sobota 22 lipca 2017
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

Spotkanie informacyjne 27 lipca w Białymstoku

Dodano: 18.07.2017

 


Celem spotkania jest przybliżenie przedstawicielom trzeciego sektora i samorządów, aktywistom, społecznikom i osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych celów, priorytetów i zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie grantowym UE "Europa dla obywateli".

Program "Europa dla obywateli" przeznaczony jest dla jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych, kulturalnych i badawczych, sektora pozarządowego oraz innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego nienastawionych na zysk. Ma na celu wspieranie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz angażowanie obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w proces integracji europejskiej.

Bardziej szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie polskiego Punktu Kontaktowego programu: europadlaobywateli.pl; oraz na stronie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, zarządzającej programem: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
 


"Europa dla obywateli" to program UE wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne podmioty działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, aby wziąć w nim udział należy zarejestrować się poprzez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej, znajdujący się pod linkiem: http://europadlaobywateli.pl/szkolenie/spotkanie-informacyjne-programu-europa-dla-obywateli-27-lipca-bialystok/

Zapraszamy na spotkanie!

 

Pozew KE do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie wycinki Puszczy Białowieskiej

Dodano: 13.07.2017

Komisja pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE i wnosi o wprowadzenie środków tymczasowych, aby zatrzymać wycinki w jednej z ostatnich pierwotnych puszcz w Europie.


Komisja Europejska postanowiła pozwać Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku ze zwiększonym pozyskiwaniem drewna w Puszczy Białowieskiej, która jest obszarem chronionym Natura 2000. Jako że rozpoczęto już wyrąb na znaczną skalę, Komisja zwraca się do Trybunału również z wnioskiem o wprowadzenie środków tymczasowych nakazujących Polsce niezwłoczne wstrzymanie wycinek.
 
W dniu 25 marca 2016 r. władze polskie podjęły decyzję pozwalającą na trzykrotne zwiększenie pozyskiwania drewna w Nadleśnictwie Białowieża, jak również na cięcia na obszarach, które były dotychczas wyłączone spod wszelkiej interwencji.
 
Działania te - obejmujące usuwanie stuletnich drzew - stanowią poważne zagrożenie dla integralności tego obszaru Natura 2000. Obszar Natura 2000 chroni gatunki i siedliska, do których istnienia niezbędne są stare drzewostany, w tym martwe drewno. Dla niektórych z tych gatunków Puszcza Białowieska jest najważniejszym lub nawet ostatnim miejscem występowania w Polsce. Dostępne dowody wskazują, że działania te są niezgodne z celami ochrony tego obszaru i wykraczają poza środki niezbędne do zapewnienia zrównoważonego użytkowania puszczy. Ponadto decyzję o wycince poprzedziła niewystarczająca ocena wpływu działań na obszar Natura 2000.
W kwietniu 2017 r. Komisja wydała uzasadnioną opinię wzywającą Polskę do wstrzymania się od pozyskiwania drewna na dużą skalę, dając jej miesiąc na zastosowanie się do tego wezwania. Mimo to Polska zaczęła realizować swój plan.

Kontekst
Zgodnie z prawem UE (art. 279) Trybunał Sprawiedliwości może zarządzić środki tymczasowe nakazujące państwu członkowskiemu wstrzymanie się od działań powodujących poważne i nieodwracalne szkody przed wydaniem wyroku. Komisja uważa, że zwiększone pozyskiwanie drewna w Puszczy Białowieskiej wymaga przyjęcia środków tymczasowych, które są wyznaczane przez Trybunał wyłącznie w wyjątkowo pilnych i poważnych przypadkach.
Dyrektywą siedliskową (dyrektywa Rady 92/43/EWG) wprowadzono wymóg ustanowienia sieci Natura 2000 złożonej ze specjalnych obszarów ochrony (SOO) i obszarów specjalnej ochrony (OSO). Każde państwo członkowskie określa i proponuje obszary, które są istotne dla ochrony gatunków i siedlisk wymienionych w dyrektywie siedliskowej i naturalnie występujących na jego terenie.
Dyrektywa ptasia (dyrektywa 2009/147/WE) tworzy kompleksowy program ochrony wszystkich dzikich gatunków ptaków naturalnie występujących w UE.

Więcej informacji:
-    na temat najważniejszych decyzji podjętych w ramach postępowań o uchybienie zobowiązaniom w lipcu 2017 r.: zob. komunikat MEMO/17/1935.
-    na temat lipcowych postępowań o uchybienie zobowiązaniom (tylko wezwania do usunięcia uchybienia): zob. komunikat MEMO/17/1936.
-    na temat ogólnej procedury dotyczącej uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego: zob. MEMO/12/12.
 

Publikacja: Przegląd możliwości finansowania ze środków UE w okresie 2014–2020

Dodano: 12.07.2017

kliknij aby pobrać

Niniejsza publikacja dostarcza osobom nieposiadającym wcześniejszego doświadczenia ogólnych informacji dotyczących dostępnych możliwości finansowania z funduszy UE. Zawiera ona podstawowe wskazówki dotyczące procedur składania wniosków i odsyła do miejsc, gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje. W przewodniku zgromadzono najnowsze informacje na temat obecnych programów UE na okres finansowy 2014–2020. Przewodnik adresujemy do sześciu podstawowych kategorii potencjalnych wnioskodawców: małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), organizacji pozarządowych (NGO), młodych ludzi, naukowców, rolników i organów publicznych. Może on jednak również być cennym źródłem informacji dla innych wnioskodawców...

Biuletyn PIE ED Białystok - czerwiec 2017 r.

Dodano: 10.07.2017

Publikacja KE: 60 argumentów za UE

Dodano: 03.07.2017