piątek 23 czerwca 2017
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

Komisja Europejska walczy z optymalizacją podatkową

Dodano: 22.06.2017

Obowiązek zgłaszania organom skarbowym tzw. agresywnego planowania podatkowego oraz wysokie kary w przypadku uchylania się od tego zobowiązania – to nowe przepisy proponowane przez KE w odniesieniu do podmiotów pośredniczących w planowaniu podatkowym. - Wciąż podnosimy poprzeczkę w naszych działaniach na rzecz przejrzystości podatkowej – powiedział komisarz Pierre Moscovici.


Komisja Europejska przedstawiła propozycję nowych rygorystycznych przepisów w odniesieniu do pośredników, takich jak doradcy podatkowi, księgowi, banki i prawnicy, którzy opracowują dla swoich klientów systemy planowania podatkowego i ułatwiają ich stosowanie.

W niedawnych doniesieniach, między innymi na temat dokumentów panamskich („Panama Papers”), media ujawniły, że niektórzy pośrednicy aktywnie pomagają przedsiębiorstwom i osobom fizycznym w unikaniu opodatkowania, zwykle za pomocą złożonych systemów transgranicznych. Przedstawiony wniosek służy zwalczaniu takiego agresywnego planowania podatkowego poprzez nasilenie kontroli niespotykanych wcześniej praktyk, stosowanych przez podmioty zajmujące się planowaniem podatkowym i doradców podatkowych.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis, odpowiedzialny za sprawy euro i dialog społeczny, a także za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, powiedział: - Unia Europejska stała się pionierem w zwiększaniu przejrzystości w obszarze agresywnego planowania podatkowego. Działania te przynoszą już pożądane rezultaty. Proponujemy nałożenie odpowiedzialności na pośredników, którzy tworzą i sprzedają systemy unikania zobowiązań podatkowych. W końcowym rozrachunku zwiększy to wpływy z podatków w państwach członkowskich.

Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, stwierdził: - Wciąż podnosimy poprzeczkę w naszych działaniach na rzecz przejrzystości podatkowej. Dziś koncentrujemy się na specjalistach, którzy ułatwiają popełnianie nadużyć podatkowych. Administracje podatkowe powinny mieć dostęp do informacji, których potrzebują do skutecznej walki z systemami agresywnego planowania podatkowego. Nasz wniosek umocni pozycję tych pośredników, którzy postępują zgodnie z duchem i literą prawa, natomiast bardzo utrudni życie tym, którzy go nie przestrzegają. Nie ustajemy w dążeniu do stworzenia sprawiedliwszego systemu opodatkowania w całej Europie.

Transgraniczne systemy planowania podatkowego, noszące pewne cechy charakterystyczne lub „znamiona”, które mogą narażać budżet państwa na straty, będą musiały być teraz automatycznie zgłaszane organom skarbowym, zanim zostaną zastosowane. Komisja określiła główne takie znamiona, w tym wykorzystanie strat w celu zmniejszenia zobowiązań podatkowych, wykorzystywanie specjalnych korzystnych systemów podatkowych lub operacje z udziałem państw, które nie spełniają międzynarodowych standardów w zakresie dobrego zarządzania.

Obowiązek zgłaszania transgranicznego systemu noszącego co najmniej jedno z tych znamion będzie spoczywał na:

 • pośredniku, który dostarczył dany system transgraniczny w celu jego wdrożenia i stosowania przez przedsiębiorstwo lub osobę fizyczną;
 • osobie fizycznej lub przedsiębiorstwie, które otrzymały daną poradę, jeżeli pośrednik dostarczający system transgraniczny nie ma siedziby w UE lub jest związany obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej bądź poufności informacji;
 • osobie fizycznej lub przedsiębiorstwie wdrażającym system transgraniczny, jeżeli został on opracowany przez ich wewnętrznych doradców podatkowych lub prawników.

Państwa członkowskie będą automatycznie wymieniać się otrzymanymi informacjami o systemach agresywnego planowania podatkowego za pośrednictwem scentralizowanej bazy danych, co zapewni wczesne ostrzeganie o nowych zagrożeniach w dziedzinie unikania opodatkowania i umożliwi szybkie podjęcie działań w celu zablokowania szkodliwych rozwiązań. Obowiązek zgłoszenia danego systemu oznacza tylko, że wymaga on przeprowadzenia kontroli przez organy podatkowe, a nie że z pewnością jest on szkodliwy. Państwa członkowskie będą jednak zobowiązane do wprowadzenia skutecznych i odstraszających kar wobec tych przedsiębiorstw, które nie przestrzegają przepisów w zakresie przejrzystości. Kary takie stanowić będą nowy środek mocno zniechęcający do wspierania lub ułatwiania nadużyć podatkowych.

Nowe przepisy są kompleksowe i obejmują one wszystkich pośredników, wszystkie potencjalnie szkodliwe systemy oraz wszystkie państwa członkowskie. Pośrednik będzie miał obowiązek przekazać swojemu macierzystemu organowi podatkowemu szczegółowe informacje dotyczące każdego systemu opodatkowania, zawierającego jedno lub więcej określonych znamion, w ciągu pięciu dni od daty dostarczenia takiego rozwiązania klientowi.

Kontekst

Komisja pod przewodnictwem Jeana Claude'a Junckera poczyniła znaczne postępy w zwiększaniu przejrzystości podatkowej oraz zwalczaniu uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania. Nowe unijne przepisy w celu zablokowania sztucznych uzgodnień podatkowych, jak również nowe wymogi dotyczące przejrzystości w odniesieniu do rachunków finansowychinterpretacji prawa podatkowego oraz działalności przedsiębiorstw międzynarodowych zostały już uzgodnione i stopniowo wchodzą w życie. Obecnie negocjowane są wnioski dotyczące surowszych przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, wymogu publicznej sprawozdawczości w podziale na kraje i bardziej rygorystycznych przepisów w zakresie dobrego zarządzania w odniesieniu do funduszy unijnych. Ponadto jeszcze w tym roku powinny zostać zakończone prace nad nowym unijnym wykazem niewspółpracujących jurysdykcji podatkowych.

Dzisiejszy wniosek umożliwi również wzmocnienie unijnych ram przejrzystości podatkowej, rzucając nowe światło na działalność pośredników i stosowane rozwiązania w dziedzinie planowania podatkowego. Zapewni on także w całej UE zharmonizowane podejście do wdrażania zalecanych przepisów dotyczących obowiązku ujawniania informacji, sformułowanych w ramach projektu OECD dotyczącego erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków (ang. Base Erosion and Profit Shifting, BEPS) i zatwierdzonych przez grupę G-20. W październiku ubiegłego roku państwa członkowskie wyraziły swoje poparcie dla wniosku Komisji dotyczącego tych środków.

Dalsze działania

Wniosek, który ma postać zmiany dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej, zostanie przedłożony Parlamentowi Europejskiemu do konsultacji, a następnie Radzie w celu jego przyjęcia. We wniosku przewidziano, że nowe wymogi dotyczące zgłaszania wejdą w życie 1 stycznia 2019 r. i od tego dnia państwa członkowskie UE będą zobowiązane wymieniać się informacjami co trzy miesiące.


Dodatkowe informacje:

INWESTYCJE EUROPEJSKIE - maj 2017

Dodano: 22.06.2017

Zakończenie tworzenia unii rynków kapitałowych.

Dodano: 21.06.2017

Komisja podejmuje dziś kolejne działania w celu pogłębienia unii rynków kapitałowychnajważniejszego projektu Komisji Junckera na rzecz zatrudnienia i wzrostu w Europie.Po upływie prawie dwóch latach od uruchomienia planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych Komisja przedstawia dziś nowe ważne inicjatywy, dzięki którym ten program reform ma nadal spełniać swoje cele.

Unia rynków kapitałowych jest jednym z kluczowych filarów opracowanego przez Komisję planu inwestycyjnego dla Europy – tzw. planu Junckera. Projekt ten, na który składa się zestaw reform regulacyjnych i nieregulacyjnych, służy lepszemu skojarzeniu oszczędności z inwestycjami. Ma on na celu wzmocnienie europejskiego systemu finansowego dzięki zapewnieniu alternatywnych źródeł finansowania oraz zwiększenie oferty dla konsumentów i inwestorów instytucjonalnych. Dla przedsiębiorstw, a zwłaszcza dla MŚP i przedsiębiorstw typu start-up, unia rynków kapitałowych oznacza lepszy dostęp do możliwości finansowania, takich jak kapitał wysokiego ryzyka i finansowanie społecznościowe. W nowej odsłonie unii rynków kapitałowych silny nacisk kładzie się na zrównoważone i zielone finansowanie: ponieważ sektor finansowy zaczyna pomagać inwestorom pragnącym dokonywać zrównoważonych inwestycji w wyborze odpowiednich projektów i przedsiębiorstw, ambicją Komisji jest objęcie pozycji lidera w światowych dążeniach do wspierania takich działań.

 

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis, odpowiedzialny za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych:„Unia rynków kapitałowych stanowi nadal trzon naszej strategii na rzecz pobudzenia europejskich inwestycji oraz tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. W obliczu utraty największego ośrodka finansowego Unii musimy dołożyć jeszcze więcej starań, aby jeszcze bardziej wzmocnić i zintegrować rynki finansowe UE. Prezentowany tu przegląd jasno pokazuje skalę tego wyzwania – aby mu sprostać, liczymy na pomoc Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich.”

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej do spraw miejsc pracy, wzrostu i inwestycji Jyrki Katainen: Komisja dołożyła wszelkich starań, aby nadać unii rynków kapitałowych decydujący impuls. W ciągu zaledwie dwudziestu miesięcy zrealizowaliśmy dwie trzecie naszych początkowych zobowiązań, a kolejne ważne inicjatywy są w przygotowaniu. Poszerzamy obecnie zakres naszych działań, aby sprostać nowym wyzwaniom, takim jak finansowanie zrównoważonych inwestycji oraz wykorzystanie potencjału technologii finansowej. Nowe prezentowane tu dziś środki stanowią zaktualizowaną, rozszerzoną wersję zobowiązań Komisji i nieodwołalnie kierują nas ku pełnej realizacji unii rynków kapitałowych.

 

Jak wynika z przeglądu śródokresowego poczyniono znaczne postępy w realizacji planu działania z 2015 r. – w ciągu dwudziestu miesięcy zrealizowano dwie trzecie spośród 33 zaplanowanych działań. Niedawno współprawodawcy osiągnęli porozumienie co do zasady w sprawie dwóch istotnych wniosków ustawodawczych. Pakiet dotyczący sekurytyzacji pozwoli uwolnić zdolność w bilansach banków oraz stworzy nowe możliwości finansowania dla gospodarstw domowych i szybko rozwijających się przedsiębiorstw. Reforma funduszy venture capital ułatwi inwestowanie w małe i średnie innowacyjne przedsiębiorstwa. Ponadto w ubiegłym roku przyjęto nowe zasady dotyczące prospektów emisyjnych, które ułatwią dostęp do rynków publicznych, zwłaszcza dla MŚP. Aby jednak unia rynków kapitałowych odniosła sukces, niezbędne jest wsparcie ze strony Parlamentu Europejskiego, państw członkowskich i wszystkich uczestników rynku.

 

W przeglądzie śródokresowym określono również harmonogram realizacji nowych działań, które zostaną ujawnione w najbliższych miesiącach. Jednym z nich będzie ogólnoeuropejski produkt z zakresu indywidualnego zabezpieczenia emerytalnego, który pomoże obywatelom w finansowaniu emerytur. Komisja będzie również kontynuować prace nad ulepszeniem systemu nadzoru zintegrowanych rynków finansowych, zwiększeniem proporcjonalności zasad dotyczących notowanych na giełdzie MŚP oraz firm inwestycyjnych, wykorzystaniem potencjału technologii finansowej oraz propagowaniem zrównoważonych inwestycji.

Oprócz przeglądu śródokresowego unii rynków kapitałowych Komisja przedstawia również środki mające zachęcać do długoterminowych inwestycji w drodze przeglądu kalibracji wymogów ostrożnościowych w przypadku inwestycji w przedsiębiorstwa infrastrukturalne. Proponuje się obniżenie kwoty kapitału, jaki muszą posiadać zakłady ubezpieczeń, które inwestują w przedsiębiorstwa infrastrukturalne. Te ukierunkowane zmiany w rozporządzeniu delegowanym do dyrektywy Wypłacalność II będą również stanowiły wsparcie dla inwestycji w infrastrukturę.

 

Szczegóły proponowanych zmian

W przeglądzie śródokresowym dotyczącym unii rynków kapitałowych wymieniono dziewięć nowych działań priorytetowych:

 1. wzmocnienie uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w celu wspierania skuteczności spójnego nadzoru w UE i poza jej granicami;
 2. zapewnienie bardziej proporcjonalnego środowiska regulacyjnego dla emisji akcji MŚP na rynkach publicznych;
 3. ocena ostrożnościowego traktowania firm inwestycyjnych;
 4. ocena przydatności unijnego systemu udzielania zezwoleń i wydawania paszportów w odniesieniu do działalności w branży technologii finansowych;
 5. przedstawienie środków służących wspieraniu rynków wtórnych kredytów zagrożonych i badanie inicjatyw ustawodawczych mających na celu zwiększenie możliwości wierzycieli zabezpieczonych w zakresie odzyskiwania środków z tytułu kredytów udzielanych na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorców;
 6. zapewnienie realizacji zaleceń grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. zrównoważonego finansowania;
 7. ułatwienie transgranicznej dystrybucji i nadzoru UCITS i alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AFI);
 8. dostarczanie wskazówek dotyczących obecnych unijnych przepisów w zakresie transgranicznych inwestycji w UE oraz opracowanie odpowiedniego systemu polubownego rozwiązywania sporów dotyczących inwestycji;
 9. przedstawienie kompleksowej strategii UE w celu zbadania możliwości wspierania samorządów lokalnych i regionalnych w rozwoju rynku kapitałowego.

 

Ponadto Komisja będzie czynić postępy w realizacji pozostałych działań objętych planem działania z 2015 r. Komisja przedstawi w szczególności:

 1.  wniosek ustawodawczy w sprawie ogólnoeuropejskiego produktu z zakresu indywidualnego zabezpieczenia emerytalnego, który pomoże obywatelom w finansowaniu emerytur; 
 2. wniosek ustawodawczy w sprawie unijnych zasad dotyczących obligacji zabezpieczonych, co pomoże bankom w finansowaniu swojej działalności kredytową;
 3. wniosek ustawodawczy dotyczący prawa papierów wartościowych, aby zwiększyć pewność prawa w zakresie własności papierów wartościowych w kontekście transgranicznym.

 

Kontekst

Unia rynków kapitałowych ma na celu zwiększenie przepływu kapitału prywatnego do szybko rozwijających się przedsiębiorstw, inwestycji w infrastrukturę, transformacji sektora energetycznego i innych projektów stanowiących podstawy zrównoważonego wzrostu. Usunięcie przeszkód hamujących swobodny przepływ kapitału między krajami UE przyczyni się do wzmocnienia unii gospodarczej i walutowej dzięki wzmocnieniu konwergencji gospodarczej i złagodzeniu wstrząsów gospodarczych w strefie euro i poza nią, co z kolei zwiększy odporność gospodarki europejskiej. Silniejsze rynki kapitałowe, silniej połączone z inwestycjami produkcyjnymi, przyczynią się do tworzenia lepszych możliwości inwestycyjnych dla funduszy emerytalnych i inwestorów instytucjonalnych, a także inwestorów detalicznych oszczędzających w długoterminowej perspektywie i z myślą o emeryturze.

 

W styczniu 2017 r. Komisja rozpoczęła konsultacje w sprawie przeglądu śródokresowego unii rynków kapitałowych, co daje zainteresowanym stronom okazję do wniesienia własnego wkładu w proces uzupełniania i pogłębienia działań przedstawionych w planie działania na rzecz unii rynków kapitałowych. 30 września 2015 r. Komisja przyjęła plan działania na rzecz tworzenia unii rynków kapitałowych. W planie tym określono działania służące ustanowieniu do roku 2019 podstawowych elementów zintegrowanego rynku kapitałowego w Unii Europejskiej.

 

Plan działania powstał w oparciu o następujące priorytety:

 • połączenie branży finansowej z gospodarką realną dzięki rozwojowi pozabankowych źródeł finansowania;
 • poszerzenie oferty dla inwestorów;
 • promowanie silniejszego i bardziej odpornego systemu finansowego;
 • pogłębienie integracji finansowej i zwiększenie konkurencji.

 

Konkurs grantowy na prowadzenie Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct

Dodano: 19.06.2017

Konkurs grantowy na prowadzenie Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct


 

Komisja Europejska, poprzez swoje Przedstawicielstwo w Polsce, ogłasza zaproszenie do składania wniosków celem wyboru partnerów do prowadzenia Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct (PIEED) w latach 2018-2020.

Obecnie sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct obejmuje ponad 500 punktów znajdujących się we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W grudniu 2017 r. zakończy się obecny okres funkcjonowania sieci PIEED, który jest trzecią edycją (pierwsza przypadała na lata 2005–2008, a druga na lata 2009–2012). Dzięki zapoczątkowaniu czwartej edycji sieci PIEED na lata 2018–2020 Komisja Europejska i Parlament Europejski będą nadal zapewniać wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność informacyjną o UE.

Konkurs jest skierowany do organów publicznych lub podmiotów prywatnych, których misja obejmuje usługi publiczne. Potencjalni wnioskodawcy proszeni są o uważne przeczytanie i przestrzeganie zasad i specyfikacji zawartych w dokumentach konkursowych.

Całkowita kwota przyznana dla Polski na rok 2018 to 590 000 EUR, pod warunkiem zatwierdzenia budżetu przez władzę budżetową.

Maksymalna wysokość dotacji na punkt będzie się mieściła w przedziale od minimum 23 600 EUR rocznie do maksimum 29 500 EUR rocznie.

 


Więcej informacji o konkursie na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce http://ec.europa.eu/poland/grants_pl

Ostateczny termin składania wniosków to piątek 21 lipca 2017 r. 

Jak zrozumieć politykę Unii Europejskiej?

Dodano: 14.06.2017

kliknij aby pobrać publikacje