poniedziałek 26 lutego 2018
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

30 mld euro na program „Horyzont 2020”

Dodano: 27.10.2017

Komisja Europejska podała do wiadomości, na co przeznaczy 30 mld euro z budżetu unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na lata 2018–2020, w tym 2,7 mld euro na utworzenie Europejskiej Rady ds. Innowacji.

 

Program finansowania badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”, którego budżet opiewa na 77 mld euro, służy wsparciu doskonałości naukowej w Europie. Środki z tego programu umożliwiły dokonanie przełomowych odkryć o pierwszorzędnym znaczeniu dla rozwoju nauki, takich jak odkrycie planet pozasłonecznych i fal grawitacyjnych. W ciągu najbliższych 3 lat Komisja będzie dążyć do uzyskania większego wpływu finansowania w dziedzinie badań, koncentrując się na mniejszej liczbie kluczowych tematów, takich jak migracja, bezpieczeństwo, zmiany klimatu, czysta energia i gospodarka cyfrowa. Program „Horyzont 2020” ma także w większym stopniu stymulować przełomowe innowacje tworzące rynek.
Carlos Moedas, komisarz ds. badań, nauki i innowacji, stwierdził: Sztuczna inteligencja, genetyka, technologia łańcucha bloków: nauka jest dziś fundamentem najbardziej obiecujących przełomowych innowacji. Europa jest światowym liderem w badaniach naukowych i rozwoju technologii i będzie odgrywać istotną rolę w pobudzaniu innowacyjności. Komisja podejmuje skoordynowane wysiłki, aby liczni w Europie innowatorzy mogli stać się liderami rynku światowego. Taki jest też cel Europejskiej Rady ds. Innowacji, która dziś rozpoczyna swoją działalność.
Wspieranie przełomowych innowacji tworzących rynek 
Od początku swojej kadencji Komisja Junckera robiła wszystko, aby zapewnić licznym w Europie innowacyjnym przedsiębiorcom jak najlepsze warunki rozwoju. Obecnie Komisja rozpoczyna pierwszą fazę działalności Europejskiej Rady ds. Innowacji.W latach 2018–2020 Komisja przeznaczy 2,7 mld euro z programu „Horyzont 2020” na wsparcie innowacji wysokiego ryzyka, które potencjalnie mogą wygenerować wysokie zyski i stworzyć rynki przyszłości. Ponadto aby stymulować powstawanie przełomowych rozwiązań technologicznych dotyczących problemów, z jakimi mierzą się obywatele UE, w większym stopniu wykorzystywane będą nagrody z serii „podejmij wyzwanie” programu „Horyzont 2020”.
 Priorytety polityczne w centrum zainteresowania 
W programie prac na lata 2018–2020 znajdzie się mniejsza liczba zagadnień, które otrzymają większy budżet i będą stanowić bezpośrednie wsparcie priorytetów politycznych Komisji:
  • Niskoemisyjna, odporna na zmianę klimatu przyszłość: 3,3 mld euro
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym: 1 mld euro
  • Digitalizacja i przekształcanie europejskiego sektora przemysłu i usług1,7 mld euro
  • Unia bezpieczeństwa: 1 mld euro
  • Migracja: 200 mln euro
2,2 mld euro zostaną przeznaczone na projekty na rzecz czystej energii w czterech wzajemnie ze sobą powiązanych obszarach: odnawialne źródła energii, energooszczędne budynki, rozwiązania w zakresie elektromobilności i magazynowania energii elektrycznej, w tym 200 mln euro na wsparcie rozwoju i produkcji w Europie nowej generacji baterii elektrycznych.
Wspieranie badań podstawowych
Jednocześnie w ramach programu Horyzont 2020 finansowanie nadal będą otrzymywać „badania motywowane ciekawością” (często określane mianem „badań podstawowych” lub „pionierskich”). Przyjęty w sierpniu roczny program prac Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok 2018 umożliwi przekazanie najlepszym naukowcom prawie 1,86 mld euro. Dodatkowe wsparcie o łącznej wysokości 2,9 mld euro w ciągu trzech lat otrzymają też działania „Maria Skłodowska-Curie”, z których finansuje się stypendia dla naukowców na wszystkich etapach kariery.
Pogłębienie współpracy międzynarodowej
Nowy program prac przyczynia się także do wzmocnienia współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań naukowych i innowacji. UE zainwestuje ponad 1 mld euro w 30 projektów przewodnich w dziedzinach, które przynoszą wzajemne korzyści. Przykłady współpracy: z Kanadą w dziedzinie medycyny spersonalizowanej; ze Stanami Zjednoczonymi, Japonią, Koreą Południową, Singapurem i Australią w dziedzinie automatyzacji transportu drogowego; z Indiami nad rozwiązaniami problemów związanych z wodą oraz z krajami afrykańskimi w zakresie bezpieczeństwa zaopatrzenia w żywność i energii ze źródeł odnawialnych.
Upowszechnianie doskonałości
W latach 2018–2020 kwota w wysokości 460 mln euro w ramach programu „Horyzont 2020” zostanie przeznaczona w szczególności na cele wsparcia państw członkowskich i państw stowarzyszonych, które uczestniczą w programie, ale nie realizują w pełni swojego potencjału. Celem jest wykorzystanie niezrealizowanego potencjału, jaki kryje się w enklawach doskonałości w Europie i poza jej granicami. Ponadto program będzie nadal promować osiąganie większej synergii z europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi.
Dalsze uproszczenie zasad uczestnictwa
Przykładem nowego, uproszczonego podejścia do przekazywania środków uczestnikom programu jest pilotażowe wprowadzenie ryczałtowego finansowania projektów. Pozwoli ono na przesunięcie akcentu w ramach kontroli ex ante z kontroli finansowych na naukowo-techniczną treść projektów.
Otwarta nauka
Program stanowi krok naprzód we wspieraniu otwartej nauki poprzez odejście od publikacji wyników badań w publikacjach naukowych na rzecz dzielenia się wiedzą na wcześniejszych etapach badań. Na wsparcie otwartej nauki przeznaczona zostanie kwota 2 mld euro, a na europejską chmurę dla otwartej nauki, europejską infrastrukturę danych i obliczenia o wysokiej wydajności – 600 mln euro.
 

Kontekst
„Horyzont 2020” to największy w historii unijny program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji: jego siedmioletni budżet (2014–2020) opiewa na 77 mld euro. Choć większość działań w zakresie badań i innowacji jest w toku lub jeszcze się nie rozpoczęła, program już przynosi efekty.
Naukowcy biorący udział w programie „Horyzont 2020” uczestniczyli w ważnych odkryciach naukowych, np. planet pozasłonecznychbozonu Higgsa i fal grawitacyjnych, a co najmniej 19 laureatów Nagrody Nobla otrzymało wsparcie UE na badania naukowe przed otrzymaniem nagrody lub po jej otrzymaniu.
Do października 2017 r. ze środków programu „Horyzont 2020” sfinansowano w sumie ponad 15 000 dotacji na łączną kwotę 26,65 mld euro, z czego około 3,79 mld euro otrzymały MŚP. Dzięki instrumentowi „InnovFin –Fundusze unijne dla innowatorów”, będącemu częścią programu, przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, uzyskały dostęp do finansowania ryzyka w wysokości ponad 17 mln euro. Ponadto tzw. głównym badaczom ERBN w organizacjach przyjmujących (3 143 osób) i pracownikom naukowym w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie” (10 176 osób) przyznano granty o wartości odpowiednio prawie 4,87 mld euro i 2,89 mld euro.
Równocześnie z programem prac „Horyzont 2020” na lata 2018–2020 przyjęto program prac Euratomu na 2018 r. Przewidziano w nim zainwestowanie 32 mln euro w badania w zakresie gospodarowania odpadami promieniotwórczymi oraz ich trwałego składowania. Ponadto planuje się opracowanie planu badań naukowych dotyczących bezpiecznej likwidacji elektrowni jądrowych w celu ograniczenia wpływu na środowisko i kosztów.
 

Więcej informacji:
MEMO: Program prac programu „Horyzont 2020” na lata 2018–2020
Arkusz informacyjny: Europejska Rada ds. Innowacji
Arkusz informacyjny: badania dotyczące migracji
Arkusz informacyjny: pilotażowe ryczałtowe finansowanie projektów

Na czym polega Wspólna Polityka Rolna UE

Dodano: 27.10.2017

Pierwsze sprawozdanie w sprawie ochrony danych osobowych UE-USA

Dodano: 16.10.2017

KE publikuje pierwsze sprawozdanie w sprawie funkcjonowania zasad mających na celu ochronę danych osobowych przekazywanych z UE do Stanów Zjednoczonych w celach handlowych. – To żywe porozumienie, które obie strony muszą aktywnie monitorować, aby zapewnić wysokie standardy w zakresie ochrony danych – podkreśla komisarz Vĕra Jourová.


Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji do spraw jednolitego rynku cyfrowego, powiedział: - Komisja popiera stanowczo ustalenia z USA w sprawie Tarczy Prywatności. Zapewnienie, by międzynarodowa wymiana danych odbywała się w bezpieczny sposób i na rzetelnych zasadach, jest korzystne dla certyfikowanych firm oraz europejskich konsumentów i przedsiębiorstw, w tym unijnych MŚP. Pierwszy z rocznych przeglądów dowodzi naszego zaangażowania w stworzenie rygorystycznego systemu certyfikacji i dynamicznego systemu kontroli.

Vĕra Jourová, unijna komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, stwierdziła: - Transatlantycka wymiana danych ma istotne znaczenie dla naszej gospodarki. Prawo do ochrony danych musi być jednak zapewnione również wtedy, gdy opuszczają one terytorium Unii. Nasz pierwszy przegląd wykazał, że Tarcza Bezpieczeństwa sprawnie funkcjonuje. Nadal istnieją jednak możliwości poprawy jej wdrażania. Tarcza Prywatności nie jest dokumentem zalegającym na dnie szuflady. To żywe porozumienie, które obie strony muszą aktywnie monitorować, aby zapewnić wysokie standardy w zakresie ochrony danych.

W momencie wejścia w życie umowy w sprawie Tarczy Prywatności w sierpniu 2016 r. Komisja zobowiązała się, że co roku będzie dokonywać jej przeglądu i oceniać, czy w dalszym ciągu zapewnia ona odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Przedstawione sprawozdanie sporządzono w oparciu o informacje uzyskane podczas spotkań ze wszystkimi właściwymi organami USA, które odbyły się w Waszyngtonie w połowie września 2017 r., a także informacje udostępnione przez szerokie grono zainteresowanych podmiotów (m.in. przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe). W przeglądzie wzięły również udział niezależne organy ochrony danych z państw członkowskich UE.

Sprawozdanie wskazuje, że Tarcza Prywatności nadal zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazywanych przez podmioty z UE certyfikowanym przedsiębiorstwom w USA. Władze USA wprowadziły niezbędne struktury i procedury w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Tarczy Prywatności, m.in. nowe możliwości dochodzenia roszczeń przez obywateli UE. Wprowadzono mechanizmy rozpatrywania skarg oraz egzekwowania przepisów, zacieśniono również współpracę z europejskimi organami ochrony danych. Proces certyfikacji przebiega sprawnie – Departament Handlu certyfikował do tej pory ponad 2,4 tys. przedsiębiorstw. W zakresie dostępu do danych osobowych przez amerykańskie organy publiczne do celów związanych z bezpieczeństwem narodowym odpowiednie środki ochrony w USA pozostają bez zmian. 


Zalecenia dotyczące dalszej poprawy funkcjonowania Tarczy Prywatności

W sprawozdaniu zaproponowano szereg zaleceń, aby zapewnić dalsze skuteczne funkcjonowanie Tarczy Prywatności, m.in.:

  • Departament Handlu Stanów Zjednoczonych powinien bardziej aktywne i regularnie monitorować, czy przedsiębiorstwa wywiązują się ze swoich zobowiązań w ramach Tarczy Prywatności. Powinien też regularnie wyszukiwać te, które składają fałszywe oświadczenia dotyczące uczestnictwa w tym programie.
  • Należy zwiększyć działania informacyjne skierowane do obywateli UE na temat sposobu, w jaki mogą korzystać z przysługujących im praw na mocy Tarczy Prywatności, a w szczególności na temat sposobu wnoszenia skarg.
  • Organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów w zakresie ochrony prywatności, tj. amerykański Departament Handlu i Federalna Komisja Handlu oraz unijne organy ochrony danych powinny zacieśnić współpracę, przede wszystkim w celu opracowania odpowiednich wytycznych dla przedsiębiorstw i organów egzekwowania prawa.
  • W ramach trwającej obecnie w USA debaty dotyczącej przeglądu sekcji 702 ustawy o kontroli wywiadu (FISA) należy zapisać w tej ustawie środki ochrony osób spoza UE przewidziane w dyrektywie politycznej Prezydenta nr 28 (PPD-28).
  • Konieczne jest też szybkie mianowanie Rzecznika ds. Tarczy Prywatności, a także powołanie brakujących członków Rady Nadzoru nad Prywatnością i Wolnościami Obywatelskimi (PCLOB).

Dalsze działania

Wspomniane sprawozdanie zostanie przekazane Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Grupie Roboczej Art. 29 powstałej przy organach ochrony danych oraz władzom USA. Komisja będzie współpracować z amerykańskimi władzami w sprawie działań podjętych w następstwie jej zaleceń w nadchodzących miesiącach. Będzie też w dalszym ciągu ściśle monitorować funkcjonowanie zasad Tarczy Prywatności: m.in. będzie monitorować, czy amerykańskie organy wywiązują się ze swoich zobowiązań.


Kontekst

Decyzja dotycząca Tarczy Prywatności UE-US została przyjęta 12 lipca 2016 r. a nowe zasady zaczęły funkcjonować z dniem 1 sierpnia 2016 r. Nowe ramy prawne zapewniają ochronę praw podstawowych obywatelom w UE, których dane osobowe są przekazywane do Stanów Zjednoczonych w celach handlowych, jak również zapewniają jasność prawa przedsiębiorstwom, które muszą dokonywać transatlantyckich transferów danych.

Kiedy robimy zakupy w internecie lub korzystamy z mediów społecznościowych w UE, nasze dane osobowe mogą zostać zebrane w UE przez odział amerykańskiej firmy lub jej partnera handlowego i przekazane certyfikowanemu amerykańskiemu przedsiębiorstwu – na przykład biuro podróży w UE może przesłać imiona i nazwiska, dane kontaktowe oraz numery kart kredytowych hotelowi w USA zarejestrowanemu w programie Tarczy Prywatności.


Więcej informacji

Biuletyn PIE ED Białystok - wrzesień 2017

Dodano: 10.10.2017

Komisja Europejska przyjmuje inicjatywę na rzecz przygotowania zawodowego w Europie

Dodano: 05.10.2017
 
Komisja Europejska przyjęła dzisiaj wniosek dotyczący europejskich ram w zakresie jakości i skuteczności programów przygotowania zawodowego. Inicjatywa ta, w formie zalecenia Rady, stanowi część Nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności, uruchomionego w czerwcu 2016 r. Jest ona również powiązana z europejskim filarem praw socjalnych, który przewiduje prawo do edukacji włączającej, charakteryzującej się dobrą jakością, szkoleń i uczenia się przez całe życie. W oparciu o szerokie konsultacje w zaleceniu określono 14 głównych kryteriów, które państwa członkowskie i zainteresowane strony powinny wykorzystać do opracowania wysokiej jakości skutecznych programów przygotowania zawodowego. Celem inicjatywy jest to, by zwiększyć zdolność uczniów do zatrudnienia oraz umożliwić im rozwój osobisty, a tym samym przyczynić się do tworzenia wysoko wykwalifikowanej siły roboczej o odpowiednich umiejętnościach, reagującej na potrzeby rynku pracy.

 

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego, odpowiedzialny także za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, powiedział:Przygotowanie zawodowe jest często dla młodej osoby koniecznym punktem wyjścia otwierającym drogę do kariery. Przedstawiamy dzisiaj wnioski, które mają dodatkowo poprawić to cenne doświadczenie, z korzyścią zarówno dla pracodawców jak i uczniów. Przy pełnym poszanowaniu różnorodności systemów kształcenia i szkolenia w państwach członkowskich, pragniemy przede wszystkim ułatwić integrację młodych ludzi na rynku pracy. 
Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności, powiedział: Tworząc bezpośrednie powiązania między teorią a praktyką, między kształceniem a rynkiem pracy, wysokiej jakości skuteczne programy przygotowania zawodowego są konkretnym sposobem na to, by pomóc młodym ludziom wejść na rynek pracy i mieć dobry start życiowy, a przy tym wzmacniać kapitał ludzki w Europie. Co z kolei ma kluczowe znaczenie dla pobudzania konkurencyjności naszych społeczeństw i gospodarek.
Marianne Thyssen, unijna komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, powiedziała: Chcemy mieć pewność, że młodzi ludzie będą nabywać umiejętności, których potrzebują do pracy. Przygotowanie zawodowe jest tym, co najlepsze w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. Dwóch praktykantów na trzech podejmuje pracę bezpośrednio po zakończeniu kształcenia. W dzisiejszych nowych ramach określamy, co sprawia, że przygotowanie zawodowe jest tak skuteczne. Po ich przyjęciu ramy pozwolą pracodawcom i osobom uczącym się czerpać korzyści z wysokiej jakości przygotowania zawodowego.

Aby ocenić jakość i skuteczność przygotowania zawodowego proponowane ramy określają siedem kryteriów odnoszących się do warunków uczenia się i warunków pracy:
1) umowa pisemna; 2) efekty uczenia się; 3) wsparcie pedagogiczne; 4) komponent miejsca zatrudnienia; 5) wynagrodzenie lub rekompensata; 6) ochrona socjalna; 7) warunki pracy, warunki zdrowia i bezpieczeństwa.
Ramy obejmują ponadto siedem kryteriów odnoszących się do warunków ramowych:
8) ramy regulacyjne; 9) zaangażowanie partnerów społecznych; 10) wsparcie dla przedsiębiorstw; 11) elastyczne ścieżki kształcenia i mobilność; 12) poradnictwo zawodowe i podnoszenie świadomości; 13) przejrzystość; 14) zapewnianie jakości i monitorowanie kariery absolwentów.
Komisja wspiera wdrażanie tych kryteriów za pomocą odpowiednich funduszy UE. Z samego tylko Europejskiego Funduszu Społecznego przeznacza się 27 mld euro na kształcenie i szkolenie, a UE wspiera przygotowanie zawodowe także poprzez różne inne instrumenty. Dzięki europejskiemu sojuszowi na rzecz przygotowania zawodowego udało się do tej pory zorganizować ponad 750 000 ofert dla młodych ludzi. Co najmniej 390 000 miejsc praktyk zawodowych zaoferowano już w ramach programu gwarancji dla młodzieży, ze względu na to, że przygotowanie zawodowe jest jedną z czterech opcji, jakie mają być oferowane młodym ludziom po czterech miesiącach od uzyskania statusu bezrobotnego. Erasmus + wspiera mobilność praktykantów, w tym poprzez nową inicjatywę ErasmusPro ukierunkowaną na wspieranie 50 000 miejsc praktyk zawodowych dla osób kształcących się w przedsiębiorstwach za granicą w latach 2018–2020. Wysiłki mające na celu rozszerzenie oferty przygotowania zawodowego przynoszą rezultaty, dlatego ważne jest, by wiedzieć, jakie są kryteria powodzenia. Nowe ramy właśnie je określają.
Dalsze działania
Wniosek będzie przedmiotem dyskusji z państwami członkowskimi w celu przyjęcia go przez Radę. Komisja przygotowuje nowy zestaw usług wsparcia, aby pomóc państwom członkowskim i zainteresowanym stronom we wdrażaniu przedmiotowych ram poprzez wymianę wiedzy, tworzenie sieci kontaktów i działań w ramach wzajemnego uczenia się.
Inicjatywa ta będzie również wspierana za pomocą europejskiego sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego oraz kampanii podnoszących świadomość, takich jak Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, odbywający się w tym roku drugi rok z kolei, zaplanowany w dniach 20–24 listopada 2017 r.

Kontekst
Przygotowanie zawodowe, połączenie nauki w szkole i szkolenia w miejscu pracy, ułatwia młodym ludziom przechodzenie z etapu kształcenia i szkolenia do pracy. Obecnie w Europie około 3,7 milionów uczniów korzysta z przygotowania zawodowego. Dla porównania uczelnie wyższe liczą sobie około 20 milionów studentów. W niektórych państwach członkowskich istnieje bardzo długa tradycja przygotowania zawodowego i system ten dobrze tam działa. Natomiast w innych systemy przygotowania zawodowego są dopiero na etapie tworzenia lub wzmacniania. Ogólnie rzecz biorąc 60–70 proc. uczniów podejmuje pracę bezpośrednio po zakończeniu przygotowania zawodowego, a w niektórych przypadkach wskaźnik ten osiąga 90 proc.
Wniosek dotyczący europejskich ram w zakresie jakości i skuteczności programów przygotowania zawodowego przyczynia się do realizacji priorytetów UE w zakresie wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i inwestycji przy pełnym poszanowaniu różnorodności systemów krajowych. Stanowi on część Nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności i zawartego w nim dążenia do poprawy jakości i adekwatności kształtowania umiejętności. Jednym z priorytetów jest to, aby dla większej liczby osób kształcenie zawodowe było świadomym pierwszym wyborem. Szczególny nacisk kładzie się na odbywanie przygotowania zawodowego w MŚP, co w wielu krajach okazało się ważnym elementem powodzenia przedsięwzięcia.
Niniejszy wniosek wpisuje się w polityczny kontekst deklaracji rzymskiej z dnia 25 marca 2017 r., w której europejscy przywódcy zobowiązali się do działań na rzecz „Unii, w której młodzi ludzie mają dostęp do kształcenia i szkolenia najwyższej jakości i mogą uczyć się i znajdować zatrudnienie na całym kontynencie”.
Inicjatywa ta przyczyni się również do realizacji Europejskiego filaru praw socjalnych, którego pierwsza zasada stanowi, że każda osoba ma prawo do edukacji włączającej, charakteryzującej się dobrą jakością, szkoleń i uczenia się przez całe życie.
Proponowana inicjatywa jest również kontynuacją komunikatu z 2016 r. w sprawie inwestowania w młodzież Europy, w którym Komisja ogłosiła zamiar zaproponowania ram dotyczących przygotowania zawodowego. Opiera się ona na znaczącym wkładzie europejskich partnerów społecznych.
Inicjatywa ta uzupełnia inicjatywy Komisji na rzecz wzmocnienia kształcenia i szkolenia zawodowego, a mianowicie istniejące ramy jakości staży.
Na przestrzeni ostatnich trzech lat wskaźnik bezrobocia młodzieży spadał szybciej niż ogólny wskaźnik bezrobocia, z 21,4 proc. w 2014 r. do 16,7 proc., nadal jednak pozostaje on znacznie powyżej średniej UE (7,6 proc. w sierpniu 2017 r.).

Dodatkowe informacje
MEMO/17/3586: Pytania i odpowiedzi
Zaprenumeruj bezpłatny elektroniczny biuletyn informacyjny na temat zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego wydawany przez Komisję Europejską