Aktualności

EBI udzielił Mlekpolowi kredytu w wysokości 50 mln EUR na rozwój

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) finansuje działania podejmowane przez Mlekpol – jedną z największych polskich spółdzielni mleczarskich – w związku z realizacją strategii modernizacji i wzrostu. Kredyt w wysokości 50 mln EUR (212 mln PLN) umożliwi sfinansowanie szeregu inwestycji na terenie zakładu przetwórczego SM Mlekpol w Grajewie, będącego jednym z 12 zakładów firmy na terenie Polski.

projekty LIFE: 100 mln na rzecz zielonej Europy neutralnej dla klimatu

Komisja Europejska ogłosiła, że przeznaczy 101,2 mln euro na inwestycję w najnowsze projekty w ramach programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE). Finansowanie pozwoli wesprzeć dziesięć dużych projektów w dziedzinie środowiska i klimatu. Projekty te przyczynią się do rozwoju gospodarki zrównoważonej i neutralności klimatycznej w Europie. Zostaną one zrealizowane w dziewięciu państwach członkowskich: na Cyprze, w Estonii, Francji, Grecji, Irlandii, na Łotwie, na Słowacji, w Czechach i w Hiszpanii.

Plan inwestycyjny na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu

Finansowanie zielonej transformacji: plan inwestycyjny na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu i mechanizm sprawiedliwej transformacji

Do 2050 r. Unia Europejska jest zdecydowana stać się pierwszym na świecie blokiem państw neutralnych dla klimatu. Wymaga to znacznych inwestycji zarówno ze strony UE i krajowego sektora publicznego, jak i sektora prywatnego. Przedstawiony dzisiaj plan inwestycyjny na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu – plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy – zmobilizuje inwestycje publiczne i pomoże uruchomić fundusze prywatne przy pomocy unijnych instrumentów finansowych, w szczególności InvestEU, prowadząc do inwestycji o wartości co najmniej 1 bln euro.

Wspólne oświadczenie przewodniczących Ursuli von der Leyen, Charlesa Michela i Davida Sassoli z okazji zbliżającej się 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau

Wspólne oświadczenie przewodniczących Ursuli von der Leyen, Charlesa Michela i Davida Sassoli z okazji zbliżającej się 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau

Zapomnieć o zmarłych to tak, jakby ich po raz wtóry pogrzebać. ― Elie Wiesel, Noc

Bydgoszcz i Lublin otrzymały kredyty z EBI na modernizację sieci dystrybucji energii cieplnej

Plan inwestycyjny dla Europy – Polska 

Bydgoszcz i Lublin otrzymały kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na modernizację sieci dystrybucji energii cieplnej

 

  • Kredyty EBI w łącznej wysokości 200 mln PLN (46,4 mln EUR) umożliwią zmodernizowanie dotychczasowych rurociągów i węzłów ciepłowniczych oraz podłączenie do sieci nowych gospodarstw domowych. Ponadto w Bydgoszczy kredyt posłuży do sfinansowania instalacji nowych, wysokosprawnych źródeł energii cieplnej. 

 

  • Projekty przyniosą korzyści około 500 tys. odbiorców docelowych oraz przyczynią się do poprawy jakości powietrza w obu miastach i ich okolicach.

 

  • Oba kredyty EBI zostały udzielone w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) – występujący w rozszerzonej roli jako bank klimatyczny Unii Europejskiej – wzmacnia wsparcie dla polskich miast realizujących ambitne programy zwiększania efektywności energetycznej. Operatorzy systemów dystrybucji energii cieplnej w Bydgoszczy i Lublinie otrzymają z EBI kredyty na modernizację swoich sieci, co umożliwi zmniejszenie zużycia energii poprzez ograniczenie strat oraz przyniesie mieszkańcom poprawę jakości powietrza.

EBI udzieli operatorowi systemu ciepłowniczego w Bydgoszczy (tj. Komunalnemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. – KPEC) kredytu w wysokości 100 mln PLN (23,2 mln EUR) na sfinansowanie modernizacji miejskiej sieci centralnego ogrzewania i części systemu wytwarzania energii. W korzyściach będą także partycypować cztery sąsiednie gminy (Solec Kujawski, Szubin, Nakło nad Notecią i Koronowo).

EBI udzieli również kredytu w wysokości 100 mln PLN (EUR 23,2 mln EUR) operatorowi systemu ciepłowniczego w Lublinie (tj. Lubelskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej SA – LPEC) na sfinansowanie modernizacji miejskiej sieci centralnego ogrzewania.

W obu przypadkach EBI sfinansuje maksymalnie 50% kosztów projektu. 

Powyższe operacje są realizowane w ramach kredytu programowego dla sektora ciepłowniczego w Polsce, który jest objęty gwarancją z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) – filaru finansowego Planu Inwestycyjnego dla Europy. Bydgoszcz i Lublin nie są pierwszymi miastami korzystającymi z tego kredytu – na początku 2019 roku skorzystało już z niego Opole. 

Lilyana Pavlova, Wiceprezes EBI, która nadzoruje operacje w Polsce i w krajach objętych polityką spójności, powiedziała: „Zwiększanie efektywności energetycznej to jeden z najskuteczniejszych sposobów zmniejszania zapotrzebowania na energię, a tym samym redukowania emisji gazów cieplarnianych. Po raz pierwszy wspieramy kredytami operatorów systemów ciepłowniczych w Bydgoszczy i Lublinie. W ten sposób dołączają oni do coraz szerszego grona polskich przedsiębiorstw komunalnych otrzymujących wsparcie EBI na realizację programów w dziedzinie ochrony klimatu, które docelowo prowadzą do poprawy jakości powietrza. Działania te są również elementem szerszego procesu przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną, dlatego cieszymy się, że możemy jako bank klimatyczny Unii Europejskiej mieć swój udział w tym procesie”.  


Paolo Gentiloni, komisarz europejski ds. gospodarki, powiedział: „Aby zapewnić pomyślną realizację planu inwestycyjnego będącego elementem Europejskiego Zielonego Ładu, musimy zainwestować ogromne środki w zwiększanie efektywności energetycznej. Finansowanie udostępnione przez bank klimatyczny Unii Europejskiej to doskonała wiadomość dla mieszkańców Bydgoszczy i Lublina, a także kolejny przykład sukcesu we wdrażaniu modelu neutralności klimatycznej”.

Dodatkowe informacje na temat kredytów

  • W Bydgoszczy zaplanowana przez Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. (KPEC) modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego umożliwi bardziej efektywne dostarczanie energii cieplnej do około 250 tys. odbiorców docelowych, czyli mniej więcej 70% mieszkańców miasta. Kredyt EBI pozwoli sfinansować przyjęty przez KPEC pięcioletni plan inwestycyjny (obejmujący lata 2018–2022).  Łącznie projekt przewiduje zmodernizowanie 55 km starych rurociągów i 96 starych węzłów ciepłowniczych oraz wybudowanie 71 km nowych rurociągów i 416 nowych węzłów. Ponadto w miejsce dotychczasowych bloków opalanych węglem powstanie pięć wysokosprawnych bloków kogeneracyjnych opalanych gazem, co przyniesie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 25%. Ślad węglowy wytwarzanej energii elektrycznej wyniesie 228 g CO2/kWhe, a tym samym będzie mniejszy niż przyjęta przez EBI wartość progowa wynosząca 250 g CO2/kWhe.
  • W Lublinie zaplanowana przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA (LPEC) modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego umożliwi bardziej efektywne dostarczanie energii cieplnej do około 250 tys. odbiorców docelowych, czyli mniej więcej 75% mieszkańców miasta. Kredyt EBI pozwoli sfinansować przyjęty przez LPEC pięcioletni plan inwestycyjny (obejmujący lata 2018–2022). Łącznie projekt przewiduje zmodernizowanie 33 km starych rurociągów i 211 starych węzłów ciepłowniczych oraz wybudowanie 28 km nowych rurociągów i 355 nowych węzłów, co przyczyni się do zwiększenia mocy wytwórczej o 59 MWt oraz wzrostu bezpieczeństwa i efektywności sieci ciepłowniczej.
  • EBI podpisał umowę z bydgoskim KPEC w grudniu 2019 roku, a z lubelskim LPEC – w październiku 2019 roku. Większość środków udostępnionych przez EBI ma zostać wypłacona w tym roku.
  • Rada Dyrektorów EBI zatwierdziła kredyt programowy dla sektora ciepłowniczego w Polsce w 2018 roku. Docelowo wartość kredytów ma wynieść maksymalnie 250 mln EUR (nieco ponad 1 mld PLN). Jak dotąd – z uwzględnieniem podpisanej w styczniu 2019 roku umowy kredytowej w wysokości 120 mln PLN (28 mln EUR) dla Opola – EBI podpisał umowy kredytowe na łączną kwotę 320 mln PLN (74 mln EUR).

Program prac Komisji Europejskiej na 2020 r. Ambitny plan działania dla Unii, która mierzy wyżej

Program prac Komisji Europejskiej na 2020 r. Ambitny plan działania dla Unii, która mierzy wyżej

Dzisiaj Komisja Europejska przyjęła swój program prac na 2020 r. Określono w nim działania, jakie Komisja podejmie w 2020 r., aby zrealizować wytyczne polityczne przewodniczącej Ursuli von der Leyen w sposób, który przyniesie wymierne korzyści europejskim obywatelom, przedsiębiorstwom i społeczeństwu. Motywem wiodącym tego pierwszego programu prac jest skuteczne wykorzystanie możliwości, jakie niesie ze sobą dwojaka transformacja – ekologiczna oraz cyfrowa.

5G: Komisja zatwierdza unijny zestaw narzędzi i określa dalsze działania

Bezpieczne sieci 5G: Komisja zatwierdza unijny zestaw narzędzi i określa dalsze działania

Komisja zatwierdza dziś wspólny zestaw narzędzi ograniczających ryzyko uzgodnionych przez państwa członkowskie UE, aby stawić czoła zagrożeniom dla bezpieczeństwa związanym z uruchomieniem sieci 5G, czyli sieci telefonii komórkowej piątej generacji.

Komisja Europejska pomaga Polsce pozyskiwać energię z odpadów

Komisja Europejska zatwierdziła dzisiaj dwie inwestycje z Funduszu Spójności, które umożliwią pozyskiwanie energii z odpadów, co wpłynie na lepsze gospodarowanie odpadami w Polsce.

Niemal 63 mln euro zostanie przeznaczone na budowę zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Gdańsku. Dzięki termicznej utylizacji około 160 tys. ton stałych odpadów komunalnych rocznie zakład będzie jednocześnie wytwarzał energię elektryczną i ciepło użytkowe.

Indeks Percepcji Korupcji

23 stycznia 2020 roku ogłoszono wyniki kolejnej edycji Indeksu Percepcji Korupcji (Corruption Perceptions Index – CPI). Badanie prowadzone jest przez Transparency International, organizację międzynarodową, działającą na rzecz przejrzystości i uczciwości w życiu publicznym i gospodarczym.

Stosunki UE a Zjednoczone Królestwo

Komisja Europejska wydała dzisiaj zalecenie skierowane do Rady w sprawie rozpoczęcia negocjacji dotyczących nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem.

Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Białystok

ul. Brukowa 28. lok. 8
15-889 Białystok

tel.  85 744 24 43