poniedziałek 16 lipca 2018
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

Stabilny wzrost gospodarczy w obliczu zwiększonej niepewności

Dodano: 12.07.2018


Prognozuje się, że wzrost utrzyma się na obecnym, wysokim poziomie i w 2018 będzie on wynosił 2,1 proc., a w 2019 r. 2,0 proc. zarówno w UE, jak i w krajach strefy euro.

Po pięciu kolejnych kwartałach energicznego wzrostu gospodarczego dynamika gospodarcza wyhamowała jednak w pierwszej połowie 2018 r. i wzrost zarówno w UE, jak i w strefie euro wynosi obecnie o 0,2 punktu procentowego mniej niż przewidywano wiosną.


Przewiduje się, że w drugiej połowie bieżącego roku tempo wzrostu nieco się zwiększy, ponieważ sytuacja na rynku pracy się poprawia, zadłużenie gospodarstw domowych się zmniejsza, zaufanie konsumentów pozostaje wysokie, a polityka pieniężna nadal sprzyja koniunkturze gospodarczej.
Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego, odpowiedzialny także za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, powiedział: Gospodarka Europy wykazuje w dalszym ciągu solidną koniunkturę – w tym roku dla strefy euro i UE-28 przewiduje się wzrost PKB na poziomie 2,1 proc. Niemniej jednak korekta w dół wzrostu PKB od maja pokazuje, że niekorzystne otoczenie zewnętrzne, takie jak rosnące napięcia handlowe ze Stanami Zjednoczonymi, może osłabić zaufanie i odbić się na wzroście gospodarczym. Rosnące ryzyko zewnętrzne jest jeszcze jednym elementem przypominającym o konieczności wzmocnienia odporności gospodarek poszczególnych państw i strefy euro jako całości.
Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł powiedział: Prognozy wskazują na to, że wzrost gospodarczy w Europie będzie nadal stabilny, gdyż polityka pieniężna pozostaje akomodacyjna, a bezrobocie w dalszym ciągu spada.Niewielka korekta w dół w porównaniu ze stanem z wiosny odzwierciedla wpływ napięć handlowych i niepewności politycznej na zaufanie oraz wzrost cen energii. W naszej prognozie zakładamy dalszy wzrost w latach 2018 i 2019, chociaż dalsze rozszerzanie środków protekcjonistycznych stanowi wyraźne ryzyko pogorszenia się koniunktury gospodarczej. W wojnach handlowych nie ma zwycięzców, są tylko przegrani.


Podstawy są nadal solidne, ale wzrost gospodarczy jest umiarkowany


Podstawowe warunki sprzyjające trwałemu wzrostowi gospodarczemu w UE i strefie euro są nadal spełniane. Umiarkowane tempo wzrostu gospodarczego jest częściowo rezultatem czynników tymczasowych, ale również pogłębiających się napięć w handlu, wyższych cen ropy naftowej i niepewności politycznej w niektórych państwach członkowskich.
Ogólnie rzecz biorąc, wzrost jest nadal stabilny, ale stopy wzrostu są coraz bardziej zróżnicowane w poszczególnych krajach i regionach.
Prognozowany wzrost inflacji spowodowany wzrostem cen energii
W wyniku wzrostu cen ropy naftowej, jaki nastąpił od wiosny, przewiduje się obecnie, że inflacja w bieżącym roku wyniesie średnio 1,9 proc. w UE i 1,7 proc. w strefie euro, co stanowi wzrost o 0,2 punktów procentowych w obu obszarach od wiosny. W prognozie na 2019 r. inflację dla strefy euro zwiększono o 0,1 punktu procentowego do 1,7 proc., natomiast dla UE pozostaje ona na niezmienionym poziomie wynoszącym 1,8 proc.

 

Czynniki ryzyka związane z prognozą


Chociaż osiągnięte w ostatnim czasie dobre wyniki gospodarcze okazały się stabilne, od wiosny zwiększyły się poważne zagrożenia, które mogą wywrzeć negatywny wpływ na prognozę.
W prognozie odniesienia zakłada się brak dalszej eskalacji napięć handlowych. Dalsza eskalacja takich napięć może jednak mieć negatywny wpływ na handel i inwestycje oraz obniżyć dobrobyt we wszystkich krajach, które obejmie. Inne rodzaje ryzyka obejmują możliwość wystąpienia niestabilności rynków finansowych związanej między innymi z zagrożeniami geopolitycznymi.
Wielka Brytania: czysto techniczne założenia na 2019 r.
Ponieważ negocjacje w sprawie warunków wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE trwają, nasze prognozy na 2019 r. opierają się na czysto technicznym założeniu, że stosunki handlowe między UE-27 i Wielką Brytanią się nie zmienią. Założenie to przyjęto jedynie na potrzeby sporządzenia prognozy i nie ma ono wpływu na rozmowy prowadzone w kontekście procedury uruchomionej na podstawie art. 50.

 

Kontekst


Niniejsza prognoza gospodarcza opiera się na szeregu technicznych założeń dotyczących kursów wymiany, stóp procentowych oraz cen towarów według stanu na dzień 28 czerwca. W przypadku wszelkich innych danych źródłowych, w prognozie uwzględniono informacje dostępne do dnia 3 lipca.
Komisja zadecydowała, że od tego roku będzie ponownie co roku publikowała dwie prognozy kompleksowe (wiosenną i jesienną) oraz dwie prognozy śródokresowe (zimową i letnią) zamiast trzech prognoz kompleksowych, które począwszy od 2012 r. publikowała co roku zimą, wiosną i jesienią. Prognozy śródokresowe obejmują roczne i kwartalne dane dotyczące PKB oraz inflacji i będą dotyczyć roku bieżącego i roku następnego dla wszystkich państw członkowskich i strefy euro. Uwzględnione zostaną również dane zbiorcze na poziomie UE. Oznacza to powrót do poprzedniego modelu publikacji prognoz przez Komisję i dostosowanie harmonogramu prognoz Komisji do prac innych instytucji (np. Europejskiego Banku Centralnego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).

 

 

 

Nagrody Społeczeństwa Obywatelskiego 2018

Dodano: 09.07.2018

 

Cel i ogólny zamysł Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego

Dla Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (dalej „EKES” lub „Komitet”) celem dorocznej nagrody jest wyróżnienie inicjatyw organizacji społeczeństwa obywatelskiego lub osób fizycznych, które wniosły znaczący wkład w promowanie europejskiej tożsamości i integracji, oraz zachęcanie do ich podejmowania. Zatem w ogólnym zamyśle nagroda ma przyczynić się do lepszego uwidocznienia roli, jaką mogą odegrać organizacje społeczeństwa obywatelskiego lub osoby indywidualne w kształtowaniu tożsamości europejskiej i obywatelstwa europejskiego, tak by podkreślić wspólne wartości leżące u podstaw integracji europejskiej. 

 

Temat Nagrody EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego w 2018 roku: 
„Tożsamości, wartości europejskie i dziedzictwo kulturowe w Europie” 

 

W ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018, uznającego bogactwo i różnorodność dziedzictwa kulturowego Europy, EKES ogłasza konkurs o tegoroczną Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego pod hasłem „Tożsamości, wartości europejskie i dziedzictwo kulturowe w Europie”. W duchu wkładu Komisji Europejskiej na szczyt w Göteborgu z listopada 2017 r. pt. „Wzmacnianie europejskiej tożsamości poprzez kulturę i edukację” EKES dąży do lepszego uświadomienia wielości i bogactwa tożsamości europejskich, zjednoczonych w całej swej różnorodności, do podniesienia widoczności i zrozumienia wpływu sektora sztuki i kultury w zakresie wspierania integracyjnych i spójnych społeczeństw, a także do propagowania zrównoważonej przyszłości projektu europejskiego.  

 


REGULAMIN I WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ


 

Bezpieczne granice UE

Dodano: 09.07.2018

Parlament Europejski przyjął w czwartek przepisy dotyczące zezwoleń wjazdu na terytorium Unii Europejskiej obywatelom państw spoza UE zwolnionym z obowiązku wizowego. 

Nowy europejski system informacji i zezwoleń na podróż (ETIAS), który powinien zacząć funkcjonować w 2021 r., umożliwi przeprowadzanie zaawansowanych kontroli podróżnych zwolnionych z obowiązku wizowego, a osobom uznanym za stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa lub epidemiologiczne albo planujące nielegalną migrację odmówi się prawa wjazdu.

Obywatele ponad 60 krajów i terytoriów zwolnionych z obowiązku wizowego przy wjeździe na terytorium UE będą musieli wypełnić elektroniczny formularz zanim udadzą się do UE. W formularzu będą musieli podać swoje dane osobowe (w tym imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, płeć i obywatelstwo), informacje zawarte w dokumencie podróży (ważność, kraj wydania), adres zamieszkania i informacje kontaktowe oraz państwo członkowskie Unii, do którego przybyli po raz pierwszy.

Zezwolenie jest ważne przez trzy lata lub do czasu wygaśnięcia dokumentu podróży. Kosztuje 7 euro, jest bezpłatnie dla osób poniżej 18 roku życia i powyżej 70 roku życia.

Pytania o karalność i pobyt w strefach konfliktu 

Wnioskodawca będzie również musiał informować władze o wszelkich wyrokach skazujących za poważne przestępstwa (takie jak terroryzm, wykorzystywanie seksualne dzieci, handel ludźmi lub narkotykami, morderstwa i gwałty), o pobycie w określonych strefach działań wojennych lub konfliktowych oraz o wszelkich decyzjach administracyjnych nakazujących im opuszczenie kraju w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

W przypadku przestępstw terrorystycznych okres ten zostanie przedłużony do ostatnich dwudziestu lat i konieczne będzie dodatkowe wyjaśnienie daty i kraju skazania.

Dodatkowe kontrole w celu oceny ryzyka

Każdy wniosek zostanie automatycznie sprawdzony w bazach danych w celu ustalenia między innymi czy nie zgłoszono zagubienia lub kradzieży dokumentu podróży wnioskodawcy oraz czy on sam nie jest poszukiwany. Zdecydowana większość wnioskodawców uzyska zgodę niemal natychmiast.

Jeżeli podczas weryfikacji dokumentów organy natrafia na nieprawidłowości lub zostanie udzielona pozytywna odpowiedź na którekolwiek z pytań dotyczących karalności, wyjazdów na tereny objęte działaniami wojennymi lub konfliktami albo nakazów opuszczenia kraju, dane zostaną sprawdzone ręcznie, a bezpieczeństwo, migracja czy zagrożenie epidemiologiczne zostaną ocenione indywidualnie.

Cytat

Kinga Gál (EPL, Węgry), sprawozdawczyni Parlamentu, powiedziała:

"ETIAS wypełni obecne luki w informacjach na temat podróżnych zwolnionych z obowiązku wizowego poprzez umożliwienie oceny, czy stanowią oni zagrożenie w aspekcie bezpieczeństwa, nielegalnej migracji lub epidemiologiczne, zanim jeszcze pojawia się na granicy zewnętrznej UE. Nowy system przyczyni się znacznie do zwiększenia bezpieczeństwa obywateli UE. Jest to zatem ważny krok w kierunku bardziej skutecznych i zmyślnych informacyjnych systemów ochrony granic i bezpieczeństwa".

Dalsze etapy

Za przyjęciem projektu głosowało 494 posłów, 115 było przeciw, 30 wstrzymało się od głosu. Po głosowaniu w Parlamencie projekt prawny będzie musiał zostać formalnie przyjęte przez Radę UE, a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym. Program ma być operacyjny w 2021 r. 

 

 

Plan inwestycyjny dla Europy

Dodano: 29.06.2018
Plan inwestycyjny dla Europy: EBI finansuje modernizację Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • Kredyt bezpośredni w wysokości 27,3 mln EUR wsparty gwarancją EFIS
 • Kredyt wspiera budowę centrum symulacji medycznej i laboratoriów badawczych oraz modernizację dwóch oddziałów szpitalnych
 • Projekt przygotowany przy pomocy Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zgodził się wyasygnować kwotę 114,77 mln PLN (ok. 27,3 mln EUR) na sfinansowanie zwiększenia możliwości Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w zakresie świadczenia usług edukacyjnych, badawczych i zdrowotnych. Transakcja ta jest objęta gwarancją Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) — jednego z filarów planu inwestycyjnego dla Europy opracowanego przez Komisję Europejską. Dzięki wsparciu EFIS możliwe jest zawarcie kredytu bez gwarancji ze strony Rzeczypospolitej Polskiej. To drugi kredyt EBI udzielony bezpośrednio polskiemu uniwersytetowi. Pierwszy kredyt, na kwotę 100 mln PLN, został podpisany w kwietniu tego roku z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.
Kredyt EBI sfinansuje projekt, budowę i wyposażenie najnowocześniejszego centrum symulacji medycznej przy uniwersytecie. Inwestycja obejmuje także budowę nowego obiektu Wydziału Farmacji wraz z Centrum Innowacyjnych Technologii Farmaceutycznych, w którym będą znajdować się certyfikowane laboratoria badawcze. Ponadto, kredyt umożliwi rozbudowę i remont dwóch szpitali uniwersyteckich: oddziału ratunkowego Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego oraz oddziału okulistycznego wraz z jednostką chorób genetycznych w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego.  
Projekt uzyskał wsparcie doradcze Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego, co ułatwiło Uniwersytetowi Medycznemu w Poznaniu określenie struktury inwestycji i generowanych przez nią przyszłych przychodów oraz przyspieszyło realizację przedsięwzięcia.
Wiceprezes EBI Vazil Hudák powiedział: „Ta innowacyjna operacja wspierana przez EBI i Plan inwestycyjny dla Europy podniesie jakość edukacji oraz badań, rozwoju i innowacji w Poznaniu, który jest piątym polskim miastem pod względem wielkości zaludnienia. Przyczyni się ona do poprawy jakości świadczenia usług zdrowotnych dla obywateli, która pod wieloma względami jest w Polsce nadal poniżej średnich OECD i UE, na przykład jeśli chodzi o długi czas oczekiwania na wizyty u specjalistów oraz jeden z najniższych wskaźników liczby lekarzy specjalistów przypadających na mieszkańców”.
Vytenis Andriukaitis, komisarz europejski ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, powiedział: „Jako były kardiochirurg w pełni rozumiem znaczenie badań i postępu w naukach medycznych dla zapewnienia wysokiej jakości opieki i usług. Cieszę się, że Poznań odniesie w tych dziedzinach ogromne korzyści, częściowo dzięki gwarancji kredytowej z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. Inwestowanie w ten projekt to inwestowanie w ludzi w Polsce i w Europie.
Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju, podkreślił: „Statystyki dają Polsce 5. miejsce w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wartość zatwierdzonego wsparcia z Planu Junckera. Mamy 29  zatwierdzonych inwestycji o wartości prawie 32 miliardów złotych. 21 z nich ma już podpisane umowy, więc będziemy mieli jeszcze co najmniej osiem umów. Pamiętajmy jednak, że to tylko statystyki. To, że pieniądze płyną do Polski jest ważne, ale dużo ważniejsze jest to, co za nie się robi. W inwestycji Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego jest wszystko – bezpieczeństwo pacjentów, innowacje i zapowiedź lepszego kształcenia lekarzy. Takich inwestycji poszukujemy”.
Andrzej Tykarski, rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, dodał: "Cieszę się, że dzięki kredytowi z EBI możliwa będzie realizacja strategicznych inwestycji ukierunkowanych na rozwój naszej Uczelni. Dydaktyka, badania naukowe i kształcenie kliniczne to kluczowe obszary objęte projektem. Ponadto, Szpitalny Oddział Ratunkowy i nowe oddziały kliniczne będą pełnić ważną rolę w zagwarantowaniu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców naszego miasta. Wszystkie te inwestycje stworzą Uniwersytetowi Medycznemu w Poznaniu warunki do konkurowania z wiodącymi uczelniami medycznymi w Europie."

Lepsza ochronę dla 120 milionów turystów

Dodano: 28.06.2018
Od niedzieli 1 lipca 2018 r. turyści rezerwujący zorganizowane wyjazdy wakacyjne będą korzystać ze zwiększonych praw konsumenta.
 
Dyrektywa w sprawie zorganizowanych podróży obejmowała będzie już nie tylko tradycyjne wycieczki zorganizowane, ale zapewni również ochronę klientom, którzy rezerwują inne formy łączonych usług turystycznych, takie jak dostosowane do indywidualnych potrzeb pakiety, w ramach których podróżny wybiera różne elementy w jednym punkcie sprzedaży online lub offline. Nowe przepisy wprowadzą ochronę powiązanych usług turystycznych, które obejmują kupno przez podróżującego usług turystycznych w jednym punkcie sprzedaży w ramach dwóch osobnych transakcji lub sytuację, gdy podróżujący zarezerwuje usługę na jednej stronie internetowej i jest zaproszony do rezerwacji kolejnej usługi na innej stronie internetowej.
 
Vĕra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, powiedziała: Rezerwacja wakacji przez internet jest prosta, ale w przypadku problemów turyści chcą mieć pewność, że są w pełni chronieni. Nowe przepisy dotyczące zorganizowanych podróży zostały dostosowane do ery cyfrowej i nowych sposobów rezerwowania wakacji. Podróżujący będą korzystać z nowych praw i ochrony w przypadku upadłości organizatorów. Nowe przepisy ułatwią też przedsiębiorstwom z branży turystycznej oferowanie swoich usług także za granicą.
Nowe przepisy przyniosą konsumentom więcej korzyści w postaci:
 • jaśniejszych informacji dla podróżujących: Przedsiębiorstwa muszą informować podróżujących za pomocą standardowych formularzy informacyjnych o ich podstawowych prawach oraz o tym, czy oferują im zorganizowaną podróż, czy powiązaną usługę turystyczną. Muszą one zapewnić jasne informacje dotyczące cech i charakterystyki pakietu usług, jego ceny oraz wszystkich dodatkowych opłat;
 • zwrotu pieniędzy i powrotu do kraju w przypadku upadłości organizatora: Przedsiębiorstwa sprzedające zorganizowane wyjazdy wakacyjne muszą zapewnić podróżującym ochronę na wypadek niewypłacalności. Jest to gwarancją pokrycia kosztów zwrotu pieniędzy oraz powrotu do kraju w przypadku ogłoszenia upadłości przez organizatorów. Gwarancja ta ma również zastosowanie do powiązanych usług turystycznych;
 • jaśniejszych zasad dotyczących odpowiedzialności: Organizator wyjazdu wakacyjnego jest odpowiedzialny za wszelkie problemy, bez względu na to, kto świadczy usługi turystyczne;
 • skuteczniejszych praw do anulowania rezerwacji: Zgodnie z nowymi przepisami podróżujący mają prawo do anulowania zorganizowanego wyjazdu wakacyjnego z jakichkolwiek powodów za uiszczeniem rozsądnej opłaty. Istnieje również możliwość anulowania wakacji bez dodatkowych opłat, jeżeli miejsce docelowe stanie się niebezpieczne ze względu na wojnę lub klęski żywiołowe lub jeżeli cena wyjazdu zostanie podniesiona o co najmniej 8 proc. ceny początkowej;
 • zapewnienia zakwaterowania, jeżeli podróż powrotna nie jest możliwa: Jeżeli podróżujący nie mogą wrócić ze zorganizowanego wyjazdu wakacyjnego na czas, na przykład z powodu klęski żywiołowej, zapewnia im się zakwaterowanie przez maksymalnie trzy noce. Dodatkowe noclegi są objęte właściwymi przepisami regulującymi prawa pasażerów;
 • pomocy dla podróżujących: Organizator wyjazdu musi zapewnić pomoc podróżującym w przypadku trudnej sytuacji, a w szczególności zapewnić im informacje o usługach zdrowotnych i opiece konsularnej.
Nowe przepisy przyniosą korzyści także przedsiębiorstwom:
 • jaśniejsze zasady i ułatwienie działalności za granicą: Przedsiębiorstwa będą od teraz podlegały takim samym zasadom dotyczącym wymogów w zakresie informacji, odpowiedzialności i innych zobowiązań w całej UE. Krajowe systemy postępowania upadłościowego są od teraz uznawane w całej UE. Środki te umożliwiają przedsiębiorstwom funkcjonowanie w całej UE w takim sam sposób jak w swoim kraju;
 • zmodernizowane wymogi informacyjne, które nie bazują już tylko na broszurach turystycznych: Dzięki zniesieniu wymogu drukowania broszur przedsiębiorstwa zaoszczędzą do 390 mln euro rocznie;
 • mniejsze obciążenia regulacyjne: Podróże służbowe zaaranżowane w ramach umowy, na przykład z biurem podróży, nie będą już objęte dyrektywą.
 
Dalsze działania
Państwa członkowskie miały wdrożyć przepisy dyrektywy do swojego prawa krajowego do dnia 1 stycznia 2018 r. Okres przejściowy trwał zatem sześć miesięcy, aż do dnia 1 lipca 2018 r., kiedy to środki krajowe transponujące tę dyrektywę zaczną obowiązywać. Komisja zbada, w jaki sposób przepisy te zostały transponowane oraz jak są stosowane w państwach członkowskich. W stosownych przypadkach będzie podejmować dodatkowe działania.
Przebieg procedury
Aby rozszerzyć zakres ochrony zapewniony przez unijną dyrektywę w sprawie zorganizowanych podróży z 1990 r., Komisja przedstawiła w lipcu 2013 r. wniosek, który został formalnie przyjęty przez Parlament Europejski i państwa członkowskie w listopadzie 2015 r. Nowe przepisy miały zostać transponowane przez państwa członkowskie do 1 stycznia 2018 r. Przepisy te obowiązują w państwach członkowskich od 1 lipca 2018 r.
Nowe przepisy dotyczą połączenia co najmniej dwóch typów usług turystycznych (transport, zakwaterowanie, wynajem samochodu lub inne usługi, na przykład wycieczki z przewodnikiem), w tym:
 • imprez turystycznych, takich jak zorganizowane przez organizatora turystycznego wakacje, a także wyselekcjonowany przez podróżującego pakiet dobranych usług zakupiony online lub offline w jednym punkcie sprzedaży;
 • powiązanych usług turystycznych, takich jak zakupione w jednym punkcie sprzedaży usługi turystyczne, które zostały zarezerwowane w ramach osobnych transakcji, lub usługi zakupione na stronie internetowej w przypadku zaproszenia podróżującego na tę stronę po dokonaniu rezerwacji na innej stronie, jeżeli tej drugiej rezerwacji dokonano w ciągu 24 godzin.
Dodatkowe informacje