czwartek 26 April 2018
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Dodano: 31.12.2017

Biuletyn PIE ED Białystok - grudzień 2017

Dodano: 22.12.2017

Prawie 300 mld euro inwestycji w gospodarkę Europy!

Dodano: 20.12.2017
W opublikowanym sprawozdaniu przedstawiono, co udało się osiągnąć przy pomocy pięciu funduszy UE od początku okresu programowania do chwili obecnej, kiedy realizacja programów na lata 2014–2020 odbywa się już w pełnym tempie.
Do października 2017 r. prawie połowa budżetu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014–2020 była przeznaczana na konkretne projekty. Do końca 2016 r. wsparcie z funduszy otrzymało prawie 793,5 tys. przedsiębiorstw. Przyczyniło się to do utworzenia ok. 154 tys. nowych miejsc pracy.
Ze wsparcia w znalezieniu pracy czy też rozwijaniu umiejętności skorzystało 7,8 mln osób. Poprawiono także różnorodność biologiczną 23,5 mln hektarów użytków rolnych. Do końca 2016 r. do finansowania unijnego wybrano w sumie 2 mln projektów, tj. o 1 mln więcej niż rok wcześniej.
Wiceprzewodniczący Jyrki Katainen, odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność, powiedział: Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne odgrywają znaczącą rolę w umacnianiu jednolitego rynku. Pomagają one we wzroście naszych gospodarek i sprzyjają tworzeniu miejsc pracy i innowacyjności w Europie. Łączenie funduszy strukturalnych z Europejskim Funduszem na rzecz Inwestycji Strategicznych umożliwia również finansowanie bardziej ryzykownych, ale obiecujących projektów. Pragnę zachęcić promotorów projektów do rozważenia takiej możliwości.
Komisarz do spraw polityki regionalnej Corina Crețu stwierdziła: Liczba projektów finansowanych przez UE podwoiła się w ciągu zaledwie jednego roku, co pokazuje, że osiągnęliśmy teraz właściwe tempo realizacji. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne są w pełni operacyjne i będą napędzać rozwój Europy aż po następne dziesięciolecie. 
Oprócz realizowanych już projektów cyfrowych, środowiskowych i promujących włączenie społeczne, finansowanych ze środków UE, w sprawozdaniu podkreślono, że nowe rozwiązania wprowadzone w okresie finansowania 2014–2020 rzeczywiście się opłaciły.
Nowe warunki wstępne przyczyniły się do stworzenia lepszego otoczenia inwestycyjnego
Jak wynika z przeprowadzonej w marcu 2017 r. pierwszej oceny nowych warunków wstępnych dotyczących skutecznych inwestycji (zwanych również „uwarunkowaniami ex ante”), warunki te okazały się być silną zachętą do przeprowadzania reform w wielu sektorach – objęły one zgodność z efektywnością energetyczną lub przepisami w dziedzinie zamówień publicznych, planowanie inwestycji w zakresie innowacji, transportu i technologii cyfrowych.
W odniesieniu do okresu finansowania po 2020 r. planuje się dalsze wzmocnienie powiązań między funduszami UE i wsparciem dla reform strukturalnych w państwach członkowskich, jak wskazano w dokumencie otwierającym debatę na temat przyszłości finansów UE i we wnioskach Komisji dotyczących pogłębienia europejskiej unii gospodarczej i walutowej, przedstawionych w zeszłym tygodniu.
Mniej biurokracji dla beneficjentów funduszy
W sprawozdaniu stwierdza się, że państwa członkowskie w coraz większym stopniu wykorzystują możliwości upraszczania przewidziane w ramach regulujących politykę spójności na lata 2014–2020, a mianowicie procedury zarządzania funduszami online („e-spójność”), uproszczone procedury składania wniosków przez przedsiębiorstwa („pojedyncze punkty kontaktowe”) i uproszczone sposoby wnioskowania o zwrot z UE przez beneficjentów.
Uproszczenie jest także głównym elementem refleksji nad kształtem przyszłej polityki spójności, do której cenny wkład wniosła grupa wysokiego szczebla ds. uproszczenia przepisów powołana przez Komisję.
Inteligentniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów doprowadziło do zwiększonego uruchamiania prywatnych źródeł finansowania
Zgodnie z celem planu inwestycyjnego, jakim jest uruchomienie większej liczby inwestycji, ramy finansowe na lata 2014–2020 zostały opracowane w celu wsparcia szerszego stosowania instrumentów finansowych. Do końca 2016 r. z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przeznaczono na takie instrumenty, zwłaszcza na wsparcie MŚP, badań naukowych i innowacji oraz gospodarki niskoemisyjnej, ponad 13,3 mld euro.
Z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych poprzez instrumenty finansowe jest obecnie wspieranych ponad 76 tys. przedsiębiorstw. Projekty wspierające MŚP, wybrane dotychczas do finansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), stały się dźwignią dla finansowania prywatnego w wysokości 11,5 mld euro z zakładanej łącznej kwoty 42 mld euro. 
Dodatkowe informacje:

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ INFORMACYJNY PROGRAMU ERASMUS+

Dodano: 18.12.2017

Wspólna polityka rolna (WPR) UE będzie łatwiejsza!

Dodano: 14.12.2017
Dzięki zmianom, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r., wspólna polityka rolna (WPR) [ common agricultural policy] stanie się jeszcze prostsza i jeszcze nowocześniejsza.
 
 
Istotne usprawnienia w przepisach dotyczących unijnego rolnictwa, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 r., będą skutkiem przyjętej przez Radę Ministrów ds. Rolnictwa i Parlament Europejski części tzw. rozporządzenia zbiorczego odnoszącej się do rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Rozporządzeniem tym mają zostać zmienione: rozporządzenie finansowe regulujące realizację budżetu UE i 15 aktów sektorowych (m.in. z dziedziny rolnictwa).
Rozporządzenie zbiorcze upraszcza i wzmacnia obowiązujące unijne przepisy regulujące szeroki zakres zagadnień z obszaru rolnictwa, od zarządzania ryzykiem po wspieranie młodych rolników, i jest najnowszym z szeregu podjętych przez Komisję działań mających uprościć i zmodernizować prawo.
Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Phil Hogan, stwierdził: Z zadowoleniem przyjmuję decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady. Torują one drogę środkom, które w znacznym stopniu uproszczą przepisy i uczynią życie rolników i innych beneficjentów WPR łatwiejszym. Środki te wprowadzają istotne zmiany, takie jak uproszczenie przepisów dotyczących instrumentów finansowych, usprawnienie narzędzi zarządzania ryzykiem i większą elastyczność w przepisach dotyczących rolników aktywnych zawodowo. Pragnę wyrazić uznanie sprawozdawcom Parlamentu Europejskiego i prezydencji estońskiej uczestniczącym w trójstronnym procesie prac za ich wysiłki na rzecz umożliwienia rolnikom korzystania z tych uproszczeń już od 1 stycznia 2018 r. Przyjęty w zeszłym miesiącu komunikat Komisji w sprawie WPR jest kolejnym dowodem świadczącym o naszym zaangażowaniu na rzecz programu działań mających doprowadzić do istotnego i koniecznego uproszczenia zasad obowiązujących naszych rolników i inne zainteresowane strony.
 
Przepisy o szerokim zakresie
Wśród głównych usprawnień przewidzianych w rozporządzeniu zbiorczym należy wymienić:
  • wsparcie na rzecz wzmocnienia pozycji rolnika w łańcuchu dostaw żywności. Zgodnie z nowymi zasadami klauzule dotyczące podziału wartości mogą być negocjowane przez każdy z sektorów produktów i po raz pierwszy dają rolnikom prawo domagania się pisemnych umów (chyba że prowadzą oni wymianę handlową z MŚP);
  • prostsze narzędzia zarządzania ryzykiem, mające wspomóc rolników, w tym sektorowe narzędzie stabilizacji dochodów oraz ulepszenia w systemach ubezpieczeń, które umożliwią wypłacanie odszkodowań w wysokości do 70 proc. rolnikom, którzy ponieśli straty w produkcji lub których utrata dochodu wynosi co najmniej 20 proc.;
  • bardziej przejrzyste zasady dotyczące interwencji na rynkach, dzięki którym Komisja może reagować szybko na niedoskonałości rynku bez konieczności uciekania się do publicznej interwencji lub prywatnego przechowywania;
  • większa elastyczność zasad dotyczących wspierania przez państwa członkowskie konkretnych sektorów o dużym znaczeniu gospodarczym, społecznym lub środowiskowym w ramach systemu dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją, nawet wówczas, gdy sektory te nie znajdują się w kryzysowej sytuacji;
  • bardziej przejrzyste zasady udzielania wsparcia rolnikom, głównie za sprawą bardziej elastycznej definicji rolnika aktywnego zawodowo oraz silniejszych zachęt dla młodych rolników: zwiększenia dodatkowych płatności z 25 proc do 50 proc. i zagwarantowania wszystkim młodym rolnikom prawa do otrzymywania tych płatności przez pełny okres pięciu lat, niezależnie od tego, kiedy wystąpią o nie z wnioskiem w ciągu pierwszych pięciu lat prowadzenia działalności;
  • lepsze środki ochrony środowiska, w tym prostsze zasady dotyczące dywersyfikacji upraw i dodatkowe trzy nowe typy obszarów proekologicznych objętych uprawami wiążącymi azot, dające rolnikom i organom krajowym możliwość wyboru tych wariantów, które najlepiej odpowiadają ich konkretnym warunkom.
Nacisk na bardziej elastyczne i mniej biurokratyczne zasady oraz na poprawę wyników w kluczowych obszarach, takich jak działania środowiskowe i wsparcie dla rolników, sprawiają, że zmiany wprowadzone rozporządzeniem zbiorczym są w pełni zgodne z nowym podejściem do WPR po 2020 r. nakreślonym w ostatnio opublikowanym komunikacie w sprawie przyszłości produkcji żywności i rolnictwa.

Kontekst
Przyjęty przez Komisję we wrześniu 2016 r. wniosek w sprawie rozporządzenia zbiorczego zawiera szereg zmian do rozporządzenia finansowego i poprawek do wielu innych rozporządzeń w sprawie wydatkowania środków, w tym do czterech rozporządzeń dotyczących WPR. Poprawki te mają na celu niezbędne uproszczenie zasad realizowania polityki na skutek doświadczeń zebranych od czasu wdrożenia ostatniej reformy WPR przyjętej w 2013 r.
W wyniku intensywnych negocjacji prowadzonych latem i jesienią 2017 r. w trakcie czterech posiedzeń trójstronnych Komisja, Parlament Europejski i Rada osiągnęły 12 października 2017 r. kompromis co do przepisów dotyczących rolnictwa. Uwzględniając fakt, że nie zakończono jeszcze negocjacji dotyczących innych części rozporządzenia zbiorczego, a wiele państw członkowskich chciałoby jak najszybciej wprowadzić w życie uzgodnione przepisy, Parlament Europejski i Rada postanowiły wydzielić przepisy dotyczące rolnictwa z rozporządzenia zbiorczego i przyjąć je w postaci niezależnego rozporządzenia, które wejdzie w życie najpóźniej 1 stycznia 2018 r.