czwartek 18 stycznia 2018
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

Konsultacje w sprawie funduszy unijnych po 2020 roku

Dodano: 17.01.2018

Komisja Europejska planuje w 2018 roku przedłożyć propozycje dotyczące budżetu Unii Europejskiej po 2020 roku. W celu wypracowania tych propozycji, Komisja zaprasza wszystkie osoby zainteresowane polityką spójności do wypełnienia przygotowanej przez nią ankiety – kwestionariusza on-line.

Kwestionariusz dotyczy m.in. takich kwestii jak:

  • proponowany zakres interwencji przyszłych programów/funduszy polityki spójności,
  • ocena skuteczności obecnych interwencji,
  • ocena barier w realizacji celów obecnych programów/funduszy,
  • propozycje obszarów wymagających usprawnień i uproszczeń.

Komisja zapewnia, że odpowiedzi udzielone w kwestionariuszach zostaną uwzględnione podczas opracowywania planów dotyczących nowej perspektywy finansowej oraz kolejnej generacji programów polityki spójności.

Konsultacje potrwają do 8 marca 2018 r.

Kwestionariusz został przygotowany w 23 językach UE i jest dostępny na stronie: Konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności. Równolegle Komisja rozpoczyna szereg innych konsultacji publicznych obejmujących pełne spektrum przyszłych funduszy UE w następujących obszarach: spójność; inwestycje, badania i innowacje, MŚP i jednolity rynek; migracja; bezpieczeństwo; infrastruktura strategiczna; wartości i mobilność.


Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach. - KLIKNIJA BY WEJŚĆ!


 

Pomoc inwestycyjna dla MŚP w sektorze stoczniowym w Polsce.

Dodano: 15.01.2018
Komisja zatwierdza pomoc inwestycyjną dla MŚP w sektorze stoczniowym w Polsce; wszczyna dochodzenie w sprawie zachęt podatkowych dla polskich stoczni.
 
Zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła udzielone przez Polskę wsparcie dla MŚP w sektorze stoczniowym. Środek ten będzie wspierać nowe inwestycje i rozwój regionalny w Polsce.
Komisja osobno wszczęła szczegółowe dochodzenie w sprawie systemu opodatkowania stoczni w Polsce. Obawia się ona, że system opodatkowania dawałby niektórym stoczniom selektywną przewagę nad konkurentami.

Polski program regionalnej pomocy inwestycyjnej ma na celu wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w sektorze stoczniowym w województwach pomorskim oraz zachodniopomorskim. Pomoc zostanie przyznana w formie dotacji, dopłat do oprocentowania i gwarancji. Całkowity budżet wynosi około 77 mln złotych polskich (około 18 mln euro).
Województwa pomorskie oraz zachodniopomorskie kwalifikują się do otrzymania pomocy regionalnej (na podstawie art. 107 ust. 3 lit. a)Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).
Komisja oceniła środek zgodnie z Wytycznymi w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020, umożliwiającymi państwom członkowskim wspieranie rozwoju gospodarczego i zatrudnienia w słabiej rozwiniętych regionach UE oraz wspieranie spójności regionalnej w ramach jednolitego rynku.
Komisja stwierdziła, że pomoc będzie wspierać nowe inwestycje mające na celu modernizację sektora, który już od lat jest bardzo ważny dla lokalnej gospodarki. Komisja ustaliła również, że pomoc została ograniczona do niezbędnego minimum. Uznała ona zatem, że pozytywne skutki projektu dla rozwoju regionalnego wyraźnie przewyższają zakłócenia konkurencji spowodowane przez pomoc państwa.
 
Zachęty podatkowe dla polskich stoczni
We wrześniu 2016 r. Polska przyjęła ustawę, która umożliwiła stoczniom funkcjonującym w Polsce płatność zryczałtowanego podatku w wysokości 1 proc. od sprzedaży pochodzącej z budowy i przebudowy statków, zamiast powszechnie obowiązującego podatku dochodowego od osób prawnych lub od osób fizycznych.
Wariant ten daje stoczniom możliwość zapłaty niższego podatku niż w ramach zwykłego podatku dochodowego od osób prawnych (19 proc. dochodu podlegającego opodatkowaniu) lub od osób fizycznych (18 proc. lub 32 proc. dochodu podlegającego opodatkowaniu w przypadku osób fizycznych oraz 19 proc. w przypadku przedsiębiorców). Ponadto obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku jest wstrzymany do czasu ukończenia budowy lub przebudowy statku.
Komisja rozpoczęła analizowanie proponowanych zachęt podatkowych dla stoczni po tym, jak Polska zgłosiła środek Komisji w grudniu 2016 r. Komisja nie kwestionuje prawa Polski do decydowania o własnym systemie podatkowym. Jednak zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej Komisja musi zweryfikować, czy system podatkowy jest zgodny z unijnymi zasadami pomocy państwa oraz czy nie przyznaje on selektywnej korzyści niektórym przedsiębiorstwom względem innych.
Na tym etapie Komisja ma obawy, że proponowany zryczałtowany podatek od sprzedaży stanowi tzw. pomoc operacyjną, która wykorzystuje fundusze publiczne, by zwolnić stocznie z kosztów, które w przeciwnym razie musiałyby ponieść w ramach swojej bieżącej działalności. Ogólnie rzecz biorąc, pomoc operacyjna nie jest dopuszczalna zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, ponieważ zakłóca zasady uczciwej konkurencji opartej na osiągnięciach i nie pozwala na osiągnięcie celów leżących we wspólnym interesie Unii. W przedmiotowym przypadku Komisja obawia się, że pomoc zaszkodziłaby stoczniom w UE, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach polskiego systemu podatkowego. Ponadto pomoc nie wydaje się konieczna, biorąc pod uwagę, że istnieją w Polsce stocznie, które są w stanie konkurować na rynku na podstawie własnych osiągnięć.
Nie oznacza to, że Polska nie może interweniować w sprawie przemysłu stoczniowego na swoim terytorium. Niektóre kategorie pomocy, takie jak pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną lub pomoc regionalna, są dozwolone na podstawie unijnych zasad pomocy państwa. Uznaje się, że te rodzaje pomocy są skuteczniejsze i w mniejszym stopniu zakłócają konkurencję niż pomoc operacyjna. Dotyczy to pomocy inwestycyjnej dla MŚP w polskim sektorze stoczniowym, która została dzisiaj zatwierdzona przez Komisję (zob. wyżej). Jednakże proponowany zryczałtowany podatek od sprzedaży nie należy do żadnej z tych kategorii.
Komisja przystąpi teraz do dalszego badania w celu ustalenia, czy jej wstępne zastrzeżenia zostaną potwierdzone. Wszczęcie szczegółowego dochodzenia daje zainteresowanym stronom trzecim możliwość przedstawienia swoich uwag. Wynik dochodzenia nie jest jednak przesądzony.
 

Kontekst
W przeszłości pomoc dla sektora stoczniowego była objęta szczególnymi przepisami unijnymi zawartymi w Zasadach ramowych dotyczących pomocy państwa dla przemysłu stoczniowego. W 2011 r. Komisja przedstawiła swoją politykę zmierzającą do wyeliminowania różnic między przepisami mającymi zastosowanie do przemysłu stoczniowego a tymi mającymi zastosowanie do innych sektorów przemysłu. W związku z powyższym Zasady dla przemysłu stoczniowego straciły moc prawną w dniu 30 czerwca 2014 r. Nie wydaje się, by proponowany zryczałtowany podatek od sprzedaży podlegał innym szczególnym unijnym zasadom pomocy państwa lub wytycznym. W związku z tym Komisja dokonuje oceny środka na podstawie ogólnych zasad oceny zgodnie z Traktatem UE.
Więcej informacji można znaleźć na stronie Komisji poświęconej konkurencji, w ogólnodostępnym rejestrze pomocy państwa pod numerem sprawy SA.47690 (pomoc inwestycyjna dla MŚP w sektorze przemysłu stoczniowego) i SA.46981 (zachęty podatkowe dla stoczni).
 

2018: Priorytety

Dodano: 11.01.2018

Zwrócono również uwagę na konieczność dokończeniu tworzenia Jednolitego Rynku Cyfrowego oraz zacieśnianie współpracy z krajami Bałkanów Zachodnich.

Obecnie Komisja Europejska zajmuje się 89 priorytetowymi działaniami, 29 zostało już zrealizowanych. Komisarze podczas noworocznego spotkania zastanawiali się, jak ustalić harmonogram pracy, aby wszystkie najważniejsze zadania mogły zostać dokończone do maja 2019 r.

Debata orientacyjna podczas posiedzenia kolegium dotyczyła również przeglądu nowych projektów, jakie mają pojawić się w 2018 r., a które złożą się na Mapę drogową w kierunku bardziej zjednoczonej, silniejszej i demokratycznej UE

Podczas swoje pracy Komisja będzie chciała jak najczęściej odwoływać się do poczucia sprawiedliwości. Chodzi o pokazanie, że Europa może reagować w szybciej i bardziej zdecydowanie, w pełni wykorzystując możliwości jakie dają Traktaty oraz, że to właśnie UE oferuje najlepsze szanse i wyzwania.

Jednocześnie Komisja Junckera chce działać w sposób zbalansowany. Dlatego powołała do życia grupę zadaniową na potrzeby realizacji scenariusza „Robić mniej, ale efektywniej, jako efekt Białej księgi w sprawie przyszłości Europy oraz deklaracji przedstawionych w Orędziu o stanie Unii 2017. W skład grupy zadaniowej wejdą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów oraz parlamentów narodowych. Jej celem będzie uzgodnienie rekomendacji dotyczących lepszego stosowania zasady subsydiarności i proporcjonalności oraz ustalenie obszarów działań, za które odpowiedzialność mogą wziąć kraje członkowskie.

Podczas spotkania najważniejsze zagadnienia zreferował pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans.

2018: Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018

Dodano: 09.01.2018

Belgijska prezydencja!

Dodano: 08.01.2018