środa 17 października 2018
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

 

Witamy na stronie internetowej Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Białystok.

Białostockie biuro jest częścią ogólnoeuropejskiej sieci informacji powołanej w 2005 roku przez Komisje Europejską. Naszym celem jest dostarczanie wszystkim zainteresowanym rzetelnej, bezpłatnej informacji na temat Unii Europejskiej, jej struktur, prawa, funduszy i innych.

Od stycznia 2014 roku na terenie Polski funkcjonuje 30 regionalnych punktów sieci Europe Direct.

Realizując swoją misje, współpracujemy z lokalną administracją, uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i szkołami. Prowadzimy warsztaty i spotkania adresowane do szerokiego grona odbiorców, uczestniczymy w imprezach i wydarzeniach organizowanych w mieście i regionie. Wspieramy przedsięwzięcia o charakterze europejskim.

Mieszkańców województwa podlaskiego zapraszamy do korzystania z oferowanych przez nas usług, o których informacje odnajdziecie Państwo na niniejszej stronie.Rok 2017 był dla Unii Europejskiej rokiem przełomowym. To rok, w którym obchodziliśmy 60. rocznicę podpisania traktatów rzymskich. To rok, w którym powracaliśmy myślami do tego, jak wiele się zmieniło w ciągu ostatnich 60 lat: nasza Unia jest teraz większa, silniejsza i bardziej różnorodna niż w 1957 r.

Był to również rok, w którym po raz kolejny opowiedzieliśmy się po stronie naszych wspólnych przekonań. Wartości i aspiracje, które były fundamentem Unii Europejskiej, wciąż są siłą napędową współczesnej Europy. Wolność, demokracja, równość, poszanowanie godności ludzkiej i praworządność: oto wartości, które nas jednoczą i które nas chronią.

W ciągu ostatnich kilku lat udało nam się wiele dokonać. Realizujemy wszystkie 10 priorytetów, które zostały wyznaczone przez Komisję Europejską i zatwierdzone przez Parlament Europejski oraz państwa członkowskie. W ten sposób wywiązujemy się z zadania, jakie w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. powierzyli nam obywatele Europy i wybrany przez nich parlament. W tej publikacji znajdą Państwo podsumowanie naszej działalności w 2017 r.

Według Biura Analiz Parlamentu Europejskiego trzy lata po objęciu urzędu obecna Komisja przedstawiła już 80 proc. inicjatyw, które zapowiedziała na początku kadencji, a w niektórych priorytetowych dziedzinach, takich jak jednolity rynek cyfrowy, odsetek ten wynosi aż 94 proc., czyli przedstawiono już prawie wszystkie z początkowo ogłoszonych inicjatyw.

Ożywienie gospodarcze trwa już piąty rok, a jego efekty są odczuwalne w każdym z państw członkowskich. W latach 2016 i 2017 wzrost gospodarczy był szybszy niż w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Wskaźnik zatrudnienia jest rekordowo wysoki, a stopa bezrobocia najniższa od dziewięciu lat. Nasz plan inwestycyjny dla Europy doprowadził już do uruchomienia inwestycji na ponad 256 mld euro i umożliwił stworzenie ponad 300 tys. nowych miejsc pracy. Bardzo mnie cieszy, że do 2020 r. Parlament Europejski i kraje członkowskie postanowiły zwiększyć budżet Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych do co najmniej 500 mld euro i poszerzyć jego zakres.

Obiecałem Państwu, że Unia Europejska będzie działać na dużą skalę w kwestiach o pierwszorzędnym znaczeniu, a w kwestiach mniej istotnych będzie ograniczała swoje działania. Dlatego w 2017 r. liczba nowych inicjatyw ustawodawczych spadła do 21. Za czasów poprzednich Komisji liczba inicjatyw przekraczała 100 rocznie. Koncentrujemy naszą uwagę na konkretnych działaniach zmieniających życie obywateli na lepsze, takich jak zniesienie opłat roamingowych, co oznacza, że podczas podróży po UE można wysyłać SMS-y, telefonować i korzystać z internetu bez dodatkowych opłat.

Przewodniczący Komisji Europejskiej 
Jean-Claude Juncker


 

proszę kliknąć aby pobrać


 

proszę kliknąć aby pobrać


 

proszę kliknąć aby pobrać


 

proszę kliknąć aby pobrać


Krótka charakterystyka innych podmiotów świadczących bezpłatną pomoc informacyjną:

 1. Organizacje pozarządowe – stowarzyszenia, fundacje oraz utworzone na podstawie przepisów ustaw osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych oraz które nie działają w celu osiągnięcia zysku. Bezpłatne poradnictwo świadczone jest, m.in. przez:
  • Biura Porad Obywatelskich – działająca na terenie kraju sieć biur, których celem istnienia jest zapewnienie obywatelom wiedzy o przysługujących im prawach, która pozwalałaby w aktywny i skuteczny sposób rozwiązywać problemy, a także podejmować działania na rzecz pożądanych społecznie zmian,
  • Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem – prowadzone przez różne podmioty, wyspecjalizowane punkty świadczące pomoc osobom, których dotknęło niezgodne z prawem działania osób trzecich. Sieć ośrodków współpracuje ze sobą na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem.
 2. Biura Obsługi Interesantów w Sądach – Biura działające w poszczególnych sądach, udzielające pomocy interesantom, których sprawy mogą toczyć się lub już się toczą w danych sądzie.
 3. Biura Poselskie i Senatorskie – biura prowadzone przez parlamentarzystów, w których można uzyskać nie tylko pomoc w konkretnej sprawie, ale również sygnalizować problemy dotyczące większej grupy osób.
 4. Federacja Konsumentów- organizacje chroniące indywidualnego konsumenta, zapewniająca m.in. porady prawne.
 5. Ośrodki Interwencji Kryzysowej – ich prowadzenie należy do działań powiatu. Interwencja kryzysowa rozumiana jest jako zespół interdyscyplinarnych działań, podejmowanych na rzecz rodzin oraz osób, które znajdują się w stanie kryzysu.
 6. Ośrodki Pomocy Społecznej – jednostki organizacyjne, które wykonują zadania pomocy społecznej w gminach.
 7. Państwowa Inspekcja Pracy – organ powołany do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także legalności zatrudnienia.
 8. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – jednostki organizacyjne działające na rzecz dobra dzieci i rodziny w danym powiecie.
 9. Powiatowe Urzędy Pracy – podmioty zajmujące się badaniem i analizowaniem rynku pracy, udzielaniem informacji osobom bezrobotnym oraz pośrednictwem zawodowym dla osób poszukujących pracy na terenie powiatu.
 10. Rzecznicy Praw Konsumentów – w Polsce działają miejscy lub powiatowi Rzecznicy Praw Konsumentów, których zadaniem jest m.in. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 11. Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitali Psychiatrycznych – są pracownikami Biura Rzecznika Praw Pacjenta, którzy swoją pracę wykonują na terenie danego szpitala psychiatrycznego w Polsce.
 12. Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – ośrodki, których pomoc może polegać m.in. na zapewnieniu schronienia ofiarom przemocy w rodzinie, ochronie ofiar przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc w rodzinie, udzieleniu natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej i wsparcia, wdrożeniu planu pomocy.
 13. Studenckie Poradnie Prawne – poradnie prawne działające przy wyższych uczelniach na terenie całego kraju, w których porad udzielają studenci pod opieką pracowników naukowych, 
 14. Urzędy Centralne – termin oznaczający kierownika organu, urzędu lub jednostki o innej nazwie, podlegającego Radzie Ministrów, Prezesowi Rady Ministrów czy ministrowi i utworzonego na podstawie szczególnej ustawy.
 15. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – instytucja publicznoprawna realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych polega głównie na gromadzeniu składek emerytalnych obywateli oraz ich wypłacania.