie kontroli bezpieczeństwa

Wiosną tego roku Komisja przedstawi wniosek dotyczący przeglądu wizowego systemu informacyjnego (VIS) – bazy danych, w której rejestrowane są wnioski wizowe i dane personalizacyjne wnioskodawców. Reforma ma na celu ułatwienie szybkich i skutecznych kontroli „historii wizowej” osób, które złożyły wniosek o wizę,, zarówno dla urzędników wydających wizy, jak i dla funkcjonariuszy straży granicznej. Zlikwiduje ona również kolejną lukę informacyjną na szczeblu UE poprzez umożliwienie organom krajowym dostępu do informacji dotyczących wiz długoterminowych i zezwoleń na pobyt i wymiany takich informacji, do celów związanych z zarządzaniem granicami i bezpieczeństwem.

Podstawowe przepisy będą obejmować obowiązkowe kontrole polegające na porównywaniu wniosków wizowych z odnośnymi bazami danych dotyczącymi bezpieczeństwa i migracji w celu zapewnienia pełnej interoperacyjności systemu VIS z ogólnounijnymi bazami danych, takimi jak nowo utworzony system wjazdu/wyjazdu (EES), system informacyjny Schengen (SIS) oraz europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS), poprzez jednolity portal wyszukiwania.

Refleksje na temat wiz cyfrowych

Przed końcem 2018 r. Komisja rozpocznie studium wykonalności i zainicjuje dyskusję z Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi na temat sposobu wprowadzenia pełnej cyfryzacji procesu ubiegania się o wizę.


Kontekst

Wspólna polityka wizowa UE ułatwia podróżowanie do UE w celach turystycznych i biznesowych, przyczyniając się do rozwoju unijnej gospodarki, kontaktów międzyludzkich i wymiany kulturalnej. Tylko w 2016 r. wydanych zostało prawie 14 mln wiz Schengen na pobyt krótkoterminowy (patrz najnowsze statystyki dotyczące wiz Schengen).

Obecnie istnieje 105 państw i podmiotów politycznych spoza UE, których obywatele potrzebują wizy, aby móc podróżować po strefie Schengen (pełna lista dostępna jest tutaj)). Ogólnie rzecz biorąc, wiza krótkoterminowa wydana przez jedno z państw Schengen uprawnia jego posiadacza do podróżowania w każdym z 26 państw Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w każdym okresie 180-dniowym.

Od czasu wejścia w życie kodeksu wizowego w 2010 r. środowisko, w którym realizowana jest polityka wizowa, uległo znacznej zmianie. W ostatnich latach UE stanęła przed nowymi wyzwaniami związanymi z migracją i bezpieczeństwem. We wrześniu 2017 r. Komisja ogłosiła, że przedstawi propozycje dotyczące sposobów unowocześnienia wspólnej unijnej polityki wizowej. Komisja potwierdziła, że przedstawi projekt zmiany kodeksu wizowego w swoim programie prac na 2018 r., a jednocześnie wycofa swój wcześniejszy wniosek w tej samej sprawie.

Jednocześnie UE modernizuje swoje systemy informacyjne w zakresie zarządzania granicami, aby zlikwidować luki informacyjne i poprawić bezpieczeństwo wewnętrzne. Przyszłe zmiany systemu VIS – wraz z niedawnym przyjęciem systemu wjazdu/wyjazdu (EES) oraz europejskim systemem informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) – będą jeszcze jednym elementem na rzecz interoperacyjności systemów informacji UE.

Więcej informacji