piątek 28 lipca 2017
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

Europejski Korpus Solidarności - bazy danych

Dodano: 09.03.2017
Trzy miesiące po uruchomieniu Europejskiego Korpusu Solidarności i umożliwieniu zainteresowanym młodym Europejczykom przystępowania do niego akredytowane organizacje oferujące udział w akcjach solidarnościowych mogą już korzystać z baz danych i przeszukiwać je pod kątem pracowników, stażystów lub wolontariuszy. Tej wiosny dostępnych będzie kilkaset miejsc, zaś w kolejnych miesiącach liczba ta wzrośnie o tysiące kolejnych.
 
Komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu, Tibor Navracsics powiedział: W dniu dzisiejszym Europejski Korpus Solidarności poczynił ogromny krok do przodu, jeżeli chodzi o działalność w terenie. Otwieramy nasze bazy danych dla organizacji i organów publicznych. Może już rozpocząć się kojarzenie, a pierwsi młodzi Europejczycy wkrótce podejmą działania. Jestem dumny z tego, że tak wiele młodych ludzi już przystąpiło do korpusu i że są gotowi do działania. Zachęcam organizacje, aby poszły w ich ślady i udostępniły jak najwięcej miejsc.
 
Marianne Thyssen, unijna komisarz odpowiedzialna za zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność pracowników, powiedziała: Dzisiaj kładziemy kolejny kamień węgielny pod Europejski Korpus Solidarności. Dzięki udostępnieniu internetowego narzędzia kojarzącego organizacjom i partnerom oferującym miejsca członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności mogą rozpocząć oddziaływanie w terenie, nabywając bezcenne umiejętności przydatne w późniejszym życiu i karierze zawodowej.
 
Miejsca w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności oferować mogą różnorodne organizacje, na przykład: organizacje pozarządowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organy krajowe, regionalne i lokalne lub przedsiębiorstwa społeczne. Na tym pierwszym etapie organizacje chętne do uczestnictwa w Europejskim Korpusie Solidarności mogą ubiegać się o finansowanie w ramach istniejących unijnych programów finansowania. Aktualnie Europejski Korpus Solidarności wspierany jest w ramach ośmiu programów. Więcej informacji można znaleźć w nocie informacyjnej.
 
Aby przystąpić do korpusu, organizacja musi zaakceptować deklarację misji Europejskiego Korpusu Solidarności i przestrzegać jego zasad oraz zobowiązać się do przestrzegania Karty Europejskiego Korpusu Solidarności, w której określono prawa i obowiązki na wszystkich etapach uczestnictwa w tej inicjatywie. Organizacje, które są już akredytowane w jednym z programów finansowania, mają dostęp do tego narzędzia internetowego automatycznie.
System online Europejskiego Korpusu Solidarności umożliwia bezpośrednie kojarzenie ze sobą organizacji i młodych ludzi zainteresowanych udziałem w akcjach solidarnościowych. Podczas rejestracji, oprócz wprowadzania swoich danych osobowych, młodzi ludzie mogą wskazać swoje umiejętności, doświadczenie, możliwości, preferencje oraz motywacje, a także umieścić swój życiorys.

Kontekst

 
W dniu 7 grudnia 2016 r. Komisja Europejska uruchomiła Europejski Korpus Solidarności. Oferuje on młodym ludziom w wieku od 18 do 30 lat nowe możliwości zaangażowania w szereg działań solidarnościowych, których celem jest zaradzenie trudnej sytuacji w całej UE. Udział w tej inicjatywie pozwoli im nie tylko zdobyć bezcenne doświadczenie i ważne umiejętności na początku kariery zawodowej, ale może także okazać się cennym narzędziem promowania i umacniania poczucia solidarności, które jest jedną z fundamentalnych wartości Unii Europejskiej. Od momentu inauguracji Europejskiego Korpusu Solidarności w jego szeregi wstąpiło już niemal 24 tys. młodych ludzi. Zgodnie z założeniami do końca 2020 r. korpus liczyć będzie 100 tys. młodych Europejczyków. 
W swoim komunikacie w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności Komisja przyjęła podejście zakładające działania stopniowe, opierając się w fazie wstępnej na istniejących programach i instrumentach, a jednocześnie pracując nad przygotowaniem wniosku w sprawie odrębnego aktu prawnego na pierwszą połowę 2017 r. W celu przygotowania wniosku legislacyjnego Komisja rozpoczęła publiczne konsultacje, uzupełnione o ukierunkowane konsultacje z najważniejszymi zainteresowanymi stronami. Forum zainteresowanych stron odbędzie się 12 kwietnia 2017 r. Omawiane na nim będą te elementy korpusu, które będą najistotniejsze w przyszłości.
 

Biuletyn PIE ED Białystok - luty 2017 r.

Dodano: 08.03.2017

kliknij aby pobrać

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PRZEDIĘBIORCÓW

Dodano: 06.03.2017

Indeks konkurencyjności regionalnej obejmujący 263 regiony UE

Dodano: 27.02.2017
Komisja opublikowała dziś już po raz trzeci Indeks konkurencyjności regionalnej obejmujący 263 regiony UE. Analiza ta zawiera przydatne informacje na temat poszczególnych regionów oraz ich wyników gospodarczych. Konkurencyjność regionalna to zdolność danego regionu do zaoferowania atrakcyjnych i stabilnych warunków dla przedsiębiorstw i mieszkańców.
 
Nowym elementem wprowadzonym w najnowszej edycji jest interaktywna wyszukiwarka, umożliwiająca bardziej szczegółowe analizy i porównania między poszczególnymi regionami o podobnym PKB na jednego mieszkańca lub na tle całej UE. Użytkownicy mogą teraz w prostszy sposób wyszukać informacje o tym, jak ich region wypada pod względem innowacji, zarządzania, transportu, infrastruktury cyfrowej, ochrony zdrowia czy kapitału ludzkiego. Narzędzie to ma również pomóc regionom w określeniu swoich atutów, słabych punktów oraz priorytetów inwestycyjnych w ramach opracowywania strategii rozwoju.
Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu stwierdziła: Indeks konkurencyjności regionalnej to znakomite narzędzie potrzebne do kształtowania przyszłej polityki. Komisja wykorzystuje je do wspierania reform strukturalnych i zwiększania zdolności innowacyjnych unijnych regionów poprzez inwestycje w ramach polityki spójności. Każdy region jest inny, dlatego wsparcie Komisji jest dostosowane do indywidualnych potrzeb. Dążymy do tego, aby pozycja regionów wzmocniła się i aby wykorzystywały one w pełni swoje atuty, zgodnie ze strategią inteligentnej specjalizacji regionów.
Ogółem wyniki za 2016 r. są spójne z wynikami z 2013 r. Podobnie jak wtedy, daje się zaobserwować schemat policentryczny, w którym główną siłą napędową konkurencyjności regionalnej są silne ośrodki stołeczne i metropolitalne. Efekt mnożnikowy widoczny jest w większej części Europy Północno-Zachodniej, ale znacznie rzadziej występuje w regionach południowo-wschodnich UE. W wielu przypadkach obserwuje się wysoki poziom zróżnicowania wewnątrz państw. Wynika to ze znacznie lepszych wyników regionu stołecznego w porównaniu z resztą kraju.
W porównaniu z dwiema poprzednimi edycjami, opublikowanymi w 2010 i 2013 r., poprawiły się wyniki Malty oraz kilku regionów Francji, Niemiec, Szwecji, Portugalii i Zjednoczonego Królestwa. Pogorszyły się natomiast wyniki Cypru oraz regionów Grecji, Irlandii, a ostatnio także Niderlandów. We wschodnich regionach UE poziom konkurencyjności pozostaje stabilny.
Kontekst
Uruchomiony w 2010 r. i publikowany co trzy lata Indeks konkurencyjności regionalnej (RCI) umożliwia regionom monitorowanie i ocenę swojego rozwoju w czasie i w porównaniu z innymi regionami. Jest to pierwsze narzędzie pozwalające spojrzeć na konkurencyjności regionów z perspektywy europejskiej. Inspiracją do jego stworzenia był Globalny indeks konkurencyjności Światowego Forum Ekonomicznego.
RCI opracowywany jest w oparciu o dane statystyczne w ramach NUTS 2 (wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych), przy czym regiony NUTS 2 należące do tych samych funkcjonalnych obszarów miejskich zostały ujęte łącznie. Dzięki takiemu podejściu RCI w sposób rzetelny pokazuje, jakie umiejętności są dostępne na lokalnych rynkach pracy.
RCI składa się z 11 rozdziałów przedstawiających różne aspekty konkurencyjności. W oparciu o te rozdziały indeks umożliwia ocenę mocnych i słabych stron danego regionu.
Rozdziały są podzielone na trzy grupy: podstawową, efektywnościową i innowacyjną. Grupa podstawowa obejmuje pięć rozdziałów: (1) Instytucje, (2) Stabilność makroekonomiczną, (3) Infrastrukturę, (4) Zdrowie oraz (5) Kształcenie podstawowe. Stanowią one najważniejsze, podstawowe czynniki rozwoju każdego rodzaju gospodarki.
W miarę jak gospodarka regionalna rozwija się i poprawia swoją konkurencyjność, istotne zaczynają być czynniki związane z istnieniem bardziej wykwalifikowanej siły roboczej i bardziej wydajnego rynku pracy – to obejmuje grupa efektywnościowa. W jej skład wchodzą trzy rozdziały: (6) Kształcenie wyższe, szkolenie i uczenie się przez całe życie; (7) Wydajność rynku pracy oraz (8) Rozmiary rynku. Na najbardziej zaawansowanym etapie rozwoju gospodarki regionalnej czynnikami decydującymi o poprawie warunków są te, które wchodzą w skład grupy innowacyjnej: (9) Gotowość technologiczna, (10) Stan rozwoju przedsiębiorstw oraz (11) Innowacyjność.

Europejski Dzień Chorób Rzadkich

Dodano: 24.02.2017
1 marca rozpoczną pracę nowo utworzone europejskie sieci referencyjne (ERN), czyli unikalne i innowacyjne platformy współpracy transgranicznej między specjalistami w dziedzinie diagnozowania i leczenia chorób rzadkich lub rzadko występujących chorób złożonych.
Przemawiając do lekarzy, pacjentów i mediów w szpitalu uniwersyteckim w Leuven w Belgii, Vytenis Andriukaitis, europejski komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności, podkreślił: "Dziś, w Europejskim Dniu Chorób Rzadkich, mam szczególną przyjemność zainicjować europejskie sieci referencyjne. Jako lekarz zbyt często byłem świadkiem tragedii pacjentów cierpiących na rzadkie lub złożone choroby, którzy byli pozostawieni w niepewności, czasem nie będąc w stanie otrzymać prawidłowej diagnozy i leczenia. Widziałem także kolegów, którzy z powodu braku informacji i możliwości nawiązywania kontaktów mieli trudności z udzieleniem takim pacjentom pomocy. Sieci referencyjne skupią rozległą unijną wiedzę i doświadczenie, które są obecnie rozproszone w poszczególnych krajach. Będzie to namacalny przykład wartości dodanej wypływającej z unijnej współpracy. Jestem przekonany, że europejskie sieci referencyjne mogą utorować drogę pacjentom cierpiącym na choroby rzadkie ku przełomowym rozwiązaniom potencjalnie ratującym i zmieniającym ich życie."
24 tematyczne sieci ERN, które zgromadziły ponad 900 wysoko wyspecjalizowanych jednostek służby zdrowia z 26 krajów, rozpoczną współpracę w wielu obszarach, od schorzeń kości po choroby hematologiczne, od nowotworów u dzieci po niedobór odporności. Z połączenia najlepszej wiedzy fachowej UE na taką skalę powinno skorzystać co roku tysiące pacjentów z chorobami wymagającymi szczególnego nagromadzenia wysokospecjalistycznej wiedzy medycznej w dziedzinach medycyny, w których wiedza ta jest trudno dostępna.
Wyzwania związane z chorobami rzadkimi
Choroby rzadkie to choroby, na które zapada nie więcej niż 5 na 10 000 osób. Łącznie od 6 do 8 tys. chorób rzadkich dotyka około 30 mln osób w UE, w tym wiele dzieci. Rzadkie i złożone choroby mogą powodować przewlekłe problemy zdrowotne, a wiele z nich zagraża życiu. Na przykład samych rzadkich nowotworów istnieje około 200 różnych rodzajów i każdego roku diagnozuje się je u ponad pół miliona osób w Europie.
Choroby rzadkie mają ogromny wpływ na życie chorych, ich rodzin i opiekunów, a czasami postawienie diagnozy w ogóle nie jest możliwe z powodu braku wystarczającej wiedzy naukowej i medycznej lub braku dostępu do takiej wiedzy. Rozproszona wiedza na temat chorób rzadkich i niewielka liczba pacjentów dotkniętych poszczególnymi chorobami sprawiają, że jest to dziedzina, gdzie działania UE mogą przynieść szczególnie istotną wartość dodaną.
Europejskie sieci referencyjne w skrócie
Europejskie sieci referencyjne (ERN) są wirtualnymi sieciami skupiającymi podmioty świadczące opiekę zdrowotną w całej Europie w celu walki ze złożonymi lub rzadkimi schorzeniami, które wymagają wysoce specjalistycznego leczenia oraz koncentracji zasobów i wiedzy. Są one tworzone na mocy unijnej dyrektywy w sprawie praw pacjenta w opiece zdrowotnej (2011/24/UE), która poza tym ułatwia pacjentom dostęp do informacji o opiece zdrowotnej, a tym samym daje im większy wybór opcji leczenia.
Mówiąc dokładniej, ERN będą opracowywać nowe innowacyjne modele opieki, narzędzia e-zdrowia, rozwiązania i wyroby medyczne. Będą rozwijać badania za pośrednictwem szeroko zakrojonych badań klinicznych i przyczyniać się do opracowania nowych leków, a także doprowadzą do korzyści skali i zapewnienia bardziej efektywnego wykorzystania kosztowych zasobów, co będzie miało pozytywny wpływ na stabilność krajowych systemów opieki zdrowotnej i na dziesiątki tysięcy pacjentów w UE cierpiących na rzadkie lub złożone choroby i schorzenia.
ERN będą wspierane przez europejskie transgraniczne narzędzia telemedycyny i mogą korzystać z szeregu unijnych mechanizmów finansowania, takich jak program „Zdrowie”, instrument „Łącząc Europę” oraz unijny program w zakresie badań naukowych „Horyzont 2020”.