poniedziałek 16 lipca 2018
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

Wzmocnienie Europejskiego Korpusu Solidarności:

Dodano: 27.06.2018
 
Parlament Europejski i Rada osiągnęły dziś porozumienie polityczne w sprawie wniosku Komisji dotyczącego zapewnienia Europejskiemu Korpusowi Solidarności własnego budżetu i ram prawnych do 2020 r. Tibor Navracsics, komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu, Günther H. Oettinger, komisarz ds. budżetu i zasobów ludzkich oraz Marianne Thyssen, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, wyrazili zadowolenie z osiągniętego porozumienia i wydali następujące oświadczenie:
 
Cieszymy się, że Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie ram prawnych dla Europejskiego Korpusu Solidarności.
Unię Europejską zbudowano na solidarności: to jedna z naszych podstawowych wartości, łącząca europejskich obywateli. Korpus Solidarności jest kluczowym elementem naszych wysiłków na rzecz wzmocnienia pozycji osób młodych i umożliwienia im zaangażowania się i troszczenia się o innych w naszym społeczeństwie, a także podjęcia aktywnej roli w budowaniu stabilnej i spójnej Europy przyszłości. Od czasu utworzenia w grudniu 2016 r. Europejskiego Korpusu Solidarności przekonaliśmy się, że młodzi ludzie są bardzo zainteresowani udziałem w działaniach solidarnościowych. Dotychczas zarejestrowało się w nim prawie 67 tys. młodych osób, a tysiące z nich rozpoczęło wolontariat, szkolenie lub pracę służące wspieraniu ludzi i społeczności będących w potrzebie.
 
Działalność Europejskiego Korpusu Solidarności już teraz przynosi efekty. Na przykład w 2017 i 2018 r. wielu wolontariuszy z całej Europy uczestniczyło w projektach w środkowych Włoszech, które przyczyniają się do odbudowy dziedzictwa kulturowego w regionach dotkniętych niszczycielskimi trzęsieniami ziemi w 2016 r. Teraz, gdy Korpus będzie posiadał własne ramy prawne i swój własny budżet w wysokości 375,6 mln euro do 2020 r., możemy spełnić naszą obietnicę, że do końca 2020 r. umożliwimy odbycie stażu 100 tys. młodych ludzi.Dzisiejsze porozumienie pozwoli nam ponadto na zwiększenie dostępnych możliwości i udzielanie większej pomocy w całej Europie. Utoruje ono również drogę do dodatkowych 350 tys. staży, które chcemy zaoferować w ramach wniosku dotyczącego kolejnego długoterminowego budżetu UE. 
 
Pragniemy podziękować prezydencji maltańskiej, estońskiej i bułgarskiej, a także Komisji Kultury i Edukacji i Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego, za ich ciężką pracę i zaangażowanie. Pragniemy również podziękować sprawozdawcom, pani Heldze Trüpel i panu Brando Benifeiemu. Mamy nadzieję, że Parlament i Rada szybko przyjmą ostatecznie uzgodniony w porozumieniu tekst, tak byśmy mogli podjąć kolejny krok na drodze do tego, aby Europejski Korpus Solidarności stał się jeszcze bardziej skuteczny i przynosił efekty w terenie.
 
Dalsze działania
 
Po przegłosowaniu porozumienia przez Parlament Europejski i formalnym przyjęciu go przez Radę, Komisja będzie mogła przystąpić do wyboru projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Działania przygotowawcze można podjąć już wcześniej, a pierwsze zaproszenie do składania wniosków planowane jest jeszcze w tym roku.
 
Kontekst
 
W dniu 30 maja 2017 r., po konsultacjach z zainteresowanymi stronami, Komisja wystąpiła z wnioskiem w sprawie wyposażenia Europejskiego Korpusu Solidarności w jednolitą podstawę prawną, własny mechanizm finansowania i szerszy zestaw działań solidarnościowych. Przyczyni się to do zwiększenia jego spójności, siły oddziaływania i efektywności pod względem kosztów.
W dniu 11 czerwca 2018 r. Komisja przedstawiła swój wniosek w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności po 2020 r., przeznaczając 1,26 mld euro w celu umożliwienia 350 tys. młodych osób odbycie stażu solidarnościowego.

Solidarność europejska w dziedzinie energii

Dodano: 25.06.2018

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean Claude Juncker wraz z szefami państw lub rządów Litwy, Łotwy i Polski uzgodnili dziś plan działań politycznych dotyczący synchronizacji sieci elektroenergetycznej państw bałtyckich z europejską siecią kontynentalną w terminie wyznaczonym na 2025 r

 
Przywódcy zaapelowali o szybkie ukończenie projektu.
 
W dniu dzisiejszym podczas specjalnej ceremonii w Brukseli, przewodniczący Komisji Europejskiej Jean Claude Juncker wraz z prezydentem Litwy Dalią Grybauskaitė, premierem Estonii Jürim Ratasem, premierem Łotwy Mārisem Kučinskisem oraz premierem Polski Mateuszem Morawieckim podpisali plan działań politycznych dotyczący synchronizacji sieci elektroenergetycznych państw bałtyckich z europejską siecią kontynentalną. Miało to miejsce w następstwie spotkania w dniu 22 marca 2018 r., podczas którego przewodniczący Jean-Claude Juncker wraz z wymienionymi szefami państw lub rządów nadał projektowi synchronizacji nowy impet.
 
Przewodniczący Jean-Claude Juncker powiedział: Od początku naszej kadencji Komisja dążyła do pełnej integracji sieci państw bałtyckich z resztą Europy. Jest to nasz obowiązek oraz konieczność względem państw bałtyckich i Unii. Pracowaliśmy, aby osiągnąć porozumienie i właśnie mogliśmy je podpisać. W planie działania wyznaczyliśmy termin pełnej synchronizacji na 2025 r. Dzięki wzorowej współpracy można odnieść sukces. Jesteśmy dzisiaj świadkami projektu, w ramach którego zdecydowaliśmy się zsynchronizować naszą pracę celem osiągnięcia wspólnego celu. W duchu cierpliwości, ciężkiej pracy i kompromisu udało nam się znaleźć europejskie rozwiązania, które opierają się na solidarności i wzmacniają naszą Unię.
Głowy państw i rządów podziękowały wszystkim zaangażowanym w szybkie postępy prac przygotowawczych prowadzonych przez ministrów ds. energetyki poszczególnych krajów we współpracy z wiceprzewodniczącym do spraw unii energetycznej Marošem Šefčovičem i komisarzem do spraw polityki klimatycznej i energetycznej Miguelem Arias Cañetem. Szefowie państw lub rządów podkreślili, że aby projekt mógł odnieść sukces, wsparcie finansowe ze strony instrumentu „Łącząc Europę” będzie niezbędne.
 
Podpisany dzisiaj plan działań politycznych przedstawia praktyczne wdrożenie synchronizacji w formie jasnego harmonogramu działań. Pierwszym z nich jest powołanie we wrześniu europejskiej sieci operatorów systemów przesyłowych (ENTSO-E) jako pierwszy etap techniczny poszerzenia europejskiej sieci kontynentalnej o państwa bałtyckie. Projekt ten stanowi kluczowy element i jeden z najbardziej symbolicznych projektów unii energetycznej oraz konkretny wyraz solidarności w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Proces synchronizacji jest niezbędny do kompletnej integracji państw bałtyckich z europejskim systemem energetycznym. Proces ten wniesie istotny wkład w jedność i bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej.
 
Przebieg procedury
 
Zatwierdzony dzisiaj plan działań politycznych definiuje proces i przedstawia konkretne rozwiązanie na potrzeby synchronizacji systemu elektroenergetycznego państw bałtyckich z europejską siecią kontynentalną w terminie wyznaczonym na 2025 r. W ramach planu działań, po uzyskaniu zgody grupy wysokiego szczebla ds. planu działania w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich we wrześniu 2018 r., operatorzy systemów przesyłowych (OSP) z Polski i państw bałtyckich zainicjują formalną procedurę, która będzie zarządzana przez europejską sieć operatorów systemów przesyłowych (ENTSO-E).
 
Dzięki niedawno wybudowanym liniom elektroenergetycznym region państw bałtyckich – będący niegdyś „wyspą energetyczną” – jest dziś połączony z Polską (LitPol Link), Szwecją (NordBalt) i Finlandią (EstLink1 i EstLink2). Realizacja tych projektów była możliwa dzięki wsparciu UE. Ze względów historycznych sieć elektroenergetyczna państw bałtyckich funkcjonuje jednak nadal w trybie synchronicznym z systemem rosyjskim i białoruskim.
Desynchronizacja sieci elektroenergetycznej państw bałtyckich od tych systemów i jej synchronizacja z europejską siecią kontynentalną jest podstawowym politycznym priorytetem dla osiągnięcia unii energetycznej. Odpowiednie projekty wzmocnienia sieci zostały uwzględnione w trzecim unijnym wykazie projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, przyjętym przez Komisję w dniu 23 listopada 2017 r. Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania mają pomóc UE w osiągnięciu jej celów w dziedzinie klimatu i polityki energetycznej: przystępnej cenowo, bezpiecznej i zrównoważonej energii dla wszystkich obywateli. Projekty uwzględnione w wykazie kwalifikują się do uzyskania finansowania w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.
 
Komisja Europejska zobowiązała się do umożliwienia dokonania znacznych postępów w synchronizacji oraz do wsparcia państw bałtyckich w tej kadencji, podejmując działania w kierunku wdrożenia strategicznych projektów w dziedzinie infrastruktury energetycznej oraz rozwiązując rozmaite kwestie wymagane do zakończenia izolacji energetycznej regionu Morza Bałtyckiego. Komisja Europejska potwierdziła ten cel 23 listopada 2017 r. w swoim komunikacie w sprawie rozwoju sieci energetycznych w Europie.
 
 
 

Europejski Fundusz Obronny - zwiększenie środków

Dodano: 13.06.2018
W kolejnym długoterminowym budżecie UE na lata 2021–2027 Komisja proponuje zwiększenie strategicznej autonomii Unii i jej zdolności do zapewnienia ochrony swoim obywatelom oraz umocnienie jej pozycji na arenie międzynarodowej.
 
Europejski Fundusz Obronny, którego budżet wynosi 13 mld euro, zapewni impuls finansowy dla międzynarodowych inwestycji w najnowocześniejsze i w pełni interoperacyjne technologie i sprzęt w takich obszarach, jak oprogramowanie szyfrujące i technologia dronów. Ponadto wysoka przedstawiciel ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, przy poparciu Komisji, zaproponowała dzisiaj utworzenie Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju, którego budżet wyniesie 10,5 mld euro. Instrument, który obejmuje środki nienależące do długoterminowego budżetu UE, przyczyni się do zwiększenia zdolności UE do zapobiegania konfliktom, budowania pokoju i zagwarantowania bezpieczeństwa międzynarodowego.
Federica Mogherini, wysoka przedstawiciel ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz wiceprzewodnicząca Komisji, powiedziała: W ciągu ostatnich kilku lat Unia Europejska podjęła działania w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, które wcześniej wydawały się nie do pomyślenia. Teraz możemy wspierać badania naukowe i współpracę, aby rozwijać potencjał obronny. Podejmujemy działania, które ułatwią szybkie przemieszczanie sił państw członkowskich w Europie. Ponadto, przy wsparciu Komisji, proponuję utworzenie Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju, który ulepszy finansowanie unijnych operacji wojskowych i wzmocni nasze wsparcie dla działań podejmowanych przez naszych partnerów.
Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność, stwierdził: Dzięki naszej propozycji UE będzie mogła wziąć swój los we własne ręce. Zwiększamy bowiem nasze zaangażowanie na rzecz obrony obywateli. Po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej część unijnego budżetu została przeznaczona na wspólne inwestycje w opracowywanie nowych technologii i sprzętu, które pomogą chronić naszych obywateli. Europejski Fundusz Obronny jest prawdziwie europejskim narzędziem mającym na celu pobudzanie wspólnych inwestycji oraz działań państw członkowskich w dziedzinie obronności.
Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, dodała: Europejski Fundusz Obronny stanowi przełom we współpracy w dziedzinie obronności w Europie. Przez ostatnie dwa lata testowaliśmy pierwsze inicjatywy i teraz na podstawie tych doświadczeń przekształcamy go w ambitny europejski instrument mający na celu wspieranie wspólnych projektów w zakresie obrony w trakcie całego ich cyklu rozwoju. Fundusz z budżetem 13 mld euro świadczy o tym, że Komisja poważnie podchodzi do budowania Europy, która chroni swoich obywateli.
 
Europejski Fundusz Obronny
Nowy Europejski Fundusz Obronny, którego budżet wynosi 13 mld euro, zapewni 4,1 mld euro, przede wszystkim w formie dotacji, na bezpośrednie finansowanie konkurencyjnych i realizowanych wspólnie przez różne zespoły projektów badawczych. Na działania realizowane po zakończeniu fazy badań udostępniona zostanie kwota 8,9 mld euro. Współfinansowane z niej będą inwestycje krajów UE w opracowywanie prototypów oraz zapewnienie zgodności z wymogami w zakresie certyfikacji i testowania. Dzięki temu funduszowi Unia stanie się jednym z czterech największych inwestorów w dziedzinie badań i technologii obronnych w Europie oraz będzie stymulować innowacyjną i konkurencyjną bazę przemysłową i naukową.
Najważniejsze elementy Europejskiego Funduszu Obronnego:
  • Finansowanie projektów, dzięki którym wzrośnie bezpieczeństwo UE i które są zgodne z priorytetami ustalonymi przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony oraz innych organizacji regionalnych i międzynarodowych, takich jak NATO
  • Dotacje mogą otrzymać wyłącznie projekty realizowane na zasadzie współpracy, z udziałem co najmniej trojga uczestników z trzech państw członkowskich
  • UE będzie współfinansować opracowywanie wspólnych prototypów jedynie wówczas, jeżeli państwa członkowskie zobowiążą się do zakupu produktu końcowego
  • Przewidziane zachęty do udziału dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji z różnych krajów oferują zwiększone proporcje finansowania i preferencje dla projektów realizowanych przez konsorcja, w których uczestniczą MŚP, oraz w razie potrzeby organizowanie specjalnych zaproszeń do składania wniosków
  • Nacisk na przełomowe innowacje – 5 proc. funduszy przeznaczono na przełomowe technologie i innowacyjne urządzenia, co w perspektywie długoterminowej umożliwi UE budowanie pozycji lidera w dziedzinie technologii
  • Projekty realizowane w ramach stałej współpracy strukturalnej (PESCO), kwalifikujące się do finansowania, mogą otrzymać dodatkowy bonus w wysokości 10 proc., jednak finansowanie nie jest automatyczne
Europejski Instrument na rzecz Pokoju
Wysoka przedstawiciel przy poparciu Komisji, zaproponowała utworzenie Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju, nowego funduszu pozabudżetowego, który połączy istniejące mechanizmy pozabudżetowe poświęcone bezpieczeństwu i obronności w celu przezwyciężenia istniejących luk i ograniczeń. Jego budżet wyniesie 10,5 mld euro. Instrument zwiększy skuteczność finansowania wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO). Ułatwi to UE wnoszenie wkładu na rzecz operacji pokojowych prowadzonych przez partnerów, a zakres działań wojskowych i obronnych, jakie może wspierać UE, zostanie rozszerzony. Instrument obejmie wydatki, które nie mogą być finansowane z budżetu UE ze względu na ich związki z kwestiami wojskowymi i obronnymi.
Dalsze działania
Aby środki UE mogły zacząć jak najszybciej przynosić praktyczne rezultaty, niezbędne jest szybkie osiągnięcie porozumienia w sprawie ogólnego długoterminowego budżetu UE i powiązanych wniosków sektorowych.
Opóźnienia podobne do tych, które wystąpiły na początku bieżącego okresu budżetowego 2014–2020, oznaczałyby, że zaproszenia do składania wniosków dotyczących wspólnych projektów w dziedzinach takich jak metamateriały, oprogramowanie szyfrujące, technologia dronów lub łączność satelitarna będą musiały zostać opóźnione.
Osiągnięcie w 2019 r. porozumienia w sprawie przyszłego budżetu długoterminowego umożliwi płynne przejście z obecnego długoterminowego budżetu (2014–2020) do nowego, a także zapewni przewidywalność i ciągłość finansowania z korzyścią dla wszystkich.
Po uzyskaniu poparcia Komisji wysoka przedstawiciel przedstawi wniosek dotyczący Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju Radzie, która będzie musiała podjąć jednogłośnie decyzję w tej sprawie.
Kontekst
W swoich wytycznych politycznych z czerwca 2014 r. przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker określił jako priorytet wzmocnienie bezpieczeństwa obywateli europejskich. Zapowiedział on utworzenie Europejskiego Funduszu Obronnego w swoim orędziu o stanie Unii z 2016 r.
Komisja przedstawiła pierwszą wersję Europejskiego Funduszu Obronnego w czerwcu 2017 r., co umożliwiło przetestowanie współpracy w dziedzinie obronności na poziomie UE za pomocą działania przygotowawczego dotyczącego badań nad obronnością (PADR) na lata 2017–2019 oraz programu rozwoju europejskiego przemysłu obronnego (EDIDP) na lata 2019–2020. 
Przedstawiony dzisiaj wniosek w sprawie Europejskiego Funduszu Obronnego stanowi wypełnienie podjętego w czerwcu 2017 r. zobowiązania do zwiększenia skali finansowania wstępnego w okresie do 2020 r. za pomocą większego funduszu.
Europejski Fundusz Obronny będzie uzupełnieniem środków z innych programów UE, w szczególności 6,5 mld euro z instrumentu „Łącząc Europę” na rzecz wzmocnienia strategicznej infrastruktury transportowej w celu przystosowania ich do potrzeb mobilności wojskowej oraz 100 mld euro z nowego programu badań i innowacji Horyzont Europa.

Biuletyn PIE ED Białystok - 5/2018

Dodano: 11.06.2018

Nowy Fundusz na rzecz europejskiego rybołówstwa i gospodarki morskiej.

Dodano: 11.06.2018

W ramach kolejnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027 Komisja proponuje przeznaczyć środki w wysokości 6,14 mld euro na prostszy, bardziej elastyczny fundusz na rzecz europejskiego rybołówstwa i gospodarki morskiej.
Nowy Europejski Fundusz Morski i Rybacki będzie w dalszym ciągu wspierał europejski sektor rybołówstwa w zmianie praktyk połowowych na bardziej zrównoważone, ze szczególnym naciskiem na wspieranie rybaków zajmujących się łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym. Pomoże również uwolnić potencjał wzrostu gospodarczego zrównoważonej niebieskiej gospodarki, tak aby zapewnić społecznościom nadbrzeżnym bardziej dostatnią przyszłość. Po raz pierwszy przyczyni się także do wzmocnienia międzynarodowego zarządzania oceanami w celu zwiększenia bezpieczeństwa i czystości mórz, ochrony na nich oraz zrównoważonego zarządzania nimi. Na koniec Komisja zwiększa wpływ funduszu na środowisko, kładąc nacisk na ochronę ekosystemów morskich oraz przewidując wkład w wysokości 30 % jego budżetu na łagodzenie zmiany klimatu i dostosowanie się do niej, zgodnie ze zobowiązaniami porozumienia paryskiego.
Komisarz ds. środowiska, polityki morskiej i rybołówstwa Karmenu Vella podkreślił: Zdrowe i dobrze zarządzane oceany stanowią warunek wstępny długoterminowych inwestycji i tworzenia miejsc pracy w sektorze rybołówstwa oraz w ramach szerzej pojętej niebieskiej gospodarki. Jako że Unia Europejska jest jedną ze światowych potęg morskich i piątym pod względem wielkości producentem żywności pochodzenia morskiego na świecie, spoczywa na niej wielka odpowiedzialność za ochronę, zachowanie i zrównoważoną eksploatację oceanów i ich zasobów. Fundusz pozwoli państwom członkowskim i Komisji wywiązać się ze swoich obowiązków oraz zainwestować w zrównoważone rybołówstwo, bezpieczeństwo żywnościowe, rozwój dobrze prosperującej gospodarki morskiej oraz zdrowe i produktywne morza i oceany.
Rybołówstwo ma ogromne znaczenie z punktu widzenia źródeł utrzymania i dziedzictwa kulturowego wielu społeczności nadbrzeżnych w UE. Wraz z akwakulturą rybołówstwo wnosi także wkład w zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i wyżywienia. W szczególności celem funduszu będzie wspieranie łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, które jest prowadzone przez statki rybackie o długości poniżej 12 metrów i które stanowi połowę zatrudnienia w sektorze rybołówstwa w Europie. Od czasu przeprowadzenia reformy wspólnej polityki rybołówstwa w 2014 r. dokonano postępów, jeśli chodzi o przywrócenie właściwej liczebności stad ryb, poprawę rentowności branży rybackiej w UE i ochronę ekosystemów morskich. Nowy fundusz będzie nadal wspierać realizację tych celów społeczno-gospodarczych i środowiskowych.
 
Jeśli chodzi o gospodarkę morską, Komisja proponuje zwiększenie wsparcia w porównaniu z okresem 2014–2020. Jest to sektor gospodarki o dużym potencjale, wartość jego produkcji światowej szacuje się dzisiaj na 1,3 bln euro, a do 2030 r. wartość ta może jeszcze ponad dwukrotnie wzrosnąć. Fundusz morski umożliwi inwestowanie w nowe morskie rynki, technologie i usługi, takie jak energia oceaniczna i biotechnologia morska. Społeczności nadbrzeżne otrzymają większe i szerzej zakrojone wsparcie na rzecz tworzenia partnerstw lokalnych i transferu technologii we wszystkich sektorach niebieskiej gospodarki, w tym także w sektorze akwakultury i turystyki przybrzeżnej.
W kontekście programu działań ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 Unia zobowiązała się również na szczeblu międzynarodowym, że zadba o bezpieczeństwo i czystość mórz i oceanów, ochronę na nich oraz bardziej zrównoważone zarządzanie nimi. Nowy Europejski Fundusz Morski i Rybacki będzie wspierać wywiązywanie się z tych zobowiązań, co pomoże ulepszyć międzynarodowe zarządzanie oceanami. Zapewni on m.in. niezbędne środki finansowe w celu poprawy nadzoru morskiego, bezpieczeństwa i współpracy straży przybrzeżnej.
W celu zagwarantowania skuteczności i efektywności funduszu wprowadzono kilka nowych elementów, takich jak:
  • uproszczenie zasad i zaoferowanie szerszego wyboru państwom członkowskim, które teraz będą mogły dostosować wsparcie do swoich priorytetów strategicznych (nie będą już musiały dokonywać wyboru z listy z góry określonych działań kwalifikujących się do uzyskania wsparcia)
  • lepsze zestrojenie funkcjonowania funduszu z innymi funduszami Unii Europejskiej – określenie przepisów mających zastosowanie do wszystkich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów
  • lepsze ukierunkowanie wsparcia na rzecz realizacji wspólnej polityki rybołówstwa.

Dalsze działania
Aby środki UE mogły zacząć jak najszybciej przynosić praktyczne rezultaty, niezbędne jest szybkie osiągnięcie porozumienia w sprawie ogólnych wieloletnich ram budżetowych UE i powiązanych wniosków sektorowych. Opóźnienia podobne do tych, których doświadczono na początku bieżącego okresu programowania na lata 2014–2020 oznaczałyby, że nie sprostano by odpowiednio szybko potrzebom rybaków i społeczności nadbrzeżnych ani nie zapewniono odpowiedniej ochrony środowiska morskiego, od której są oni zależni.
Osiągnięcie w 2019 r. porozumienia w sprawie przyszłego budżetu długoterminowego umożliwi płynne przejście z obecnego długoterminowego budżetu (2014–2020) do nowego, a także zapewni przewidywalność i ciągłość finansowania z korzyścią dla wszystkich.

Kontekst
Nowy Europejski Fundusz Morski i Rybacki stanowi część wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – nowego długoterminowego budżetu UE, który wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r. Proponowany budżet łączy w sobie nowe instrumenty ze zmodernizowanymi programami, aby skutecznie realizować priorytety Unii Europejskiej i zapewnić jej gotowość na nowe wyzwania.
Projekty będą otrzymywać współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz równolegle z krajowych źródeł finansowania, przy czym każde państwo członkowskie otrzyma część całkowitego budżetu. Państwa członkowskie opracowują krajowe programy operacyjne, określając w nich, w jaki sposób zamierzają wydać pieniądze. Po ich zatwierdzeniu przez Komisję organy krajowe zadecydują, które projekty powinny otrzymać wsparcie.
Więcej informacji
Teksty prawne i arkusze informacyjne na temat zasobów naturalnych i środowiska naturalnego są dostępne tutaj.
Pytania i odpowiedzi są dostępne tutaj.
Więcej informacji na temat budżetu UE na kolejny okres można znaleźć tutaj.