piątek 23 czerwca 2017
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

Życie i działalność gospodarcza w innym kraju UE

Dodano: 08.02.2017

Biuletyn PIE ED Białystok - styczeń 2017

Dodano: 06.02.2017

Europejski Korpus Solidarności

Dodano: 06.02.2017

Europejski Korpus Solidarności już działa i każdy obywatel UE może uczestniczyć w jego dalszym tworzeniu! Właśnie rozpoczęły się konsultacje społeczne, których celem jest zebranie opinii młodych ludzi, nauczycieli, osób pracujących z młodzieżą, organizacji, pracodawców i innych zainteresowanych podmiotów na temat priorytetów i wzmocnienia EKS.

Przez pierwszą połowę 2017 r. Komisja planuje przygotować zapowiedziany wówczas wniosek legislacyjny dotyczący stworzenia oddzielnej podstawy prawnej Europejskiego Korpusu Solidarności. Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w pracach Komisji i tym samym wpłyną na dalszy proces kształtowania i konsolidowania struktur Europejskiego Korpusu Solidarności.

Marianne Thyssen, unijna komisarz odpowiedzialna za zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność pracowników, powiedziała: - Cieszy mnie, że tworzenie Europejskiego Korpusu Solidarności postępuje zgodnie z planem. Fakt, że zarejestrowanych jest tak wielu młodych ludzi, dowodzi, że młodzi Europejczycy chętnie korzystają z tej nowej możliwości poprawienia swoich szans na rynku pracy i jednocześnie wyrażają swoją solidarność. Jestem bardzo ciekawa ich opinii, a także wkładu ze strony wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Tibor Navracsics, komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu, dodał: - Z powodzeniem powołaliśmy do życia Europejski Korpus Solidarności. Doceniam duże zainteresowanie wielu młodych ludzi, którzy są gotowi poświęcić swój czas i energię, aby pomagać innym. Teraz musimy starannie opracować kolejne działania. Informacje zwrotne od młodych ludzi, a także organizacji, które wcielają w życie wartości i aspiracje Europejskiego Korpusu Solidarności, mają kluczowe znaczenie dla powodzenia tej inicjatywy.

Konsultacje społeczne potrwają osiem tygodni i będą opierać się na wcześniejszych konsultacjach z zainteresowanymi podmiotami, które miały miejsce pod koniec 2016 r. przy okazji przygotowań do inauguracji Europejskiego Korpusu Solidarności w grudniu. Ludzie młodzi i organizacje, którzy uczestniczą w konsultacjach społecznych, będą mieli możliwość ocenić różne cele tej inicjatywy, wyrazić zainteresowanie udziałem w niej, zgłosić potrzebę uzyskania dalszych informacji i wskazówek, a także podzielić się najlepszymi praktykami. Ponadto planowane są ukierunkowane konsultacje z najważniejszymi zainteresowanymi podmiotami zaangażowanymi w pracę z młodzieżą w UE.

Przebieg procedury

7 grudnia 2016 r. Komisja Europejska zainaugurowała Europejski Korpus Solidarności. Dzięki niemu młodzi ludzie w wieku od 18 do 30 lat mogą zaangażować się w działania solidarnościowe, których celem jest zaradzenie trudnej sytuacji w całej UE. Udział w tej inicjatywie pozwoli im nie tylko zdobyć bezcenne doświadczenie i ważne umiejętności na początku kariery zawodowej, ale również sprawi, że będą mogli przyczynić się do promowania i umacniania poczucia solidarności, które jest jedną z fundamentalnych wartości Unii Europejskiej.

W swoim komunikacie w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności Komisja przyjęła podejście zakładające stopniowe działania, w oparciu o istniejące programy i instrumenty w fazie wstępnej. Jednocześnie Komisja pracuje nad wnioskiem w sprawie odrębnego aktu prawnego, który ma zostać przyjęty w pierwszej połowie 2017 r.

Od czasu inauguracji Europejskiego Korpusu Solidarności w jego szeregi wstąpiło już ponad 21 tys. młodych ludzi. Prognozuje się, że organizacje uczestniczące będą mogły rozpocząć poszukiwanie odpowiednich kandydatów na początku marca, natomiast już wiosną w działania solidarnościowe zaangażują się pierwsi uczestnicy. Docelowo do końca 2020 r. w szeregi Europejskiego Korpusu Solidarności ma wstąpić 100 tys. młodych Europejczyków.

Dodatkowe informacje

UE inwestuje w strategiczne połączenia drogowe w Polsce

Dodano: 30.01.2017
 
Ponad 530 mln EUR z Funduszu Spójności zostanie zainwestowane w strategiczne odcinki dróg w północnej i północno-wschodniej Polsce, w ramach dwóch dużych projektów.
 
Pierwszy z nich, na który UE przeznacza prawie 463 mln EUR, obejmuje prace modernizacyjne na odcinku Gdańsk-Elbląg drogi krajowej DK7, będącej częścią korytarza Bałtyk-Adriatyk transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), która łączy północ z południem Europy. 
 
Drugi z projektów, którego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi prawie 68 mln EUR, obejmuje przebudowę odcinka międzynarodowej drogi E67 między Wyszkowem i Białymstokiem (położonego w korytarzu sieci bazowej TEN-T Morze Północne-Morze Bałtyckie) łączącej zachód Europy z północno-wschodnią jej częścią, poprzez Pragę, Warszawę, Rygę, Tallin i Helsinki. 
 
„Unijna polityka spójności to strategiczne inwestycje w celu poprawy spójności terytorialnej. Dzięki tym projektom obywatele Polski będą mogli szybciej i łatwiej dojechać do głównych ośrodków regionalnych, w tym do Warszawy. Myślimy także o międzynarodowych podróżnych i zagranicznych inwestorach zagranicznych, gdyż projekty te będą miały pozytywny wpływ na turystykę i handel z sąsiednimi krajami, a korzyści odniesie cała gospodarka europejska.” powiedziała komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu.
 
Oprócz skrócenia czasu przejazdu, modernizacja dróg zapewni większy komfort i bezpieczeństwo kierowców. Odcinek Gdańsk-Elbląg powinien być oddany do użytku do października 2018 r., a odcinek Wyszków-Białystok do lipca 2017 r.
 

Rekordowa liczba uczestników programu Erasmus+

Dodano: 26.01.2017
Zgodnie z nowymi danymi opublikowanymi dzisiaj przez Komisję Europejską unijny program na rzecz kształcenia i szkolenia, którego 30. rocznicę utworzenia obchodzimy w tym roku, funkcjonuje lepiej niż kiedykolwiek i cieszy się coraz większym powodzeniem.

W 2015 r. dzięki programowi Erasmus+ 678 000 Europejczyków – więcej niż kiedykolwiek wcześniej – mogło podjąć studia, pracę, zdobyć doświadczenie zawodowe i zostać wolontariuszami za granicą. W tym samym roku UE zainwestowała 2,1 mld euro w ponad 19 600 projektów, w których uczestniczyło 69 000 organizacji. Powyższe ustalenia to główne wnioski zawarte w sprawozdaniu rocznym na temat programu Erasmus+ za 2015 r., które dziś opublikowała Komisja Europejska. Rezultaty tego programu potwierdzają również, że jego realizacja przebiega pomyślnie i że spełniony zostanie cel udzielenia wsparcia 4 milionom osób w latach 2014–2020.
Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost, inwestycje i konkurencyjność oraz były student w ramach programu Erasmus na uniwersytecie w Leicester (Zjednoczone Królestwo) powiedział: Kształcenie jest kwestią zasadniczą, jeśli chodzi o zapewnianie obywatelom wiedzy, kompetencji, umiejętności i zdolności służących jak najlepszemu wykorzystaniu ich potencjału oraz dostępnych im możliwości. Mobilność poszerza horyzonty i jeszcze bardziej nas wzmacnia. Program Erasmus ma do zaoferowania obie te możliwości. Jako były student w ramach tego programu mogę osobiście potwierdzić to doświadczenie. Zachęcam studentów, a w szczególności nauczycieli, osoby prowadzące szkolenia, osoby pracujące z młodzieżą oraz uczestników kształcenia i szkolenia zawodowego do korzystania z możliwości, jakie stwarza im program Erasmus+.
Tibor Navracsics, komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, stwierdził: Już od trzech dziesięcioleci program Erasmus oferuje młodym ludziom możliwości rozwoju kluczowych umiejętności, w tym umiejętności społecznych i międzykulturowych, oraz wspiera aktywne obywatelstwo. Łącząc ludzi i wspierając ich współpracę, program ten odgrywa niezwykle istotną rolę w przygotowaniu młodzieży do budowania lepszego społeczeństwa. Jest to wyraz solidarności, której Europa potrzebuje teraz bardziej niż kiedykolwiek. Pragnę zapewnić, że w ramach programu Erasmus+ możliwe będzie udzielenie w przyszłości wsparcia jeszcze większej liczbie osób pochodzących z różnych środowisk.
W 2015 r. zakres programu Erasmus+ został dodatkowo rozszerzony: po raz pierwszy w historii umożliwiono instytucjom szkolnictwa wyższego wymianę studentów i pracowników z uczelniami poza Europą, z czego skorzystało ponad 28 000 osób. Francja, Niemcy i Hiszpania pozostają trzema krajami wysyłającymi największą liczbę osób, a Hiszpania, Niemcy i Zjednoczone Królestwo przyjmują najwięcej uczestników programu. Reakcje uczestników programu potwierdzają, że czas spędzony za granicą w ramach Erasmus+ to czas dobrze wykorzystany: 94 proc. twierdzi, że zwiększyły się ich umiejętności, a 80 proc. odczuło, że czas ten wpłynął bardzo korzystnie na ich możliwości kariery zawodowej. Co trzecia osoba odbywająca staż w ramach programu Erasmus+ otrzymuje ofertę pracy od przedsiębiorstwa, które ją na staż przyjęło.
Opublikowane dziś sprawozdanie zawiera także przegląd działań podejmowanych przez Komisję w celu dostosowania programu Erasmus+ do pomocy UE i państwom członkowskim w rozwiązywaniu problemów społecznych, takich jak integracja uchodźców i migrantów. Przykładowo, system wsparcia językowego online programu Erasmus+ został rozszerzony, tak aby w ciągu trzech kolejnych lat mogło z niego skorzystać 100 000 uchodźców. Na ten cel przeznaczono 4 mln euro. Działanie to ma umożliwić zwłaszcza osobom młodym uczestnictwo w systemie kształcenia państwa przyjmującego i rozwijanie umiejętności. 
Opublikowanie sprawozdania zbiega się w czasie z uruchomieniem kampanii z okazji 30-lecia programu Erasmus (zwanego Erasmus+ od 2014 r. z uwagi na fakt, że przynosi on korzyści większej liczbie osób dzięki szerszemu zakresowi możliwości). Przez cały 2017 r. będą organizowane wydarzenia na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym, mające na celu podkreślenie pozytywnego wpływu programu Erasmus zarówno na poszczególne osoby, jak i na społeczeństwo jako całość. Wydarzenia te będą również służyć wymianie poglądów na temat rozwoju tego programu w przyszłości. W ciągu ostatnich 30 lat w ramach programu Erasmus+ i jego poprzednich wersji udzielono wsparcia ponad 5 milionom studentów, praktykantów i wolontariuszy, a oprócz tego wspierano także pracowników i wymianę młodzieży – ogółem ze wsparcia skorzystało 9 mln osób.
 
Kontekst
Erasmus to jeden z najbardziej udanych programów Unii Europejskiej. W ciągu trzech dziesięcioleci zapewniał w szczególności osobom młodym możliwości zdobycia nowych doświadczeń i poszerzania horyzontów dzięki wyjazdom za granicę. Niegdyś skromny program na rzecz mobilności studentów szkół wyższych, który zapoczątkowano w 1987 r. z udziałem jedynie 3 200 studentów w pierwszym roku, w ciągu 30 lat stał się programem flagowym, z którego rocznie korzysta prawie 300 000 studentów szkół wyższych. Jednocześnie zakres programu znacznie się rozszerzył, dzięki zapewnieniu możliwości studiów i staży/praktyk, zarówno dla studentów w ramach szkolnictwa wyższego, jak i w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, wymiany młodzieży, wolontariatu, wymiany pracowników we wszystkich dziedzinach dotyczących kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Erasmus+ jest także otwarty na osoby ze środowisk defaworyzowanych bardziej niż którykolwiek z poprzedników tego programu.
Zakres geograficzny programu zwiększył się z 11 państw w 1987 r. do 33 państw obecnie (wszystkie 28 państw członkowskich UE oraz Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii, Norwegia, Islandia i Liechtenstein).
Budżet aktualnego programu Erasmus+ na lata 2014–2020 wynosi 14,7 mld euro i zapewni ponad 4 milionom osób możliwości studiowania, kształcenia, zdobycia doświadczenia zawodowego i odbycia wolontariatu za granicą. Program ten wspiera również transnarodowe partnerstwa między placówkami edukacyjnymi, szkoleniowymi i placówkami dla młodzieży, a także działania w dziedzinie sportu, aby przyczynić się do rozwijania jego wymiaru europejskiego i zwalczania poważnych zagrożeń transgranicznych. Program promuje ponadto nauczanie i badania dotyczące integracji europejskiej poprzez realizację działań „Jean Monnet”.
W celu uczczenia obchodów 30-lecia programu Erasmus+ w 2017 r. w całej Europie zostanie zorganizowanych wiele wydarzeń, w tym główna impreza w Parlamencie Europejskim w czerwcu.