piątek 28 lipca 2017
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

Publikacja KE: 60 argumentów za UE

Dodano: 03.07.2017

Modernizacja linii kolejowej Białystok-Ełk - wkrótce decyzja o dofinansowaniu.

Dodano: 26.06.2017

KE przedstawiła propozycję zainwestowania 2,7 mld euro w 152 kluczowe projekty w dziedzinie transportu, które wspierają konkurencyjną i czystą mobilność z wykorzystaniem internetu w Europie. Wybrane działania to m.in. modernizacja linii kolejowej Białystok-Ełk o długości ponad 100 kilometrów. - Zapotrzebowanie na inwestycje w infrastrukturę transportową jest ogromne – podkreśla komisarz Violeta Bulc.

 


Przedstawiając tę propozycję, Komisja zdecydowanie realizuje swój plan inwestycyjny dla Europy i plan rozwoju sieci połączeń w Europie, z uwzględnieniem programu działań „Europa w ruchu”. Wybrane projekty przyczynią się do modernizacji linii kolejowych, likwidacji wąskich gardeł i poprawy połączeń transgranicznych, instalacji punktów zasilania alternatywnymi paliwami oraz wdrożenia nowatorskich rozwiązań w zakresie zarządzania ruchem. Inwestycje są realizowane w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, unijnego mechanizmu finansowego na rzecz wspierania unijnych sieci infrastruktury, i umożliwią zmobilizowanie dodatkowego współfinansowania ze środków publicznych i prywatnych w wysokości 4,7 mld euro. Oprócz modernizacji europejskiej sieci transportowej inwestycje takie będą również stymulować działalność gospodarczą i tworzenie miejsc pracy. Z puli 2,7 mld euro w roku bieżącym Komisja przeznacza 1,8 mld euro na potrzeby 15 państw członkowskich kwalifikujących się do wsparcia z Funduszu Spójności[1] w celu dalszego zmniejszania różnic w stanie infrastruktury.

Komisarz UE ds. transportu Violeta Bulc powiedziała: - Zapotrzebowanie na inwestycje w infrastrukturę transportową jest ogromne. Obecna nowa runda inwestycji skupia się na ekologicznych, nowatorskich oraz cyfrowych projektach, których celem jest modernizacja europejskiej sieci transportowej. Dzisiaj jesteśmy o jeden krok bliżej unii transportowej służącej potrzebom obywateli, stymulującej gospodarkę i pomagającej w tworzeniu miejsc pracy. Patrząc w przyszłość, zachęcam zainteresowane strony do jak najlepszego wykorzystania pozostałych środków, przy zastosowaniu łączenia finansowania w celu zmaksymalizowania oddziaływania i zwielokrotnienia wszystkich możliwych zasobów.

Wybrane projekty skupiają się przede wszystkim na strategicznych odcinkach europejskiej sieci transportowej („sieć bazowa”) w celu zapewnienia największej wartości dodanej i największych efektów dla UE. Największa część środków zostanie przeznaczona na rozwijanie europejskiej sieci kolejowej (1,8 mld euro), dekarbonizację i modernizację transportu drogowego oraz rozwijanie inteligentnych systemów transportowych (359,2 mln euro), a także na powszechne wprowadzenie systemów zarządzania ruchem lotniczym (ATM) (311,3 mln euro).

Wybrane działania to m.in. inicjatywy przewodnie, takie jak modernizacja linii kolejowej Białystok-Ełk o długości ponad 100 km; modernizacja systemów ATM w państwach członkowskich; pełna rozbudowa tunelu drogowego Karawanken łączącego Słowenię i Austrię; rozwój sieci szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych w Szwecji, Danii, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

Wszystkie projekty zakwalifikowano do finansowania w drodze konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków, ogłoszonych w dniu 13 października 2016 r. Wpłynęło 349 wniosków na kwotę współfinansowania bliską 7,5 mld euro.

W związku z tym Komisja mogła wybrać najlepsze projekty, zapewniając jednocześnie zrównoważony rozdział środków pod względem geograficznym oraz pomiędzy poszczególne rodzaje transportu. Wkład finansowy Unii ma formę dotacji, a stopa dofinansowania wynosi od 10 do 50 proc. kwalifikowalnych kosztów danego projektu, w zależności od jego typu i zaproszenia do składania wniosków (do 85 proc. w ramach puli na potrzeby spójności).

Dalsze kroki

Państwa członkowskie UE reprezentowane w komitecie koordynacyjnym ds. instrumentu „Łącząc Europę” muszą teraz formalnie zatwierdzić propozycję finansowania na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2017 r. Przyjęcia formalnej decyzji przez Komisję można spodziewać się pod koniec lipca 2017 r. Następnie działająca w strukturach Komisji Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) przygotuje umowy o udzielenie dotacji, a w drugiej połowie 2017 r. umowy te zostaną podpisane przez beneficjentów.

Kontekst

W ramach instrumentu „Łącząc Europę” z budżetu UE na lata 2014–2020 zostanie udostępniona kwota 23,2 mld euro w celu współfinansowania projektów transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T w państwach UE. Z tej kwoty 11,3 mld euro zarezerwowano dla realizowanych w państwach członkowskich projektów kwalifikujących się do korzystania z Funduszu Spójności. W rocznych i wieloletnich programach prac określono zestaw priorytetów i całkowitą kwotę wsparcia finansowego na realizację każdego z tych priorytetów w danym roku.

Od roku 2014, który był pierwszym rokiem programowania w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, uruchomiono trzy rundy zaproszeń do składania wniosków (w latach 2014, 2015 i 2016). Do tej pory w ramach zaproszeń do składania wniosków w latach 2014 i 2015 podpisano umowy o udzieleniu dotacji na rzecz 452 projektów. Projekty te otrzymują współfinansowanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” na łączną kwotę 18,7 mld euro. Zaproszenia do składania wniosków z 2016 r. przyczynią się do zrealizowania 92 proc. całkowitego budżetu instrumentu „Łącząc Europę”, zapewniając gospodarce europejskiej inwestycje na całkowitą kwotę 41,6 mld euro.

Kolejne zaproszenie łączenia instrumentów do składania wniosków ogłoszone w lutym 2017 r. jest nadal otwarte w odniesieniu do projektów w dziedzinie infrastruktury transportowej. Wraz z Europejskim Funduszem na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) oraz europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi instrument „Łącząc Europę” odgrywa ważną rolę w zapełnianiu luki inwestycyjnej w Europie, co jest jednym z głównych priorytetów Komisji.

Dodatkowe informacje (proszę klikać w linki)

[1] Wsparcie z Funduszu Spójności na lata 2014–2020 obejmuje Bułgarię, Chorwację, Cypr, Czechy, Estonię, Grecję, Litwę, Łotwę, Maltę, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry.

Publikacje UE: "Dostęp do procedury azylowej . Co należy wiedzieć"

Dodano: 23.06.2017

Komisja Europejska walczy z optymalizacją podatkową

Dodano: 22.06.2017

Obowiązek zgłaszania organom skarbowym tzw. agresywnego planowania podatkowego oraz wysokie kary w przypadku uchylania się od tego zobowiązania – to nowe przepisy proponowane przez KE w odniesieniu do podmiotów pośredniczących w planowaniu podatkowym. - Wciąż podnosimy poprzeczkę w naszych działaniach na rzecz przejrzystości podatkowej – powiedział komisarz Pierre Moscovici.


Komisja Europejska przedstawiła propozycję nowych rygorystycznych przepisów w odniesieniu do pośredników, takich jak doradcy podatkowi, księgowi, banki i prawnicy, którzy opracowują dla swoich klientów systemy planowania podatkowego i ułatwiają ich stosowanie.

W niedawnych doniesieniach, między innymi na temat dokumentów panamskich („Panama Papers”), media ujawniły, że niektórzy pośrednicy aktywnie pomagają przedsiębiorstwom i osobom fizycznym w unikaniu opodatkowania, zwykle za pomocą złożonych systemów transgranicznych. Przedstawiony wniosek służy zwalczaniu takiego agresywnego planowania podatkowego poprzez nasilenie kontroli niespotykanych wcześniej praktyk, stosowanych przez podmioty zajmujące się planowaniem podatkowym i doradców podatkowych.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis, odpowiedzialny za sprawy euro i dialog społeczny, a także za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, powiedział: - Unia Europejska stała się pionierem w zwiększaniu przejrzystości w obszarze agresywnego planowania podatkowego. Działania te przynoszą już pożądane rezultaty. Proponujemy nałożenie odpowiedzialności na pośredników, którzy tworzą i sprzedają systemy unikania zobowiązań podatkowych. W końcowym rozrachunku zwiększy to wpływy z podatków w państwach członkowskich.

Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, stwierdził: - Wciąż podnosimy poprzeczkę w naszych działaniach na rzecz przejrzystości podatkowej. Dziś koncentrujemy się na specjalistach, którzy ułatwiają popełnianie nadużyć podatkowych. Administracje podatkowe powinny mieć dostęp do informacji, których potrzebują do skutecznej walki z systemami agresywnego planowania podatkowego. Nasz wniosek umocni pozycję tych pośredników, którzy postępują zgodnie z duchem i literą prawa, natomiast bardzo utrudni życie tym, którzy go nie przestrzegają. Nie ustajemy w dążeniu do stworzenia sprawiedliwszego systemu opodatkowania w całej Europie.

Transgraniczne systemy planowania podatkowego, noszące pewne cechy charakterystyczne lub „znamiona”, które mogą narażać budżet państwa na straty, będą musiały być teraz automatycznie zgłaszane organom skarbowym, zanim zostaną zastosowane. Komisja określiła główne takie znamiona, w tym wykorzystanie strat w celu zmniejszenia zobowiązań podatkowych, wykorzystywanie specjalnych korzystnych systemów podatkowych lub operacje z udziałem państw, które nie spełniają międzynarodowych standardów w zakresie dobrego zarządzania.

Obowiązek zgłaszania transgranicznego systemu noszącego co najmniej jedno z tych znamion będzie spoczywał na:

  • pośredniku, który dostarczył dany system transgraniczny w celu jego wdrożenia i stosowania przez przedsiębiorstwo lub osobę fizyczną;
  • osobie fizycznej lub przedsiębiorstwie, które otrzymały daną poradę, jeżeli pośrednik dostarczający system transgraniczny nie ma siedziby w UE lub jest związany obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej bądź poufności informacji;
  • osobie fizycznej lub przedsiębiorstwie wdrażającym system transgraniczny, jeżeli został on opracowany przez ich wewnętrznych doradców podatkowych lub prawników.

Państwa członkowskie będą automatycznie wymieniać się otrzymanymi informacjami o systemach agresywnego planowania podatkowego za pośrednictwem scentralizowanej bazy danych, co zapewni wczesne ostrzeganie o nowych zagrożeniach w dziedzinie unikania opodatkowania i umożliwi szybkie podjęcie działań w celu zablokowania szkodliwych rozwiązań. Obowiązek zgłoszenia danego systemu oznacza tylko, że wymaga on przeprowadzenia kontroli przez organy podatkowe, a nie że z pewnością jest on szkodliwy. Państwa członkowskie będą jednak zobowiązane do wprowadzenia skutecznych i odstraszających kar wobec tych przedsiębiorstw, które nie przestrzegają przepisów w zakresie przejrzystości. Kary takie stanowić będą nowy środek mocno zniechęcający do wspierania lub ułatwiania nadużyć podatkowych.

Nowe przepisy są kompleksowe i obejmują one wszystkich pośredników, wszystkie potencjalnie szkodliwe systemy oraz wszystkie państwa członkowskie. Pośrednik będzie miał obowiązek przekazać swojemu macierzystemu organowi podatkowemu szczegółowe informacje dotyczące każdego systemu opodatkowania, zawierającego jedno lub więcej określonych znamion, w ciągu pięciu dni od daty dostarczenia takiego rozwiązania klientowi.

Kontekst

Komisja pod przewodnictwem Jeana Claude'a Junckera poczyniła znaczne postępy w zwiększaniu przejrzystości podatkowej oraz zwalczaniu uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania. Nowe unijne przepisy w celu zablokowania sztucznych uzgodnień podatkowych, jak również nowe wymogi dotyczące przejrzystości w odniesieniu do rachunków finansowychinterpretacji prawa podatkowego oraz działalności przedsiębiorstw międzynarodowych zostały już uzgodnione i stopniowo wchodzą w życie. Obecnie negocjowane są wnioski dotyczące surowszych przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, wymogu publicznej sprawozdawczości w podziale na kraje i bardziej rygorystycznych przepisów w zakresie dobrego zarządzania w odniesieniu do funduszy unijnych. Ponadto jeszcze w tym roku powinny zostać zakończone prace nad nowym unijnym wykazem niewspółpracujących jurysdykcji podatkowych.

Dzisiejszy wniosek umożliwi również wzmocnienie unijnych ram przejrzystości podatkowej, rzucając nowe światło na działalność pośredników i stosowane rozwiązania w dziedzinie planowania podatkowego. Zapewni on także w całej UE zharmonizowane podejście do wdrażania zalecanych przepisów dotyczących obowiązku ujawniania informacji, sformułowanych w ramach projektu OECD dotyczącego erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków (ang. Base Erosion and Profit Shifting, BEPS) i zatwierdzonych przez grupę G-20. W październiku ubiegłego roku państwa członkowskie wyraziły swoje poparcie dla wniosku Komisji dotyczącego tych środków.

Dalsze działania

Wniosek, który ma postać zmiany dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej, zostanie przedłożony Parlamentowi Europejskiemu do konsultacji, a następnie Radzie w celu jego przyjęcia. We wniosku przewidziano, że nowe wymogi dotyczące zgłaszania wejdą w życie 1 stycznia 2019 r. i od tego dnia państwa członkowskie UE będą zobowiązane wymieniać się informacjami co trzy miesiące.


Dodatkowe informacje:

INWESTYCJE EUROPEJSKIE - maj 2017

Dodano: 22.06.2017